Przeskocz do zawartości głównej

Pasek narzędzi Projekt

Design toolbar image

Pasek narzędzi projektu QlikView (zob. powyżej) zawiera przyciski dla zadań wykonywanych podczas tworzenia i zmiany układu dokumentu. Domyślnie ten pasek narzędzi nie jest wyświetlany. W celu włączania i wyłączania paska narzędzi projektu należy wybrać opcję Pasek narzędzi Projekt w obszarze Paski narzędzi w menu Widok. Rysunek powyżej i tekst poniżej dotyczą domyślnej zawartości paska narzędzi projektu.

Przyciski i opcje paska narzędzi Projekt
Opcja Opis
Dodaj arkusz Umożliwia dodanie nowego arkusza do dokumentu.
Podwyższ poziom arkusza Przenosi aktywny arkusz o jeden krok na lewo.
Obniż poziom arkusza Przenosi aktywny arkusz o jeden krok na prawo.
Właściwości arkusza Otwiera okno dialogowe Właściwości arkusza, z którego można modyfikować bieżący aktywny arkusz.
Utwórz listę wartości Tworzy listę wartości, aby wyświetlać wybrane opcje z tabeli bazy danych.
Utwórz pole statystyk Tworzy pole statystyk, które oblicza wartości statystyczne na podstawie możliwych wartości pola.
Utwórz tabelę Tworzy tabelę odpowiednią do pokazywania informacji zorientowanych na wiersze.
Utwórz obiekt Multi Box Tworzy obiekt Multi Box odpowiedni do pokazywania różnych atrybutów.
Utwórz wykres Tworzy wykres, w którym można wyświetlać pola i wymiary wyliczane.
Utwórz pole wprowadzania Tworzy pole wprowadzania odpowiednie do wyświetlania i wprowadzania danych do zmiennych QlikView.
Utwórz pole bieżących selekcji Tworzy pole bieżących selekcji odpowiednie do wyświetlania bieżących selekcji bezpośredni w układzie.
Utwórz przycisk Tworzy obiekt przycisku, który wykonuje akcje w QlikView, np. skrót, eksport itp.
Utwórz obiekt tekstowy Tworzy obiekt przeznaczony do wyświetlania danych tekstowych lub grafik.
Utwórz obiekt linii/strzałki Tworzy obiekt linii/strzałki odpowiedni do rysowania linii lub strzałki w układzie.
Utwórz obiekt suwaka/kalendarza Tworzy nowy obiekt suwaka/kalendarza.
Utwórz obiekt zakładki Tworzy nowy obiekt zakładki.
Utwórz obiekt wyszukiwania Tworzy nowy obiekt wyszukiwania.
Utwórz kontener Tworzy nowy kontener.
Utwórz obiekt niestandardowy Tworzy nowy obiekt niestandardowy.
Utwórz wykres czasowy Kreator wykresów czasowych ułatwia budowanie wykresów, w których podana miara (wyrażenie) powinna być kwalifikowana i często porównywana wg różnych okresów, np. bieżącego roku, minionego roku, oraz od początku itp.
Malarz formatów

Ten przycisk umożliwia kopiowanie z obiektów jednego arkusza do innego lub wielu innych obiektów arkusza. Aby skopiować formatowanie do pojedynczego obiektu, należy najpierw kliknąć obiekt źródłowy, a następnie raz kliknąć przycisk malarza formatów, po czym kliknąć obiekt docelowy. Aby skopiować formatowanie do wielu obiektów, należy najpierw kliknąć obiekt źródłowy, a następnie dwukrotnie kliknąć przycisk malarza formatów, po czym kliknąć każdy z obiektów docelowych. Aby zatrzymać kopiowanie, należy ponownie kliknąć przycisk lub nacisnąć klawisz Esc.

W przypadku kopiowania formatowania między obiektami arkusza różnego typu lub po kliknięciu nagłówka obiektów docelowych skopiowane zostaną tylko właściwości obramowania/nagłówka. Podczas kopiowania między obiektami arkusza tego samego typu skopiowane zostaną dodatkowe właściwości dotyczące typu obiektu.

Siatka projektu Włącza lub wyłącza siatkę projektu na potrzeby wyrównania obiektu.
Wyrównaj do lewej Wyrównuje obiekty aktywnego arkusza wzdłuż lewego obramowania.
Wyśrodkuj w poziomie Wyrównuje środki obiektów aktywnego arkusza wzdłuż osi poziomej.
Wyrównaj do prawej Wyrównuje obiekty aktywnego arkusza wzdłuż prawego obramowania.
Wyrównaj dół Wyrównuje obiekty aktywnego arkusza wzdłuż dolnego obramowania.
Wyśrodkuj w pionie Wyrównuje środki obiektów aktywnego arkusza wzdłuż osi pionowej.
Wyrównaj górę Wyrównuje obiekty aktywnego arkusza wzdłuż górnego obramowania.
Rozmieść poziomo Rozmieszcza obiekty aktywnego arkusza wzdłuż osi poziomej w taki sposób, aby zachować między nimi równe odstępy.
Rozmieść pionowo Rozmieszcza obiekty aktywnego arkusza wzdłuż osi pionowej w taki sposób, aby zachować między nimi równe odstępy.
Dopasuj do lewej Rozmieszcza aktywne obiekty arkusza od pionowej krawędzi obiektu znajdującego się maksymalnie po lewej, do prawej z minimalnymi odstępami między obiektami.
Dopasuj górę Rozmieszcza aktywne obiekty arkusza od poziomej górnej krawędzi obiektu znajdującego się najwyżej, do dołu z minimalnymi odstępami między obiektami.
Właściwości dokumentu Otwiera okno dialogowe Właściwości dokumentu, z którego można modyfikować ustawienia bieżącego dokumentu.
Preferencje użytkownika Otwiera okno dialogowe Preferencje użytkownika, w którym można modyfikować ustawienia dotyczące sposobu pracy użytkownika.
Edytuj moduł Otwiera okno dialogowe Edytuj moduł, w którym można zapisywać makra i funkcje niestandardowe w VBScript lub JScript.
Przeglądarka tabel Otwiera okno dialogowe Przeglądarka tabel, w której wyświetlana jest struktura tabel danych.
Tryb WebView Umożliwia przełączanie trybu WebView, który używa wewnętrznej przeglądarki WWW QlikView w celu wyświetlania układu dokumentu jako strony AJAX.