RGB — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RGB() służy w wyrażeniach do ustawienia lub obliczenia wartości właściwości koloru obiektu wykresu, przy czym kolor jest zdefiniowany wartościami składowej czerwonej r, składowej zielonej g i składowej niebieskiej bz zakresu od 0 do 255.

Składnia:  

RGB (r, g, b)

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:  

Argument Opis
r, g, b Wartości składowej czerwonej, zielonej i niebieskiej. Wartości składowej 0 oznacza brak wkładu, a 255 pełny wkład.
Uwaga: Wszystkie argumenty muszą być wyrażeniami, które zwracają liczby całkowite w zakresie od 0 do 255.

W przypadku interpretowania składnika liczbowego i przekształcania go na zapis szesnastkowy wartości składników koloru są bardziej czytelne.Na przykład kolorowi jasnozielonemu odpowiada liczba 4 278 255 360, która w zapisie szesnastkowym ma postać FF00FF00.Pierwsze dwie pozycje „FF” (255) wskazują współczynnik alpha.W przypadku funkcji RGB i HSL będzie to zawsze wartość „FF” (nieprzezroczysta).Następne dwie pozycje ‘00’ oznaczają wartość składowej czerwonej (red), kolejne dwie pozycje ‘FF’ — wartość składowej zielonej (green), a ostatnie dwie pozycje ‘00’ — wartość składowej niebieskiej (blue).