ZTest_sterr — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja ZTest_sterr() zwraca zagregowany błąd standardowy średniej różnicy testu z dla jednego szeregu wartości.

Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Składnia:  

ZTest_sterr(value[, sigma])

Typ zwracanych danych: liczbowy

Argumenty:  

Argument Opis
value Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Przyjmowana jest średnia w populacji równa 0. Jeśli test ma być wykonywany wokół innej średniej, należy odjąć jej wartość od wartości próby.
sigma Jeśli odchylenie standardowe jest znane, wówczas można je określić w parametrze sigma. Jeśli parametr sigma zostanie pominięty, wówczas stosowane będzie rzeczywiste odchylenie standardowe dla próby.

Ograniczenia:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Przykład:  

ZTest_sterr(Value-TestValue)