Correl - funkcja wykresu

Funkcja Correl() zwraca zagregowany współczynnik korelacji dwóch zestawów danych. Funkcja korelacji stanowi miarę związku między zestawami danych, a agregacja jest wykonywana dla par wartości (x,y) iterowanych po wykresach wymiaru.

Składnia:  

Correl([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] value1, value2 )

Typ zwracanych danych: liczbowy

Argumenty:  

Argument Opis
value1, value2 Wyrażenia lub pola zawierające dwa zestawy prób, dla których będzie obliczany współczynnik korelacji.
SetExpression Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych rekordów zdefiniowanym przez daną selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą wyrażenia analizy zestawów.
DISTINCT Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.
TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.

Po kwalifikatorze TOTAL może następować lista zawierająca co najmniej jedną nazwę pola w nawiasach trójkątnych <fld>. Te nazwy pól powinny być podzbiorem zmiennych wymiaru wykresu.

Zob.: Określenie zakresu agregacji

Ograniczenia:  

Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator TOTAL. Do bardziej zaawansowanych agregacji należy używać zaawansowanej funkcji agregującej Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie całej pary danych.

Przykłady i wyniki:  

Przykład Wynik
Correl(Age, Salary)

W przypadku tabeli zawierającej wymiar Employee name i miarę Correl(Age, Salary) zwracany jest wynik 0,9270611. Wynik ten jest wyświetlany tylko dla komórki sumy.

Correl(TOTAL Age, Salary))

0,927. W celu zapewnienia większej przejrzystości ten i następne wyniki są wyświetlane z trzema miejscami po przecinku.

Dane używane w przykładach:

Salary:

LOAD * inline [

"Employee name"|Gender|Age|Salary

Aiden Charles|Male|20|25000

Brenda Davies|Male|25|32000

Charlotte Edberg|Female|45|56000

Daroush Ferrara|Male|31|29000

Eunice Goldblum|Female|31|32000

Freddy Halvorsen|Male|25|26000

Gauri Indu|Female|36|46000

Harry Jones|Male|38|40000

Ian Underwood|Male|40|45000

Jackie Kingsley|Female|23|28000

] (delimiter is '|');