LongMonthNames

Zdefiniowany format zastępuje konwencję zapisu długich nazw miesięcy w systemie operacyjnym (ustawienia regionalne).

Składnia:  

LongMonthNames

Przykład:  

Set LongMonthNames='January;February;March;April;May;June - -