Load

Instrukcja LOAD ładuje pola z pliku, z danych zdefiniowanych w skrypcie, z wcześniej załadowanej tabeli, ze strony internetowej, z wyniku późniejszej instrukcji SELECT lub przez automatyczne wygenerowanie danych.

Składnia:  

LOAD [ distinct ] fieldlist

[( from file [ format-spec ] |

from_field fieldassource [format-spec]

inline data [ format-spec ] |

resident table-label |

autogenerate size )]

[ where criterion | while criterion ]

[ group_by groupbyfieldlist ]

[order_by orderbyfieldlist ]

Argumenty:  

Argument Opis
distinct distinct to predykat wskazujący, że należy ładować tylko pierwszy z powielonych rekordów.
fieldlist fieldlist ::= ( * | field {, field } )

Lista ładowanych pól. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola w tabeli.

field ::= ( fieldref | expression ) [as aliasname ]

Definicja pola musi zawsze zawierać literał, odniesienie do istniejącego pola lub wyrażenie.

fieldref ::= ( fieldname |@fieldnumber |@startpos:endpos [ I | U | R | B | T] )

fieldname jest tekstem identycznym z nazwą pola w tabeli. Jeśli nazwa pola zawiera np. spacje, musi być ujęta w proste podwójne cudzysłowy lub nawiasy kwadratowe. Niekiedy nie są dostępne jawne nazwy pól. Wtedy należy użyć innego zapisu:

@fieldnumber reprezentuje numer pola w rozdzielanym pliku tabeli. Musi to być dodatnia liczba całkowita poprzedzona znakiem „@”. Numeracja zawsze zaczyna się od 1, a kończy na liczbie pól.

@startpos:endpos reprezentuje pozycję początkową i końcową pola w pliku z rekordami o stałej długości. Obie pozycje muszą być dodatnimi liczbami całkowitymi. Liczby muszą być poprzedzone znakiem „@” i rozdzielone dwukropkiem. Numeracja zawsze zaczyna się od 1, a kończy na liczbie pozycji. W ostatnim polu n jest używane jako pozycja końcowa.

 • Jeśli bezpośrednio po zapisie @startpos:endpos następuje znak I lub U, odczytane bajty będą interpretowane jako dane binarne zawierające liczby całkowite, odpowiednio ze znakiem (I) lub bez znaku (U) (kolejność bajtów Intel). Liczba odczytanych pozycji musi wynosić 1, 2 lub 4.
 • Jeśli bezpośrednio po zapisie @startpos:endpos następuje znak R, odczytane bajty będą interpretowane jako dane binarne zawierające liczby rzeczywiste (32-bitowe lub 64-bitowe wartości zmiennopozycyjne IEEE). Liczba odczytanych pozycji musi wynosić 4 lub 8.
 • Jeśli bezpośrednio po zapisie @startpos:endpos następuje znak B, odczytane bajty będą interpretowane jako wartości BCD (Binary Coded Decimal) według standardu COMP-3. Można podać dowolną liczbę bajtów.

expression może być funkcją liczbową lub znakową operującą na polach tej samej tabeli. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja na temat składni wyrażeń.

Klauzula as służy do przypisania polu nowej nazwy.

from

Klauzula from umożliwia ładowanie danych z pliku.

file ::= [ path ] filename

 • bezwzględna

  Przykład: c:\data\

 • względna wobec ścieżki dokumentu QlikView.

  Przykład: data\

 • Adres URL (HTTP lub FTP), wskazujący lokalizację w Internecie lub intranecie. Adres URL musi być kodowany za pomocą adresu URL, na przykład jeśli zawiera znaki spacji.

  Przykład: http://www.qlik.com

  Przykład: http://www.enterprise.com/project%20files (http://www.enterprise.com/project files)

Pominięcie ścieżki spowoduje, że aplikacja QlikView będzie wyszukiwać plik w katalogu wskazanym instrukcją Directory. W razie braku instrukcji Directory aplikacja QlikView będzie szukać w katalogu roboczym, czyli zwykle w katalogu zawierającym plik QlikView.

Uwaga: W instalacji serwera QlikView domyślny katalog roboczy to C:\ProgramData\QlikTech\Documents. Domyślny katalog roboczy można modyfikować w aplikacji Qlik Management Console.

filename może zawierać standardowe symbole wieloznaczne DOS, czyli * i ?. Ich użycie spowoduje załadowanie wszystkich pasujących plików w określonym katalogu.

format-spec ::= ( fspec-item { , fspec-item } )

Na specyfikację formatu składają się pozycje specyfikacji formatu podane w nawiasach jako lista.

Zob.: Directory

Zob.: From

from_field Klauzula from_field umożliwia załadowanie danych z wcześniej załadowanego pola.

fieldassource::=(tablename, fieldname)

Wskazywana jest nazwa pola odpowiadająca nazwie wcześniej załadowanej tabeli tablename i nazwie pola fieldname.

format-spec ::= ( fspec-item {, fspec-item } )

Na specyfikację formatu składają się pozycje specyfikacji formatu podane w nawiasach jako lista.

inline Klauzula inline wskazuje dane wpisywane bezpośrednio w skrypcie, a nie ładowane z pliku.

data ::= [ text ]

Dane wprowadzane w ramach klauzuli inline muszą być ujęte w podwójne cudzysłowy lub w nawiasy kwadratowe. Tekst umieszczony między tymi znakami zostanie zinterpretowany tak samo, jak zawartość pliku. Oznacza to między innymi, że w tekście klauzuli inline należy wstawiać nowe wiersze w tych samych miejscach, w których występowałyby w pliku tekstowym, naciskając klawisz Enter podczas wpisywania skryptu.

format-spec ::= ( fspec-item {, fspec-item } )

Na specyfikację formatu składają się pozycje specyfikacji formatu podane w nawiasach jako lista.

resident Klauzula resident umożliwia załadowanie danych z wcześniej załadowanej tabeli.

table label to etykieta poprzedzająca instrukcje LOAD lub SELECT tworzące pierwotną tabelę. Na końcu etykiety musi się znajdować dwukropek.

Zob.: Ładowanie danych z wcześniej załadowanej tabeli

Zob.: Etykiety tabeli

autogenerate Klauzula autogenerate jest używana w przypadku danych, które mają być automatycznie generowane przez aplikację QlikView.

size ::= number

Number to liczba całkowita wskazująca liczbę generowanych rekordów. Lista pól nie może zawierać wyrażeń wymagających danych z bazy danych. W wyrażeniach dozwolone są jedynie stałe i funkcje bezparametrowe, na przykład rand() lub recno().

where where to klauzula określająca, czy rekord ma być uwzględniony w selekcji, czy też nie. Selekcja jest uwzględniana, jeśli warunek criterion ma wartość True.

criterion jest wyrażeniem logicznym.

while

while to klauzula określająca, czy rekord ma być wielokrotnie odczytywany. Ten sam rekord będzie odczytywany, dopóki warunek criterion ma wartość True. W praktyce korzystanie z klauzuli while zwykle wymaga również użycia funkcji IterNo( ).

criterion jest wyrażeniem logicznym.

group_by

Klauzula group by służy do określania pól, według których dane mają być agregowane (grupowane).Pola agregujące powinny być w jakiś sposób dołączone w ładowanych wyrażeniach. Poza obrębem funkcji agregacji w ładowanych wyrażeniach wolno używać wyłącznie pól agregujących.

groupbyfieldlist ::= (fieldname { ,fieldname } )

order_by Klauzula order by służy do sortowania rekordów tabeli rezydentnej przed ich przetworzeniem przez instrukcję load. Tabelę rezydentną można sortować według dowolnej liczby pól w kolejności rosnącej lub malejącej. Sortowanie jest wykonywane w pierwszej kolejności według wartości liczbowej, a w drugiej kolejności według porządku leksykograficznego z uwzględnieniem znaków diakrytycznych. Klauzuli można używać tylko wtedy, gdy źródłem danych jest tabela rezydentna.

Pola porządkujące określają, według którego pola należy sortować tabelę rezydentną. Pole można wskazać nazwą lub numerem w tabeli rezydentnej (pierwsze pole ma numer 1).

orderbyfieldlist ::= fieldname [ sortorder ] { , fieldname [ sortorder ] }

Kolejność sortorder może mieć wartość asc (rosnąco) lub desc (malejąco). Jeśli nie określono sortorder, przyjmuje się wartość asc.

fieldname, path, filename i aliasname to ciągi tekstowe reprezentujące odpowiednio nazwę pola, ścieżkę, nazwę pliku i alias. Jako fieldname można podać dowolne pole z tabeli źródłowej. Pola utworzone klauzulą as (aliasname) są jednak poza zakresem i nie można ich używać w tej samej instrukcji load.

Jeśli nie zostanie wskazane żadne źródło danych klauzulą from, inline, resident, from_field lub autogenerate, dane będą ładowane z wyniku instrukcji SELECT lub LOAD występującej bezpośrednio po bieżącej instrukcji. Następna instrukcja nie powinna mieć żadnego prefiksu.

Zob.: Poprzedzające polecenie LOAD

Przykłady: