Przeskocz do zawartości głównej

Preferencje użytkownika: Projekt

W grupie Skróty skryptów i makr można dostosowywać skróty klawiaturowe służące do wykonywania określonych czynności w oknie dialogowym debugowania skryptu.

Listę wszystkich skrótów klawiaturowych dostępnych w skrypcie można wygenerować, wpisując w skrypcie Ctrl+QS.

Edytuj Wybierz polecenie z listy i kliknij przycisk Zmień, aby dostosować skrót klawiaturowy dla danego polecenia.

Istnieją dwa opcjonalne Powiązania klucza:

Visual Basic Ustawia domyślne skróty klawiaturowe znane ze środowiska debugowania Visual Basic.
Visual C++ Ustawia domyślne skróty klawiaturowe znane ze środowiska debugowania Visual C++.

 

Zawsze używaj plików dziennika dla nowych dokumentów W momencie wykonywania skryptu będzie generowany plik dziennika (.log). Ten plik będzie zawierał znacznik czasu rozpoczęcia i zakończenia, wykonywane linie skryptu, liczbę wierszy wygenerowanych przez linie skryptu, a także, jeśli wykonywanie skryptu nie powiodło się, komunikat o błędzie.
Przykładowy rozmiar w kreatorze plików Określa liczbę rekordów wczytywanych do kreatora plików tabel w celu przeanalizowania odczytywanej tabeli.
Domyślny silnik obsługi skryptów Wybierz jedną z dwóch opcji: VBScript lub JScript.
Ustawienia siatki projektu Krok przyciągania (mm)
Ustawia odległość między punktami przyciągania, kiedy jest wyświetlana siatka projektu.
Odległość linii (mm)
Ustawia odległość między liniami siatki, kiedy jest wyświetlana siatka projektu.
Domyślna jednostka marginesu Opcja ta pozwala zadecydować o tym, czy domyślną jednostką marginesów na stronie Drukuj: Układ mają być centymetry, czy też cale.
Domyślny tryb stylu Wybierz jeden z dostępnych trybów stylu obiektu dla wszystkich obiektów arkusza. Wybrany tryb będzie używany jako domyślny we wszystkich nowych dokumentach.
Domyślny styl obiektu arkusza Wybierz z tej listy rozwijanej jeden z dostępnych stylów obiektu arkusza. Wybrany styl będzie używany we wszystkich obiektach arkusza w dokumencie.
Motyw domyślny Opcja ta pozwala wybrać motyw QlikView, który będzie ustawiony jako motyw domyślny w nowo utworzonych dokumentach. Wybrany motyw przeznaczony do użycia musi być zawsze dostępny z dysku. Istotne jest również, aby używany motyw był zdefiniowany dla wszystkich typów obiektów, jakie mogą pojawiać się w dokumencie QlikView.
Na dole listy znajduje się polecenie Przeglądaj... pozwalające odnaleźć plik motywu w przypadku, gdyby znajdował się on w innej lokalizacji niż domyślny katalog motywów QlikView. Jeśli motyw domyślny nie zostanie określony, nowe dokumenty będą tworzone bez motywu domyślnego.
Zawsze pokazuj elementy menu projektu Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, wszystkie opcje menu projektu będą widoczne w menu kontekstowym przez cały czas.
Jeśli pole nie zostanie zaznaczone, niektóre opcje projektu będą widoczne jedynie wtedy, gdy zostanie włączona opcja Siatka projektu w menu Widok.