Wyszukiwanie

Alternatywną metodą do tworzenia selekcji przez klikanie wartości w obiektach QlikView jest tworzenie ich za pośrednictwem wyszukiwania tekstowego lub liczbowego.

Tworzenie selekcji przy użyciu wyszukiwania

W poniższej sekcji opisano, w jaki sposób tworzyć selekcje przy użyciu wyszukiwania tekstowego, a także w jaki sposób oprogramowanie QlikView reaguje na różne polecenia. Wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij nagłówek listy wartości i wpisz szukany ciąg. W ciągu tym wielkość liter nie ma znaczenia.

    Szukany ciąg pojawia się w wyskakującym polu wyszukiwania. W rezultacie w oprogramowaniu QlikView zostaną wyświetlone wszystkie te wartości wybranego pola, które spełniają kryterium szukanego ciągu.

  1. Naciśnij klawisz Enter lub kliknij jedną z komórek w wyniku, aby wybrać tę wartość. Jeśli w momencie naciskania klawisza Enter wciśnięty będzie klawisz Ctrl, selekcje z wyszukiwania tekstowego zostaną dodane do poprzednich selekcji.

    Pole wyszukiwania zamknie się automatycznie po naciśnięciu klawisza Enter bądź Esc lub kliknięciu układu. Można je również zamknąć, klikając ikonę X znajdującą się w tym polu. Rozmiar pola wyszukiwania można zmieniać i zostanie on zachowany do kolejnego otwarcia pola.

Wyszukiwanie w wielu listach wartości

Wszystkie aktywne listy wartości będą uwzględnione w wyszukiwaniu. Aby przeszukać wiele list wartości, należy klikać ich nagłówki z wciśniętym klawiszem Shift w celu uaktywnienia list. Nie będzie możliwości naciśnięcia klawisza Enter w celu wybrania wartości wynikowych, jeśli w aktywnych listach wartości będą występować wartości opcjonalne.

Jeśli selekcja już została dokonana, istnieją dwie możliwości zinterpretowania wyszukiwania:

  • Wyszukiwanie wyłącznie spośród wartości opcjonalnych
  • Wyszukiwanie spośród wszystkich wartości, tzn. uwzględnienie w wyszukiwaniu również wartości wykluczonych

W celu ustawienia trybu wyszukiwania należy zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji Uwzględniaj w wyszukiwaniu wartości wykluczone w oknie dialogowym Preferencje użytkownika. Tryb ten można również ustawić dla pojedynczych obiektów arkusza.

Uwaga: Jeśli dla danego pola jest ustawiona opcja operacji logicznej AND, wybranie wielu znalezionych wartości może nie być możliwe.

Wyszukiwanie tekstowe

Najprostszą metodą wyszukiwania jest wyszukiwanie tekstowe. Oprogramowanie QlikView wyszuka wartości pól zgodne z wpisanym przez użytkownika ciągiem znaków.

W przypadku zwykłego wyszukiwania (bez stosowania symboli wieloznacznych) program QlikView będzie wyszukiwać słowa rozpoczynające się tak samo, jak szukany ciąg. Jeśli szukany ciąg zawiera wiele słów oddzielonych spacjami, oprogramowanie QlikView zinterpretuje to jako wiele szukanych ciągów i wyświetli te wartości pól, które zawierają dowolny z tych ciągów.

Symbole wieloznaczne

W szukanym ciągu można korzystać z symboli wieloznacznych. Używać można następujących symboli wieloznacznych:

Symbol wieloznaczny Reprezentacja
* Zero lub więcej znaków, w tym spacje. Ten symbol wieloznaczny jest elastyczny i oznacza dowolny znak lub blok znaków w określonej pozycji.
? Pojedynczy znak, w tym spacja. Ten symbol wieloznaczny jest przydatny, gdy istnieje podejrzenie, że dany ciąg znaków zawiera błąd, jest nieprawidłowy lub zawiera znaki specjalne, które trudno prawidłowo odtworzyć.
^ Początek słowa w wartości pola. Ten symbol wieloznaczny jest stosowany razem z innymi symbolami wieloznacznymi.
Uwaga: Jeśli zostaną użyte symbole wieloznaczne, wyświetlane są wyłącznie wiersze zgodne z całym szukanym ciągiem, co oznacza, że w tym przypadku spacja nie powoduje operacji logicznej OR. Szukany ciąg '*creamed' nie zwróci wartości „Rocky's creamed corn”, ponieważ wartość ta nie kończy się słowem „creamed”. Szukany ciąg 'creamed*' również nie zwróci wartości „Rocky's creamed corn”, ponieważ wartość ta nie zaczyna się słowem „creamed”.
Przykład Wynik
a* Znajduje wszystkie wartości zaczynające się na literę „a”, w tym ciągi zawierające kilka słów, z których pierwsze słowo zaczyna się na literę „a”.
*b Znajduje wszystkie wartości kończące się na literę „b”, w tym ciągi zawierające kilka słów, w których ostatnie słowo kończy się na literę „a”.
*c* Znajduje wszystkie wartości zawierające literę „c”, w tym ciągi obejmujące kilka słów.
*^ab*

Zwraca wszystkie wartości, które zawierają słowa rozpoczynające się od ciągu „ab”.

Funkcja ta jest podobna do zwykłego wyszukiwania ciągu „ab”, ale w przeciwieństwie do niego może zostać rozszerzona o kolejne symbole wieloznaczne. Z funkcji tej można również korzystać w wyszukiwaniu programowym, na przykład w ramach analizy zestawów.

r?ck Znajduje wszystkie wartości mające cztery litery, które zaczynają się na literę „r”, po którym następuje dowolny znak, a następnie ciąg „ck”, na przykład „rack”, „rick”, „rock” i „ruck”.
r?? ????d Znajduje wszystkie wartości zawierające słowo trzyliterowe zaczynające się na literę „r” i słowo pięcioliterowe kończące się na literę „d”.
Uwaga: Spacja w szukanym ciągu ma znaczenie. Jeśli wyszukiwany jest ciąg “*corn”, zwrócone zostaną ciągi zakończone słowami takimi jak „popcorn” lub „corn”. Jeśli w szukanym ciągu jest spacja (“* corn”), wówczas zwrócone zostaną wartości zakończone ciągiem „corn”.

Wyszukiwanie rozmyte

Wyszukiwanie rozmyte przypomina wyszukiwanie standardowe, z tą różnicą, że porównuje ono i sortuje wartości wszystkich pól według stopnia ich podobieństwa do szukanego ciągu. Wyszukiwanie rozmyte jest szczególnie przydatne w sytuacjach, w których występują literówki. Może również pomóc w znalezieniu wielu bardzo podobnych wartości.

W trakcie wyszukiwania rozmytego przed szukanym ciągiem jest wyświetlany znak tyldy (~).

Jeśli wyszukiwanie tekstowe zostanie rozpoczęte znakiem tyldy, okno wyszukiwania tekstowego zostanie otwarte w trybie wyszukiwania rozmytego. W oknie wyszukiwania będzie widoczny znak tyldy oraz, zaraz za nim, kursor. W trakcie wpisywania kolejnych znaków wszystkie wartości będą sortowane według stopnia ich podobieństwa do szukanego ciągu: najlepsze dopasowania znajdą się na górze listy. W przypadku naciśnięcia klawisza Enter zostanie wybrana pierwsza wartość.

Wyszukiwanie liczbowe

Istnieje możliwość dokonywania selekcji także przy użyciu wyszukiwania liczbowego. Czynność ta jest bardzo podobna do wyszukiwania tekstowego. Jedyną różnicą jest to, że szukany ciąg musi zaczynać się od jednego z poniższych operatorów relacji:

Operator Opis
> większe niż
>= większe lub równe
< mniejsze niż
<= mniejsze lub równe

Przykłady:  

>900 znajdzie wszystkie wartości większe od 900
<=900 znajdzie wszystkie wartości mniejsze od 900 lub równe tej liczbie
>900<1000 znajdzie wszystkie wartości większe od 900 i mniejsze od 1000
<900>1000 znajdzie wszystkie wartości mniejsze od 900 lub większe od 1000

Początkowy tryb wyszukiwania

W chwili rozpoczynania wpisywania tekstu zachowania programu QlikView może być różne: w niektórych przypadkach program dodaje do szukanego ciągu symbole wieloznaczne, aby ułatwić wyszukiwanie wieloznaczne.

Preferowany tryb wyszukiwania można ustawić we właściwościach obiektu, a także w oknie dialogowym Preferencje użytkownika.

Ewaluacja szukanego ciągu

Po wpisaniu lub edycji szukanego ciągu przez użytkownika program QlikView dokonuje oceny, który z dwóch opisanych powyżej trybów pracy ma być użyty.

Jeśli szukany ciąg zawiera znaki będące symbolami wieloznacznymi, wtedy zamiast normalnego wyszukiwania użyte zostanie wyszukiwanie wieloznaczne.

W każdym momencie istnieje możliwość zmiany trybu wyszukiwania. W tym celu wystarczy w szukanym ciągu usunąć lub dodać symbole wieloznaczne bądź znak większości (>) albo mniejszości (<).

Wyszukiwanie asocjacyjne

Pole wyszukiwania na liście wartości zawiera z prawej strony przycisk pagonu (>>). W przypadku jego kliknięcia pole wyszukiwania jest rozszerzane w prawą stronę, a obok podstawowego zbioru wyników jest wyświetlany zbiór pomocniczy. Ta pomocnicza lista zawiera dopasowania wyszukiwania znalezione w innych polach. W tym momencie można kliknąć pomocniczy zbiór wyników i dokonać tymczasowych selekcji. Dokonanie takiej selekcji spowoduje zawężenie liczby wyników wyszukiwania znajdujących się w zbiorze podstawowym. Po dokonaniu selekcji z listy pomocniczej można wprowadzić nowy szukany ciąg przed dokonaniem selekcji z listy podstawowej. Na koniec, po dokonaniu selekcji z podstawowego zbioru wyników, pomocnicza lista wyników jest zamykana.

Wyszukiwanie zaawansowane

W celu wyszukania bardziej złożonych wyrażeń istnieje możliwość skorzystania z okna dialogowego Wyszukiwanie zaawansowane. Aby je wywołać, należy użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+Shift+F. Jeśli użytkownik zacznie wyszukiwanie tekstowe od znaku równości (=), może wprowadzić wyrażenie wyszukiwania zaawansowanego zawierające kryteria wyszukiwania dotyczące poszczególnych pól oraz operatory logiczne algebry zupełnej Boole'a. Po znaku równości można wprowadzić dowolne prawidłowe wyrażenie układu QlikView (Okno dialogowe Edytuj wyrażenie). Wyrażenie zostanie sprawdzone dla każdej wartości pola w polu wyszukiwania. Zostaną wybrane wszystkie wartości, dla których wyrażenie wyszukiwania zwraca niezerową wartość.

Przykład:  

=MyField like 'A*' or MyField like '*Z'

Wywołanie takiego wyszukiwania z listy wartości zawierającej pole MyField spowodowałoby zwrócenie wszystkich wartości pola zaczynających się na literę A lub kończących się na literę Z.

Przykład:  

=sum(Sales)>sum(Budget)

Wywołanie takiego wyszukiwania z listy wartości zawierającej pole Salesman spowodowałoby zwrócenie nazwisk wszystkich handlowców, dla których wartość sprzedaży przekracza przypisany budżet.