QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Switch..case..default..end switch

Instrukcja sterowania switch jest rodzajem selekcji skryptu, który wymusza wykonanie skryptu według różnych ścieżek w zależności od wartości wyrażenia.

Składnia:  

Switch expression {case valuelist [ statements ]} [default statements] end switch

Uwaga: Instrukcja switch jest instrukcją sterowania i jako taka kończy się średnikiem lub symbolem końca linii, żadna z jej czterech możliwych klauzul (switch,case, default i end switch) nie może zatem wykraczać poza granicę linii.

Argumenty:  

Argument Opis
expression Dowolne wyrażenie.
valuelist Rozdzielana przecinkami listą wartości, z którymi będzie porównywana wartość wyrażenia. Wykonywanie skryptu będzie kontynuowane z instrukcjami w pierwszej napotkanej grupie, w której wartość z listy valuelist jest równa wartości expression. Każda wartość z listy valuelist może być dowolnym wyrażeniem. Jeśli w żadnej klauzuli case nie zostanie znalezione żadne dopasowanie, wówczas zostaną wykonane instrukcje z klauzuli default, jeśli zostały określone.
statements Dowolna grupa zawierająca co najmniej jedną instrukcję skryptu QlikView.

Przykład:  

Switch I

Case 1

LOAD '$(I): CASE 1' as case autogenerate 1;

Case 2

LOAD '$(I): CASE 2' as case autogenerate 1;

Default

LOAD '$(I): DEFAULT' as case autogenerate 1;

End Switch

Zob. także: