Ustawienia wykresu miniaturowego

Opcja dostępna tylko w przypadku wybrania opcji Wykres miniaturowy na stronie Wyrażenia w oknie dialogowym Właściwości tabeli prostej. Otwiera okno dialogowe, w którym można ustawiać właściwości wykresu miniaturowego.

Wymiar Wybierz wymiar, dla którego wyrażenie będzie wykreślane.

Wygląd

Tryb Ustaw tryb wykresu miniaturowego: wykres przebiegu w czasie, linia z kropkami, kropki, słupki lub wąsy.
Kolor Otwiera okno dialogowe Obszar koloru, w którym można ustawić kolor wykresu miniaturowego.
Wyróżnij wartości maks. kolorem Zaznacz to pole wyboru i kliknij kolorowy przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Obszar koloru, w którym można ustawić kolor dla wartości maksymalnej.
Wyróżnij wartości min. kolorem Zaznacz to pole wyboru i kliknij kolorowy przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Obszar koloru, w którym można ustawić kolor dla wartości minimalnej.
Wyróżnij wartości początkowe kolorem Zaznacz to pole wyboru i kliknij kolorowy przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Obszar koloru, w którym można ustawić kolor dla wartości początkowych. Ta opcja jest niedostępna dla Słupków i Wąsów.
Wyróżnij wartości końcowe kolorem Zaznacz to pole wyboru i kliknij kolorowy przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Obszar koloru, w którym można ustawić kolor dla wartości końcowych. Ta opcja jest niedostępna dla Słupków i Wąsów.
Ustaw kolory domyślne Dla ustawień wyróżniania ustawia domyślne kolory QlikView.
Wymuś skalowanie od zera Ustala położenie dolnej krawędzi wykresu na punkcie zerowym osi. Opcja jest niedostępna w przypadku wąsów.
Dla osi Y wymuś skalę współużytkowaną Wymusza, aby wszystkie komórki w kolumnie używały tej samej skali y.

Zob. także: