Przeskocz do zawartości głównej

Wykres zegarowy — AJAX/Webview

Wykresy zegarowe służą do wyświetlania wartości pojedynczego wyrażenia bez wymiarów.

Wykres zegarowy: Menu Obiekt

Menu obiektu można otworzyć jako menu kontekstowe po kliknięciu obiektu arkusza prawym przyciskiem myszy lub kliknięciu ikony Menu w nagłówku obiektu (jeśli jest wyświetlany).

Polecenia w tym menu mogą się różnić w przypadku używania widoku WebView z aplikacji QlikView lub otwierania dokumentu w przeglądarce internetowej. Menu zawiera następujące polecenia:

Polecenia menu
1, 2, 3... Szczegóły
Właściwości...

Otwiera okno dialogowe Właściwości aktywnego obiektu arkusza.

Notatki

Umożliwia tworzenie i udostępnianie notatek dotyczących bieżącego obiektu.

Odłącz Tytuł wykresu jest dołączany z tekstem „(Odłączone)”, a selekcje dokonywane w dokumencie nie powodują aktualizacji wykresu (chociaż nadal możliwe są selekcje z wykresu). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy wykres jest dołączony. Utworzenie kopii wykresu i odłączenie jej umożliwia bezpośrednie porównywanie kopii oraz oryginału.
Dołącz Dołącza odłączony wykres. Wykres zostaje dynamicznie powiązany z danymi. To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy wykres jest odłączony.
Ustaw referencję Wybranie tej opcji umożliwia ustawienie referencji wykresu, np. stałego obszaru kreślenia wykresu z bieżącymi selekcjami. W przypadku dokonywania dalszych selekcji w dokumencie referencyjny obszar kreślenia pozostanie i będzie widoczny wyszarzony w tle. Osie wykresu będą dostosowywane w taki sposób, aby zawsze zawierały maksimum referencyjnego zestawu danych i bieżącego zestawu danych. Bieżący zestaw danych jest zawsze wykreślany na górze referencyjnego obszaru kreślenia. Niektóre części referencyjnego obszaru kreślenia mogą być przesłonięte przez wykres bieżącego zestawu danych. Wyświetlanie referencyjnych obszarów kreślenia jest możliwe tylko w przypadku niektórych typów wykresów, np. wykresów słupkowych, wykresów liniowych, wykresów kombi, wykresów radarowych, wykresów rozrzutu, wykresów siatkowych i wykresów zegarowych ze wskazówkami. Nie można ustawić referencji dla wykresu zawierającego drążenie lub grupę cykliczną. Referencja zostanie utracona w przypadku zamknięcia dokumentu albo w przypadku przeładowania danych. Maksymalna liczba obiektów do uwzględnienia w przypadku używania opcji Ustaw referencję wynosi 500.
Wyczyść odwołanie To polecenie jest zastępowane przez polecenie Ustaw referencję, gdy ustawiona jest referencja. Po jego wybraniu poprzednio ustawiona referencja zostanie wyczyszczona, a wykres wróci do trybu normalnego wykresu.
Wyczyść wszystkie selekcje

Czyści wszystkie bieżące selekcje w aktywnym obiekcie arkusza. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Eraser w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Kopiuj

Kopiuje zaznaczone obiekty arkusza do schowka. Funkcja kopiuje jedynie obiekty arkusza, bez danych ani grafik.

Drukuj...

Otwiera wybrane obiekty arkusza w formacie tabelarycznym, w innym oknie przeglądarki. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Printer w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Wyślij do pliku Excel

Eksportuje możliwe (w tym wybrane) wartości do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Wartości wyeksportowane pojawią się jako jedna kolumna w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 2007 lub jego późniejsza wersja. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Spreadsheet w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Eksportuj...

Otwiera okno dialogowe Zapisz jako, w którym można określić ścieżkę, nazwę pliku oraz typ pliku (tabeli) dla treści eksportowanych danych.

Szybka zmiana

Umożliwia zmianę typu bieżącego wykresu. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Fast forward w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). Dostępne jedynie po włączeniu opcji Szybka zmiana typu na wykresie na karcie Nagłówek okna dialogowego Właściwości.

Minimalizuj

Powoduje przekształcenie obiektu do postaci ikony. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Minimize w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy minimalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.

Przywróć

Przywraca pierwotną wielkość i położenie obiektu, który został zminimalizowany lub zmaksymalizowany. Ten sam rezultat powoduje dwukrotne kliknięcie ikony obiektu zminimalizowanego albo kliknięcie ikony Restore w nagłówku (jeśli jest widoczny) obiektu zmaksymalizowanego. To polecenie jest dostępne tylko dla obiektów zminimalizowanych lub zmaksymalizowanych.

Maksymalizuj

Powiększa obiekt, który w rezultacie wypełnia cały arkusz. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Maximize w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy maksymalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.

Usuń

Usuwa wybrany obiekt z arkusza.

Właściwości wykresu zegarowego

Aby otworzyć okno dialogowe Właściwości, wybierz polecenie Właściwości z menu Obiekt . Jeśli polecenie Właściwości jest wyszarzone, może to oznaczać, że użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania właściwości.

Wyrażenia

Wybierz wyrażenia z listy rozwijanej. Aby dodać wyrażenie, kliknij ikonę Add. Wybierz wyrażenie z listy rozwijanej. Użyj ikony Move, aby przenosić elementy na liście. Ikona Remove usuwa elementy z listy. W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij przycisk Więcej...

Wyrażenie

 • Włącz: Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje włączenie wybranego wyrażenia. Jeśli pole nie będzie zaznaczone, wyrażenie nie będzie w ogóle używane.
 • Warunkowe: Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje dynamiczne ukrywanie lub wyświetlanie wyrażenia w zależności od wartości wyrażenia warunkowego, które można wprowadzić po kliknięciu przycisku Function w poniższym oknie edycji.
 • Etykieta:
  • Etykieta wyrażenia. Podaj nazwę, jaka ma być wyświetlana w wykresie. Jeśli nie zostanie podany żaden tekst, wówczas etykieta będzie automatycznie ustawiona na tekst wyrażenia.
  • Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Wyrażenie: Wyświetla aktualnie wybrane wyrażenie.
 • Komentarz: Wprowadź komentarz opisujący przeznaczenie i sposób działania wyrażenia.
  • Karta Format liczb: Dla każdego pola obowiązuje domyślny format liczb, który można skonfigurować we właściwościach dokumentu: Liczba. Możliwe jest jednak użycie osobnego formatu liczb dla pojedynczego obiektu arkusza. Ta strona właściwości obowiązuje względem obiektu aktywnego i zawiera następujące kontrolki przeznaczone do formatowania wartości:
   • Format liczb: Wybierz format liczb spośród poniższych alternatyw.
   • Domyślne: Liczby oraz tekst. Liczby są przedstawione w formacie oryginalnym.
   • Liczba: Przedstawia wartości liczbowe z liczbą cyfr określoną w polu Dokładność.
   • Liczba całkowita: Przedstawia wartości liczbowe jako liczby całkowite.
   • Ustalone do: Przedstawia wartości liczbowe jako wartości dziesiętne z liczbą miejsc dziesiętnych określoną w polu Liczby dziesiętne.
   • Waluta: Przedstawia wartości w formacie określonym w polu Wzorzec formatu. Formatem domyślnym jest ustawienie Waluta systemu Windows.
   • Data: Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako daty, w formacie określonym w polu Wzorzec formatu.
   • Godzina: Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako czas, w formacie określonym w polu Wzorzec formatu.
   • Znacznik czasu: Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako data + godzina, w formacie określonym w polu Wzorzec formatu.
   • Interwał: Przedstawia czas w postaci sekwencyjnego przyrostu czasu (np. format = mm powoduje, że wartość jest przedstawiana jako liczba minut od początku kalendarza (1899:12:30:24:00)).
   • Wzorzec formatu: Kod formatu, który dodatkowo określa format wyświetlania pola. ISO ustawia format na standard ISO. Obowiązuje tylko dla opcji Data, Czas, Znacznik czasu i Interwał. Sys ustawia format na zgodny z ustawieniami systemowymi.
   • Dokładność: Liczba wyświetlanych cyfr.
   • Liczby dziesiętne: Ustawia liczbę uwzględnionych liczb dziesiętnych.
   • Separator l. dziesiętnych: Ustawia symbol dla separatorów dziesiętnych.
   • Separator tysięcy: Ustawia symbol dla separatorów tysięcy.
   • W procentach: Przedstawia formatowanie w procentach zamiast w liczbach bezwzględnych. To ustawienie jest dostępne tylko dla opcji Liczba, Liczba całk. i Ustalone do.
   • Podgląd: Przedstawia podgląd formatu liczb określonego powyżej.

Akcje

Wybierz akcje z rozwijanej listy. Aby dodać akcję, kliknij ikonę Add. Wybierz akcję z rozwijanego menu. Użyj ikony Move, aby przenosić elementy na liście. Ikona Remove usuwa elementy z listy. Kliknij ikonę Engine, aby otworzyć wyskakujące okienko Ustawienia akcji.

 • Wyskakujące okienko Ustawienia akcji: Wybierz Typ i Podtyp akcji na rozwijanych listach:
  • Selekcja:
   • Wybierz w polu: Wybiera wskazane wartości i pola. W obszarze Szukany ciąg można określić maskę wyszukiwania, np. wpisanie (A|B) powoduje wybranie A i B.
   • Wybierz wykluczone: Wybiera wykluczone wartości we wskazanym polu.
   • Wybierz możliwe: Wybiera możliwe wartości we wskazanym polu.
   • Przełącz selekcję: Przełącza między bieżącą selekcją a selekcją określoną przez wartości Pole i Szukany ciąg. W obszarze Szukany ciąg można określić maskę wyszukiwania, np. wpisanie (A|B) powoduje wybranie A i B.
   • Do przodu: Przechodzi o jeden krok do przodu na liście selekcji.
   • Wstecz: Przechodzi o jeden krok do tyłu na liście selekcji.
   • Selekcja Pareto: Dokonuje we wskazanym polu selekcji Pareto na podstawie wyrażenia i udziału procentowego. Selekcja tego typu służy do wybrania elementów najbardziej przyczyniających się do wartości miary, zwykle zgodnie z ogólną zasadą 80/20. Na przykład aby znaleźć największych klientów przynoszących 80% obrotów, należy podać pole Customer, wyrażenie sum(Turnover) i wartość procentową 80.
   • Zablokuj pole: Blokuje selekcje we wskazanym polu.
   • Zablokuj wszystko: Blokuje wszystkie wartości we wszystkich polach.
   • Odblokuj pole: Odblokowuje selekcje we wskazanym polu.
   • Odblokuj wszystkie: Odblokowuje wszystkie wartości we wszystkich polach.
   • Odblokuj i wyczyść wszystkie: Odblokowuje wszystkie wartości i czyści wszystkie selekcje we wszystkich polach.
   • Wyczyść inne pola: Czyści wszystkie pola pokrewne poza polem wskazanym.
   • Wyczyść wszystko: Czyści wszystkie selekcje poza zablokowanymi.
   • Wyczyść pole: Czyści określone pole.
  • Układ:
   • Aktywuj obiekt: Aktywuje obiekt wskazany jako ID obiektu. Ta funkcja nie działa w kliencie Ajax.
   • Aktywuj arkusz: Aktywuje arkusz wskazany jako ID arkusza.
   • Aktywuj następny arkusz: Otwiera następny arkusz w dokumencie.
   • Aktywuj poprzedni arkusz: Otwiera poprzedni arkusz w dokumencie.
   • Minimalizuj obiekt: Minimalizuje obiekt wskazany jako ID obiektu.
   • Maksymalizuj obiekt: Maksymalizuje obiekt wskazany jako ID obiektu.
   • Przywróć obiekt: Przywraca obiekt wskazany jako ID obiektu.
  • Zakładka:
   • Zastosuj zakładkę: Stosuje zakładkę podaną w polu ID zakładki. Jeśli istnieją dwie zakładki o tym samym identyfikatorze, zostanie zastosowana zakładka dokumentu. Aby zastosować zakładkę serwera, podaj Server\ID_zakładki. 
   • Utwórz zakładkę: Tworzy zakładkę z bieżącej selekcji. Podaj wartości ID zakładki i Nazwa zakładki. Wybierz Ukryty , aby utworzyć zakładkę ukrytą.
   • Zastąp zakładkę: Zastępuje zakładkę podaną w polu ID zakładki bieżącą selekcją.
  • Drukuj::
   • Drukuj obiekt: Drukuje obiekt wskazany jako ID obiektu. Jeśli obiekt ma być wysłany do innej drukarki niż domyślna, wskaż ją w polu Nazwa drukarki. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
   • Drukuj arkusz: Drukuje arkusz wskazany jako ID arkusza. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza). Ta funkcja nie działa w kliencie AJAX.
   • Drukuj raport: Drukuje raport wskazany jako ID raportu. Jeśli raport ma być wysłany do innej drukarki niż domyślna, wskaż ją w polu Nazwa drukarki. Zaznacz pole wyboru Pokaż okno dialogowe drukowania, jeśli ma być wyświetlane okno dialogowe drukowania systemu Windows. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
  • Zewnętrzne:
   • Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.
    • Eksportuj: Eksportuje tabelę zawierającą określony zestaw pól, ale eksportowane są tylko te wiersze, które mają znaczenie z punktu widzenia dokonanej selekcji. Kliknij przycisk Konfiguracja na stronie Akcje, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia akcji eksportu. Jest to niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza.

     Uwaga: Ta funkcja nie działa w kliencie Ajax.
    • Uruchom: Uruchamia program zewnętrzny. W oknie dialogowym Akcje można konfigurować następujące ustawienia:
     • Aplikacja: Kliknij przycisk Przeglądaj..., aby znaleźć uruchamianą aplikację. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
     • Nazwa pliku: Wprowadź ścieżkę do pliku, który ma zostać otwarty z użyciem aplikacji określonej powyżej. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
     • Parametry: Określ parametry wiersza polecenia używane przy uruchamianiu aplikacji. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
     • Katalog roboczy: Ustawia katalog roboczy uruchamianej aplikacji. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
     • Zakończ aplikację, gdy program QlikView jest zamknięty: Wymusza zamknięcie aplikacji w chwili zamknięcia programu QlikView. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
     • Uwaga: Ta funkcja nie działa w kliencie Ajax.
    • Otwórz adres URL: Za pomocą opcji Otwórz adres URL można otworzyć adres URL do dokumentu programu QlikView z innego dokumentu programu QlikView (łańcuchy dokumentów). Ta opcja pozwala otworzyć adres URL w domyślnej przeglądarce internetowej. Ta funkcja nie może być używana jako wyzwalacz dokumentu i arkusza. W przypadku użycia opcji Otwórz adres URL należy upewnić się, że nazwa dokumentu jest wprowadzona do ciągu akcji małymi literami.
     W miarę możliwości należy używać opcji Otwórz dokument QlikView zamiast opcji Otwórz adres URL.
    • Otwórz dokument QlikView: Za pomocą opcji Otwórz dokument QlikView, aby otworzyć dokument QlikView z innego dokumentu QlikView (łańcuchy dokumentów). Ta funkcja nie może być używana jako wyzwalacz dokumentu ani arkusza. Więcej informacji zawiera sekcja Przykłady tworzenia łańcucha dokumentów.

    • Uruchom makro: Wprowadź ścieżkę i nazwę uruchamianego makra. Można wpisać dowolną nazwę, pod którą będzie można później utworzyć makro w oknie dialogowym Edytuj moduł, lub wyrażenie obliczane dla potrzeb aktualizacji dynamicznej.
    • Ustaw zmienną: Przypisuje wartość określonej zmiennej.
    • Pokaż informacje: Wyświetla powiązane informacje, na przykład plik tekstowy lub grafikę dla pola wskazanego jako Pole. Ta funkcja nie działa w kliencie Ajax.
    • Zamknij ten dokument: Zamyka aktywny dokument QlikView.
    • Przeładuj: Przeładowuje bieżący dokument. Ta funkcja nie działa ani w kliencie Ajax, ani we wtyczce IE.
    • Aktualizacja dynamiczna: Wykonuje aktualizację dynamiczną danych w aktualnie załadowanym dokumencie. Instrukcję aktualizacji dynamicznej należy wprowadzić w polu Instrukcja.
     Przeznaczeniem funkcji aktualizacji dynamicznej jest umożliwienie administratorowi QlikView ładowania do dokumentu QlikView ograniczonej ilości danych z pojedynczego źródła bez konieczności przeładowania dokumentu. Dane mogą być następnie analizowane przez klienty łączące się z serwerem QlikView Server.

     Uwaga: Przesłane dane są przechowywane jedynie w pamięci operacyjnej, więc wszelkie informacje dodane lub zaktualizowane z wykorzystaniem aktualizacji dynamicznej zostaną utracone w razie przeładowania dokumentu.

     Następująca gramatyka opisuje instrukcje i składowe instrukcji, jakich można używać z funkcją aktualizacji dynamicznej:

     • statements ::= statement { “;” statement }
     • statement ::= insert_statement | update_statement | delete_statement | begin_transaction_statement | commit_transaction_statement
     • insert_statement ::= "INSERT" "INTO" ("*" | table_name) field_list "VALUES" value_list {"," value_list} ["KEY" ["AUTO" | (" (" field_list ")")] ["REPLACE" (["WITH" "ONE"] | "EACH") ]]
     • update_statement ::= "UPDATE" ("*" | table_name) set_clause {"," | set_clause} "WHERE" condition ["AUTO" "INSERT"]
     • delete_statement ::= "DELETE" "FROM" ("*" | table_name] "WHERE" condition
     • begin_transaction_statement ::= "BEGIN" ("TRANSACTION" | "TRAN") [trans_name]
     • commit_transaction_statement ::= "COMMIT" ["TRANSACTION" | "TRAN"] [trans_name]
     • table_name ::= identifier | quoted_name
     • field_list ::= "(" field_name {"," field_name} ")"
     • value_list ::= "("value {"," value} ")"
     • set_clause ::= "SET" field_name "=" any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
     • field_name ::= identifier | quoted string
     • value ::= identifier | any_qlikview_number | quoted string
     • condition ::= any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
     • identifier ::= any_qlikview_identifier
     • quoted_string ::= "[" [^]]+ "]"

     Example:  

     UPDATE AbcTable SET Discount = 123 WHERE AbcField=1

     Uwaga: Aby było możliwe korzystanie z aktualizacji dynamicznej, funkcja ta musi być włączona zarówno w dokumencie, jak i na serwerze.

    Przykłady tworzenia łańcucha dokumentów

    Możesz użyć Otwórz dokument QlikView, aby utworzyć łańcuch dokumentów.

    Zastosować można następujące ustawienia:

    • Przenieś stan: aby przenieść wybory z dokumentu oryginalnego do dokumentu docelowego. Najpierw nastąpi wyczyszczenie wyborów z dokumentu docelowego.

    • Zastosuj stan na bieżącym: aby zachować wybory z dokumentu docelowego i dodatkowo nałożyć na nie wybory z oryginalnego dokumentu.

     Uwaga: Użycie opcji Zastosuj stan na bieżącym może spowodować nieoczekiwane wyniki, jeśli wybory dokonane w dwóch dokumentach są sprzeczne.

    • Otwórz w tym samym oknie: aby otworzyć nowy dokument w tej samej karcie przeglądarki, gdy używany jest klient AJAX ZFC.

     Uwaga: Działanie Otwórz dokument QlikView nie jest obsługiwane w przypadku użytkowników niedomenowych, którzy używają wtyczki QlikView Plug-in.

    Dokumenty QlikView: Należy podać również rozszerzenie pliku docelowego. Ścieżki względne do nawigacji od jednego dokumentu QlikView do innego są obsługiwane we wszystkich klientach, pod warunkiem że dokumenty połączone w łańcuch są zapisane w tej samej strukturze folderów (tej samej instalacji).

    Poniższe przykłady pokazują sposób zapisu ścieżki do pliku docelowego:

    Przykład: Plik znajduje się w tej samej strukturze folderów (tej samej instalacji).

    • Jeśli plik docelowy jest w tym samym folderze:
     DestinationDoc.qvw

    • Jeśli plik docelowy jest w podfolderze:
     SubFolder/DestinationDoc.qvw

    • Jeśli plik docelowy jest w górnym folderze:
     ../DestinationDoc.qvw

    • Jeśli plik docelowy jest w górnym i równoległym folderze:
     ../ParallelFolder/DestinationDoc.qvw

    Przykład: Plik znajduje się w innej strukturze folderów (w innej instalacji). Ścieżka względna między różnymi instalacjami jest obsługiwana tylko w kliencie Ajax.

    • Jeśli plik docelowy znajduje się w innej instalacji:
     ../DifferentMount/DestinationDoc.qvw

    Przykład: Użycie ścieżki do instalacji w celu wskazania dokumentu QlikView. Ustawianie ścieżki do folderów zainstalowanych jest obsługiwane tylko w kliencie Ajax.

    • Jeśli plik docelowy jest w tym samym folderze zainstalowanym:
     \Mount\DestinationDoc.qvw

    • Jeśli plik docelowy jest w tym innym folderze zainstalowanym:
     \DifferentMount\DestinationDoc.qvw

     Uwaga: Tworzenie łańcucha dokumentów z folderami zainstalowanymi nie działa z dodatkiem QlikView Plug-In.

    Przykład: Użycie ścieżki bezwzględnej w celu wskazania dokumentu QlikView. Używanie ścieżek bezwzględnych w celu łączenia dokumentów w łańcuchy jest obsługiwane w kliencie Ajax oraz w programie QlikView Desktop.

    • Ścieżka bezwzględna do lokalnego folderu głównego lub instalacji lokalnej:
     C:\...\DestinationDoc.qvw

    • Ścieżka bezwzględna do udziału sieciowego:
     \\SharedStorage\...\DestinationDoc.qvw

    Aplikacje QlikView w hubie Qlik Sense Cloud: potrzebny jest identyfikator AppId, a nie ścieżka. Aplikacje należy przygotować i zaktualizować w QlikView Desktop. AppId znajduje się w adresie URL, gdy aplikacja jest otwarta w hubie.

    Przykład

    Jeśli adres URL to https://qcs.us.qlikcloud.com/qv/opendoc.htm?document=1cc71b323f172f93a8121ce1456cdg. To identyfikatorem AppId jest 1cc71b323f172f93a8121ce1456cdg.

     

Pokaż tytuł

Domyślnie etykieta pierwszego zdefiniowanego wyrażenia jest ustawiona jako tytuł wykresu. Usuń zaznaczenie pola wyboru, jeśli nie chcesz umieszczać tytułu wykresu. Tytuł może być zdefiniowany jako formuła wyliczana na potrzeby aktualizacji dynamicznej. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Więcej.../Mniej...

Kliknij ten przycisk, aby rozwinąć/zwinąć sekcję rozwijaną, która zawiera dodatkowe karty.

Właściwości wykresu zegarowego: Prezentacja

Prezentacja

 • Wygląd: Wybierz jeden z dostępnych widoków z listy.

 • Min. miernika: Określa minimalną wartość miernika. Odpowiada to dolnej pozycji wskaźnika miernika.

 • Maks. miernika: Określa maksymalną wartość miernika. Odpowiada to górnej pozycji wskaźnika miernika.

 • Ustawienia segmentu miernika: W tej grupie określa się segmenty składowe miernika. Wszystkie mierniki poza miernikami LED muszą mieć co najmniej jeden segment. W przypadku mierników kołowych i liniowych segmenty tworzą różnokolorowe obszary w tle miernika. W przypadku mierników w postaci sygnalizatora świetlnego każdy segment odpowiada jednemu rodzajowi światła. Przedstawiana jest lista segmentów i można wybrać jeden segment na liście, aby zmienić jego właściwości. Wybierz segment w rozwijanym menu, aby dodać segment, kliknij ikonę Add. Kliknij ikonę Caption color, aby wybrać kolor na powiązaniu. Kliknij ikonę Remove, aby usunąć elementy z listy. Kliknij ikonę Engine, aby otworzyć wyskakujące okienko.

 • Autom. szerok. segmentów: Po zaznaczeniu tego pola wyboru powiązania segmentów będą obliczane automatycznie na podstawie wartości min. i maks. mierników oraz określonej liczby segmentów.

 • Skala logarytmiczna: Po zaznaczeniu tego pola wyboru w mierniku zastosowana zostanie skala logarytmiczna.

 • Względne limity segmentu: Po zaznaczeniu tej opcji granice segmentu będzie można wprowadzać jako liczby z zakresu od 0 do 1, wskazujące na część łącznego zakresu między wartościami min. i maks.

 • Pokaż kontury segmentu: Pokazuje kontury segmentów miernika.

 • Pokaż obramowania segmentu: Po zaznaczeniu tego pola wyboru w obramowaniach segmentów mierników kołowych i liniowych zostaną utworzone kontury.

 • Segmenty: Kliknij ikonę Add, aby dodać segmenty do miernika.

  • Tło: Ustawia tło wykresu. Dostępne są następujące opcje:

  • Kolor: Kliknij ikonę Caption color, aby wybrać kolor.

  • Grafika: Kliknij ikonę Add image, aby zmienić grafikę.

 • Grafika dynamiczna: Podaj wyrażenie wyliczane, aby wyświetlać dynamiczne grafiki tła, które zmieniają się w zależności od selekcji.

 • Przezroczystość tła: Podaj wartość w tym polu lub przeciągnij suwak, aby ustawić przezroczystość dla wykresu.

Więcej.../Mniej...

 • Ogólne: Karta Ogólne — wygląd prędkościomierza i elementów kołowych.

 • Pokaż wskaźnik miernika: Pokazuje wartość miernika przy użyciu wskaźnika igłowego.

 • Styl wskaźnika: Określa styl igły.

 • Wypełnij miernik tylko do wartości: Pokazuje wartość miernika, wypełniając tło miernika kolorami zdefiniowanych segmentów i tylko do wartości bieżącej. Pozostała część Maks. wartości jest pozostawiana jako pusta.

 • Pokaż skalę miernika: Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić skalę.

 • Liczba jednostek głównych: Definiuje liczbę jednostek główny na skali miernika.

 • Liczba jednostek podrzędnych: Definiuje liczbę jednostek podrzędnych między poszczególnymi jednostkami głównymi na skali miernika.

 • Pokaż etykiety miernika: Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać etykiety tekstowe na skali miernika.

 • Częstotliwość etykiety: Gęstość rozmieszczenia etykiet można wprowadzić w polu edycji.

 • Grubość walca: Ten miernik jest z reguły rysowany jako wypełniony okrąg lub segment okręgu. Im większa liczba w tej pozycji, tym grubszy walec. Wartość wskazująca procent promienia, który ma pozostać niewypełniony, musi mieścić się między 0 a 99.

 • Zakres kąta: Kąt w stopniach między minimalną a maksymalną wartością miernika. Musi być wartością z zakresu od 45 do 360.

 • Kąt na środku: Wartość kąta na środku miernika względem zegara. Musi być wartością z zakresu od 0 do 360. 0 oznacza środek u góry miernika (godzina 12).

 • Etykiety wyskakujące: Po zaznaczeniu tego pola wyboru wartości wymiarów i wyrażeń będą pojawiać się w postaci dymka wyskakującego po aktywacji punktu danych w wykresie.

 • Karta Ogólne — wygląd miernika prostego:

  • Pokaż wskaźnik miernika: Pokazuje wartość miernika przy użyciu wskaźnika igłowego.

  • Styl wskaźnika: Określa styl igły

  • Wypełnij miernik tylko do wartości: Pokazuje wartość miernika, wypełniając tło miernika kolorami zdefiniowanych segmentów i tylko do wartości bieżącej. Pozostała część Maks. wartości jest pozostawiana jako pusta.

  • Pokaż skalę miernika: Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić skalę.

  • Liczba jednostek głównych: Definiuje liczbę jednostek główny na skali miernika.

  • Liczba jednostek podrzędnych: Definiuje liczbę jednostek podrzędnych między poszczególnymi jednostkami głównymi na skali miernika.

  • Pokaż etykiety miernika: Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać etykiety tekstowe na skali miernika.

  • Częstotliwość etykiety: Gęstość rozmieszczenia etykiet można wprowadzić w polu edycji.

  • Etykiety wyskakujące: Po zaznaczeniu tego pola wyboru wartości wymiarów i wyrażeń będą pojawiać się w postaci dymka wyskakującego po aktywacji punktu danych w wykresie.

 • Karta Ogólne — wygląd sygnalizatora świetlnego:

  • Pojedyncze światło: Po zaznaczeniu tego pola wyświetlane jest tylko jedno światło.

  • Styl wskaźnika: Określa styl obszaru otaczającego światła.

  • Wypełnij miernik tylko do wartości: Pokazuje wartość miernika, wypełniając tło miernika kolorami zdefiniowanych segmentów i tylko do wartości bieżącej. Pozostała część Maks. wartości jest pozostawiana jako pusta.

  • Odwróć kierunek: Po zaznaczeniu tego pola światła są wyświetlane w odwróconej kolejności.

  • Etykiety wyskakujące: Po zaznaczeniu tego pola wyboru wartości wymiarów i wyrażeń będą pojawiać się w postaci dymka wyskakującego po aktywacji punktu danych w wykresie.

 • Karta Ogólne — wygląd StylWskazywania:

  • Cyfry: Wybierz, ile powinno być cyfr.

  • Kolor cyfry: W celu ustawienia koloru kliknij ikonę Caption color.

  • Etykiety wyskakujące: Po zaznaczeniu tego pola wyboru wartości wymiarów i wyrażeń będą pojawiać się w postaci dymka wyskakującego po aktywacji punktu danych w wykresie.

 • Karta Ogólne — wygląd sygnalizatora testu:

  • Kolor sygnalizatora testu: W celu ustawienia koloru kliknij ikonę Caption color.

  • Pokaż skalę miernika: Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić skalę.

  • Liczba jednostek głównych: Definiuje liczbę jednostek główny na skali miernika.

  • Liczba jednostek podrzędnych: Definiuje liczbę jednostek podrzędnych między poszczególnymi jednostkami głównymi na skali miernika.

  • Pokaż etykiety miernika: Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać etykiety tekstowe na skali miernika.

  • Częstotliwość etykiety: Gęstość rozmieszczenia etykiet można wprowadzić w polu edycji.

  • Etykiety wyskakujące: Po zaznaczeniu tego pola wyboru wartości wymiarów i wyrażeń będą pojawiać się w postaci dymka wyskakującego po aktywacji punktu danych w wykresie.

 • Karta Ogólne — wygląd odbitego rurkowego:

  • Pokaż skalę miernika: Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić skalę.

  • Liczba jednostek głównych: Definiuje liczbę jednostek główny na skali miernika.

  • Liczba jednostek podrzędnych: Definiuje liczbę jednostek podrzędnych między poszczególnymi jednostkami głównymi na skali miernika.

  • Pokaż etykiety miernika: Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać etykiety tekstowe na skali miernika.

  • Częstotliwość etykiety: Gęstość rozmieszczenia etykiet można wprowadzić w polu edycji.

  • Etykiety wyskakujące: Po zaznaczeniu tego pola wyboru wartości wymiarów i wyrażeń będą pojawiać się w postaci dymka wyskakującego po aktywacji punktu danych w wykresie.

 • Style:

  • Styl tytułu wykresu: W celu ustawienia koloru czcionki tytułu wykresu kliknij ikonę Font color. W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę Font.

  • Skaluj etykietę: W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę Font.

  • Czcionka nagłówka: W celu ustawienia typu czcionki nagłówka kliknij ikonę Font.

  • Nagłówek aktywny: W celu ustawienia koloru tła dla aktywnego nagłówka kliknij ikonę Caption color. W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę Font color.

  • Nagłówek nieaktywny: W celu ustawienia koloru tła dla nieaktywnego nagłówka kliknij ikonę Caption color. W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę Font color.

  • Użyj obramowania: Zaznacz to pole wyboru, aby używać obramowania wokół obiektu arkusza. Kliknij ikonę Caption color, aby ustawić kolor obramowania.

  • Szerokość obramowania: Podaj wartość lub przeciągnij suwak, aby ustawić szerokość obramowania. Szerokość jest określona w pikselach.

  • Zaokrąglone rogi: Kliknij ikonę Settings, aby otworzyć wyskakujące okienko Zaokrąglone rogi.

  • Opcja Zaokrąglone rogi jest dostępna jedynie w przypadku wybrania opcji Zaawansowane Tryb określania stylu na karcie Właściwości dokumentu: Ogólne.

  • Wyskakujące okienko Zaokrąglone rogi: Wybierz dla narożników zaokrąglenie Stałe lub Względne, a także określ narożniki, których będzie to dotyczyło. Wybierz także Zaokrąglenie. W tym celu podaj odpowiednią wartość. 

 • Linie odniesienia:
  • Linie odniesienia: Aby dodać linię odniesienia, kliknij ikonę Add.
  • Pokaż etykietę na wykresie: Wyświetla etykietę obok linii odniesienia.
  • Etykieta: Do pola tekstowego można wprowadzić tytuł, który będzie wyświetlany jako nagłówek obiektu arkusza. Jeśli wartość w polu Etykieta nie zostanie ustawiona, używana będzie nazwa pola (o ile opcja Pokaż nagłówek jest zaznaczona). Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
  • Oś X: Wybierz tę opcję, jeśli linia odniesienia ma wychodzić z osi X.
  • Wyrażenie: Wartość, przy której ma zostać narysowana linia odniesienia. Podaj wyrażenie używane jako punkt wyjścia.
  • Grubość linii: Określa grubość linii odniesienia.
  • Styl linii: Określa styl linii odniesienia.
  • Kolor linii: Określa kolor linii odniesienia.
  • Użyj warunku pokazywania: Linia odniesienia będzie wyświetlana lub ukryta w zależności od wyniku wyrażenia warunku obliczanego przed każdym narysowaniem wykresu. Linia odniesienia będzie ukryta tylko wtedy, gdy wyrażenie zwróci wartość FALSE.
  • Warunek: Podaj wyrażenie warunku. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Tekst:
  • Tekst w wykresie: Aby dodać tekst do wykresu, kliknij ikonę Add.
  • Tekst: W tym miejscu wyświetlane są teksty dodane jako Tekst w wykresie.
  • Kąt nachylenia: Określ dla tekstu kąt od 0 do 360 stopni. Wartością domyślną jest 0.
  • Wyrównaj w poziomie: Ustawia wyrównanie w poziomie.
  • Na górze: Podczas rysowania wykresu tekst aktualnie wybrany na liście zostanie ustawiony na pierwszym planie.
  • Styl tekstu:
   • W celu ustawienia koloru tła dla tekstu kliknij ikonę Caption color.
   • W celu ustawienia koloru czcionki kliknij ikonę Font color. W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę Font.
  • Rozmiar, położenie: Ustawia położenie i rozmiar tekstu na obiekcie.

Nagłówek

 • Etykieta: Do pola tekstowego można wprowadzić tytuł, który będzie wyświetlany jako nagłówek obiektu arkusza. Jeśli wartość w polu Etykieta nie zostanie ustawiona, używana będzie nazwa pola (o ile opcja Pokaż nagłówek jest zaznaczona).

 • Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana.

  Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

 • Pokaż nagłówek: Zaznaczenie tej opcji spowoduje rysowanie nagłówka u góry obiektu arkusza. Listy wartości i inne obiekty grupowe będą mieć tę opcję domyślnie włączoną, w przeciwieństwie do przycisków, obiektów tekstu i obiektów linii/strzałki.

 • Wyrównanie nagłówka: może mieć ustawienia Z lewej, Środek lub Z prawej.

 • Nagłówek o wielu wierszach (zawijanie wyrazów): Jeśli ta opcja jest zaznaczona, tekst będzie wyświetlany w wielu wierszach.

 • Liczba wierszy: Jeśli włączono wielowierszowy nagłówek, określ liczbę wierszy w polu wejściowym lub przeciągnij suwak na żądaną liczbę.

 • Wyrównanie nagłówka: może mieć ustawienia Góra, Środek lub Dół.

Więcej.../Mniej...

W tej sekcji opisano właściwości Podpisu ikony w Więcej.../Mniej....

 • Menu: Otwiera menu obiektu.
 • Wyczyść: Czyści wszystkie bieżące selekcje w aktywnym obiekcie arkusza.
 • Drukuj: Otwiera wybrane obiekty arkusza w formacie tabelarycznym, w innym oknie przeglądarki. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.
 • Kopiuj dane: Kopiuje wartości pola w obiekcie arkusza. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.
 • Kopiuj grafikę do schowka: Kopiuje obiekt arkusza jako grafikę do Schowka. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.
 • Wyślij do pliku Excel: Eksportuje możliwe (w tym wybrane) wartości do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Wartości wyeksportowane pojawią się jako jedna kolumna w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 2007 lub jego późniejsza wersja. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.
 • Zezwalaj na minimalizowanie: Po zaznaczeniu tej opcji w nagłówku okna obiektu arkusza zostanie wyświetlona ikona minimalizacji, która umożliwia zminimalizowanie obiektu. Ponadto pozwoli to na minimalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka.
 • Autom. minimalizacja: Ta opcja jest dostępna, jeśli zaznaczono opcję Zezwalaj na minimalizowanie. Jeśli zaznaczono opcję Autom. minimalizacja dla kilku obiektów arkusza na tym samym arkuszu, wówczas w dowolnym momencie możliwe będzie automatyczne zminimalizowanie wszystkich arkuszy oprócz jednego. Jest to użyteczne np. w celu naprzemiennego wyświetlania kilku wykresów w tym samym obszarze arkusza.
 • Zezwalaj na minimalizowanie: Po zaznaczeniu tej opcji w nagłówku okna obiektu arkusza zostanie wyświetlona ikona maksymalizacji, która umożliwia zmaksymalizowanie obiektu. Ponadto pozwoli to na maksymalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka. Jeśli zaznaczono obydwie opcje, Zezwalaj na minimalizowanie i Zezwalaj na maksymalizowanie, wówczas dwukrotne kliknięcie spowoduje minimalizację obiektu.
 • Tekst pomocy: Tutaj można wprowadzić tekst pomocy, który będzie wyświetlany w wyskakującym okienku. Ta opcja jest niedostępna na poziomie dokumentu. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
  Możliwe jest na przykład wprowadzenie opisu obiektu arkusza. Do nagłówka okna obiektu zostanie dodana ikona pomocy. Tekst będzie wyświetlany w wyskakującym okienku, które będzie widoczne, gdy nad ikoną zostanie umieszczony wskaźnik myszy.
 • Szybka zmiana typu: Można tu włączyć przełączanie między typami wykresów. Niedostępne dla wszystkich obiektów. Kliknij ikonę Settings, aby otworzyć wyskakujące okienko.
 • Wyskakujące okienko Szybkie ustawienia typu: Zaznacz pola dla typów wykresów, które zamierzasz przełączać przy użyciu szybkiej zmiany typu.

Właściwości wykresu zegarowego: Opcje

Opcje

Niektóre opcje mogą być niedostępne dla wszystkich obiektów.

 • Tylko do odczytu: Ustawia wykres jako dostępny tylko do odczytu, co uniemożliwia dokonywanie selekcji poprzez klikanie lub malowanie myszą na wykresie.
 • Zezwalaj na przenoszenie/zmianę rozmiaru: Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi przenoszenie obiektu arkusza i zmianę jego rozmiaru.
 • Zezwalaj na kopiowanie/klonowanie: Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi tworzenie kopii obiektu arkusza. Niektóre klienty mogą nie obsługiwać tego ustawienia.
 • Określaj rozmiar obiektu do danych: Jeśli w wyniku dokonanych selekcji tabela stanie się mniejsza od przydzielonego rozmiaru obiektu arkusza, zwykłym zachowaniem aplikacji QlikView jest zmniejszenie obramowania wokół takiego obiektu tabeli. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje wyłączenie automatycznego dostosowywania rozmiaru i spowoduje pozostawianie pustego miejsca.
 • Zezwalaj na wyświetlanie informacji w nagłówku: Jeśli użyto funkcji Info i z wartością pola są powiązane informacje, w nagłówku okna będzie wyświetlana ikona informacji. Jeśli nie jest pożądane wyświetlanie ikony informacji w nagłówku, można usunąć zaznaczenie tej opcji. Dostępne jedynie w przypadku listy wartości, pola statystyk, obiektu Multi Box i pola wprowadzania.
 • Zachowaj pozycję przewijania: Po zaznaczeniu tego pola wyboru i jego odpowiednika w oknie dialogowym Preferencje użytkownika, Obiekty aplikacja QlikView będzie zachowywać pozycję przewijania w pionie po dokonaniu selekcji w obiekcie tabeli.
 • Użyj warunku pokazywania: Obiekt arkusza będzie wyświetlany lub ukryty w zależności od wyniku wyrażenia warunkowego, który jest obliczany na nowo na przykład przy każdej zmianie selekcji. Ten obiekt arkusza będzie ukryty tylko wtedy, gdy warunek zwróci wartość false. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Normalne: Określ pozycję obiektu, ustawiając marginesy Lewy i Prawy oraz Szerokość i Wysokość obiektu.
 • Zminimalizowane: Określ pozycję zminimalizowanego obiektu arkusza, ustawiając marginesy Lewy i Prawy oraz Szerokość i Wysokość zminimalizowanego obiektu.
 • Więcej.../Mniej...: Dostępne są następujące opcje:
  • Właściciel: Domena i ID użytkownika właściciela
  • Udostępnij obiekt: Włącz, aby udostępniać obiekty innym użytkownikom. Włączenie tej opcji aktywuje poniższe ustawienia.
  • Udostępnij: Wybierz opcję Udostępnij wszystkim lub Udostępnij według nazwy użytkownika.
  • Użytkownicy (Domena\ID użytkownika): Wybranie opcji Udostępnij według nazwy użytkownika spowoduje wyświetlenie listy z dodanymi użytkownikami.

   Aby dodać użytkownika, kliknij ikonę Add, aby dodać wiersz. Wybierz wiersz, aby go odblokować i edytować informacje użytkownika. Aby usuwać użytkowników, kliknij ikonę Remove obok każdego usuwanego użytkownika.