Przeskocz do zawartości głównej

Debuger

NA TEJ STRONIE

Debuger

Uruchomienie skryptu w debugerze bardzo ułatwia identyfikowanie błędów w skrypcie. Debuger umożliwia monitorowanie każdej instrukcji skryptu oraz sprawdzanie wartości zmiennych podczas wykonywania skryptu.

Debuger uruchamia się poprzez kliknięcie przycisku Debuguj w górnym menu okna Edytuj skrypt.

Skrypt jest wyświetlany w oknie w górnej połowie debugera. Proces wykonywania skryptu jest oznaczony żółtym paskiem. Punkty przerwania można wstawiać, klikając numery wierszy, a następnie usuwać, klikając po raz drugi. W celu usunięcia wszystkich punktów przerwania należy kliknąć przycisk Wyczyść. Po napotkaniu punktu przerwania wykonywanie skryptu jest zatrzymywane do czasu pojawienia się instrukcji kontynuacji.

Aktualnie wykonywana instrukcja jest wyświetlana w oknie na środku.

Kody stanu i wszelkie błędy skryptu są wyświetlane w oknie u dołu, po lewej stronie. Jest to ta sama informacja, która jest wyświetlana w oknie Postęp wykonania skryptu, gdy skrypt jest uruchamiany poza debugerem.

Okno u dołu po prawej stronie wyświetla wszystkie zmienne skryptu i odpowiadające im wartości. Zmienne, które uległy zmianie, są pokazywane w kolorze czerwonym.

Punkty przerwania Punkty przerwania, które zostały ustawione w oknie skryptu po prawej stronie, można wyczyścić. Punkt przerwania jest pokazywany jako czerwony okrąg.
Wyczyść
Czyści wszystkie punkty przerwania.
Debuguj Ta grupa zawiera ustawienia, które określają sposób uruchamiania skryptu w Debugerze.
Uruchom
To jest standardowy sposób wykonania skryptu. Skrypt będzie wykonywany do końca albo do napotkania punktu przerwania.
Animacja
Skrypt jest wykonywany, jak powyżej, ale z krótką przerwą po każdej instrukcji. W ten sposób można dokładniej monitorować wykonanie skryptu.
Krok
W tym trybie w danej chwili wykonywana jest tylko jedna instrukcja skryptu.
Ograniczona operacja ładowania Wprowadź liczbę do pola przewijanego poniżej. Wprowadzona liczba jest maksymalną liczbą wierszy akceptowanych w każdej instrukcji load i select. To jest bardzo użyteczny sposób ograniczania czasu wykonywania, gdy skrypt jest testowany na danych na żywo.
Pomoc Otwiera pomoc QlikView.
Koniec tutaj Zamyka Debugera, ale zachowuje dane załadowane do tej pory.
Anuluj Przerywa wykonanie skryptu i odrzuca wszystkie załadowane dane.
Bufory Otwiera karty wyświetlające zewnętrzne pliki skryptów, do których istnieją odniesienia przez $(include).
Otwórz
Otwiera okno dialogowe, z którego można otworzyć plik skryptu. Zawartość pliku można wyświetlić w osobnej karcie i użyć w celu debugowania.
Zamknij
Zamyka bieżącą kartę skryptu w debugerze. Karty głównej nie można zamknąć.

See also