Przeskocz do zawartości głównej

Ograniczenia dotyczące korzystania z Direct Discovery

Obsługiwane typy danych

Direct Discovery obsługuje wszystkie typy danych, ale mogą pojawić się sytuacje, w których konieczne będzie zdefiniowanie konkretnych formatów danych źródłowych dla QlikView. W tym celu można użyć skryptu ładowania i składni SET Direct...Format. W poniższym przykładzie przedstawiono sposób definiowania formatu danych źródłowej bazy danych dla Direct Discovery:

Example:  

SET DirectDateFormat='YYYY-MM-DD';

Istnieją również dwie zmienne skryptu, które kontrolują sposób, w jaki Direct Discovery formatuje wartości walutowe w generowanych instrukcjach SQL:

SET DirectMoneyFormat (domyślnie „#.0000”)
SET DirectMoneyDecimalSep (domyślnie „.”)

Składnia dla tych dwóch zmiennych jest taka sama, jak dla zmiennych MoneyFormat i MoneyDecimalSep, ale istnieją dwie istotne różnice w zakresie ich stosowania:

 • Nie jest to format wyświetlania, dlatego nie powinien zawierać symboli walut ani separatorów tysięcy.
 • Wartości domyślne nie są kontrolowane przez ustawienia regionalne, ale są ustawione na stałe w kodzie. (Formaty właściwe dla ustawień regionalnych zawierają symbole walut).

Funkcja Direct Discovery może obsługiwać selekcję danych rozszerzonych Unicode przy użyciu standardowego formatu SQL dla rozszerzonych literałów ciągów znaków (N’<ciąg rozszerzony>’), co jest wymagane przez niektóre bazy danych (w tym przez SQL Server). Zastosowanie tej składni można włączyć dla Direct Discovery przy użyciu używanej w skryptach zmiennej DirectUnicodeStrings. Ustawienie tej zmiennej na wartość "true" umożliwi użycie "N" przed literałami ciągów.

Zabezpieczenia

W przypadku korzystania z Direct Discovery należy uwzględnić następujące kwestie dotyczące bezpieczeństwa:

 • Wszyscy użytkownicy tej samej aplikacji Direct Discovery muszą korzystać z tego samego połączenia. Uwierzytelnianie tranzytowe i osobne referencje dla użytkownika nie są obsługiwane.
 • Sekcja Section Access jest obsługiwana tylko w trybie serwera.
 • W bazie danych możliwe jest jednak wykonywanie niestandardowych instrukcji SQL przy użyciu wyrażenia ze słowem kluczowym NATIVE, dlatego połączenie z bazą danych skonfigurowane w skrypcie ładowania powinno korzystać z konta z uprawnieniami tylko do odczytu z bazy danych.
 • Direct Discovery nie udostępnia żadnej możliwości rejestrowania, ale możliwe jest korzystanie z funkcji śledzenia ODBC.
 • Możliwe jest wypełnienie bazy danych żądaniami od klienta.
 • Z plików dziennika można pobrać szczegółowe komunikaty o błędach.

Nieobsługiwane funkcje QlikView

Z powodu interaktywnej i zorientowanej na składnię SQL natury Direct Discovery niektóre funkcje nie są obsługiwane:

 • Obliczenia zaawansowane (Analiza zestawów, wyrażenia złożone)
 • Wymiary wyliczane
 • Analiza porównawcza (Stan alternatywny) obiektów, które korzystają z pól Direct Discovery
 • Pola Direct DiscoveryMEASURE i DETAIL nie są obsługiwane podczas korzystania z funkcji wyszukiwania
 • Ładowanie binarne z aplikacji, która uzyskuje dostęp do tabeli Direct Discovery
 • Pętla i redukcja
 • Klucze syntetyczne w tabeli Direct Discovery
 • Nazwy tabel w skrypcie nie mają zastosowania do tabel Direct Discovery
 • Zastosowanie symbolu wieloznacznego * po słowie kluczowym DIRECT QUERY w skrypcie ładowania (DIRECT QUERY *)
 • Tabele bazy danych Oracle z kolumnami zawierającymi dane typu LONG nie są obsługiwane
 • Duże liczby całkowite w notacji naukowej spoza zakresu [-9007199254740990, 9007199254740991] mogą powodować błędy zaokrąglania i nieoczekiwane zachowanie.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view