XNPV - funkcja wykresu

Funkcja XNPV() zwraca zagregowaną bieżącą wartość netto dotyczącą harmonogramu przepływów pieniężnych (niekoniecznie okresowych) reprezentowanych przez liczby sparowane zwracane przez wyrażenia podane jako pmt i date, iterowane po wymiarach wykresu. Wszystkie płatności są obejmowane upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.

Składnia:  

XNPV([TOTAL [<fld{,fld}>]] discount_rate, pmt, date)

Typ zwracanych danych: liczbowy Wynik ma następujący domyślny format liczby: waluta.

Argumenty:  

Argument Opis
discount_rate discount_rate to stopa dyskontowa w okresie czasu.
pmt Płatności. Wyrażenie lub pole zawierające płatności w ramach przepływów pieniężnych odpowiadające harmonogramowi płatności podanemu argumentem date.
date Wyrażenie lub pole zawierające harmonogram dat odpowiadających płatnościom w ramach przepływów pieniężnych podanym argumentem pmt.
TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.

Po kwalifikatorze TOTAL może następować lista zawierająca co najmniej jedną nazwę pola w nawiasach trójkątnych <fld>. Te nazwy pól powinny być podzbiorem zmiennych wymiaru wykresu.

Zob.: Określenie zakresu agregacji

Ograniczenia:  

Argumenty discount_rate,pmt i date nie mogą zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne funkcje agregacji zawierają kwalifikator TOTAL. Do bardziej zaawansowanych agregacji należy używać zaawansowanej funkcji agregującej Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie całej pary danych.

Przykłady i wyniki:  

Przykład Wynik
XNPV(Discount, Payments, Date) -$3164,35

Dane używane w przykładach:

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');