Interval# — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Interval#() ocenia wyrażenie tekstowe jako interwał czasowy w formacie ustawionym domyślnie w systemie operacyjnym albo w formacie określonym w ewentualnym drugim argumencie.

Składnia:  

Interval#(text[, format])

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:

Argument Opis
text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.

format

Ciąg znaków opisujący spodziewany format danych wejściowych, który ma być użyty podczas konwertowania tego ciągu na interwał liczbowy.

W przypadku pominięcia użyty jest krótki format daty, format godziny i separator dziesiętny ustawiony w systemie operacyjnym.

Funkcja interval# konwertuje tekstowy interwał czasowy na jego ekwiwalent liczbowy.