Przeskocz do zawartości głównej

Przycisk — AJAX/Webview

Przyciski w programie QlikView służą do wykonywania poleceń lub akcji, takich jak eksportowanie danych do plików, uruchamianie innych aplikacji lub uruchamiania makr.

Kliknięcie obiektu prawym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie Menu obiektu.

Przycisk: Menu Obiekt

Menu obiektu można otworzyć jako menu kontekstowe po kliknięciu obiektu arkusza prawym przyciskiem myszy lub kliknięciu ikony Menu w nagłówku obiektu (jeśli jest wyświetlany).

Polecenia w tym menu mogą się różnić w przypadku używania widoku WebView z aplikacji QlikView lub otwierania dokumentu w przeglądarce internetowej. Menu zawiera następujące polecenia:

Przycisk: Polecenia menu Obiekt
1, 2, 3... Szczegóły
Właściwości...

Otwiera okno dialogowe Właściwości aktywnego obiektu arkusza.

Notatki

Umożliwia tworzenie i udostępnianie notatek dotyczących bieżącego obiektu.

Kopiuj

Kopiuje zaznaczone obiekty arkusza do schowka. Funkcja kopiuje jedynie obiekty arkusza, bez danych ani grafik.

Usuń

Usuwa wybrany obiekt z arkusza.

Właściwości przycisku

Aby otworzyć okno dialogowe Właściwości, wybierz polecenie Właściwości z menu Obiekt . Jeśli polecenie Właściwości jest wyszarzone, może to oznaczać, że użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania właściwości.

Tekst przycisku

Wprowadź tekst do wyświetlenia na przycisku. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Akcje

Aby dodać akcję, kliknij ikonę Add. Natychmiast zostanie otwarte wyskakujące okienko Ustawienia akcji dla nowej akcji. Możliwe jest także wybranie akcji na liście rozwijanej oraz kliknięcie ikony Engine w celu edycji. Ikona Move przenosi elementy na liście. Ikona Remove usuwa elementy z listy.

Wyskakujące okienko Ustawienia akcji

 • Typ: Wybierz Typ na liście rozwijanej.
 • Typ podrzędny: Wybierz Podtyp na liście rozwijanej. Dostępne typy podrzędne zależą od wybranego Typu akcji.

Akcje i typy akcji

 • Selekcja

  • Wybierz w polu: Wybiera wskazane wartości i pola. W obszarze Szukany ciąg można określić maskę wyszukiwania, np. wpisanie (A|B) powoduje wybranie A i B.
  • Wybierz wykluczone: Wybiera wykluczone wartości we wskazanym polu.
  • Wybierz możliwe: Wybiera możliwe wartości we wskazanym polu.
  • Przełącz selekcję: Przełącza między bieżącą selekcją a selekcją określoną przez wartości Pole i Szukany ciąg. W obszarze Szukany ciąg można określić maskę wyszukiwania, np. wpisanie (A|B) powoduje wybranie A i B.
  • Do przodu: Przechodzi o jeden krok do przodu na liście selekcji.
  • Wstecz: Przechodzi o jeden krok do tyłu na liście selekcji.
  • Selekcja Pareto: Dokonuje we wskazanym polu selekcji Pareto na podstawie wyrażenia i udziału procentowego. Selekcja tego typu służy do wybrania elementów najbardziej przyczyniających się do wartości miary, zwykle zgodnie z ogólną zasadą 80/20. Na przykład aby znaleźć największych klientów przynoszących 80% obrotów, należy podać pole Customer, wyrażenie sum(Turnover) i wartość procentową 80.
  • Zablokuj pole: Blokuje selekcje we wskazanym polu.
  • Zablokuj wszystko: Blokuje wszystkie wartości we wszystkich polach.
  • Odblokuj pole: Odblokowuje selekcje we wskazanym polu.
  • Odblokuj wszystkie: Odblokowuje wszystkie wartości we wszystkich polach.
  • Odblokuj i wyczyść wszystkie: Odblokowuje wszystkie wartości i czyści wszystkie selekcje we wszystkich polach.
  • Wyczyść inne pola: Czyści wszystkie pola pokrewne poza polem wskazanym.
  • Wyczyść wszystko: Czyści wszystkie selekcje poza zablokowanymi.
  • Wyczyść pole: Czyści określone pole.
 • Układ

  • Aktywuj obiekt: Aktywuje obiekt wskazany jako ID obiektu. Ta funkcja nie działa w kliencie Ajax.
  • Aktywuj arkusz: Aktywuje arkusz wskazany jako ID arkusza.
  • Aktywuj następny arkusz: Otwiera następny arkusz w dokumencie.
  • Aktywuj poprzedni arkusz: Otwiera poprzedni arkusz w dokumencie.
  • Minimalizuj obiekt: Minimalizuje obiekt wskazany jako ID obiektu.
  • Maksymalizuj obiekt: Maksymalizuje obiekt wskazany jako ID obiektu.
  • Przywróć obiekt: Przywraca obiekt wskazany jako ID obiektu.
 • Zakładka

  • Zastosuj zakładkę: Stosuje zakładkę podaną w polu ID zakładki. Jeśli istnieją dwie zakładki o tym samym identyfikatorze, zostanie zastosowana zakładka dokumentu. Aby zastosować zakładkę serwera, podaj Server\ID_zakładki. 
  • Utwórz zakładkę: Tworzy zakładkę z bieżącej selekcji. Podaj wartości ID zakładki i Nazwa zakładki. Wybierz Ukryty , aby utworzyć zakładkę ukrytą.
  • Zastąp zakładkę: Zastępuje zakładkę podaną w polu ID zakładki bieżącą selekcją.
 • Drukuj

  • Drukuj obiekt: Drukuje obiekt wskazany jako ID obiektu. Jeśli obiekt ma być wysłany do innej drukarki niż domyślna, wskaż ją w polu Nazwa drukarki. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
  • Drukuj arkusz: Drukuje arkusz wskazany jako ID arkusza. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza). Ta funkcja nie działa w kliencie AJAX.
  • Drukuj raport: Drukuje raport wskazany jako ID raportu. Jeśli raport ma być wysłany do innej drukarki niż domyślna, wskaż ją w polu Nazwa drukarki. Zaznacz pole wyboru Pokaż okno dialogowe drukowania, jeśli ma być wyświetlane okno dialogowe drukowania systemu Windows. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
 • Zewnętrzne: Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.
 • Eksportuj: Eksportuje tabelę zawierającą określony zestaw pól, ale eksportowane są tylko te wiersze, które mają znaczenie z punktu widzenia dokonanej selekcji. Kliknij przycisk Konfiguracja na stronie Akcje, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia akcji eksportu. Jest to niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza.

  Uwaga: Ta funkcja nie działa w kliencie Ajax.
 • Uruchom: Uruchamia program zewnętrzny. W oknie dialogowym Akcje można konfigurować następujące ustawienia:
  • Aplikacja: Kliknij przycisk Przeglądaj..., aby znaleźć uruchamianą aplikację. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
  • Nazwa pliku: Wprowadź ścieżkę do pliku, który ma zostać otwarty z użyciem aplikacji określonej powyżej. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
  • Parametry: Określ parametry wiersza polecenia używane przy uruchamianiu aplikacji. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
  • Katalog roboczy: Ustawia katalog roboczy uruchamianej aplikacji. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
  • Zakończ aplikację, gdy program QlikView jest zamknięty: Wymusza zamknięcie aplikacji w chwili zamknięcia programu QlikView. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
  • Uwaga: Ta funkcja nie działa w kliencie Ajax.
 • Otwórz adres URL: Za pomocą opcji Otwórz adres URL można otworzyć adres URL do dokumentu programu QlikView z innego dokumentu programu QlikView (łańcuchy dokumentów). Ta opcja pozwala otworzyć adres URL w domyślnej przeglądarce internetowej. Ta funkcja nie może być używana jako wyzwalacz dokumentu i arkusza. W przypadku użycia opcji Otwórz adres URL należy upewnić się, że nazwa dokumentu jest wprowadzona do ciągu akcji małymi literami.
  W miarę możliwości należy używać opcji Otwórz dokument QlikView zamiast opcji Otwórz adres URL.
 • Otwórz dokument QlikView: Za pomocą opcji Otwórz dokument QlikView, aby otworzyć dokument QlikView z innego dokumentu QlikView (łańcuchy dokumentów). Ta funkcja nie może być używana jako wyzwalacz dokumentu ani arkusza. Więcej informacji zawiera sekcja Przykłady tworzenia łańcucha dokumentów.

 • Uruchom makro: Wprowadź ścieżkę i nazwę uruchamianego makra. Można wpisać dowolną nazwę, pod którą będzie można później utworzyć makro w oknie dialogowym Edytuj moduł, lub wyrażenie obliczane dla potrzeb aktualizacji dynamicznej.
 • Ustaw zmienną: Przypisuje wartość określonej zmiennej.
 • Pokaż informacje: Wyświetla powiązane informacje, na przykład plik tekstowy lub grafikę dla pola wskazanego jako Pole. Ta funkcja nie działa w kliencie Ajax.
 • Zamknij ten dokument: Zamyka aktywny dokument QlikView.
 • Przeładuj: Przeładowuje bieżący dokument. Ta funkcja nie działa ani w kliencie Ajax, ani we wtyczce IE.
 • Aktualizacja dynamiczna: Wykonuje aktualizację dynamiczną danych w aktualnie załadowanym dokumencie. Instrukcję aktualizacji dynamicznej należy wprowadzić w polu Instrukcja.
  Przeznaczeniem funkcji aktualizacji dynamicznej jest umożliwienie administratorowi QlikView ładowania do dokumentu QlikView ograniczonej ilości danych z pojedynczego źródła bez konieczności przeładowania dokumentu. Dane mogą być następnie analizowane przez klienty łączące się z serwerem QlikView Server.

  Uwaga: Przesłane dane są przechowywane jedynie w pamięci operacyjnej, więc wszelkie informacje dodane lub zaktualizowane z wykorzystaniem aktualizacji dynamicznej zostaną utracone w razie przeładowania dokumentu.

  Następująca gramatyka opisuje instrukcje i składowe instrukcji, jakich można używać z funkcją aktualizacji dynamicznej:

  • statements ::= statement { “;” statement }
  • statement ::= insert_statement | update_statement | delete_statement | begin_transaction_statement | commit_transaction_statement
  • insert_statement ::= "INSERT" "INTO" ("*" | table_name) field_list "VALUES" value_list {"," value_list} ["KEY" ["AUTO" | (" (" field_list ")")] ["REPLACE" (["WITH" "ONE"] | "EACH") ]]
  • update_statement ::= "UPDATE" ("*" | table_name) set_clause {"," | set_clause} "WHERE" condition ["AUTO" "INSERT"]
  • delete_statement ::= "DELETE" "FROM" ("*" | table_name] "WHERE" condition
  • begin_transaction_statement ::= "BEGIN" ("TRANSACTION" | "TRAN") [trans_name]
  • commit_transaction_statement ::= "COMMIT" ["TRANSACTION" | "TRAN"] [trans_name]
  • table_name ::= identifier | quoted_name
  • field_list ::= "(" field_name {"," field_name} ")"
  • value_list ::= "("value {"," value} ")"
  • set_clause ::= "SET" field_name "=" any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
  • field_name ::= identifier | quoted string
  • value ::= identifier | any_qlikview_number | quoted string
  • condition ::= any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
  • identifier ::= any_qlikview_identifier
  • quoted_string ::= "[" [^]]+ "]"

  Example:  

  UPDATE AbcTable SET Discount = 123 WHERE AbcField=1

  Uwaga: Aby było możliwe korzystanie z aktualizacji dynamicznej, funkcja ta musi być włączona zarówno w dokumencie, jak i na serwerze.

Przykłady tworzenia łańcucha dokumentów

Możesz użyć Otwórz dokument QlikView, aby utworzyć łańcuch dokumentów.

Zastosować można następujące ustawienia:

 • Przenieś stan: aby przenieść wybory z dokumentu oryginalnego do dokumentu docelowego. Najpierw nastąpi wyczyszczenie wyborów z dokumentu docelowego.

 • Zastosuj stan na bieżącym: aby zachować wybory z dokumentu docelowego i dodatkowo nałożyć na nie wybory z oryginalnego dokumentu.

  Uwaga: Użycie opcji Zastosuj stan na bieżącym może spowodować nieoczekiwane wyniki, jeśli wybory dokonane w dwóch dokumentach są sprzeczne.

 • Otwórz w tym samym oknie: aby otworzyć nowy dokument w tej samej karcie przeglądarki, gdy używany jest klient AJAX ZFC.

  Uwaga: Działanie Otwórz dokument QlikView nie jest obsługiwane w przypadku użytkowników niedomenowych, którzy używają wtyczki QlikView Plug-in.

Dokumenty QlikView: Należy podać również rozszerzenie pliku docelowego. Ścieżki względne do nawigacji od jednego dokumentu QlikView do innego są obsługiwane we wszystkich klientach, pod warunkiem że dokumenty połączone w łańcuch są zapisane w tej samej strukturze folderów (tej samej instalacji).

Poniższe przykłady pokazują sposób zapisu ścieżki do pliku docelowego:

Przykład: Plik znajduje się w tej samej strukturze folderów (tej samej instalacji).

 • Jeśli plik docelowy jest w tym samym folderze:
  DestinationDoc.qvw

 • Jeśli plik docelowy jest w podfolderze:
  SubFolder/DestinationDoc.qvw

 • Jeśli plik docelowy jest w górnym folderze:
  ../DestinationDoc.qvw

 • Jeśli plik docelowy jest w górnym i równoległym folderze:
  ../ParallelFolder/DestinationDoc.qvw

Przykład: Plik znajduje się w innej strukturze folderów (w innej instalacji). Ścieżka względna między różnymi instalacjami jest obsługiwana tylko w kliencie Ajax.

 • Jeśli plik docelowy znajduje się w innej instalacji:
  ../DifferentMount/DestinationDoc.qvw

Przykład: Użycie ścieżki do instalacji w celu wskazania dokumentu QlikView. Ustawianie ścieżki do folderów zainstalowanych jest obsługiwane tylko w kliencie Ajax.

 • Jeśli plik docelowy jest w tym samym folderze zainstalowanym:
  \Mount\DestinationDoc.qvw

 • Jeśli plik docelowy jest w tym innym folderze zainstalowanym:
  \DifferentMount\DestinationDoc.qvw

  Uwaga: Tworzenie łańcucha dokumentów z folderami zainstalowanymi nie działa z dodatkiem QlikView Plug-In.

Przykład: Użycie ścieżki bezwzględnej w celu wskazania dokumentu QlikView. Używanie ścieżek bezwzględnych w celu łączenia dokumentów w łańcuchy jest obsługiwane w kliencie Ajax oraz w programie QlikView Desktop.

 • Ścieżka bezwzględna do lokalnego folderu głównego lub instalacji lokalnej:
  C:\...\DestinationDoc.qvw

 • Ścieżka bezwzględna do udziału sieciowego:
  \\SharedStorage\...\DestinationDoc.qvw

Aplikacje QlikView w hubie Qlik Sense Cloud: potrzebny jest identyfikator AppId, a nie ścieżka. Aplikacje należy przygotować i zaktualizować w QlikView Desktop. AppId znajduje się w adresie URL, gdy aplikacja jest otwarta w hubie.

Przykład

Jeśli adres URL to https://qcs.us.qlikcloud.com/qv/opendoc.htm?document=1cc71b323f172f93a8121ce1456cdg. To identyfikatorem AppId jest 1cc71b323f172f93a8121ce1456cdg.

 

Warunek włączenia

Podaj wyrażenie określające status przycisku. Jeśli wyrażenie zwróci wartość 0, przycisk będzie nieaktywny, natomiast zwrócenie wartości 1 spowoduje aktywację przycisku. Jeśli nie zostanie wprowadzone żadne wyrażenie, przyjmowana jest wartość 1. Przycisków nieaktywnych z powodu statusu bazowego nie można aktywować z użyciem warunku. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Właściwości przycisku: Prezentacja

Styl tła

Woda

Domyślny dla nowych przycisków. Powoduje wyświetlanie zaokrąglonego przycisku z efektem szkła i trójwymiarowości. Aby ustawić kolor, kliknij ikonę Caption color.

Zwykły

Powoduje wyświetlanie zwykłego, tradycyjnego przycisku QlikView. Aby ustawić kolor, kliknij ikonę Caption color.

Ustawienia domyślne systemu

Ustawia pełne tło w domyślnym kolorze przycisku zdefiniowanym w systemie operacyjnym.

Pojedyncza grafika

Umożliwia użycie grafiki dla przycisku. W celu przeglądania w poszukiwaniu grafiki kliknij ikonę Add image.

Grafika połączona

Powoduje wyświetlanie przycisku graficznego z trzema częściami dla każdego z możliwych stanów (aktywny, nieaktywny lub wciśnięty). W celu przeglądania w poszukiwaniu grafiki kliknij ikonę Add image. Plik graficzny musi zawierać trzy grafiki przycisku obok siebie, w następującej kolejności: grafikę aktywnego przycisku, grafikę wciśniętego przycisku i grafikę nieaktywnego (wyszarzonego) przycisku.

Przezroczystość

Umożliwia ustawienie poziomu przezroczystości tła obiektu poprzez wprowadzenie wartości lub przeciągnięcie suwaka. Przy 100% tło będzie całkowicie przezroczyste.

Wyrównaj tekst

Wyrównanie tekstu przycisku Z lewej, do środka (opcja Środek) lub Z prawej.

Więcej.../Mniej...

Style

 • Tekst na przycisku: W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę Font color. W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę Font.
 • Czcionka nagłówka: W celu ustawienia typu czcionki nagłówka kliknij ikonę Font.
 • Nagłówek aktywny: W celu ustawienia koloru tła dla aktywnego nagłówka kliknij ikonę Caption color. W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę Font color.
 • Nagłówek nieaktywny: W celu ustawienia koloru tła dla nieaktywnego nagłówka kliknij ikonę Caption color. W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę Font color.
 • Użyj obramowania: Zaznacz to pole wyboru, aby używać obramowania wokół obiektu arkusza. Kliknij ikonę Caption color, aby ustawić kolor obramowania.
 • Szerokość obramowania: Określ szerokość obramowania w polu wejściowym lub przesuń suwak na odpowiednią wartość. Szerokość jest określona w pikselach.
 • Zaokrąglone rogi: Kliknij ikonę Settings, aby otworzyć wyskakujące okienko Zaokrąglone rogi.
  Uwaga:

  Opcja Zaokrąglone rogi jest dostępna jedynie w przypadku wybrania opcji Zaawansowane Tryb określania stylu na karcie Właściwości dokumentu: Ogólne.

  Wybierz dla narożników zaokrąglenie Stałe lub Względne, a także określ narożniki, których będzie to dotyczyło. Wybierz także Zaokrąglenie. W tym celu podaj odpowiednią wartość.

Właściwości przycisku: Nagłówek

Nagłówek

 • Etykieta: Do pola tekstowego można wprowadzić tytuł, który będzie wyświetlany jako nagłówek obiektu arkusza. Jeśli wartość w polu Etykieta nie zostanie ustawiona, używana będzie nazwa pola (o ile opcja Pokaż nagłówek jest zaznaczona).

 • Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana.

  Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

 • Pokaż nagłówek: Zaznaczenie tej opcji spowoduje rysowanie nagłówka u góry obiektu arkusza. Listy wartości i inne obiekty grupowe będą mieć tę opcję domyślnie włączoną, w przeciwieństwie do przycisków, obiektów tekstu i obiektów linii/strzałki.

 • Wyrównanie nagłówka: może mieć ustawienia Z lewej, Środek lub Z prawej.

 • Nagłówek o wielu wierszach (zawijanie wyrazów): Jeśli ta opcja jest zaznaczona, tekst będzie wyświetlany w wielu wierszach.

 • Liczba wierszy: Jeśli włączono wielowierszowy nagłówek, określ liczbę wierszy w polu wejściowym lub przeciągnij suwak na żądaną liczbę.

 • Wyrównanie nagłówka: może mieć ustawienia Góra, Środek lub Dół.

Więcej.../Mniej...

Ikony w nagłówku

 • Menu: Otwiera menu obiektu.
 • Wyczyść: Czyści wszystkie bieżące selekcje w aktywnym obiekcie arkusza.
 • Drukuj: Otwiera wybrane obiekty arkusza w formacie tabelarycznym, w innym oknie przeglądarki. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.
 • Kopiuj dane: Kopiuje wartości pola w obiekcie arkusza. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.
 • Kopiuj grafikę do schowka: Kopiuje obiekt arkusza jako grafikę do Schowka. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.
 • Wyślij do pliku Excel: Eksportuje możliwe (w tym wybrane) wartości do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Wartości wyeksportowane pojawią się jako jedna kolumna w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 2007 lub jego późniejsza wersja. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.
 • Zezwalaj na minimalizowanie: Po zaznaczeniu tej opcji w nagłówku okna obiektu arkusza zostanie wyświetlona ikona minimalizacji, która umożliwia zminimalizowanie obiektu. Ponadto pozwoli to na minimalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka.
 • Autom. minimalizacja: Ta opcja jest dostępna, jeśli zaznaczono opcję Zezwalaj na minimalizowanie. Jeśli zaznaczono opcję Autom. minimalizacja dla kilku obiektów arkusza na tym samym arkuszu, wówczas w dowolnym momencie możliwe będzie automatyczne zminimalizowanie wszystkich arkuszy oprócz jednego. Jest to użyteczne np. w celu naprzemiennego wyświetlania kilku wykresów w tym samym obszarze arkusza.
 • Zezwalaj na minimalizowanie: Po zaznaczeniu tej opcji w nagłówku okna obiektu arkusza zostanie wyświetlona ikona maksymalizacji, która umożliwia zmaksymalizowanie obiektu. Ponadto pozwoli to na maksymalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka. Jeśli zaznaczono obydwie opcje, Zezwalaj na minimalizowanie i Zezwalaj na maksymalizowanie, wówczas dwukrotne kliknięcie spowoduje minimalizację obiektu.
 • Tekst pomocy: Tutaj można wprowadzić tekst pomocy, który będzie wyświetlany w wyskakującym okienku. Ta opcja jest niedostępna na poziomie dokumentu. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
  Możliwe jest na przykład wprowadzenie opisu obiektu arkusza. Do nagłówka okna obiektu zostanie dodana ikona pomocy. Tekst będzie wyświetlany w wyskakującym okienku, które będzie widoczne, gdy nad ikoną zostanie umieszczony wskaźnik myszy.
 • Szybka zmiana typu: Można tu włączyć przełączanie między typami wykresów. Niedostępne dla wszystkich obiektów. Kliknij ikonę Settings, aby otworzyć wyskakujące okienko.
 • Wyskakujące okienko Szybkie ustawienia typu: Zaznacz pola dla typów wykresów, które zamierzasz przełączać przy użyciu szybkiej zmiany typu.

Właściwości przycisku: Opcje

Opcje

Niektóre opcje mogą być niedostępne dla wszystkich obiektów.

 • Tylko do odczytu: Ustawia wykres jako dostępny tylko do odczytu, co uniemożliwia dokonywanie selekcji poprzez klikanie lub malowanie myszą na wykresie.
 • Zezwalaj na przenoszenie/zmianę rozmiaru: Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi przenoszenie obiektu arkusza i zmianę jego rozmiaru.
 • Zezwalaj na kopiowanie/klonowanie: Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi tworzenie kopii obiektu arkusza. Niektóre klienty mogą nie obsługiwać tego ustawienia.
 • Określaj rozmiar obiektu do danych: Jeśli w wyniku dokonanych selekcji tabela stanie się mniejsza od przydzielonego rozmiaru obiektu arkusza, zwykłym zachowaniem aplikacji QlikView jest zmniejszenie obramowania wokół takiego obiektu tabeli. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje wyłączenie automatycznego dostosowywania rozmiaru i spowoduje pozostawianie pustego miejsca.
 • Zezwalaj na wyświetlanie informacji w nagłówku: Jeśli użyto funkcji Info i z wartością pola są powiązane informacje, w nagłówku okna będzie wyświetlana ikona informacji. Jeśli nie jest pożądane wyświetlanie ikony informacji w nagłówku, można usunąć zaznaczenie tej opcji. Dostępne jedynie w przypadku listy wartości, pola statystyk, obiektu Multi Box i pola wprowadzania.
 • Zachowaj pozycję przewijania: Po zaznaczeniu tego pola wyboru i jego odpowiednika w oknie dialogowym Preferencje użytkownika, Obiekty aplikacja QlikView będzie zachowywać pozycję przewijania w pionie po dokonaniu selekcji w obiekcie tabeli.
 • Użyj warunku pokazywania: Obiekt arkusza będzie wyświetlany lub ukryty w zależności od wyniku wyrażenia warunkowego, który jest obliczany na nowo na przykład przy każdej zmianie selekcji. Ten obiekt arkusza będzie ukryty tylko wtedy, gdy warunek zwróci wartość false. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę Function, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
 • Normalne: Określ pozycję obiektu, ustawiając marginesy Lewy i Prawy oraz Szerokość i Wysokość obiektu.
 • Zminimalizowane: Określ pozycję zminimalizowanego obiektu arkusza, ustawiając marginesy Lewy i Prawy oraz Szerokość i Wysokość zminimalizowanego obiektu.
 • Więcej.../Mniej...: Dostępne są następujące opcje:
  • Właściciel: Domena i ID użytkownika właściciela
  • Udostępnij obiekt: Włącz, aby udostępniać obiekty innym użytkownikom. Włączenie tej opcji aktywuje poniższe ustawienia.
  • Udostępnij: Wybierz opcję Udostępnij wszystkim lub Udostępnij według nazwy użytkownika.
  • Użytkownicy (Domena\ID użytkownika): Wybranie opcji Udostępnij według nazwy użytkownika spowoduje wyświetlenie listy z dodanymi użytkownikami.

   Aby dodać użytkownika, kliknij ikonę Add, aby dodać wiersz. Wybierz wiersz, aby go odblokować i edytować informacje użytkownika. Aby usuwać użytkowników, kliknij ikonę Remove obok każdego usuwanego użytkownika.