Funkcja Direct Discovery w przypadku serwera QlikView Server i programu Publisher

Ustawienia serwera QlikView Server

Jeśli w aplikacji QlikView używana jest funkcja Direct Discovery, wówczas niektóre ustawienia na serwerze QlikView Server należy sprawdzić.

Uwaga: Te ustawienia będą wpływać na wszystkie dokumenty QlikView, które istnieją na tym samym serwerze QlikView Server.

Limit czasu obliczenia obiektu

Gdy funkcja Direct Discovery kieruje zapytania do systemu zewnętrznego z QlikView, wówczas czas obliczenia wykresu jest zależny od wydajności systemu bazowego. Zalecane jest ustawienie odpowiednio wysokiej wartości Object Calculation Time Limit w konsoli QlikView Management Console, która pozwoli na to, aby wykres QlikView otrzymał wyniki zapytania Direct Discovery ze źródła danych. To ustawienie znajduje się na karcie Performance serwera QlikView Server, którego nazwa znajduje się na liście w konsoli QlikView Management Console.

Symbole maks. na wykresach

Ustawienie „Symbole maks. na wykresach” służy do ustawiania liczby punktów danych, jakie będą wyświetlane na wykresach QlikView. Należy zwrócić uwagę na to, że zapytanie Direct Discovery może zwrócić wiele odrębnych wartości, ale zalecane jest sprawdzenie, czy to ustawienie pozwala aplikacji QlikView na wyświetlenie żądanej liczby punktów danych na wykresach.
Ustawienie limitu czasu QVS w pliku Config.xml

Gdy funkcja Direct Discovery jest używana do kierowania zapytań do systemu zewnętrznego innego niż QlikView Server, wówczas limit czasu serwera w pliku config.xml należy dostosować w taki sposób, aby ilość czasu była wystarczająca na to, by aplikacja QlikView otrzymała wyniki zapytania. Jeśli ilość czasu będzie niewystarczająca na zakończenie zapytań, wówczas w przypadku używania klienta Ajax wystąpi błąd „Utrata połączenia z serwerem”.

Ustawieniem domyślnym jest 60 sekund. Konieczne może być zwiększenie wartości tej ustawienia do maksymalnego czasu zapytania. Plik config.xml znajduje się w katalogu C:\ProgramData\QlikTech\WebServer. Znacznikiem XML jest <QvsTimeout>. Podczas aktualizacji to ustawienie zostanie zastąpione wartością domyślną.

QlikView Publisher

Moduł QlikView Publisher wymaga praw dostępu do odczytu tabel bazy danych używanych przez Direct Discovery. Gdy aplikacje QlikView, które korzystają z modułu Publisher używają funkcji Direct Discovery, wówczas należy się upewnić, że konto usługi, z którego uruchamiany jest moduł Publisher, posiada uprawnienie do odczytu. Jeśli nie posiada takiego uprawnienia, wówczas moduł Publisher nie odczyta tabeli Direct Discovery podczas zaplanowanych operacji odświeżania danych.