Co nowego w QlikView November 2017?

Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje o nowych i zaktualizowanych funkcjach QlikView.

Połączenia analityczne

Za pomocą połączeń analitycznych można skonfigurować rozszerzenie po stronie serwera, aby rozszerzyć bibliotekę wyrażeń wbudowanych o obsługę wywołań aparatów innych producentów oprogramowania. Szczegóły i przykłady dotyczące integrowania połączeń dla wtyczek języka R i Python do używanej struktury wyrażeń są dostępne na stronach Połączenia analityczne i Pierwsze kroki z połączeniami analitycznymi.

Wartościowe informacje można również znaleźć w witrynie Qlik Community:

Qlik utrzymuje i obsługuje repozytorium Open Source rozszerzeń po stronie serwera (SSE). Jest ono dostępne w serwisie GitHub. Informacje udostępnione w GitHub są oparte na Qlik Sense. Jednak dotyczą one również QlikView. Aby zobaczyć najnowszą wersję repozytorium i przeczytać całą dokumentację, należy odwiedzić stronę:

WebClient

  • Przełączanie języka interfejsu użytkownika w AccessPoint.
  • Opcja Odłącz w obiektach wykresów. Jeśli wykres jest odłączony, wówczas kolejne selekcje nie będą obowiązywały względem obiektu do czasu jego ponownego dołączenia.
  • Opcja Ustaw referencję dla wykresów słupkowych, liniowych, kombi, zegarowych oraz punktowych.
  • Kopiowanie wybranej kolumny w obszarze Lista wartości.
  • Kopiowanie wybranej komórki w obszarze Lista wartości, Tabela prosta i Tabela przestawna.

Zarządzanie plikami udostępnionymi

  • Zwiększona stabilność. Zaimplementowano nowy sposób obsługi struktury i transakcji dla plików udostępnianych. Te udoskonalenia znaczącą zmniejszą ryzyko uszkodzonych plików w scenariuszach o wysokim natężeniu ruchu. Aby możliwe było korzystanie z tego udoskonalenia, udostępniane pliki muszą zostać przekształcone ze starego formatu (.Shared) w nowy (.TShared). Informacje na temat przekształcania plików udostępnianych na nowy format są dostępne na stronie Cleaning and converting the shared files (tylko w języku angielskim) (Czyszczenie i przekształcanie plików udostępnionych).
  • Czyszczenie plików udostępnionych. Zaimplementowano nowy, prostszy sposób usuwania nieaktywnych użytkowników z plików udostępnionych, który zwiększa wydajność oprogramowania.
  • Buforowanie PGO. To udoskonalenie zwiększa o 30–40% liczbę sesji, które mogą być rozpoczynane i zamykane z pojedynczej witryny, co zmniejsza liczbę niepowodzeń dostępu.

Eksport w formacie XLSX

XLSX jest teraz domyślnym formatem eksportowania plików programu Excel, który zastępuje format XLS.

Tryb BNF przeznaczony do przeładowania skryptu

Wprowadzono nowy tryb BNF przeznaczony do przeładowania skryptu.

Obsługa formatu KML

QlikView może teraz odczytywać pliki KML przeznaczone do użytku w wizualizacjach map.

Kontrola pliku LEF w dniu konserwacji

Ważne jest, aby podczas uaktualniania QlikView Server lub QlikView Desktop posiadać ważną umowę o serwisowanie. Informacje dotyczące umowy o serwisowanie są zapisane w pliku aktywacji licencji (LEF, ang. License Enabler File). Więcej informacji na temat konsekwencji uaktualniania bez ważnej umowy o serwisowanie zawiera strona Maintenance contract on upgrade (tylko w języku angielskim) (Umowa o serwisowanie podczas uaktualniania).

Pełne szczegóły dotyczące wymagań, które muszą zostać spełnione w celu instalowania i uruchamiania QlikView zawiera strona Wymagania systemowe dotyczące QlikView.