Przeskocz do zawartości głównej

Właściwości pola wprowadzania: Ograniczenia

NA TEJ STRONIE

Właściwości pola wprowadzania: Ograniczenia

Strona Właściwości pola wprowadzania: Ograniczenia jest otwierana po kliknięciu pola wprowadzania prawym przyciskiem myszy i wybraniu polecenia Właściwości z menu niezależnego. Zmienne skryptu dodane do listy Wyświetlane zmienne we właściwościach pola wprowadzania są wyświetlane na liście Zmienne na karcie Ograniczenia, gdzie można je modyfikować.

Pole wprowadzania

Karta Właściwości dokumentu: Zmienne jest dostępna z okna Ustawienia: Właściwości dokumentu: Zmienne. Listę zmiennych można modyfikować, korzystając z opcji Pokaż zmienne systemowe. Przycisk Nowy... umożliwia dodanie nowej zmiennej do dokumentu. Przycisk Usuń powoduje usunięcie wybranej zmiennej.

Pole edycji w grupie Ustawienia dla wybranej zmiennej pokazuje bieżącą Wartość wybranej zmiennej. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Zmienne nie są zazwyczaj uwzględniane w zakładkach, ale można zaznaczyć opcję Uwzględniaj w zakładkach.

W grupie Ograniczenia wprowadzania można określić ograniczenia, które będą sprawdzane dla wszystkich wprowadzonych przez użytkownika wartości zmiennej w polu wprowadzania. Jeśli wartość nie spełnia podanych ograniczeń, zostanie odrzucona z ewentualnym wyświetleniem komunikatu o błędzie. Dostępne są następujące alternatywy:

Bez ograniczeń Wartości wejściowe nie będą sprawdzane według żadnych zdefiniowanych ograniczeń.
Standard Wartości wejściowe będą sprawdzane według jednego z typowych ograniczeń standardowych wybranych z listy rozwijanej. Domyślnie nie jest wybrane żadne ograniczenie, czyli do zmiennej można wprowadzić dowolną wartość. Zaznaczona może być tylko jedna z następujących opcji: Standard, Niestandardowe, Tylko wstępnie zdefiniowane wartości lub Tylko do odczytu.
Niestandardowe Wartości wejściowe będą sprawdzane według ograniczenia określonego przez użytkownika. Ograniczenie wprowadza się w polu edycji i musi ono być podane jako wyrażenie QlikView zwracające TRUE (wartość niezerową), jeśli wartość wejściowa jest dozwolona. Symbolem wartości wejściowej w ramach wyrażenia jest znak dolara ($).

Example:  

$>0 oznacza, że dla wybranej zmiennej pola wprowadzania będą akceptowane wyłącznie liczby dodatnie.

Do poprzedniej wartości zmiennej można się odwoływać poprzez nazwę tej zmiennej.

Example:  

$>=abc+1 jako ograniczenie zmiennej o nazwie abc sprawi, że pole wprowadzania będzie akceptować wyłącznie wartości liczbowe równe poprzedniej wartości plus 1.

Tylko wstępnie zdefiniowane wartości Wartości wejściowe będą porównywane z listą wartości zdefiniowaną w grupie Wstępnie zdefiniowane wartości. Będą akceptowane jedynie wartości wejściowe znalezione na liście.
Tylko do odczytu Wskazuje zmienną jako dostępną tylko do odczytu. Nie jest możliwe wprowadzanie wartości.
Włącz okno dialogowe Edytuj wyrażenie Zaznaczenie tej opcji umożliwia edytowanie wartości zmiennej w oknie dialogowym Edytuj wyrażenie otwieranym po kliknięciu przycisku ... wyświetlanego po kliknięciu samej wartości.
Dźwięk w przypadku niedozwolonego wpisu Zaznaczenie tej opcji spowoduje emitowanie przez program QlikView sygnału ostrzegawczego, jeśli użytkownik podejmie próbę wprowadzenia wartości niespełniającej ograniczeń.
Komunikat o błędzie

Próba wprowadzenia przez użytkownika wartości niespełniającej ograniczeń zazwyczaj kończy się po prostu odrzuceniem tej wartości i pozostawieniem bieżącej wartości zmiennej. Po zaznaczeniu tej opcji można określić niestandardowy komunikat o błędzie, który będzie wyświetlany użytkownikowi w reakcji na niepoprawną wartość. Komunikat o błędzie wpisuje się w polu edycji. Może on być zdefiniowany jako wyrażenie na potrzeby dynamicznej aktualizacji. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł.

Niestandardowe komunikaty o błędach

Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

Grupa opcji Lista wartości określa sposób ewentualnego prezentowania listy możliwych wartości pola wprowadzania.

Bez listy Nie będzie przechowywana żadna lista poprzednich wartości zmiennej.
Lista _ Najnowsze wartości Dla wybranej przez użytkownika zmiennej w polu wprowadzania będzie wyświetlana lista rozwijana ostatnio używanych wartości (MRU). W polu można określić liczbę przechowywanych wartości.
Wstępnie zdefiniowane wartości na rozwijanej liście Dla wybranej przez użytkownika zmiennej w polu wprowadzania będzie wyświetlana lista rozwijana zawierająca Wstępnie zdefiniowane wartości.
Wstępnie zdefiniowane wartości z przewijaniem Dla wybranej przez użytkownika zmiennej w polu wprowadzania będzie wyświetlana kontrolka przewijania. Przewijanie będzie dotyczyć wartości z listy Wstępnie zdefiniowane wartości.

W grupie Wstępnie zdefiniowane wartości można określić listę wstępnie zdefiniowanych wartości, które będą wyświetlane użytkownikowi w postaci listy rozwijanej lub używane do definiowania dozwolonych wartości zmiennej.

Serie liczb Zaznacz tę opcję, aby wygenerować listę wstępnie zdefiniowanych wartości liczbowych na podstawie dolnego limitu (Od), górnego limitu (Do) i wartości Kroku. Opcji można używać samodzielnie lub w połączeniu z opcją Wymienione wartości.
Wymienione wartości Zaznaczenie tej opcji umożliwia określenie listy dowolnie zdefiniowanych wartości. Mogą to być wartości liczbowe lub alfanumeryczne. Wartości alfanumeryczne muszą być podawane w cudzysłowach, np. 'abc'). Poszczególne wartości są rozdzielane średnikiem (;) (na przykład 'abc';45;14.3;'xyz' ). Opcji można używać samodzielnie lub w połączeniu z opcją Serie liczb.
Komentarz Pole komentarza, w którym twórca zmiennej może opisać jej przeznaczenie i funkcję.

See also