Money# — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Money#() konwertuje ciąg znaków na wartość pieniężną w formacie ustawionym w skrypcie ładowania lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków. Niestandardowe symbole separatora dziesiętnego i separatora tysięcy są parametrami opcjonalnymi.

Składnia:  

Money#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:

Argument Opis
text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.

format

Ciąg znaków opisujący spodziewany format danych wejściowych, który ma być użyty podczas konwertowania tego ciągu na interwał liczbowy.

W przypadku pominięcia zostanie użyty format waluty ustawiony w systemie operacyjnym.

dec_sep Ciąg znaków określający separator dziesiętny. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość MoneyDecimalSep ustawiona w skrypcie ładowania.
thou_sep Ciąg znaków określający separator tysięcy. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość MoneyThousandSep ustawiona w skrypcie ładowania.

Funkcja money# zazwyczaj działa analogicznie do funkcji num#, ale pobierając domyślne wartości separatora dziesiętnego i separatora tysięcy ze zmiennych skryptu określających format lub ustawień systemowych waluty.