Przeskocz do zawartości głównej

Kreator wykresów czasowych

NA TEJ STRONIE

Kreator wykresów czasowych

Kreator wykresów czasowych ułatwia wykonywanie standardowego zadania, jakim jest tworzenie wykresów, w których konkretna miara (wyrażenie) powinna być kwalifikowana i często porównywana wg różnych okresów.

Użytkownik może na przykład zechcieć przedstawić wyrażenie takie jak sum(Sales), ale tylko w ostatnim roku lub w bieżącym kwartale, do określonej daty. Może też zechcieć porównać ten wynik z tą samą miarą dla poprzedniego okresu, na przykład dla zeszłego roku lub analogicznego kwartału zeszłego roku. QlikView zawiera wiele funkcji służących do budowania wyrażeń w takich sytuacjach, jednak początkującemu użytkownikowi stosowanie ich może wydawać się trudne do opanowania. Kreator wykresów czasowych stworzono po to, aby ułatwić użytkownikowi zadanie umieszczania podstawowego wyrażenia miary w odpowiednich funkcjach kwalifikujących czasu, zgodnie ze specyfikacją podaną przez użytkownika.

Uruchamianie kreatora wykresów czasowych

Kreator wykresów czasowych można uruchomić, wybierając opcję Kreator wykresów czasowych z menu Narzędzia lub też klikając odpowiedni przycisk na pasku narzędzi Projekt.

Podczas pierwszego uruchamiania kreatora jest wyświetlana strona początkowa, na której opisano przeznaczenie kreatora oraz podstawowe czynności z nim związane. Aby pomijać tę stronę przy kolejnych uruchomieniach kreatora, zaznacz pole wyboru Nie pokazuj ponownie tej strony.

W zależności od dokonywanych wyborów niektóre z poniżej opisanych kroków mogą zostać pominięte. Do przechodzenia do kolejnych etapów kreatora służy przycisk Dalej. Aby sfinalizować wykres i wrócić do układu, należy kliknąć przycisk Zakończ. W celu wprowadzenia dalszych korekt do wykresu można wrócić do niego w dowolnym momencie za pośrednictwem standardowego okna dialogowego Właściwości wykresu.

Kreator wykresów czasowych prowadzi użytkownika przez następujące podstawowe czynności:

Wybierz typ wykresu Wybierz typ wykresu, który chcesz utworzyć, klikając jedną z ikon. Dostępne typy wykresów należą do wykresów najczęściej używanych w kontekście kwalifikowania okresów. Po zakończeniu pracy z kreatorem istnieje możliwość zmiany typu wykresu na dowolny inny typ wykresu dostępny w QlikView. W tym celu należy posłużyć się oknem dialogowym Właściwości wykresu.
Zdefiniuj wymiary Ta strona służy do definiowania wymiarów wykresu. Należy wybrać co najmniej jeden wymiar w polach rozwijanych. Wymiary określają wartości, dla których obliczane są wyrażenia wykresów. Wymiary zwykle znajdują się po lewej stronie w wykresach tabel oraz na osi x, np. na wykresach słupkowych.
Po zakończeniu tego kreatora można w dowolnym momencie dodać więcej wymiarów lub modyfikować wymiary. W tym celu należy posłużyć się oknem dialogowym Właściwości wykresu.
Wyrażenie i odniesienia do czasu Ta strona umożliwia zdefiniowanie wyrażenia podstawowego wykresu oraz odniesień do czasu.
Wyrażenie podstawowe
Wpisz wyrażenie definiujące miarę, którą zamierzasz zbadać, np. sum(Sales).
Wyrażenie znacznika czasu
Określ wyrażenie (albo tylko nazwę pola) wskazujące lokalizację znacznika czasu (zwykle daty) powiązanego z każdą transakcją, np. OrderDate.
Wyrażenie daty podstawowej
Wpisz wyrażenie zapewniające odniesienie do czasu, do którego mają być porównywane wszystkie znaczniki czasu transakcji, np. today().
Jeśli jest potrzebne więcej miejsca na dokonanie edycji któregoś z wyrażeń, kliknij ikonę ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Wybierz okres Ta strona umożliwia wybranie podstawowego okresu, dla którego tworzony będzie wykres.
W sekcji Okres należy wybrać długość okresu, względem którego ma być kwalifikowane wyrażenie wykresu i dokonywane porównania. W przypadku, gdy zostanie wybrana opcja Miesiące, lista rozwijana Wiele miesięcy umożliwi wybór długości okresu: 1, 2, 3, 4 lub 6 miesięcy. Można podać wartość 3, lecz będzie ona odpowiadać dokładnie temu samemu okresowi, co opcja Kwartał. Tygodnie księżycowe definiuje się jako kolejne 7-dniowe okresy począwszy od 1 stycznia każdego roku. W danym roku występują zawsze dokładnie 52 tygodnie księżycowe, co oznacza, że 52. tydzień księżycowy będzie składał się z 8 lub 9 dni.
Aby używać trybu Do daty, należy zaznaczyć pole wyboru Tryb Do daty. Dla wszystkich okresów z wyjątkiem dnia oznacza to, że zostaną uwzględnione tylko transakcje z wartością daty w Wyrażeniu znacznika czasu mniejszą niż lub równą dacie w Wyrażeniu daty podstawowej (definicje — patrz poprzednia strona). W przypadku okresu wynoszącego Dzień dokładny czas w Wyrażeniu daty podstawowej zostanie użyty jako dzielnik.
Jeśli zaznaczono pole wyboru Ostatni ukończony okres jako podstawa, wówczas program QlikView zastosuje jako podstawę ostatni ukończony okres, np. ostatni ukończony kwartał.
Przesunięcie początku okresu Na tej stronie można określić przesunięcie względem początku wybranego okresu. W wielu przypadkach tę stronę można pominąć. W zależności od Okresu wybranego wcześniej w kroku 4., dostępna będzie jedna z dwóch poniższych opcji:
Początek roku
W przypadku używania lat (podatkowych), które nie zaczynają się w styczniu, z tej listy rozwijanej można wybrać pierwszy miesiąc odpowiedniego roku (podatkowego). Ta opcja jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy podstawowym Okresem wybranym wcześniej w kroku 4. jest Rok, Kwartał lub Miesiące.
Przesunięcie tygodnia/dnia
Tutaj można przesunąć początek tygodnia albo początek dnia. Przesunięcia są podawane w dniach lub ich częściach. Na przykład 1 dla tygodnia kalendarzowego zaczynającego się we wtorek lub 0,125 dla dnia zaczynającego się o godzinie 3:00. Ta opcja jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy podstawowym Okresem wybranym wcześniej w kroku 4. jest Tydzień, Tydzień księżycowy lub Dzień.
Definiowanie okresu porównania Na tej stronie można zdefiniować okres porównania. W przypadku, gdy w kroku 4. jako główny Okres wybrany został Rok, ta strona jest pomijana automatycznie.
Rok
Okresem porównania będzie analogiczny okres poprzedniego roku, na przykład analogiczny kwartał.
Okres
Okresem porównania będzie poprzedni okres, tzn. na przykład 2. kwartał przypadający wcześniej niż 3. kwartał w danym roku.
Rok dla porównania dynamicznego
Po wybraniu tej opcji okresem porównania będzie rok o najwyższym numerze poprzedzający rok podstawowy. Aby więc dokonać porównania między rokiem bieżącym (np. 2006) a rokiem poprzedzającym go niebezpośrednio (np. 2003), można skorzystać z tej opcji i wybrać w aplikacji lata 2006 i 2003. Ta opcja jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy podstawowym okresem porównania jest rok.
Selekcja i prezentacja kolumn Na tej stronie można zadecydować o tym, które kolumny wyrażenia mają zostać uwzględnione na wykresie, a także o tym, czy do ustawienia tytułu wykresu ma zostać użyty kreator.
Zaznacz pole wyboru Ustaw tytuł obiektu, jeśli chcesz, aby odpowiedni tytuł wykresu ustawił kreator.
Wykres utworzony w kreatorze będzie zawsze zawierał kolumnę pokazującą podstawowe wyrażenie wykresu w obrębie okresu podstawowego. Poza tym można wybrać maksymalnie trzy kolumny dodatkowe:
Uwzględniaj rok porównania
Zaznacz to pole wyboru, aby dodać kolumnę pokazującą podstawowe wyrażenie wykresu w obrębie okresu porównania.
Uwzględnij zmianę
Zaznacz to pole wyboru, aby dodać kolumnę pokazującą bezwzględną różnicę między wyrażeniem podstawowym wykresu w okresie podstawowym oraz w okresie porównania.
Uwzględnij zmianę względną
Zaznacz to pole wyboru, aby dodać kolumnę pokazującą względną różnicę (zmianę procentową) między podstawowym wyrażeniem wykresu w okresie podstawowym oraz w okresie porównania.