Przeskocz do zawartości głównej

Przykłady funkcji klasyfikacji wykresu

W podanych przykładach wykorzystano funkcję rank (VRank), ale można ją podobnie zastosować do funkcji HRank. Należy jednak pamiętać, że funkcje HRank dotyczy tylko tabel przestawnych.

Example 1:  

Przeanalizujmy dwie jednowymiarowe tabele proste poniżej:

Example table image of single dimension rank
Example table image of single dimension rank, sorted by ranking column
Przykładowa tabela: Klasyfikacja jednowymiarowa
Month sum(Val) rank(sum(Val))
- 110 -
1 17 3
2 9 7
3 22 1
4 16 4
5 10 6
6 5 8
7 11 5
8 20 2
Przykładowa tabela: Klasyfikacja jednowymiarowa, posortowana według kolumny klasyfikacji
Month sum(Val) rank(sum(Val))
- 110 -
3 22 1
8 20 2
1 17 3
4 16 4
7 11 5
5 10 6
2 9 7
6 5 8

Obie tabele są takie same, ale pierwsza jest posortowana według pierwszej kolumny, a druga według ostatniej kolumny. Jest to przykład podstawowego działania funkcji rank. Najwyższa wartość jest sklasyfikowana najwyżej (najniższy numer klasyfikacji).

Funkcja rank zawsze zwraca NULL w wierszach sumy.

Example 2:  

Przeanalizujmy poniższą dwuwymiarową tabelę przestawną:

Example table image of two dimension rank, and the effect of total
Przykładowa tabela: Klasyfikacja dwuwymiarowa i efekt kwalifikatora total
Group Month sum(Val) rank(sum(Val)) rank(total sum(Val))
A 1 17 2 3
A 4 16 3 4
A 7 11 4 5
A 8 20 1 2
A Suma 64 - -
B 2 9 3 7
B 3 22 1 1
B 5 10 2 6
B 6 5 4 8
B Suma 46 - -
Suma - 110 - -

Ta tabela opiera się na tych samych danych co dwie tabele w pierwszym przykładzie. Teraz można zobaczyć, dlaczego bieżący segment kolumny jest wewnętrznym zgrupowaniem w przypadku wielowymiarowym. Pole Month w obrębie grupy A jest klasyfikowane oddzielnie od pola Month w grupie B. Wprowadzając kwalifikator total, można ponownie uzyskać ogólną klasyfikację.

Example 3:  

Na tym przykładzie przedstawiony zostanie wpływ stosowania różnych trybów w numerycznej reprezentacji klasyfikacji. Przeanalizujmy poniższą tabelę:

Example table image displaying effects of the mode parameter on result number representation
Przykładowa tabela: Wpływ parametru mode na reprezentację liczbową wyników
Month sum(X) rank(sum(X)) mode=0 mode=1 mode=2 mode=3 mode=4
- 86 - - - - - -
4 20 1 1 1 1 1 1
2 12 2-3 2 2 2.5 3 2
7 12 2-3 2 2 2.5 3 3
3 10 4-5 4.5 4 4.5 5 5
5 10 4-5 4.5 4 4.5 5 4
8 9 6 6 6 6 6 6
6 7 7 7 7 7 7 7
1 6 8 8 8 8 8 8

W trzeciej kolumnie pokazywana jest klasyfikacja w reprezentacji tekstowej, natomiast w kolumnach 4–8 pokazywana jest reprezentacja liczbowa tej samej klasyfikacji w różnych trybach. Wyrażenie w każdej kolumnie to:

num( rank( sum( X ), mode ))

gdzie mode to wartość z zakresu od 0 do 4:

  • Mode 0 (domyślnie) Wiersze 2 i 3 mają tę samą klasyfikację, ale wyraźnie znajdują się w niższej połowie klasyfikacji łącznej. Ich reprezentacja liczbowa jest zatem zaokrąglona w dół do 2. Wiersze 4 i 5 również mają tę samą klasyfikację, ale plasują się nieco powyżej środka tabeli klasyfikacji. A zatem otrzymują one reprezentację liczbową średniej pierwszej i ostatniej klasyfikacji w kolumnie ((1+8)/2=4,5). Ten tryb jest szczególnie przydatny podczas korzystania z Podpowiedzi wizualnych w celu zaznaczenia najwyższej i najniższej klasyfikacji danych w grupie.
  • Mode 1 W obu przypadkach używana jest niższa wartość klasyfikacji w obrębie grupy, tzn. 2 dla wierszy 2 i 3 oraz 4 dla wierszy 4 i 5.
  • Mode 2 W obu przypadkach używana jest średnia dolnej i górnej wartości klasyfikacji w obrębie grupy, tzn. 2,5 ((2+3)/2) dla wierszy 2 i 3 oraz 4,5 ((4+5)/2) dla wierszy 4 i 5.
  • Mode 3 W obu przypadkach używana jest wyższa wartość klasyfikacji w obrębie grupy, tzn. 3 dla wierszy 2 i 3 oraz 5 dla wierszy 4 i 5.
  • Mode 4 Do każdego wiersza przydzielona jest własna odrębna wartość liczbowa. Kolejność w obrębie grup o tej samej klasyfikacji jest określana przez kolejność sortowania wymiarów wykresu.

Example 4:  

Na tym przykładzie przedstawiony zostanie efekt różnych formatów w tekstowej reprezentacji funkcji klasyfikacji. Przeanalizujmy poniższą tabelę:

Example table image displaying effect of the format parameter on result text representation
Przykładowa tabela: Wpływ parametru format na reprezentację tekstową wyników
Month sum(X) rank(sum(X),0,0) rank(sum(X),0,1) rank(sum(X),0,2)
- 86 - - -
4 20 1 1 1
2 12 2-3 2 2
7 12 2-3 2 -
3 10 4-5 4 -
5 10 4-5 4 4
8 9 6 6 6
6 7 7 7 7
1 6 8 8 8

Kolumny 3–5 pokazują tekstową reprezentację tej samej funkcji klasyfikacji z różnymi wartościami format, gdzie format to wartość z zakresu od 0 do 2:

  • Format 0 (domyślny) Wiersze o tej samej klasyfikacji są pokazywane jako „dolna wartość–górna wartość”, tzn. „2–3” i „4–5”.
  • Format 1 Wiersze o tej samej klasyfikacji zawsze otrzymują numer najniższej klasyfikacji jako reprezentację tekstową, w tym przypadku np. 2 dla wierszy 2 i 3.
  • Format 2 Jeden wiersz w każdej grupie o tej samej klasyfikacji otrzymuje numer dolnej klasyfikacji jako reprezentację tekstową, natomiast inne wiersze w obrębie grupy otrzymują ciąg pusty. Kolejność w obrębie grup o tej samej klasyfikacji jest określana przez kolejność sortowania wymiarów wykresu.