Analytic connections

Połączenia analityczne umożliwiają skonfigurowanie analiz zewnętrznych z posiadanym rozwiązaniem Business Discovery. Rozszerzenia po stronie serwera (SSE) mogą być stosowane, aby rozszerzyć zakres wyrażeń o obsługę wywołań aparatów innych producentów oprogramowania. Rozszerzenie po stronie serwera należy skonfigurować w taki sposób, aby rozszerzyć bibliotekę wbudowanych wyrażeń — zarówno wyrażeń skryptów ładowania, jak i wyrażeń wykresu z uwzględnieniem zewnętrznych aparatów obliczeń.

Creating an analytic connection

For both QlikView Desktop and QlikView Server (QVS) , analytic connections are configured by editing the Settings.ini

Uwaga: QlikView Desktop must be closed before editing the Settings.ini file.
QlikView Server must be stopped before editing the Settings.ini file.
After adding new connections or changing existing connections, a restart is required for the changes to take effect.
Uwaga: Note that the server-side extension (SSE) plugin server must be running before you start QlikView otherwise the connection will not be established.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Open the file Settings.ini.
  For QlikView Desktop it is located in C:\Users\username\AppData\Roaming\QlikTech\QlikView.
  For QlikView Server it is located in C:\ProgramData\QlikTech\QlikViewServer.
 2. Add the following configuration:

  [Settings 7]
  SSEPlugin=<PluginConfig>[;<PluginConfig>...]

  Where <PluginConfig> is a comma-separated list of configuration elements containing the following:

  <EngineName>,<Address>[,<PathToCertFile>,<RequestTimeout>,<ReconnectTimeout>]

 

Właściwość Opis
<EngineName> Nazwa połączenia analitycznego. Musi być unikalna. Jest to mapowanie/alias do wtyczki, który będzie używany z wyrażeń w aplikacji. Właściwość <EngineName> jest wymagana w celu korzystania z funkcji wtyczki. Na przykład SSEPython dla wtyczki Python lub R dla wtyczki R.
<Address>

Rozdzielana dwukropkami lista z dwoma elementami:

<Host>: nazwa DNS (lub adres IP) wtyczki.

<Port>: Port, na którym nasłuchuje wtyczka.

<PathToCertFile> Ścieżka w systemie plików do folderu zawierającego certyfikaty klienta wymagane do zapewnienia bezpiecznej komunikacji z wtyczką. Ta ścieżka wskazuje tylko na folder, w którym znajdują się certyfikaty. Należy sprawdzić, czy certyfikaty są rzeczywiście kopiowane do tego folderu. Trzy pliki certyfikatów muszą mieć następujące nazwy: root_cert.pem, sse_client_cert.pem, sse_client_key.pem. Dozwolone jest tylko uwierzytelnianie wzajemne (uwierzytelnianie serwera i klienta).
Uwaga: Ustawienie ścieżki do pliku certyfikatu jest opcjonalne, ale w przypadku pominięcia zostanie wywołana komunikacja niezabezpieczona.
<RequestTimeout> Wartość całkowita (liczba sekund). Opcjonalne. Wartość domyślna to 0 (czas nieskończony). Limit czasu trwania komunikatu.
<ReconnectTimeout> Wartość całkowita (liczba sekund). Opcjonalne. Wartość domyślna to 20 (w sekundach). Czas, zanim klient podejmie próbę ponownego połączenia z wtyczką po utracie połączenia z wtyczką.
 1. After saving the changes in the Settings.ini file, restart QlikView. Now you can use the analytic connection by adding it through the Edit Expression dialog or the Load Script dialog.

Restrictions in using Analytic connections

Analytic connection functionality (configuring a server-side extension) is disabled when creating a new shared server object.

When an existing sheet object containing a server-side extension (SSE) expression is copied, the chart property editor is automatically disabled. This means that the chart properties are no longer editable.

Examples

The following examples show how to set a server-side extension (SSE) plugin. Here, a Python plugin is used and one or multiple servers are defined.

 • One SSE plugin server: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051
 • Two SSE plugin servers: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051;R,localhost:50053
 • One SSE plugin server is defined without certificate path but with timeouts set: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051,,0,20