Przeskocz do zawartości głównej

Pole wyboru wielokrotnego — AJAX/Webview

Pole wyboru wielokrotnego jest obiektem arkusza, który przedstawia kilka pól jednocześnie.

Dla każdego pola w polu wyboru wielokrotnego udostępniony jest także mały wskaźnik selekcji informujący o zawartości pola wyboru wielokrotnego. Zielony wskaźnik selekcji pokazuje, że istnieją wybrane wartości, biały — że istnieją wartości opcjonalne, a szary — że na rozwijanej liście nie ma możliwych wartości.

Pole wyboru wielokrotnego: Menu Obiekt

Menu obiektu można otworzyć jako menu kontekstowe po kliknięciu obiektu arkusza prawym przyciskiem myszy lub kliknięciu ikony Menu w nagłówku obiektu (jeśli jest wyświetlany).

Polecenia w tym menu mogą się różnić w przypadku używania widoku WebView z aplikacji QlikView lub otwierania dokumentu w przeglądarce internetowej. Menu zawiera następujące polecenia:

Pole wyboru wielokrotnego: Polecenia menu Obiekt
1, 2, 3... Szczegóły
Właściwości...

Otwiera okno dialogowe Właściwości aktywnego obiektu arkusza.

Notatki

Umożliwia tworzenie i udostępnianie notatek dotyczących bieżącego obiektu.

Wyczyść wszystkie selekcje

Czyści wszystkie bieżące selekcje w aktywnym obiekcie arkusza. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Eraser w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Zablokuj wszystkie selekcje

Blokuje wybrane wartości w aktywnym obiekcie arkusza. (Niedostępne, jeśli nie dokonano żadnych selekcji).

Odblokuj wszystkie selekcje

Odblokowuje zablokowane wartości w aktywnym obiekcie arkusza. (Wyświetlane zamiast opcji Zablokuj, jeśli selekcje zostały zablokowane).

Kopiuj

Kopiuje zaznaczone obiekty arkusza do schowka. Funkcja kopiuje jedynie obiekty arkusza, bez danych ani grafik.

Kopiuj wartość komórki do schowka

Kopiuje wartość zaznaczonej komórki do schowka.

Usuń

Usuwa wybrany obiekt z arkusza.

Właściwości pola wyboru wielokrotnego

Aby otworzyć okno dialogowe Właściwości, wybierz polecenie Właściwości z menu Obiekt. Jeśli polecenie Właściwości jest wyszarzone, może to oznaczać, że użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania właściwości.

Pole

Aby dodać element, kliknij ikonę Add. Wybierz pole w menu rozwijanym. Ikona Move przenosi elementy na liście. Ikona Remove usuwa elementy z listy. Obiekt będzie zawierać wartości z wybranego pola.

W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij przycisk Więcej...

Etykieta

Podaj nazwę etykiety. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Reprezentacja

W tej sekcji opisano opcje w Reprezentacji.

Tekst

Po wybraniu tej opcji wartości pól będą zawsze interpretowane i wyświetlane jako tekst.

Grafika

Po wybraniu tej opcji QlikView będzie interpretować każdą wartość pola jako referencję do pliku graficznego. Referencja może być ścieżką do pliku graficznego na dysku (np. C:\Mypic.png) lub wewnątrz dokumentu qvw (np. qmem://<Name>/<Peter>). Jeśli QlikView nie uda się zinterpretować wartości pola jako poprawnej referencji do pliku graficznego, zostanie wyświetlona sama wartość. Kliknij ikonę Engine, aby otworzyć wyskakujące okienko Ustawienia grafiki.

 • Wyskakujące okienko Ustawienia grafiki:
  • Rozciągnięcie grafiki:
   • Bez rozciągania: Wyświetla grafikę bez rozciągania. Wyświetla grafikę bez rozciągania. Może to spowodować, że części grafiki będą niewidoczne lub zostanie wypełniona tylko część obiektu.
   • Wypełnij: Grafika jest rozciągana w celu dopasowania do obszaru obiektu, bez zachowania proporcji oryginalnej grafiki.
   • Zachowaj proporcje: Grafika jest maksymalnie rozciągana w celu wypełnienia obszaru obiektu, ale z zachowaniem proporcji.
   • Wypełnij, zach. propor.: Grafika jest rozciągana w celu wypełnienia obszaru obiektu w obu kierunkach z zachowaniem proporcji.
   • W razie braku grafiki ukryj tekst: Nie będzie wyświetlany tekst, gdy w aplikacji QlikView nie będzie możliwe zinterpretowanie wartości pola jako poprawnej referencji do grafiki.
   • Informacja jako grafika: Po wybraniu tej opcji QlikView będzie wyświetlać informacje o grafice powiązane z wartością pola z wykorzystaniem instrukcji info load/select w skrypcie. Jeśli dla danej wartości pola nie będzie dostępna żadna grafika, zostanie wyświetlona sama wartość, chyba że zaznaczone jest pole wyboru W razie braku grafiki ukryj tekst.

Tryb wyszukiwania

Tutaj można określić domyślny tryb każdego wyszukiwania tekstowego: Symbol wieloznaczny, Rozmyte, Normalne i Asocjacyjne.

Uwaga:

Tryb Asocjacyjne jest dostępny jako tryb wyszukiwania tylko dla list wartości.

Uwzględniaj w wyszukiwaniu wartości wykluczone

Lista rozwijana zawiera do wyboru opcje Tak, Nie i <użyj domyślnego>, które dotyczą ustawienia domyślnego, jakie zostało określone w obszarze Preferencje użytkownika, Ogólne.

Ustawienia wyboru z listy rozwijanej

Kliknij ikonę Engine, aby otworzyć wyskakujące okienko.

 • Wyskakujące okienko Ustawienia wyboru z listy rozwijanej:
  • Ignoruj NULL: Wartości NULL nie są brane pod uwagę przy wyświetlaniu możliwych wartości danego pola.
  • Ukryj wykluczone: Określa, czy wykluczone wartości pola mają być wyświetlane. Wykluczone wartości stają się również niedostępne do selekcji.
  • Pokaż częstotliwość: Określa, czy częstotliwość wybranej wartości pola będzie pokazywana. Częstotliwość oznacza liczbę kombinacji, jakie mogą zostać wybrane, a w których występuje wartość. Ta opcja jest niedostępna dla pól wyliczanych.
   W procentach
   Określa, czy częstotliwość ma być wyświetlana jako wartość bezwzględna, czy jako procent łącznej liczby pozycji.
  • Zastąp zablokowane pole: Zaznaczenie tej opcji umożliwia dokonywanie selekcji w obiekcie arkusza nawet wtedy, gdy jest on zablokowany. Obiekt arkusza pozostanie zablokowany dla selekcji dokonywanych w innych miejscach dokumentu.
  • Tylko do odczytu: Zaznaczenie tej opcji uniemożliwi dokonywanie selekcji w obiekcie arkusza. Nadal jednak będą uwzględniane selekcje dokonywane w innych miejscach dokumentu.
  • Wyrównanie wyboru z listy rozwijanej: Kliknij ikonę Engine, aby otworzyć wyskakujące okienko.
   • Wyskakujące okienko Wyrównanie wyboru z listy rozwijanej:
    • Wyrównanie liczb: Tutaj ustawia się wyrównanie wartości pól liczbowych na liście wartości.
    • Wyrównaj tekst: Tutaj ustawia się wyrównanie wartości pól tekstowych na liście wartości.
    • Wiersze i kolumny: Kliknij ikonę , aby otworzyć wyskakujące okienko.
     • Wyskakujące okienko Wiersze i kolumny: W tej sekcji opisano elementy wyskakującego okienka Wiersze i kolumny.
      • Pojedyncza kolumna: Po zaznaczeniu tej opcji wartości pól listy wartości zawsze będą prezentowane w pojedynczej kolumnie.
      • Pokaż poziomy pasek przewijania: Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić poziomy pasek przewijania.
      • Wiele kolumn: Po zaznaczeniu tej opcji wartości pól listy wartości zawsze będą prezentowane w dwóch lub większej liczbie kolumn.
      • Komórki z wieloma wierszami: Jeśli ta opcja jest zaznaczona, tekst będzie wyświetlany w wielu wierszach.
       • Określ liczbę wierszy do wyświetlenia w polu wprowadzania lub przesuń suwak na żądaną liczbę.
      • Porządkuj według kolumn: W wielokolumnowych obiektach arkusza wartości są wyświetlane wierszami w ustawionej kolejności sortowania. Opcja Porządkuj według kolumn powoduje przełączenie na wyświetlanie według kolumn.
      • Obramowanie komórki: Wartości pola będą rozdzielone liniami poziomymi przypominającymi wiersze tabeli. Opcja Obramowania komórki jest aktywowana automatycznie po zaznaczeniu opcji Zawijaj tekst, ale można ją później wyłączyć.

Sortuj

Ustawia kolejność sortowania wartości w obiekcie arkusza. Niektóre opcje sortowania mogą być niedostępne dla wszystkich obiektów arkusza.
Jeśli określono więcej niż jedną kolejność sortowania, sortowanie odbywa się w następującej kolejności: stan, wyrażenie, częstotliwość, wartość liczbowa, tekst, kolejność ładowania. Stan dotyczy stanu logicznego (wybrane, opcjonalne lub wykluczone).

Sortowanie główne

Wartość Y: Określa, czy wartości wymiaru mają być sortowane zgodnie z wartością liczbową osi Y. Ta opcja jest niedostępna dla wymiarów wyliczanych. Częstotliwość: Sortuje wartości pola wg częstotliwości (liczba wystąpień w tabeli).Wartość liczbowa: Sortuje wartości pola wg wartości liczbowych.Tekst: Sortuje wartości pola wg kolejności alfabetycznej.Kolejność ładowania : Sortuje wartości pola wg kolejności ładowania początkowego.

Sortowanie pomocnicze

Częstotliwość: Sortuje wartości pola wg częstotliwości (liczba wystąpień w tabeli).
Wartość liczbowa: Sortuje wartości pola wg wartości liczbowych.
Tekst: Sortuje wartości pola wg kolejności alfabetycznej.
Kolejność ładowania : Sortuje wartości pola wg kolejności ładowania początkowego.

Sortuj wg wyrażenia

Sortuje wartości pola wg wprowadzonego wyrażenia. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Zachowaj wybrane na górze

Włącz tę opcję, aby utrzymywać wybrane wartości na górze.

Format liczb

Dla każdego pola obowiązuje domyślny format liczb, który można skonfigurować we właściwościach dokumentu: Liczba. Możliwe jest jednak użycie osobnego formatu liczb dla pojedynczego obiektu arkusza.

Ta strona właściwości obowiązuje względem obiektu aktywnego i zawiera następujące kontrolki przeznaczone do formatowania wartości: 

 • Zastąp ustawienia domyślne: Wybierz, aby zastąpić ustawienia domyślne dla obiektu aktywnego.
 • Format liczb: Wybierz format liczb spośród poniższych alternatyw.
 • Mieszane: Liczby oraz tekst. Liczby są przedstawione w formacie oryginalnym.
 • Liczba: Przedstawia wartości liczbowe z liczbą cyfr określoną w polu Dokładność.
 • Liczba całkowita: Przedstawia wartości liczbowe jako liczby całkowite.
 • Ustalone do: Przedstawia wartości liczbowe jako wartości dziesiętne z liczbą miejsc dziesiętnych określoną w polu Liczby dziesiętne.
 • Waluta: Przedstawia wartości w formacie określonym w polu Wzorzec formatu.
  • Formatem domyślnym jest ustawienie Waluta systemu Windows.
 • Data: Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako daty, w formacie określonym w polu Wzorzec formatu.
 • Godzina: Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako czas, w formacie określonym w polu Wzorzec formatu.
 • Znacznik czasu: Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako data + godzina, w formacie określonym w polu Wzorzec formatu.
 • Interwał: Przedstawia czas w postaci sekwencyjnego przyrostu czasu (np. format = mm powoduje, że wartość jest przedstawiana jako liczba minut od początku kalendarza (1899:12:30:24:00)).
 • Wzorzec formatu: Kod formatu, który dodatkowo określa format wyświetlania pola.
 • ISO: Ustawia format na standard ISO.

  Uwaga: Obowiązuje tylko dla opcji Data, Czas, Znacznik czasu i Interwał.
 • Sys: Ustawia format na zgodny z ustawieniami systemowymi.
 • Dokładność: Liczba wyświetlanych cyfr.
 • Liczby dziesiętne: Ustawia liczbę uwzględnionych liczb dziesiętnych.
 • Separator l. dziesiętnych: Ustawia symbol dla separatorów dziesiętnych.
 • Separator tysięcy: Ustawia symbol dla separatorów tysięcy.
 • W procentach: Przedstawia formatowanie w procentach zamiast w liczbach bezwzględnych. To ustawienie jest dostępne tylko dla opcji Liczba, Liczba całk. i Ustalone do.
 • Podgląd: Przedstawia podgląd formatu liczb określonego powyżej.

Właściwości pola wyboru wielokrotnego: Prezentacja

Styl

Do wyboru są style Obramowania i Jasne.

Wyrównaj tekst

Tutaj ustawia się wyrównanie wartości pól tekstowych na liście wartości.

Wyrównanie liczb

Tutaj ustawia się wyrównanie wartości pól liczbowych na liście wartości.

Sortuj wg zastosowania

Można sortować pola w polu wyboru wielokrotnego w zależności od tego, czy zawierają możliwe wartości pól. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wówczas pola bez możliwych wartości pól są dynamicznie przenoszone w dół.

Styl siatki

Zaznacz to pole wyboru, jeśli pole wyboru wielokrotnego ma przypominać z wyglądu siatkę.

Uwaga: Ta opcja nie dotyczy AJAX/WebView.

Ogranicz listę rozwijaną do

Po zaznaczeniu tego pola wyboru można ograniczyć długość otwartych rozwijanych list wartości w polu wyboru wielokrotnego. Podaj maksymalną liczbę wartości do pokazania w oknie edycji lub ustaw żądaną wartość za pomocą suwaka.

Kolor tła

Ustawia kolor tła (pełny lub gradientowy). Kliknij ikonę Caption color, aby wybrać kolor.

Grafika tła

Ustawia grafikę jako tło. W celu przeglądania w poszukiwaniu grafiki kliknij ikonę Add image. Kliknij ikonę Settings, aby otworzyć wyskakujące okienko Grafika.

Wyskakujące okienko Grafika

 • Bez rozciągania: Wyświetla grafikę bez rozciągania. Wyświetla grafikę bez rozciągania. Może to spowodować, że części grafiki będą niewidoczne lub zostanie wypełniona tylko część obiektu.
 • Wypełnij: Grafika jest rozciągana w celu dopasowania do obszaru obiektu, bez zachowania proporcji oryginalnej grafiki.
 • Zachowaj proporcje: Grafika jest maksymalnie rozciągana w celu wypełnienia obszaru obiektu, ale z zachowaniem proporcji.
 • Wypełnij, zach. propor.: Grafika jest rozciągana w celu wypełnienia obszaru obiektu w obu kierunkach z zachowaniem proporcji.
 • Poziomo: Wyrównanie Z lewej, Środek lub Z prawej.
 • Pionowo: Wyrównanie Góra, Środek lub Dół.
 • Przezroczystość: Ustaw poziom przezroczystości poprzez wprowadzenie wartości lub przeciągnięcie suwaka. Przy 100% tło będzie całkowicie przezroczyste.

Więcej.../Mniej...

W tej sekcji opisano opcje Style w Więcej.../Mniej....

Tekst

W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę Font.

Czcionka nagłówka

W celu ustawienia typu czcionki nagłówka kliknij ikonę Font.

Nagłówek aktywny

W celu ustawienia koloru tła dla aktywnego nagłówka kliknij ikonę Caption color. W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę Font color.

Nagłówek nieaktywny

W celu ustawienia koloru tła dla nieaktywnego nagłówka kliknij ikonę Caption color. W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę Font color.

Użyj obramowania

Zaznacz to pole wyboru, aby używać obramowania wokół obiektu arkusza. Kliknij ikonę Caption color, aby ustawić kolor obramowania.

Szerokość obramowania

Określ szerokość obramowania w polu wejściowym lub przesuń suwak na odpowiednią wartość. Szerokość jest określona w pikselach.

Zaokrąglone rogi

Kliknij ikonę Settings, aby otworzyć wyskakujące okienko Zaokrąglone rogi.

Uwaga:

Opcja Zaokrąglone rogi jest dostępna jedynie w przypadku wybrania opcji Zaawansowane Tryb określania stylu na karcie Właściwości dokumentu: Ogólne.

 • Wyskakujące okienko Zaokrąglone rogi: Wybierz zaokrąglenie stałe lub względne
  • Wybierz dla narożników zaokrąglenie Stałe lub Względne, a także określ narożniki, których będzie to dotyczyło. Wybierz Zaokrąglenie, podając wartość.
 • Szerokość paska przewijania: Określ szerokość obramowania w polu wejściowym lub przesuń suwak na odpowiednią wartość. Szerokość jest określona w pikselach. Ta kontrolka wpływa zarówno na szerokość, jak i na względny rozmiar symboli paska przewijania.

Właściwości pola wyboru wielokrotnego: Nagłówek

Nagłówek

 • Etykieta: Do pola tekstowego można wprowadzić tytuł, który będzie wyświetlany jako nagłówek obiektu arkusza. Jeśli wartość w polu Etykieta nie zostanie ustawiona, używana będzie nazwa pola (o ile opcja Pokaż nagłówek jest zaznaczona).

 • Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana.

  Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

 • Pokaż nagłówek: Zaznaczenie tej opcji spowoduje rysowanie nagłówka u góry obiektu arkusza. Listy wartości i inne obiekty grupowe będą mieć tę opcję domyślnie włączoną, w przeciwieństwie do przycisków, obiektów tekstu i obiektów linii/strzałki.

 • Wyrównanie nagłówka: może mieć ustawienia Z lewej, Środek lub Z prawej.

 • Nagłówek o wielu wierszach (zawijanie wyrazów): Jeśli ta opcja jest zaznaczona, tekst będzie wyświetlany w wielu wierszach.

 • Liczba wierszy: Jeśli włączono wielowierszowy nagłówek, określ liczbę wierszy w polu wejściowym lub przeciągnij suwak na żądaną liczbę.

 • Wyrównanie nagłówka: może mieć ustawienia Góra, Środek lub Dół.

Więcej.../Mniej...

W tej sekcji opisano Ikonę w nagłówku i jej właściwości. Ikona w nagłówku znajduje się w Więcej.../Mniej....

 • Menu: Otwiera menu obiektu.
 • Wyczyść: Czyści wszystkie bieżące selekcje w aktywnym obiekcie arkusza.
 • Drukuj: Otwiera wybrane obiekty arkusza w formacie tabelarycznym, w innym oknie przeglądarki. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.
 • Kopiuj dane: Kopiuje wartości pola w obiekcie arkusza. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.
 • Kopiuj grafikę do schowka: Kopiuje obiekt arkusza jako grafikę do Schowka. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.
 • Wyślij do pliku Excel: Eksportuje możliwe (w tym wybrane) wartości do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Wartości wyeksportowane pojawią się jako jedna kolumna w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 2007 lub jego późniejsza wersja. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.
 • Zezwalaj na minimalizowanie: Po zaznaczeniu tej opcji w nagłówku okna obiektu arkusza zostanie wyświetlona ikona minimalizacji, która umożliwia zminimalizowanie obiektu. Ponadto pozwoli to na minimalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka.
 • Autom. minimalizacja: Ta opcja jest dostępna, jeśli zaznaczono opcję Zezwalaj na minimalizowanie. Jeśli zaznaczono opcję Autom. minimalizacja dla kilku obiektów arkusza na tym samym arkuszu, wówczas w dowolnym momencie możliwe będzie automatyczne zminimalizowanie wszystkich arkuszy oprócz jednego. Jest to użyteczne np. w celu naprzemiennego wyświetlania kilku wykresów w tym samym obszarze arkusza.
 • Zezwalaj na minimalizowanie: Po zaznaczeniu tej opcji w nagłówku okna obiektu arkusza zostanie wyświetlona ikona maksymalizacji, która umożliwia zmaksymalizowanie obiektu. Ponadto pozwoli to na maksymalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka. Jeśli zaznaczono obydwie opcje, Zezwalaj na minimalizowanie i Zezwalaj na maksymalizowanie, wówczas dwukrotne kliknięcie spowoduje minimalizację obiektu.
 • Tekst pomocy: Tutaj można wprowadzić tekst pomocy, który będzie wyświetlany w wyskakującym okienku. Ta opcja jest niedostępna na poziomie dokumentu. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
  Możliwe jest na przykład wprowadzenie opisu obiektu arkusza. Do nagłówka okna obiektu zostanie dodana ikona pomocy. Tekst będzie wyświetlany w wyskakującym okienku, które będzie widoczne, gdy nad ikoną zostanie umieszczony wskaźnik myszy.
 • Szybka zmiana typu: Można tu włączyć przełączanie między typami wykresów. Niedostępne dla wszystkich obiektów. Kliknij ikonę Settings, aby otworzyć wyskakujące okienko.
 • Wyskakujące okienko Szybkie ustawienia typu: Zaznacz pola dla typów wykresów, które zamierzasz przełączać przy użyciu szybkiej zmiany typu.

Właściwości pola wyboru wielokrotnego: Opcje

Opcje

Niektóre opcje mogą być niedostępne dla wszystkich obiektów.

 • Tylko do odczytu: Ustawia wykres jako dostępny tylko do odczytu, co uniemożliwia dokonywanie selekcji poprzez klikanie lub malowanie myszą na wykresie.
 • Zezwalaj na przenoszenie/zmianę rozmiaru: Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi przenoszenie obiektu arkusza i zmianę jego rozmiaru.
 • Zezwalaj na kopiowanie/klonowanie: Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi tworzenie kopii obiektu arkusza. Niektóre klienty mogą nie obsługiwać tego ustawienia.
 • Określaj rozmiar obiektu do danych: Jeśli w wyniku dokonanych selekcji tabela stanie się mniejsza od przydzielonego rozmiaru obiektu arkusza, zwykłym zachowaniem aplikacji QlikView jest zmniejszenie obramowania wokół takiego obiektu tabeli. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje wyłączenie automatycznego dostosowywania rozmiaru i spowoduje pozostawianie pustego miejsca.
 • Zezwalaj na wyświetlanie informacji w nagłówku: Jeśli użyto funkcji Info i z wartością pola są powiązane informacje, w nagłówku okna będzie wyświetlana ikona informacji. Jeśli nie jest pożądane wyświetlanie ikony informacji w nagłówku, można usunąć zaznaczenie tej opcji. Dostępne jedynie w przypadku listy wartości, pola statystyk, obiektu Multi Box i pola wprowadzania.
 • Zachowaj pozycję przewijania: Po zaznaczeniu tego pola wyboru i jego odpowiednika w oknie dialogowym Preferencje użytkownika, Obiekty aplikacja QlikView będzie zachowywać pozycję przewijania w pionie po dokonaniu selekcji w obiekcie tabeli.
 • Użyj warunku pokazywania: Obiekt arkusza będzie wyświetlany lub ukryty w zależności od wyniku wyrażenia warunkowego, który jest obliczany na nowo na przykład przy każdej zmianie selekcji. Ten obiekt arkusza będzie ukryty tylko wtedy, gdy warunek zwróci wartość false. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Normalne: Określ pozycję obiektu, ustawiając marginesy Lewy i Prawy oraz Szerokość i Wysokość obiektu.
 • Zminimalizowane: Określ pozycję zminimalizowanego obiektu arkusza, ustawiając marginesy Lewy i Prawy oraz Szerokość i Wysokość zminimalizowanego obiektu.
 • Więcej.../Mniej...: Dostępne są następujące opcje:
  • Właściciel: Domena i ID użytkownika właściciela
  • Udostępnij obiekt: Włącz, aby udostępniać obiekty innym użytkownikom. Włączenie tej opcji aktywuje poniższe ustawienia.
  • Udostępnij: Wybierz opcję Udostępnij wszystkim lub Udostępnij według nazwy użytkownika.
  • Użytkownicy (Domena\ID użytkownika): Wybranie opcji Udostępnij według nazwy użytkownika spowoduje wyświetlenie listy z dodanymi użytkownikami.

   Aby dodać użytkownika, kliknij ikonę Add, aby dodać wiersz. Wybierz wiersz, aby go odblokować i edytować informacje użytkownika. Aby usuwać użytkowników, kliknij ikonę Remove obok każdego usuwanego użytkownika.