Okno dialogowe Niestandardowy format komórki

To okno dialogowe umożliwia zastosowanie formatów niestandardowych względem co najmniej jednej grupy komórek tabeli. Można je wywołać z menu obiektów tabeli, tabeli prostej lub tabeli przestawnej, pod warunkiem że aktywne jest polecenie Siatka projektu w menu Widok albo zaznaczone jest pole wyboru Zawsze pokazuj elementy menu projektu w oknie Preferencje użytkownika: Projekt.

Grupę komórek, której dotyczy formatowanie, jest określona przez miejsce kliknięcia prawym przyciskiem myszy w tabeli w celu wywołania polecenia. Najmniejszą grupą komórek do sformatowania jako jednostka jest jedno pole (standardowo kolumna) w tabeli lub jedno wyrażenie/jeden wymiar w wykresie tabeli. Jeśli stosowane jest prążkowanie, każdy prążek jest formatowany osobno.

Każdorazowo, gdy to okno dialogowe jest używane w celu niestandardowego formatowania dowolnej części tabeli, wówczas Styl, ustawiony na stronie Styl w oknie dialogowym Właściwości tabeli, zostanie ustawiony jako [Niestandardowe]. Jeśli to ustawienie Styl zostanie zmienione na jeden z predefiniowanych stylów, wówczas niestandardowe formatowanie zostanie utracone.

Uwaga: Style tabel zwykle są zastępowane przez formatowanie wynikające z wyrażeń atrybutów.
Panel podglądu tabeli Panel podglądu przedstawia zmiany formatu wprowadzone do grupy/grup komórek tabeli. W przeciwieństwie do mniejszego podglądu po prawej stronie — Tekst przykładowy — przedstawia on zmiany w kontekście i po zastosowaniu podpowiedzi wizualnych i/lub formatowania wyrażenia atrybutu.
W tym panelu można łatwo przechodzić w tabeli i stosować formaty do różnych grup komórek. Wystarczy kliknąć komórkę, aby przenieść obszar aktywny formatowania.
Cofnij Za pomocą przycisku Cofnij można cofnąć krok po kroku zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Niestandardowy format komórki.
Po wyjściu z okna dialogowego Niestandardowy format komórki wszystkie zmiany wprowadzone w oknie dialogowym można będzie wycofać przez jednorazowe kliknięcie przycisku Cofnij w głównym pasku narzędzi.
Wykonaj ponownie Za pomocą przycisku Wykonaj ponownie można ponownie krok po kroku zastosować zmiany poprzednio wycofane za pomocą przycisku Cofnij w oknie dialogowym Niestandardowy format komórki.
Tekst przykładowy To jest komórka podglądu, która przedstawia wprowadzone ustawienia.
Kolor tła Definiuje kolor tła komórki.
Kolor tekstu Definiuje kolor tekstu komórki.
Obramowanie przed komórką W tym miejscu można zdefiniować obramowanie, które będzie poprzedzać komórkę. W tym obszarze dostępna jest lista rozwijana przeznaczona do ustawiania stylu obramowania oraz przycisk do ustawiania koloru obramowania. Obramowania komórek będą scalane między komórkami, co może powodować, że rzeczywiste obramowania w tabeli będą wyglądać inaczej niż na podglądzie.
Obramowanie za komórką W tym miejscu można zdefiniować obramowanie, które będzie następować za komórką. W tym obszarze dostępna jest lista rozwijana przeznaczona do ustawiania stylu obramowania oraz przycisk do ustawiania koloru obramowania. Obramowania komórek będą scalane między komórkami, co może powodować, że rzeczywiste obramowania w tabeli będą wyglądać inaczej niż na podglądzie.
Ustawienia tekstu W tej grupie można ustalić liczbę modyfikatorów tekstu odpowiednich dla komórki.
Rozmiar tekstu
Użyj tej listy rozwijanej, aby zastosować modyfikację rozmiaru względem czcionki ogólnej używanej w tabeli.
Pogrubienie
Zaznacz to pole wyboru, aby uzyskać tekst pogrubiony.
Kursywa
Zaznacz to pole wyboru, aby uzyskać tekst sformatowany jako kursywa.
Podkreślone
Zaznacz to pole wyboru, aby uzyskać tekst podkreślony.
Cień automatyczny
Zaznacz to pole wyboru, aby uzyskać tekst z cieniem automatycznym.
Zastosuj zmianę do Zmiany są normalnie stosowane tylko do wyrażenia, wymiaru lub pola (tabel), w których użytkownik kliknie prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego. Z tej listy rozwijanej można wybrać zastosowanie tego samego formatowania do innych wyrażeń, wymiarów lub pól.