Przeskocz do zawartości głównej

Właściwości dokumentu: Zabezpieczenia

Na tej karcie właściwości można ustawić Uprawnienia użytkownika na poziomie dokumentu. Domyślnie wszystkie opcje są zaznaczone (włączone). Osoby z uprawnieniami administratora mogą zawsze uzyskiwać dostęp do tego okna dialogowego i zmieniać w nim ustawienia. Te ustawienia mogą jednak blokować użytkownikom, którzy posiadają standardowe uprawnienia, wiele możliwości modyfikowanie dokumentu. Dostępne opcje:

Zmniejsz dane

Uprawnienie do używania polecenia Zmniejsz dane.

Zmniejsz dane.

Dodaj arkusze Uprawnienie do dodawania większej liczby arkuszy do dokumentu.
Edytuj skrypt

Uprawnienie do otwierania okna dialogowego Edytuj skrypt.

Przeładuj Uprawnienie do uruchomienia skryptu ładowania.
Uwaga: Uprawnienia do Przeładowania i Częściowego przeładowania danych (zobacz poniżej) są wyłączane automatycznie przez operację Zmniejsz dane - Zachowaj możliwe wartości, którą można wykonać z menu Plik.
Częściowe przeładowanie

Uprawnienie do wykonania częściowego przeładowania.

Częściowe przeładowanie.

Edytuj moduł

Uprawnienie do otwierania okna dialogowego Edytuj moduł.

Edytuj moduł

Zapisz dokument (użytkownicy) Uprawnienie do zapisywania dokumentu dla użytkowników posiadających uprawnienia USER.
Dostęp do właściwości dokumentu (użytkownicy) Uprawnienie dostępu do obszaru Ustawienia: Właściwości dokumentu dla użytkowników posiadających uprawnienia USER.
Podwyższ/obniż poziom arkuszy Uprawnienie do używania poleceń Podwyższ poziom arkusza i Obniż poziom arkusza.
Zezwalaj na eksportowanie Uprawnienie do korzystania z poleceń Eksport, Drukuj i Kopiuj do schowka.
Zezwalaj na drukowanie (gdy eksport jest zabroniony) Ta opcja zastępuje ustawienia Zezwalaj na eksportowanie na potrzeby drukowania (tylko).
Dostęp do właściwości rzędu kart Uprawnienie dostępu do Właściwości rzędu kart.
Pomijanie zabezpieczeń za pomocą makr Ta opcja pozwala na zastępowanie ustawień zabezpieczeń za pomocą makr i poleceń automatyzacji.
Pokaż wszystkie arkusze i obiekty Pomija reguły warunkowego wyświetlania arkuszy i obiektów arkuszy, dzięki czemu wszystko staje się widoczne. Tę funkcję można przełączać, naciskając klawisze Ctrl+Shift+S.
Pokaż postęp dla skryptu ukrytego Wybranie tej opcji powoduje wyświetlanie okna dialogowego postępu skryptu podczas wykonywania skryptu ukrytego.
Zezwalaj użytkownikowi na przeładowanie Uprawnienie do przeładowania skryptu, gdy dokument jest otwarty w trybie USER. Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, przeładowanie nie jest możliwe, nawet jeśli powyżej zaznaczone jest pole wyboru Przeładuj.
Zabezpieczenia pomijane przez administratora Ta opcja pozwala na pomijanie zabezpieczeń na poziomie dokumentu lub arkusza, gdy użytkownik jest zalogowany jako administrator.
Hasło modułu

Pozwolenie na ustawienie hasła dostępu do okna dialogowego Edytuj moduł. W celu zmiany hasła należy ponownie kliknąć przycisk Hasło modułu.

Edytuj moduł