Co nowego w QlikView November 2018?

Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje o nowych i zaktualizowanych funkcjach QlikView.

Obsługa protokołu IPv6

Obsługa protokołu IPv6 w wersji QlikView November 2018 umożliwia korzystanie z dłuższego formatu adresów IP bez żadnych problemów. Dzięki temu możliwe będzie korzystanie z zalet protokołu IPv6, takich jak zwiększony poziom bezpieczeństwa, skalowalność oraz możliwość nawiązywania połączeń w ramach jednego urządzenia, również w Twoich aplikacjach QlikView. Obsługiwane są także konfiguracje hybrydowe IPv4/IPv6.

IPv6 configurations

Nowe zadanie pomocnicze „Istniejący plik” w programie QlikView Publisher

Zadanie „Istniejący plik” jest nową opcją programu QlikView Publisher, która należy do zadań pomocniczych. Za jej pomocą można wywołać inne zadanie po utworzeniu pliku w używanym środowisku, co przyczynia się do poprawy spójności w zakresie tworzenia i planowania plików. Jest to szczególnie użyteczne, gdy system w używanym środowisku tworzy pliki w nieregularnych odstępach czasu.

General

Dziennik silnika QVS

Program QlikView może wygenerować dziennik wydajności silnika, który ułatwia rozwiązywanie problemów i projektowanie dokumentów. Za pomocą tego dziennika można sprawdzać poziomy wydajności oraz ustalać miejsca i przyczyny występowania problemów, jak również sposoby ich manifestacji w aplikacjach. W pliku dziennika silnika gromadzone są ogromne ilości danych dotyczących wydajności, dlatego jest on domyślnie wyłączony i powinien być włączany tylko na krótki czas. Szczegółowe informacje są dostępne w uwagach do wersji.

QIX performance log

Dziennik wydajności przeładowania

Dziennik wydajności przeładowania został oddzielony do dedykowanego pliku dziennika. Dzięki temu łatwiej jest analizować wydajność przeładowywania i identyfikować dokumenty, które pochłaniają najwięcej zasobów w aplikacji. Domyślnie dziennik wydajności przeładowania jest wyłączony, ale można go łatwo i szybko włączyć. Szczegółowe informacje są dostępne w uwagach do wersji.

Reload performance log

Ładowanie pełnych tabel za pomocą skryptu ładowania w programie QlikView

Proces skryptu ładowania w programie QlikView został udoskonalony i umożliwia ładowanie pełnej tabeli z wtyczki połączenia analitycznego / wtyczki SSE przy użyciu pojedynczego żądania. To przyczynia się do przyspieszenia pracy i upraszcza proces skryptu ładowania.

Ładowanie

Ustawienia niestandardowe w plikach konfiguracyjnych, których listę zawiera konsola QMC

W plikach konfiguracyjnych, których lista jest dostępna w konsoli QlikView Management Console (QMC), można przeglądać wszystkie ustawienia inne niż domyślne w konkretnym wdrożeniu. Rozpoznawanie niestandardowych ustawień zastosowanych względem usług QlikView to istotne zadanie podczas aktualizowania i migrowania instalacji QlikView Server, które dodatkowo skraca czas pracy i zmniejsza ryzyko kosztownych regresji podczas testów lub ponownego wdrażania.

Services

Wdrożenie biblioteki graficznej Skia

Biblioteka graficzna Skia zapewnia większą elastyczność, ponieważ zawiera ogromną liczbę grafik 2D. Zastępuje bibliotekę GDI+, która nie jest już obsługiwana przez firmę Microsoft. Grafiki Skia są udostępniane za pośrednictwem wspólnych interfejsów API, które działają na różnorodnych platformach sprzętowych i programowych, spełniając różne wymagania w odniesieniu do grafik, na przykład dotyczące renderowania tekstów, kształtów, różnych efektów ścieżek, cieniowania itp. W wersji QlikView November 2018 Preview Release można zauważyć różnice w renderowaniu obiektów QlikView Desktop i IE Plugin, a także dotyczące grafiki produktu Ajax Client.

Wdrożenie bibliotek ICU (International Components for Unicode)

ICU ― popularny zestaw bibliotek C/C++ i Java ― zapewnia spójniejsze działanie aplikacji na różnych platformach i w różnych regionach świata, wspierając w ten sposób globalizację. Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć lepsze sortowanie znaków niewystępujących w języku angielskim, zaktualizowane funkcje sortowania aplikacji i ciągów numerycznych, formatowanie zmiennych SET, ręczne ponowne definiowanie formatowania odpowiednio do regionu świata i wiele innych ulepszeń.

Do istotnych udoskonaleń zaliczamy:

  • Poprawę sortowania w przypadku języków innych niż angielski, co dotyczy między innymi sortowania znaków języka japońskiego oraz poprawnego sortowania liter V i W w języku szwedzkim.
  • W obecnej wersji sortowanie ciągów zawierających białe znaki powoduje umieszczanie najdłuższego ciągu u góry, gdy włączona jest biblioteka ICU. Ciągi, w których biały znak jest pierwszy, poprzedzają ciągi, w których biały znak znajduje się na dalszych pozycjach albo na końcu.
  • Zmieniono sortowanie ciągów numerycznych zawierających łączniki, gdy włączona jest biblioteka ICU ― po sortowaniu elementy z łącznikami są umieszczane za ciągami bez łączników.

  • Niektóre nowe formaty wymagają w obecnej wersji ręcznej zmiany definicji ― należą do nich właściwe dla języka zmienne SET dla formatów MoneyFormat, DateFormat i TimestampFormat. Przykłady są dostępne w uwagach do wersji.

Dalsze szczegóły są dostępne w uwagach do wersji.

Obsługa środowiska .NET Framework 4.7.2

Wersja QlikView November 2018 została wzbogacona o funkcje obsługi wersji Microsoft .NET Framework 4.7.2, co zwiększa elastyczność wdrażania aplikacji. Aby umożliwić pełne wdrożenie środowiska .NET Framework 4.7.2 i jego nowszych wersji, w programie QlikView zrezygnowano z obsługi serwera Microsoft Windows Server 2008 (wydanie wstępne), a obsługa serwera Microsoft Windows Server 2008 R2 została zachowana. W celu wdrożenia i przetestowania serwera QlikView Server w systemie Microsoft Windows 10 wymagana jest aktualizacja Anniversary Update (kompilacja 1607) lub nowsza aktualizacja.

System requirements for QlikView