Tworzenie list wartości i pól tabeli z wykorzystaniem funkcji Direct Discovery

Listy wartości

Listy wartości można tworzyć z polami DIMENSION i MEASURE. Gdy w wyrażeniu listy wartości używane jest pole MEASURE, należy używać funkcji aggr() do wyświetlania zagregowanej wartości pola MEASURE z polem DIMENSION. Selekcje z polem DIMENSION dokonywane na liście wartości generują zapytania SQL do źródła danych, na podstawie których tworzona jest tabela asocjacyjna w pamięci.

W listach wartości nie są dostępne pola DETAIL.

Uwaga:

Ponieważ listy wartości wyświetlają jedynie unikatowe wartości pola DIMENSION, zapytanie do bazy danych generowane przez aplikację QlikView w celu pobrania danych listy wartości zawiera słowo kluczowe DISTINCT. Niektóre bazy danych wymagają jednak, aby takie zapytanie zawierało klasę GROUP BY zamiast słowa kluczowego DISTINCT. Jeśli tabela Direct Discovery pochodzi z bazy danych wymagającej użycia funkcji GROUP BY, należy skorzystać ze zmiennej DirectDistinctSupport w celu zmiany domyślnego działania zapytań DIMENSION.

Zob.: DirectDistinctSupport

Okna tabel

Okna tabel umożliwiają wyświetlanie wszystkich typów pól Direct Discovery oraz drążenie do szczegółów rekordów zawierających pola Direct Discovery. Okna tabel to jedyne obiekty QlikView, w których instrukcjach ładowania wykrywania bezpośredniego można używać pól oznaczonych DETAIL.

Gdy pola Direct Discovery są używane w tabeli, ustawiona jest wartość progowa, która ogranicza liczbę wyświetlanych wierszy. Ustawieniem domyślnym jest 1000 rekordów. Domyślne ustawienie limitu można zmienić, ustawiając zmienną DirectTableBoxListThreshold w skrypcie ładowania. Na przykład:

SET DirectTableBoxListThreshold=5000

Ustawienie limitu obowiązuje tylko względem tabel, które zawierają pola Direct Discovery. Tabele zawierające jedynie pola przechowywane w pamięci nie podlegają ograniczeniu wartości DirectTableBoxListThreshold.

W tabeli są wyświetlane pola dopiero wtedy, gdy selekcja obejmuje mniej rekordów niż wartość limitu.

Jedno okno tabeli może zawierać zarówno pola Direct Discovery, jak i pola przechowywane w pamięci. Okna tabeli zawierające wyłącznie pola Direct Discovery muszą obejmować pole DIMENSION.

W tabelach z danymi Direct Discovery wyświetlane są wszystkie wybrane wiersze, nawet jeśli zawierają one identyczne dane. Z kolei jeśli okno tabeli z danymi przechowywanymi w pamięci zawiera wybrane wiersze o identycznych danych, wyświetlany jest tylko jeden wiersz.