ColumnNo - funkcja wykresu

Funkcja ColumnNo() zwraca numer bieżącej kolumny w bieżącym segmencie wierszy tabeli przestawnej. Pierwsza kolumna ma numer 1.

Składnia:  

ColumnNo([total])

Argumenty:  

Argument Opis
TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL, bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

Zob.: Określenie zakresu agregacji

Jeśli tabela przestawna zawiera wiele wymiarów poziomych, wówczas bieżący segment wiersza będzie zawierać tylko kolumny z takimi samymi wartościami, co bieżąca kolumna we wszystkich wierszach wymiaru, z wyjątkiem wiersza przedstawiającego ostatni wymiar poziomy w kolejności sortowania między polami.Kolejność sortowania między polami dla wymiarów poziomych w tabelach przestawnych jest zdefiniowana po prostu przez kolejność wymiarów od góry do dołu..

Przykład:  

if( ColumnNo( )=1, 0, sum( Sales ) / before( sum( Sales )))