Przeskocz do zawartości głównej

Wykres kombi — AJAX/Webview

Wykres kombi umożliwia łączenie funkcji wykresu słupkowego z funkcjami wykresu liniowego — można przedstawiać wartości jednego wyrażenia jako słupki, a jednocześnie wyświetlać wartości drugiego wyrażenia jako linie lub symbole.

Wykres kombi: Menu Obiekt

Menu obiektu można otworzyć jako menu kontekstowe po kliknięciu obiektu arkusza prawym przyciskiem myszy lub kliknięciu ikony Menu w nagłówku obiektu (jeśli jest wyświetlany).

Polecenia w tym menu mogą się różnić w przypadku używania widoku WebView z aplikacji QlikView lub otwierania dokumentu w przeglądarce internetowej. Menu zawiera następujące polecenia:

Polecenia menu
1, 2, 3... Szczegóły
Właściwości...

Otwiera okno dialogowe Właściwości aktywnego obiektu arkusza.

Notatki

Umożliwia tworzenie i udostępnianie notatek dotyczących bieżącego obiektu.

Odłącz Tytuł wykresu jest dołączany z tekstem „(Odłączone)”, a selekcje dokonywane w dokumencie nie powodują aktualizacji wykresu (chociaż nadal możliwe są selekcje z wykresu). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy wykres jest dołączony. Utworzenie kopii wykresu i odłączenie jej umożliwia bezpośrednie porównywanie kopii oraz oryginału.
Dołącz Dołącza odłączony wykres. Wykres zostaje dynamicznie powiązany z danymi. To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy wykres jest odłączony.
Ustaw referencję Wybranie tej opcji umożliwia ustawienie referencji wykresu, np. stałego obszaru kreślenia wykresu z bieżącymi selekcjami. W przypadku dokonywania dalszych selekcji w dokumencie referencyjny obszar kreślenia pozostanie i będzie widoczny wyszarzony w tle. Osie wykresu będą dostosowywane w taki sposób, aby zawsze zawierały maksimum referencyjnego zestawu danych i bieżącego zestawu danych. Bieżący zestaw danych jest zawsze wykreślany na górze referencyjnego obszaru kreślenia. Niektóre części referencyjnego obszaru kreślenia mogą być przesłonięte przez wykres bieżącego zestawu danych. Wyświetlanie referencyjnych obszarów kreślenia jest możliwe tylko w przypadku niektórych typów wykresów, np. wykresów słupkowych, wykresów liniowych, wykresów kombi, wykresów radarowych, wykresów rozrzutu, wykresów siatkowych i wykresów zegarowych ze wskazówkami. Nie można ustawić referencji dla wykresu zawierającego drążenie lub grupę cykliczną. Referencja zostanie utracona w przypadku zamknięcia dokumentu albo w przypadku przeładowania danych. Maksymalna liczba obiektów do uwzględnienia w przypadku używania opcji Ustaw referencję wynosi 500.
Wyczyść odwołanie To polecenie jest zastępowane przez polecenie Ustaw referencję, gdy ustawiona jest referencja. Po jego wybraniu poprzednio ustawiona referencja zostanie wyczyszczona, a wykres wróci do trybu normalnego wykresu.
Wyczyść wszystkie selekcje

Czyści wszystkie bieżące selekcje w aktywnym obiekcie arkusza. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Eraser w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Kopiuj

Kopiuje zaznaczone obiekty arkusza do schowka. Funkcja kopiuje jedynie obiekty arkusza, bez danych ani grafik.

Drukuj...

Otwiera wybrane obiekty arkusza w formacie tabelarycznym, w innym oknie przeglądarki. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Printer w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Wyślij do pliku Excel

Eksportuje możliwe (w tym wybrane) wartości do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Wartości wyeksportowane pojawią się jako jedna kolumna w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 2007 lub jego późniejsza wersja. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Spreadsheet w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Eksportuj...

Otwiera okno dialogowe Zapisz jako, w którym można określić ścieżkę, nazwę pliku oraz typ pliku (tabeli) dla treści eksportowanych danych.

Szybka zmiana

Umożliwia zmianę typu bieżącego wykresu. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Fast forward w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). Dostępne jedynie po włączeniu opcji Szybka zmiana typu na wykresie na karcie Nagłówek okna dialogowego Właściwości.

Minimalizuj

Powoduje przekształcenie obiektu do postaci ikony. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Minimize w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy minimalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.

Przywróć

Przywraca pierwotną wielkość i położenie obiektu, który został zminimalizowany lub zmaksymalizowany. Ten sam rezultat powoduje dwukrotne kliknięcie ikony obiektu zminimalizowanego albo kliknięcie ikony Restore w nagłówku (jeśli jest widoczny) obiektu zmaksymalizowanego. To polecenie jest dostępne tylko dla obiektów zminimalizowanych lub zmaksymalizowanych.

Maksymalizuj

Powiększa obiekt, który w rezultacie wypełnia cały arkusz. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony Maximize w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy maksymalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.

Usuń

Usuwa wybrany obiekt z arkusza.

Właściwości wykresu kombi

Aby otworzyć okno dialogowe Właściwości, wybierz polecenie Właściwości z menu Obiekt . Jeśli polecenie Właściwości jest wyszarzone, może to oznaczać, że użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania właściwości.

Wymiary

Wybierz wymiary z listy rozwijanej. Aby dodać wymiar, kliknij ikonę Add. Wybierz wymiar w polu rozwijanym. Użyj ikony Move, aby przenosić elementy na liście. Ikona Remove usuwa elementy z listy. Aby wyświetlić więcej ustawień, kliknij przycisk Więcej....

Wymiar

 • Włączenie warunkowe: Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje dynamiczne ukrywanie lub wyświetlanie wymiaru w zależności od wartości wyrażenia warunkowego, które można wprowadzić po kliknięciu przycisku Function w poniższym oknie edycji.
 • Wymiar: Wyświetla aktualnie wybrany wymiar.
 • Pokaż etykietę: Zaznacz to pole, aby na osi X była wyświetlana etykieta wymiaru (nazwa pola).
 • Pomijaj wartości null: Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, pole wybrane w powyższej pozycji Wymiar nie będzie wyświetlane na wykresie, jeśli ma wartość NULL.
 • Pokaż wszystkie wartości: Zaznacz to pole, aby na wykresie były wyświetlane wszystkie wartości pola wymiaru, w tym wartości wykluczone logicznie.
 • Pokaż etykiety osi: Zaznacz to pole, aby na osi X dla wybranego pola wymiaru była wyświetlana legenda (nazwy wartości pola).
 • Ogranicz liczbę znaków etykiety osi: Zaznacz to pole wyboru, aby ograniczyć długość ciągów wartości wymiarów wyświetlanych na osiach oraz w legendzie wykresu. Określ liczbę znaków w polu wejściowym lub przesuń suwak na odpowiednią wartość. Po wartościach obciętych na wykresie będzie widoczny znak „...”. Ta opcja działa niezależnie od pozostałych opcji w tej samej grupie.
 • Ustawienie kratki — pierwszy wymiar: Zaznaczenie tego pola spowoduje włączenie wykresu kratowego, polegającego na wyświetlaniu tablicy wykresów na podstawie pierwszego wymiaru wykresu.
 • Stała liczba kolumn: Wprowadź liczbę kolumn wyświetlanych na wykresie kratowym. Określ liczbę kolumn w polu wejściowym lub przesuń suwak na odpowiednią wartość.
 • Stała liczba wierszy: Wprowadź liczbę wierszy wyświetlanych na wykresie kratowym. Określ liczbę wierszy w polu wejściowym lub przesuń suwak na odpowiednią wartość.
 • Drugi wymiar: Włącza drugi wymiar na wykresie kratowym. Jeśli jest używany drugi wymiar, wartości pierwszego wymiaru będą wyświetlane w tablicy kratowej jako kolumny, a wartości wymiaru podrzędnego jako wiersze.

Sortuj

Ustawia kolejność sortowania wartości w obiekcie arkusza. Niektóre opcje sortowania mogą być niedostępne dla wszystkich obiektów arkusza.
Jeśli określono więcej niż jedną kolejność sortowania, sortowanie odbywa się w następującej kolejności: stan, wyrażenie, częstotliwość, wartość liczbowa, tekst, kolejność ładowania. Stan dotyczy stanu logicznego (wybrane, opcjonalne lub wykluczone).

 • Sortowanie główne: Wartość Y: Określa, czy wartości wymiaru mają być sortowane zgodnie z wartością liczbową osi Y. Ta opcja jest niedostępna dla wymiarów wyliczanych. Częstotliwość: Sortuje wartości pola wg częstotliwości (liczba wystąpień w tabeli).Wartość liczbowa: Sortuje wartości pola wg wartości liczbowych.Tekst: Sortuje wartości pola wg kolejności alfabetycznej.Kolejność ładowania : Sortuje wartości pola wg kolejności ładowania początkowego.
 • Sortowanie pomocnicze: Częstotliwość: Sortuje wartości pola wg częstotliwości (liczba wystąpień w tabeli).
  Wartość liczbowa: Sortuje wartości pola wg wartości liczbowych.
  Tekst: Sortuje wartości pola wg kolejności alfabetycznej.
  Kolejność ładowania : Sortuje wartości pola wg kolejności ładowania początkowego.
 • Sortuj wg wyrażenia: Sortuje wartości pola wg wprowadzonego wyrażenia. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Zachowaj wybrane na górze: Włącz tę opcję, aby utrzymywać wybrane wartości na górze.

Ograniczenia

 • Ogranicz wartości wyświetlane przy użyciu pierwszego wyrażenia: Właściwości te umożliwiają określenie liczby wartości wymiaru wyświetlanych na wykresie, zgodnie z poniższymi ustawieniami.
 • Pokaż tylko: Wybierz tę opcję, aby wyświetlać określoną liczbę wartości: Pierwszych, Największych lub Najmniejszych. Ustawienie wartości 5 spowoduje wyświetlanie pięciu wartości. Jeśli dla wymiaru włączono opcję Pokaż inne, jedno z pięciu miejsc będzie zajęte przez segment Inne. Opcja Pierwsze powoduje zwracanie wierszy zgodnie z ustawieniami na karcie Sortuj okna dialogowego właściwości. Jeśli wykres to tabela prosta, wiersze zostaną zwrócone według podstawowej kolejności sortowania w danej chwili. Innymi słowy, użytkownik może zmieniać sposób wyświetlania wartości poprzez dwukrotne kliknięcie dowolnego nagłówka kolumny i wskazanie tej kolumny jako podstawowego kryterium sortowania.Opcja Największe zwraca wiersze w kolejności malejącej na podstawie pierwszego wyrażenia wykresu. W przypadku użycia w tabeli prostej wyświetlane wartości wymiaru pozostaną spójne podczas interaktywnego sortowania wyrażeń. Zmiana kolejności wyrażeń może powodować zmianę wartości wymiaru.Opcja Najmniejsze zwraca wiersze w kolejności rosnącej na podstawie pierwszego wyrażenia wykresu. W przypadku użycia w tabeli prostej wyświetlane wartości wymiaru pozostaną spójne podczas interaktywnego sortowania wyrażeń. Zmiana kolejności wyrażeń może powodować zmianę wartości wymiaru.Podaj liczbę wyświetlanych wartości. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie. Wybierz opcję Uwzględniaj wartości graniczne, aby uwzględnić wartość wymiaru zawierającą wartość porównania.
 • Pokaż tylko wartości, które są: Wybierz tę opcję, aby wyświetlić wszystkie wartości wymiaru, które spełniają określony warunek dla tej opcji. Wybierz, aby wyświetlać wartości na podstawie procentu sumy albo na podstawie dokładnej ilości. Opcja względem sumy powoduje włączenie trybu względnego, który jest podobny do opcji Względne na karcie Wyrażenia okna dialogowego właściwości. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Pokaż tylko wartości, których wynik akumulacji wynosi: Wybranie tej wartości powoduje skumulowanie wszystkich wierszy aż do wiersza bieżącego, a wynik jest porównywany z wartością ustawioną w opcji. Opcja względem sumy powoduje włączenie trybu względnego, który jest podobny do opcji Względne na karcie Wyrażenia okna dialogowego właściwości, i porównuje wartości skumulowane (na podstawie wartości pierwszej, największej lub najmniejszej) z sumą ogólną. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Pokaż inne: Włączenie tej opcji spowoduje wyświetlanie na wykresie segmentu Inne. Wszystkie wartości wymiarów niespełniające kryteriów porównania dla ograniczeń wyświetlania są grupowane w segment Inne. Jeśli po wybranym wymiarze występują inne wymiary, opcja Zwiń wymiary wewnętrzne określa, czy na wykresie będą wyświetlane poszczególne wartości dalszych (wewnętrznych) wymiarów. W polu Etykieta wprowadź nazwę, jaka ma być wyświetlana na wykresie. Jeśli nie zostanie podany żaden tekst, wówczas etykieta będzie automatycznie ustawiona na tekst wyrażenia.
  Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie. Jeśli po wybranym wymiarze występują inne wymiary, opcja Zwiń wymiary wewnętrzne określa, czy na wykresie będą wyświetlane poszczególne wartości dalszych (wewnętrznych) wymiarów.
 • Pokaż sumę: Włączenie tej opcji powoduje wyświetlanie na wykresie sumy dla wybranego wymiaru. Jest to inna suma niż suma wyrażenia, którą konfiguruje się na karcie Wyrażenia okna dialogowego właściwości. Etykieta: Podaj nazwę, jaka ma być wyświetlana w wykresie. Jeśli nie zostanie podany żaden tekst, wówczas etykieta będzie automatycznie ustawiona na tekst wyrażenia. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Użyj globalnego trybu grupowania: Ta opcja ma zastosowanie jedynie do wymiarów wewnętrznych. Po włączeniu tej opcji ograniczenia będą obliczane jedynie dla wybranego wymiaru. Wszystkie poprzednie wymiary zostaną zignorowane. Jeśli opcja jest wyłączona, ograniczenia są obliczane na podstawie wszystkich poprzednich wymiarów.

 • Pokaż oś: Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać oś.
 • Szerokość osi: Wprowadź szerokość osi i jej znaczników podziałki lub przeciągnij suwak na pożądaną wartość.
 • Etykieta główna: Wybierz orientację wyświetlania etykiet głównych: Poziomo, Pionowe lub Nachylone.
 • Etykieta podrzędna: Wybierz orientację wyświetlania etykiet podrzędnych: Poziomo, Pionowe lub Nachylone.
 • Pokaż siatkę: Zaznacz to pole wyboru, aby na wykresie była wyświetlana siatka wychodząca ze znaczników podziałki osi X. Linie siatki można formatować, używając ustawień Styl siatki i Kolor siatki.
 • Pokaż siatkę pomocn.: Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać linie pomocnicze między liniami siatki. Dostępne tylko w przypadku zaznaczenia opcji Pokaż siatkę. Linie siatki można formatować, używając ustawień Styl siatki i Kolor siatki.
 • Etykiety schodkowo: Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać etykiety na osi X schodkowo, gdy będzie ich za dużo na wyświetlanie jednej obok drugiej.
 • Odwrócony schodkowy: Etykiety na osi X są zwykle wyświetlane schodkowo od dołu do góry i od lewej do prawej. Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje odwrócenie wyświetlania schodkowego na wyświetlanie od góry do dołu.
 • Ciągłe X: Ustawia oś X jako ciągłą, przez co będzie ona interpretowana liczbowo i wyświetlana z poprawnymi liczbowo interwałami.
 • Wymuś 0: Ustala położenie dolnej krawędzi wykresu na zerze osi Y. Ta opcja jest niedostępna, gdy używana jest oś logarytmiczna.
 • Min. statyczne: Ustawia stałą wartość minimalną osi. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Maks. statyczne: Ustawia stałą wartość maksymalną osi. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Krok statyczny: Ustawia stały interwał dla oznaczeń podziałki na osi. Jeśli skutkiem ustawienia jest ponad 100 zaznaczeń, zastosowana wartość zostanie zmodyfikowana. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Prognoza wstecz: Wprowadzenie liczby całkowitej w tym polu wymusza przedłużenie osi X na lewo od faktycznie naniesionych punktów danych. Jest to użyteczne przy wyznaczaniu linii trendu. Prognoza wstecz jest rysowana linią przerywaną. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Prognoza: Wprowadzenie liczby całkowitej w polu edycji wymusza przedłużenie osi X na prawo od faktycznie naniesionych punktów danych. Jest to użyteczne przy wyznaczaniu linii trendu. Prognoza jest rysowana linią przerywaną. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Wyrażenia

Wybierz wyrażenia z listy rozwijanej. Aby dodać wyrażenie, kliknij ikonę Add. Wybierz wyrażenie z listy rozwijanej. Użyj ikony Move, aby przenosić elementy na liście. Ikona Remove usuwa elementy z listy. W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij przycisk Więcej...

Wyrażenie

 • Włącz: Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje włączenie wybranego wyrażenia. Jeśli pole nie będzie zaznaczone, wyrażenie nie będzie w ogóle używane.
 • Warunkowe: Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje dynamiczne ukrywanie lub wyświetlanie wyrażenia w zależności od wartości wyrażenia warunkowego, które można wprowadzić po kliknięciu przycisku Function w poniższym oknie edycji.
 • Etykieta: Etykieta wyrażenia. Podaj nazwę, jaka ma być wyświetlana w wykresie. Jeśli nie zostanie podany żaden tekst, wówczas etykieta będzie automatycznie ustawiona na tekst wyrażenia. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Wyrażenie: Wyświetla aktualnie wybrane wyrażenie.
 • Komentarz: Wprowadź komentarz opisujący przeznaczenie i sposób działania wyrażenia. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Niewidoczne: Ukrywa wyrażenie.
 • Pokaż w procentach (względne): Wynik będzie na wykresie wyświetlany w procentach, a nie w wartościach bezwzględnych.
 • Akumulacja wyrażenia:

  Zaznacz to pole, aby akumulować wyrażenia. Kliknij ikonę Engine, aby otworzyć wyskakujące okienko.

  • Wyskakujące okienko akumulacji: Wybierz jedną z opcji określających, czy wartości obiektu arkusza mają być akumulowane, czy też nie.
   • Akumulacja: W wykresie akumulowanym każda wartość Y jest dodawana do wartości Y kolejnej wartości X.
   • Bez akumulacji: Wartości na osi Y wybranego wyrażenia wykresu nie będą akumulowane.
   • Pełna akumulacja: Każda wartość na osi Y akumuluje wszystkie poprzednie wartości wyrażenia na osi Y. Pełna akumulacja nie działa, gdy włączone są kratki wykresu.
   • Kroki akumulacji: Wprowadź liczbę w polu lub przeciągnij suwak, aby ustawić liczbę wartości na osi Y w akumulowanym wyrażeniu.
 • Użyj linii trendu:

  Zaznacz to pole wyboru, aby używać linii trendu. Kliknij ikonę Engine, aby otworzyć wyskakujące okienko.

  Wyskakujące okienko Linia trendu: Wybierz jedną z następujących opcji linii trendu:

  • Średnia: Średnia jest wykreślana jak linia prosta.
  • Liniowe: Wykreślana jest progresja liniowa.
  • Wielomianowe 2. stopnia: Zostanie naniesiona linia trendu w postaci krzywej wielomianu drugiego stopnia.
  • Wielomianowe 3. stopnia: Zostanie naniesiona linia trendu w postaci krzywej wielomianu trzeciego stopnia.
  • Wielomianowe 4. stopnia: Zostanie naniesiona linia trendu w postaci krzywej wielomianu czwartego stopnia.
  • Wykładnicze: Zostanie naniesiona wykładnicza linia trendu.

   Dla każdej opcji można zaznaczyć pole Pokaż równanie lub pole Pokaż R2.

   • Pokaż równanie: Zaznaczenie tego pola wyboru dla określonego wyrażenia spowoduje uzupełnienie linii trendu wyrażenia równaniem linii trendu podanym w postaci tekstu na wykresie.
   • Pokaż R2: Zaznaczenie tego pola wyboru dla określonego wyrażenia spowoduje uzupełnienie linii trendu wyrażenia współczynnikiem determinacji podanym w postaci tekstu na wykresie.

 • Pokaż w legendzie: Jeśli używanych jest kilka wyrażeń, wówczas wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie legendy przedstawiającej wyrażenia oraz odpowiadające im kolory obok wykresu.
 • Rozkład statystyczny:

  Zaznacz to pole wyboru, aby używać rozkładu statystycznego. Kliknij ikonę Engine, aby otworzyć wyskakujące okienko.

  • Wyskakujące okienko Rozkłady statystyczne: Pola wyboru Błąd powyżej, Błąd poniżej i Błąd symetryczny umożliwiają wykorzystanie po wybranym wyrażeniu jednego lub dwóch wyrażeń pomocniczych do kreślenia słupków na punktach danych wyrażenia głównego.
   • Jeśli zostanie zaznaczone pole Błąd symetryczny, będzie używane tylko jedno wyrażenie pomocnicze, kreślone symetrycznie po obu stronach punktu danych.
   • Zaznaczenie opcji Błąd powyżej lub Błąd poniżej spowoduje używanie dwóch wyrażeń pomocniczych do kreślenia nad punktem danych lub pod nim.
   • Wyrażenia słupka błędu powinny zwracać liczby dodatnie.
   • Wyrażenia pomocnicze używane do słupków błędów są na liście wyrażeń poprzedzone ikonami (błąd symetryczny), (błąd powyżej) lub (błąd poniżej) i nie można ich w wykresie używać do żadnego innego celu.
   • Jeśli po wybranym wyrażeniu nie zdefiniowano jeszcze żadnych wyrażeń, wówczas automatycznie zostanie utworzone nowe fikcyjne wyrażenie pomocnicze.
 • Ustawienia słupka, linii, symbolu:

  Zaznacz to pole, aby skonfigurować ustawienia układu dotyczące słupków, linii i symboli. Kliknij ikonę Engine, aby otworzyć wyskakujące okienko.
 • Ustawienia wyświetlania wartości:

  • Pokaż wartości na punktach danych: Zaznacz to pole wyboru, aby wynik wyrażenia był wyświetlany w postaci tekstu na tle punktów danych.
  • Tekst wyskakujący Zaznacz to pole wyboru, aby wyniki wyrażenia były przedstawiane w wyskakujących komunikatach pojawiających się po aktywacji punktu danych na wykresie w układzie. Ta opcja może być używana z lub bez żadnych innych opcji wyświetlania. W ten sposób można uzyskać wyrażenie, które nie będzie się pojawiać na wykresie, ale tylko w aktywowanych wyskakujących okienkach.
  • Tekst na osi: Wynik wyrażenia będzie nanoszony przy każdej wartości na osi X, na osi i na etykietach osi.
 • Style wyrażeń atrybutów:

  • Kolor tła: Zdefiniuj wyrażenie atrybutu w celu określenia koloru podstawowego wykresu punktu danych. Użyte wyrażenie powinno zwracać poprawną reprezentację koloru (liczbę reprezentującą składowe RGB zgodnie z konwencją języka Visual Basic), co umożliwiają specjalne funkcje kolorów wykresu. Jeśli wynik wyrażenia nie jest poprawną reprezentacją koloru, zostanie wówczas użyty kolor czarny.
  • Przesunięcie słupka: Zdefiniuj wyrażenie atrybutu do obliczania przesunięcia słupka.
  • Styl linii: Zdefiniuj wyrażenie atrybutu do obliczania stylu linii.
  • Pokaż wartość: Podaj wyrażenie atrybutu w celu określenia, czy wykres punktu danych ma być uzupełniony „wartością liczby na punkcie danych”, nawet jeśli dla wyrażenia głównego nie wybrano opcji Wartości na punktach danych. Jeśli opcja Wartości na punktach danych jest wybrana dla wyrażenia głównego, wówczas wyrażenie atrybutu zostanie zignorowane.
 • Karta Format liczb: Dla każdego pola obowiązuje domyślny format liczb, który można skonfigurować we właściwościach dokumentu: Liczba. Możliwe jest jednak użycie osobnego formatu liczb dla pojedynczego obiektu arkusza. Ta strona właściwości obowiązuje względem obiektu aktywnego i zawiera następujące kontrolki przeznaczone do formatowania wartości:

  • Format liczb: Wybierz format liczb spośród poniższych alternatyw.
  • Domyślne: Liczby oraz tekst. Liczby są przedstawione w formacie oryginalnym.
  • Liczba: Przedstawia wartości liczbowe z liczbą cyfr określoną w polu Dokładność.
  • Liczba całkowita: Przedstawia wartości liczbowe jako liczby całkowite.
  • Ustalone do: Przedstawia wartości liczbowe jako wartości dziesiętne z liczbą miejsc dziesiętnych określoną w polu Liczby dziesiętne.
  • Waluta: Przedstawia wartości w formacie określonym w polu Wzorzec formatu. Formatem domyślnym jest ustawienie Waluta systemu Windows.
  • Data: Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako daty, w formacie określonym w polu Wzorzec formatu.
  • Godzina: Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako czas, w formacie określonym w polu Wzorzec formatu.
  • Znacznik czasu: Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako data + godzina, w formacie określonym w polu Wzorzec formatu.
  • Interwał: Przedstawia czas w postaci sekwencyjnego przyrostu czasu (np. format = mm powoduje, że wartość jest przedstawiana jako liczba minut od początku kalendarza (1899:12:30:24:00)).
  • Wzorzec formatu: Kod formatu, który dodatkowo określa format wyświetlania pola. ISO ustawia format na standard ISO. Obowiązuje tylko dla opcji Data, Czas, Znacznik czasu i Interwał. Sys ustawia format na zgodny z ustawieniami systemowymi.
  • Dokładność: Liczba wyświetlanych cyfr.
  • Liczby dziesiętne: Ustawia liczbę uwzględnionych liczb dziesiętnych.
  • Separator l. dziesiętnych: Ustawia symbol dla separatorów dziesiętnych.
  • Separator tysięcy: Ustawia symbol dla separatorów tysięcy.
  • W procentach: Przedstawia formatowanie w procentach zamiast w liczbach bezwzględnych. To ustawienie jest dostępne tylko dla opcji Liczba, Liczba całk. i Ustalone do.
  • Podgląd: Przedstawia podgląd formatu liczb określonego powyżej.

 • Pokaż oś: Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać oś.
 • Szerokość osi: Wprowadź szerokość osi i jej znaczników podziałki lub przeciągnij suwak na pożądaną wartość.
 • Podziel oś: Zaznacz to pole wyboru, aby podzielić oś y na dwie części, tworząc w ten sposób wrażenie dwóch wykresów ze wspólną osią x.
 • Pozycja: Wybierz pozycję: Z lewej lub Z prawej.
 • Pokaż siatkę: Zaznacz to pole wyboru, aby na wykresie była wyświetlana siatka wychodząca ze znaczników podziałki osi X. Linie siatki można formatować, używając ustawień Styl siatki i Kolor siatki.
 • Pokaż siatkę pomocn.: Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać linie pomocnicze między liniami siatki. Dostępne tylko w przypadku zaznaczenia opcji Pokaż siatkę. Linie siatki można formatować, używając ustawień Styl siatki i Kolor siatki.
 • Skala logarytmiczna: Po zaznaczeniu tej opcji skala będzie logarytmiczna.
 • Wymuś 0: Ustala położenie dolnej krawędzi wykresu na zerze osi Y. Ta opcja jest niedostępna, gdy używana jest oś logarytmiczna.
 • Min. statyczne: Ustawia stałą wartość minimalną osi. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Maks. statyczne: Ustawia stałą wartość maksymalną osi. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Krok statyczny: Ustawia stały interwał dla oznaczeń podziałki na osi. Jeśli skutkiem ustawienia jest ponad 100 zaznaczeń, zastosowana wartość zostanie zmodyfikowana. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Środek statyczny: Ustawia na osi stałą wartość, która będzie ustawiona na środku obszaru kreślenia. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Pokaż tytuł

Domyślnie etykieta pierwszego zdefiniowanego wyrażenia jest ustawiona jako tytuł wykresu. Usuń zaznaczenie pola wyboru, jeśli nie chcesz umieszczać tytułu wykresu. Tytuł może być zdefiniowany jako formuła wyliczana na potrzeby aktualizacji dynamicznej. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Więcej.../Mniej...

Kliknij ten przycisk, aby rozwinąć/zwinąć sekcję rozwijaną, która zawiera dodatkowe karty. Wyświetlane karty zależą od tego, czy aktywne jest pole Wymiary, czy pole Wyrażenia.

Właściwości wykresu kombi: Prezentacja

Niektóre opcje mogą być niedostępne dla wszystkich obiektów.

Wygląd

Kliknij ikonę Settings, aby otworzyć wyskakujące okienko.

 • Kąt u góry: Definiuje kąt pionowy widoku 3D. Wartość musi być liczbą całkowitą z zakresu od 0 do 30.
 • Kąt z boku: Definiuje kąt z boku widoku 3D. Wartość musi być liczbą całkowitą z zakresu od 0 do 45.

Orientacja

Ustawia orientację wykresu.

Styl koloru

Definiuje styl koloru dla wszystkich kolorów kreślenia w wykresie. Kliknij ikonę Settings, aby otworzyć wyskakujące okienko.

 • Trwałe kolory: Blokuje kolory przypisane do poszczególnych punktów danych, nawet jeśli selekcje zmniejszają łączną liczbę punktów danych. W tym trybie reprezentacja koloru nigdy się nie zmieni dla konkretnego punktu danych, ale istnieje ryzyko, że powstają dwa sąsiadujące słupki lub warstwy z tym samym kolorem dla różnych punktów danych.
 • Powtórz ostatni kolor: Zaznacz to pole wyboru, aby przypisać ostatni (18.) kolor do wartości pól załadowanych jako numer 18 oraz dla kolejnych. Jeśli to pole pozostanie niezaznaczone, wówczas wartość 19. (zgodnie z pierwotną kolejnością ładowania) otrzyma pierwszy kolor, a wartość 20. drugi itd.

Pokaż legendę

Wyświetla legendę w wykresie. Kliknij ikonę Settings, aby otworzyć wyskakujące okienko.

 • Styl legendy: Ustawia styl legendy.
 • Pionowo: Ustawia wyrównanie legendy w pionie.
 • Interlinia: Określa odległość między elementami w legendzie.
 • Odwróć kolejność: Zaznacz to pole wyboru, aby odwrócić kolejność sortowania legendy.
 • Zawijaj tekst w komórce: Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst elementów legendy będzie zawijany w co najmniej dwóch liniach.

Skumulowane słupkowe

Po zaznaczeniu tej opcji słupki są wyświetlane jako skumulowane, a nie zgrupowane.

Odległość słupka

Podaj liczbę lub przeciągnij suwak, aby ustawić odległość między słupkami w klastrze.

Odległość klastra

Podaj liczbę lub przeciągnij suwak, aby ustawić odległość między klastrami na wykresie.

Tło

Ustawia tło wykresu. Dostępne są następujące opcje:

 • Kolor: Kliknij ikonę Caption color, aby wybrać kolor.
 • Grafika: Kliknij ikonę Add image, aby zmienić grafikę.
 • Grafika dynamiczna: Podaj wyrażenie wyliczane, aby wyświetlać dynamiczne grafiki tła, które zmieniają się w zależności od selekcji.

Tło obszaru kreślenia

Ustawia tło obszaru kreślenia. Dostępne są następujące opcje:

 • Kolor: Obszar kreślenia będzie mieć kolorowe tło. Kliknij ikonę Caption color, aby wybrać kolor.
 • Grafika: Obszar kreślenia będzie w tle zawierać grafikę. Kliknij ikonę Add image, aby zmienić grafikę.
 • Grafika dynamiczna: Podaj wyrażenie wyliczane, aby wyświetlać dynamiczne grafiki tła, które zmieniają się w zależności od selekcji.

Styl obszaru kreślenia

Ta kontrolka może być używana w celu zmiany wyglądu tła obszaru kreślenia. Dostępne są następujące opcje:

 • Ramka: Wokół obszaru kreślenia rysowana jest ramka.
 • Cieniowanie: Ta opcja zapewnia efekt cieniowania na tle obszaru kreślenia.
 • Minimalne: Tło obszaru kreślenia zostanie usunięte.

Przezroczystość tła

Podaj wartość w tym polu lub przeciągnij suwak, aby ustawić przezroczystość dla wykresu.

Więcej.../Mniej...

Kliknij ten przycisk, aby rozwinąć/zwinąć sekcję rozwijaną, która zawiera dodatkowe karty.

Ogólne

 • Odwróć kierunek: Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, wówczas wartości przedstawione w wykresie będą odwrócone, tj. jeśli widocznych jest 10 najwyższych wartości i zaznaczone zostanie pole wyboru, wówczas na wykresie pojawi się 10 najniższych wartości.
 • Maks. pokazywane wartości: W tym polu określany jest górny limit liczby punktów danych, w których wyświetlane będą wartości dla wykresu. Jeśli nie określono żadnych ograniczeń, wówczas wartości będą wyświetlane dla wszystkich punktów danych, które mogą wpłynąć na czytelność wykresu.
 • Pomijaj wartości zerowe: Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wówczas w obliczeniu zostaną pominięte wszystkie kombinacje pól wymiaru (pochodzące ze wszystkich wyrażeń), które zwracają zero lub Null. Ta opcja jest wybrana domyślnie.
 • Zero na słupkach: To ustawienie ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy nie jest zaznaczona opcja Pomijaj wartości zerowe. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone i włączona jest opcja Wartości na punktach danych, wartości zerowe będą wyświetlane jako tekst nad punktami danych. W innych przypadkach wartości zerowe będą pomijane.
 • Pomiń brakujące: Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wówczas w obliczeniu zostaną pominięte wszystkie kombinacje pól wymiaru powiązane tylko z wartościami NULL we wszystkich polach i we wszystkich wyrażeniach. Ta opcja jest wybrana domyślnie. Wyłączenie tej opcji może być użyteczne tylko w specjalnych przypadkach, np. jeśli wymagane jest zliczanie wartości Null w wykresie.
 • Zsynchronizuj zero dla osi wyrażenia: Synchronizuje poziom zera dwóch osi y (lewa/prawa lub górna/dolna).
 • Użyj pełnego zestawu symboli: Ta opcja udostępnia więcej reprezentacji symboli (okręgi, trójkąty itp.).
 • Zezwalaj na cienkie słupki: W przypadku wykresów z nieciągłą osią x program QlikView wyświetli tylko taką liczbę punktów danych, jaka może się zmieścić w dostępnym obszarze kreślenia. Pozostałe punkty danych są obcinane z wykresu. Domyślnie słupki są rysowane z minimalną szerokością czterech pikseli, aby były wyraźnie widoczne. Zaznacz to pole wyboru, aby dopuszczać paski o mniejszej szerokości, nawet do pojedynczego piksela.
 • Pokaż wszystkie słupki: W przypadku wykresów z nieciągłą osią x program QlikView wyświetli tylko taką liczbę punktów danych, jaka może się zmieścić w dostępnym obszarze kreślenia. Pozostałe punkty danych są obcinane z wykresu. Zaznacz to pole wyboru, aby wymusić kreślenie wszystkich słupków. Słupki będą ściśnięte, a niektóre punkty danych mogą być zasłaniane przez inne.
 • Liczby pionowe: Pokazuje wartości pionowo.
 • Numery kreślenia na segmentach: Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wykreślenie wartości na punktach danych wewnątrz segmentów, a nie na ich tle.
 • Etykiety wyskakujące: Po zaznaczeniu tego pola wyboru wartości wymiarów i wyrażeń będą pojawiać się w postaci dymka wyskakującego po aktywacji punktu danych w wykresie.
 • Wyróżnienie: Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wówczas umieszczenie wskaźnika myszy nad linią lub symbolem spowoduje podświetlenie tego elementu, co zapewni lepszą widoczność. W razie potrzeby podświetlenie obejmuje także legendę.

Przewijanie wykresu

Kliknij ikonę Settings, aby otworzyć wyskakujące okienko.

 • Wyskakujące okienko Przewijanie wykresu: Zaznacz to pole, aby zamiast osi X pokazywać kontrolkę przewijania, gdy liczba słupków przekroczy określoną wartość. Pasek przewijania może być używany w celu przewijania selekcji wyświetlanych wartości osi X.
 • Warunki obliczenia: Podane tutaj wyrażenie ustawia warunek, który musi zostać spełniony w celu wyliczenia wykresu. Jeśli warunek nie jest spełniony, w wykresie będzie wyświetlany tekst „Warunek obliczenia niespełniony”. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Style

 • Legenda: W celu ustawienia koloru legendy kliknij ikonę Caption color. W celu ustawienia koloru czcionki legendy kliknij ikonę Font color. W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę Font.
 • Styl tytułu wykresu: W celu ustawienia koloru czcionki tytułu wykresu kliknij ikonę Font color. W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę Font.
 • Czcionka nagłówka: W celu ustawienia typu czcionki nagłówka kliknij ikonę Font.
 • Nagłówek aktywny: W celu ustawienia koloru tła dla aktywnego nagłówka kliknij ikonę Caption color. W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę Font color.
 • Nagłówek nieaktywny: W celu ustawienia koloru tła dla nieaktywnego nagłówka kliknij ikonę Caption color. W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę Font color.
 • Użyj obramowania: Zaznacz to pole wyboru, aby używać obramowania wokół obiektu arkusza. Kliknij ikonę Caption color, aby ustawić kolor obramowania.
 • Szerokość obramowania: Podaj wartość lub przeciągnij suwak, aby ustawić szerokość obramowania. Szerokość jest określona w pikselach.
 • Zaokrąglone rogi: Kliknij ikonę Settings, aby otworzyć wyskakujące okienko Zaokrąglone rogi.

  Uwaga:

  Opcja Zaokrąglone rogi jest dostępna jedynie w przypadku wybrania opcji Zaawansowane Tryb określania stylu na karcie Właściwości dokumentu: Ogólne.

  • Wyskakujące okienko Zaokrąglone rogi: Wybierz dla narożników zaokrąglenie Stałe lub Względne, a także określ narożniki, których będzie to dotyczyło. Wybierz także Zaokrąglenie. W tym celu podaj odpowiednią wartość.
 • Tło paska przewijania: W celu ustawienia koloru tła paska przewijania kliknij ikonę Caption color.
 • Suwak paska przewijania: W celu ustawienia koloru suwaka paska przewijania kliknij ikonę Caption color.
 • Szerokość paska przewijania: Podaj wartość lub przeciągnij suwak, aby ustawić szerokość paska przewijania. Ta kontrolka wpływa zarówno na szerokość, jak i na względny rozmiar symboli paska przewijania.
 • Szerokość linii trendu: Określ szerokość linii trendu.
 • Słupek błędu: W celu ustawienia koloru suwaka słupka błędu kliknij ikonę Caption color.
 • Szerokość słupka błędu: Określ szerokość słupka błędu.
 • Grubość słupka błędu: Określ grubość słupka błędu.
 • Linie odniesienia:
  • Linie odniesienia: Aby dodać linię odniesienia, kliknij ikonę Add.
  • Pokaż etykietę na wykresie: Wyświetla etykietę obok linii odniesienia.
  • Etykieta: Do pola tekstowego można wprowadzić tytuł, który będzie wyświetlany jako nagłówek obiektu arkusza. Jeśli wartość w polu Etykieta nie zostanie ustawiona, używana będzie nazwa pola (o ile opcja Pokaż nagłówek jest zaznaczona). Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
  • Oś X: Wybierz tę opcję, jeśli linia odniesienia ma wychodzić z osi X.
  • Wyrażenie: Wartość, przy której ma zostać narysowana linia odniesienia. Podaj wyrażenie używane jako punkt wyjścia.
  • Grubość linii: Określa grubość linii odniesienia.
  • Styl linii: Określa styl linii odniesienia.
  • Kolor linii: Określa kolor linii odniesienia.
  • Użyj warunku pokazywania: Linia odniesienia będzie wyświetlana lub ukryta w zależności od wyniku wyrażenia warunku obliczanego przed każdym narysowaniem wykresu. Linia odniesienia będzie ukryta tylko wtedy, gdy wyrażenie zwróci wartość FALSE.
  • Warunek: Podaj wyrażenie warunku. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Tekst:
  • Tekst w wykresie: Aby dodać tekst do wykresu, kliknij ikonę Add.
  • Tekst: W tym miejscu wyświetlane są teksty dodane jako Tekst w wykresie.
  • Kąt nachylenia: Określ dla tekstu kąt od 0 do 360 stopni. Wartością domyślną jest 0.
  • Wyrównaj w poziomie: Ustawia wyrównanie w poziomie.
  • Na górze: Podczas rysowania wykresu tekst aktualnie wybrany na liście zostanie ustawiony na pierwszym planie.
  • Styl tekstu:
   • W celu ustawienia koloru tła dla tekstu kliknij ikonę Caption color.
   • W celu ustawienia koloru czcionki kliknij ikonę Font color. W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę Font.
  • Rozmiar, położenie: Ustawia położenie i rozmiar tekstu na obiekcie.

Właściwości wykresu kombi: Nagłówek

Nagłówek

 • Etykieta: Do pola tekstowego można wprowadzić tytuł, który będzie wyświetlany jako nagłówek obiektu arkusza. Jeśli wartość w polu Etykieta nie zostanie ustawiona, używana będzie nazwa pola (o ile opcja Pokaż nagłówek jest zaznaczona).

 • Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana.

  Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

 • Pokaż nagłówek: Zaznaczenie tej opcji spowoduje rysowanie nagłówka u góry obiektu arkusza. Listy wartości i inne obiekty grupowe będą mieć tę opcję domyślnie włączoną, w przeciwieństwie do przycisków, obiektów tekstu i obiektów linii/strzałki.

 • Wyrównanie nagłówka: może mieć ustawienia Z lewej, Środek lub Z prawej.

 • Nagłówek o wielu wierszach (zawijanie wyrazów): Jeśli ta opcja jest zaznaczona, tekst będzie wyświetlany w wielu wierszach.

 • Liczba wierszy: Jeśli włączono wielowierszowy nagłówek, określ liczbę wierszy w polu wejściowym lub przeciągnij suwak na żądaną liczbę.

 • Wyrównanie nagłówka: może mieć ustawienia Góra, Środek lub Dół.

Więcej.../Mniej...

Ikony w nagłówku

 • Menu: Otwiera menu obiektu.
 • Wyczyść: Czyści wszystkie bieżące selekcje w aktywnym obiekcie arkusza.
 • Drukuj: Otwiera wybrane obiekty arkusza w formacie tabelarycznym, w innym oknie przeglądarki. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.
 • Kopiuj dane: Kopiuje wartości pola w obiekcie arkusza. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.
 • Kopiuj grafikę do schowka: Kopiuje obiekt arkusza jako grafikę do Schowka. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.
 • Wyślij do pliku Excel: Eksportuje możliwe (w tym wybrane) wartości do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Wartości wyeksportowane pojawią się jako jedna kolumna w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 2007 lub jego późniejsza wersja. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.
 • Zezwalaj na minimalizowanie: Po zaznaczeniu tej opcji w nagłówku okna obiektu arkusza zostanie wyświetlona ikona minimalizacji, która umożliwia zminimalizowanie obiektu. Ponadto pozwoli to na minimalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka.
 • Autom. minimalizacja: Ta opcja jest dostępna, jeśli zaznaczono opcję Zezwalaj na minimalizowanie. Jeśli zaznaczono opcję Autom. minimalizacja dla kilku obiektów arkusza na tym samym arkuszu, wówczas w dowolnym momencie możliwe będzie automatyczne zminimalizowanie wszystkich arkuszy oprócz jednego. Jest to użyteczne np. w celu naprzemiennego wyświetlania kilku wykresów w tym samym obszarze arkusza.
 • Zezwalaj na minimalizowanie: Po zaznaczeniu tej opcji w nagłówku okna obiektu arkusza zostanie wyświetlona ikona maksymalizacji, która umożliwia zmaksymalizowanie obiektu. Ponadto pozwoli to na maksymalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka. Jeśli zaznaczono obydwie opcje, Zezwalaj na minimalizowanie i Zezwalaj na maksymalizowanie, wówczas dwukrotne kliknięcie spowoduje minimalizację obiektu.
 • Tekst pomocy: Tutaj można wprowadzić tekst pomocy, który będzie wyświetlany w wyskakującym okienku. Ta opcja jest niedostępna na poziomie dokumentu. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
  Możliwe jest na przykład wprowadzenie opisu obiektu arkusza. Do nagłówka okna obiektu zostanie dodana ikona pomocy. Tekst będzie wyświetlany w wyskakującym okienku, które będzie widoczne, gdy nad ikoną zostanie umieszczony wskaźnik myszy.
 • Szybka zmiana typu: Można tu włączyć przełączanie między typami wykresów. Niedostępne dla wszystkich obiektów. Kliknij ikonę Settings, aby otworzyć wyskakujące okienko.
 • Wyskakujące okienko Szybkie ustawienia typu: Zaznacz pola dla typów wykresów, które zamierzasz przełączać przy użyciu szybkiej zmiany typu.

Właściwości wykresu kombi: Opcje

Opcje

Niektóre opcje mogą być niedostępne dla wszystkich obiektów.

 • Tylko do odczytu: Ustawia wykres jako dostępny tylko do odczytu, co uniemożliwia dokonywanie selekcji poprzez klikanie lub malowanie myszą na wykresie.
 • Zezwalaj na przenoszenie/zmianę rozmiaru: Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi przenoszenie obiektu arkusza i zmianę jego rozmiaru.
 • Zezwalaj na kopiowanie/klonowanie: Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi tworzenie kopii obiektu arkusza. Niektóre klienty mogą nie obsługiwać tego ustawienia.
 • Określaj rozmiar obiektu do danych: Jeśli w wyniku dokonanych selekcji tabela stanie się mniejsza od przydzielonego rozmiaru obiektu arkusza, zwykłym zachowaniem aplikacji QlikView jest zmniejszenie obramowania wokół takiego obiektu tabeli. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje wyłączenie automatycznego dostosowywania rozmiaru i spowoduje pozostawianie pustego miejsca.
 • Zezwalaj na wyświetlanie informacji w nagłówku: Jeśli użyto funkcji Info i z wartością pola są powiązane informacje, w nagłówku okna będzie wyświetlana ikona informacji. Jeśli nie jest pożądane wyświetlanie ikony informacji w nagłówku, można usunąć zaznaczenie tej opcji. Dostępne jedynie w przypadku listy wartości, pola statystyk, obiektu Multi Box i pola wprowadzania.
 • Zachowaj pozycję przewijania: Po zaznaczeniu tego pola wyboru i jego odpowiednika w oknie dialogowym Preferencje użytkownika, Obiekty aplikacja QlikView będzie zachowywać pozycję przewijania w pionie po dokonaniu selekcji w obiekcie tabeli.
 • Użyj warunku pokazywania: Obiekt arkusza będzie wyświetlany lub ukryty w zależności od wyniku wyrażenia warunkowego, który jest obliczany na nowo na przykład przy każdej zmianie selekcji. Ten obiekt arkusza będzie ukryty tylko wtedy, gdy warunek zwróci wartość false. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Normalne: Określ pozycję obiektu, ustawiając marginesy Lewy i Prawy oraz Szerokość i Wysokość obiektu.
 • Zminimalizowane: Określ pozycję zminimalizowanego obiektu arkusza, ustawiając marginesy Lewy i Prawy oraz Szerokość i Wysokość zminimalizowanego obiektu.
 • Więcej.../Mniej...: Dostępne są następujące opcje:
  • Właściciel: Domena i ID użytkownika właściciela
  • Udostępnij obiekt: Włącz, aby udostępniać obiekty innym użytkownikom. Włączenie tej opcji aktywuje poniższe ustawienia.
  • Udostępnij: Wybierz opcję Udostępnij wszystkim lub Udostępnij według nazwy użytkownika.
  • Użytkownicy (Domena\ID użytkownika): Wybranie opcji Udostępnij według nazwy użytkownika spowoduje wyświetlenie listy z dodanymi użytkownikami.

   Aby dodać użytkownika, kliknij ikonę Add, aby dodać wiersz. Wybierz wiersz, aby go odblokować i edytować informacje użytkownika. Aby usuwać użytkowników, kliknij ikonę Remove obok każdego usuwanego użytkownika.