NoOfColumns - funkcja wykresu

Funkcja NoOfColumns() zwraca liczbę kolumn w bieżącym segmencie wierszy tabeli przestawnej.

Składnia:  

NoOfColumns([total])

Argumenty:  

Argument Opis
TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL, bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

Zob.: Określenie zakresu agregacji

Jeśli tabela przestawna zawiera wiele wymiarów poziomych, wówczas bieżący segment wiersza będzie zawierać tylko kolumny z takimi samymi wartościami, co bieżąca kolumna we wszystkich wierszach wymiaru, z wyjątkiem wiersza przedstawiającego ostatni wymiar poziomy w kolejności sortowania między polami.Kolejność sortowania między polami dla wymiarów poziomych w tabelach przestawnych jest zdefiniowana po prostu przez kolejność wymiarów od góry do dołu..

Przykład:  

if( ColumnNo( )=NoOfColumns( ), 0, after( sum( Sales )))