RangeSkew — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeSkew() zwraca wartość odpowiadającą skośności zakresu liczb.

Składnia:  

RangeSkew(first_expr[, Expression])

Typ zwracanych danych: liczbowy

Argumenty:  

Argument tej funkcji może zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument Opis
first_expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
Expression Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Ograniczenia:  

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.

Przykłady i wyniki:  

Przykłady Wyniki
rangeskew (1,2,4) Zwraca wartość 0,93521952958283
rangeskew (above(SalesValue,0,3))

Zwraca kroczącą skośność zakresu trzech wartości zwróconych przez funkcję above() dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego.

Dane zastosowane w przykładzie:

CustID RangeSkew(Above(SalesValue,0,3))
1-20

-, -, 0,5676; 0,8455; 1,0127; -0,8741; 1,7243; -1,7186; 1,5518; 1,4332; 0,

1,1066; 1,3458; 1,5636; 1,5439; 0,6952; -0,3766

SalesTable:

LOAD recno() as CustID, * inline [

SalesValue

101

163

126

139

167

86

83

22

32

70

108

124

176

113

95

32

42

92

61

21

] ;