Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Kreator motywów

Aby uruchomić kreatora motywów, wybierz polecenie Kreator motywów z menu Narzędzia.

Podczas pierwszego uruchomienia otwarta zostanie strona początkowa zawierająca objaśnienia dotyczące przeznaczenia i podstawowych funkcji kreatora. Aby w przyszłości strona ta była pomijana, zaznacz pole wyboru Nie pokazuj ponownie tej strony. W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej.

Krok 1 — Wybierz plik motywu

Wybierz jedną z możliwości: utworzenie nowego motywu od podstaw, utworzenie nowego motywu na podstawie motywu istniejącego, zmodyfikowanie istniejącego motywu.

 • Nowy motyw: Wybierz tę opcję, aby utworzyć nowy motyw.
 • Szablon: Aby oprzeć nowy motyw na istniejącym, wybierz motyw bazowy z tego menu rozwijanego. Na tej liście będą wyświetlane wszystkie istniejące motywy znajdujące się w domyślnym folderze QlikView. Na dole listy znajduje się opcja Przeglądaj... do przeglądania plików motywów w innych lokalizacjach.
 • Modyfikuj istniejący motyw: Aby zmodyfikować istniejący motyw, wybierz tę opcję. Wybierz motyw z listy rozwijanej. Na tej liście będą wyświetlane wszystkie istniejące motywy znajdujące się w domyślnym folderze QlikView. Na dole listy znajduje się opcja Przeglądaj... do przeglądania plików motywów w innych lokalizacjach.

W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej. Podczas tworzenia nowego motywu zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz jako.

Krok 2 — Selekcja źródła

Tworząc motyw, należy wykorzystać jedną lub więcej grup właściwości formatowania z istniejącego obiektu. Obiektem źródłowym może być dowolny obiekt arkusza, dowolny arkusz, a nawet sam dokument.

 • Źródło: Wybierz obiekt źródłowy z listy znajdującej się w polu rozwijanym. Lista rozwijana zawiera wykaz wszystkich dostępnych obiektów w dokumencie. Obiekt aktywny będzie wstępnie wybrany.
 • Grupy właściwości: Istnieją trzy główne grupy właściwości formatowania, które można wyodrębnić z obiektu układu i wstawić do motywu. W celu wyodrębnienia właściwości z obiektu układu do motywu zaznacz jedno lub więcej poniższych pól wyboru:
  • Dotyczące typu obiektu: Zaznacz to pole wyboru, aby wyodrębnić właściwości specyficzne dla typu obiektu z obiektu źródłowego w celu włączenia do motywu. Właściwości dotyczące typu obiektu to takie właściwości, które istnieją wyłącznie w danym typie obiektu, np. wykresy. Ten typ właściwości może być kopiowany jedynie do innych obiektów tego samego typu, co obiekt źródłowy.
  • Nagłówek i obramowanie: Zaznacz to pole wyboru, aby wyodrębnić właściwości nagłówka i obramowania z obiektu źródłowego w celu włączenia do motywu. Ten typ właściwości może być kopiowany jedynie do obiektów innych typów niż obiekt źródłowy.
  • Ustawienia drukarki: Zaznacz to pole wyboru, aby wyodrębnić właściwości ustawień drukarki z obiektu źródłowego w celu włączenia do motywu. Ten typ właściwości może być kopiowany jedynie do obiektów innych typów niż obiekt źródłowy. W kolejnych krokach kreatora będzie można wybrać konkretne właściwości do uwzględnienia ich w danym motywie lub wykluczenia ich z motywu, dla każdego z zaznaczonych powyżej typów właściwości.

W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej.

Krok 3 — Wybierz określone właściwości

W 3. kroku można dokonać bardziej szczegółowych wyborów odnośnie do właściwości przeznaczonych do wyodrębnienia z obiektu źródłowego i uwzględnienia w motywie. Ten krok kreatora zostanie powtórzony dla każdej z trzech głównych grup właściwości wybranych w kroku 2.

Każdy element na liście wskazuje pojedynczą właściwość lub grupę właściwości, która może zostać uwzględniona w danym motywie lub z niego wykluczona. Zaznacz elementy do uwzględnienia.

Kiedy jest modyfikowany istniejący motyw, elementy zaznaczone w momencie rozpoczynania tego kroku są tymi elementami, które są aktualnie uwzględnione w tym motywie. Zmiana dokonanych wyborów spowoduje, że wszystkie poprzednie ustawienia w danym motywie zostaną nadpisane.

Kiedy nowy motyw jest tworzony od podstaw, wówczas w momencie rozpoczynania tego kroku zaznaczone są te elementy, które zazwyczaj są odpowiednie do uwzględnienia w motywie ogólnego przeznaczenia.

W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej.

Krok 4 — Wstawianie właściwości do motywu

W czwartym kroku kreatora użytkownik decyduje, które sekcje i podsekcje motywu mają zostać zapisane w motywie wraz z wyodrębnionymi właściwościami obiektu. Występują tu trzy kolumny z polami wyboru, a każde z pól wyboru reprezentuje jedną podsekcję motywu. Na skutek wyborów dokonanych przez użytkownika w 2. i 3. kroku kreatora tylko część pól wyboru będzie miała możliwość zaznaczenia, natomiast pozostałe pola będą wyszarzone.

Te pola wyboru otoczone zielonymi ramkami wskazują podsekcje, które są aktualnie zdefiniowane w motywie (dotyczy to tylko modyfikacji istniejącego już motywu).

Kolumny z polami wyboru odpowiadają trzem polom wyboru występującym w kroku 2. W danej kolumnie można dokonywać zmian wyboru jedynie wówczas, gdy w kroku 2. zostało zaznaczone odpowiadające jej pole wyboru oraz gdy w kroku 3. dokonano odpowiednich wyborów.

Podsekcja dotycząca typu obiektu może zostać wybrana jedynie dla typu obiektu źródłowego wybranego w kroku 2. We wszystkich typach obiektów można wprowadzić ustawienia obramowania, nagłówka i drukarki.

W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej.

Krok 5 — Zapisz motyw

Istnieją dwa sposoby zapisania motywu jako domyślnego motywu dla nowych dokumentów lub obiektów.

 • Ustaw jako motyw domyślny dla tego dokumentu: Zaznacz to pole wyboru, aby używać tego motywu jako domyślnego w bieżącym dokumencie. Oznacza to, że motyw będzie stosowany do wszystkich nowo utworzonych arkuszy oraz obiektów arkusza w dokumencie. Wybrany motyw przeznaczony do użycia musi być zawsze dostępny z dysku. Istotne jest również, aby używany motyw był zdefiniowany dla wszystkich typów obiektów, jakie mogą pojawiać się w dokumencie QlikView. Motyw domyślny można ustawić w dowolnym momencie z poziomu strony Właściwości dokumentu: Prezentacja.
 • Ustaw jako motyw domyślny dla nowego dokumentu: Zaznacz to pole wyboru, aby używać tego motywu jako domyślnego dla nowych dokumentów. Oznacza to, że motyw będzie ustawiony jako motyw domyślny w nowo utworzonych dokumentach. Wybrany motyw przeznaczony do użycia musi być zawsze dostępny z dysku. Istotne jest również, aby używany motyw był zdefiniowany dla wszystkich typów obiektów, jakie mogą pojawiać się w dokumencie QlikView. Motyw domyślny dla Nowych dokumentów można ustawić w dowolnym momencie z poziomu strony Projekt w oknie dialogowym Preferencje użytkownika.

Kliknij opcję Zakończ, aby zapisać motyw i wrócić do układu.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com