Przeskocz do zawartości głównej

Typy wykresów

Wykresy są graficznymi reprezentacjami danych liczbowych. Do wyboru dostępne są następujące typy wykresów: słupkowy, liniowy, kombi, radarowy, punktowy, siatkowy, kołowy, lejkowy, blokowy i zegarowy, a także tabela przestawna i tabela prosta. W celu przełączania różnych reprezentacji istniejącego wykresu należy zmienić Typ wykresu na stronie Właściwości wykresu: Ogólne.

Krótkie wprowadzenie do typów wykresów:

Wykres słupkowy To jest najprostszy typ wykresu. Każda wartość osi x odpowiada słupkowi. Wysokość słupka odpowiada jego liczbowej wartości na osi y.
Wykres liniowy

Wykres liniowy jest w podstawowym założeniu zdefiniowany w taki sam sposób, jak wykres słupkowy. Zamiast stosowania słupków dane mogą być przedstawiane tylko jako linie między punktami wartości, tylko jako punkty wartości albo jako linie i punkty wartości.

Wykres kombi Wykres kombi umożliwia połączenie cech wykresu słupkowego z cechami wykresu liniowego. Jedno wyrażenie będzie przedstawiane przez linie i/lub symbole, a drugie w postaci pasków.
Wykres radarowy Wykres radarowy jest wariantem wykresu liniowego, na którym oś X jest kreślona wokół wykresu i w ten sposób uzyskuje się projekcję przypominającą ekran radaru lub sieć pajęczą.
Wykres punktowy Wykres punktowy przedstawia punkty danych reprezentujące kombinacje wyrażeń iterowanych po jednym lub kilku wymiarach. Obie osie są ciągłe, a każda z nich reprezentuje jedno wyrażenie.
Wykres siatkowy Wykres siatkowy jest wariantem wykresu punktowego, który przedstawia wartości wymiaru na osiach i używa wyrażenia w celu ustalenia symbolu wykresu. Może również przedstawiać trzeci wymiar w postaci małych wykresów kołowych jako symboli.
Wykres kołowy Przedstawia relację między pojedynczymi polami (główny wymiar) a pojedynczym wyrażeniem. W przypadku wprowadzenia wymiaru podrzędnego rysowany jest wariantowy typ wykresu. Jeśli na stronie Właściwości wykresu: Wyrażenia zostanie włączonych więcej wymiarów niż jeden, wówczas wyświetlany będzie pierwszy wymiar z listy wymiarów. W celu przełączania wyrażeń należy używać przycisków Podwyższ poziom/Obniż poziom na stronie właściwości Wyrażenia.
Wykres blokowy Wykres blokowy pokazuje zależności między wartościami wyrażeń w postaci bloków o różnych powierzchniach. Używa pojedynczego wyrażenia i maksymalnie trzech wymiarów, a każdy blok wymiaru jest podzielony na bloki podrzędne. Łączna powierzchnia wykresu blokowego jest zawsze równa 100% możliwych wartości wyrażenia. Czasami w celu utworzenia tzw. „wykresu naprężeń” używane są funkcje koloru.
Wykres lejkowy Wykres lejkowy jest zwykle używany w celu prezentacji wartości w przepływach i procesach. Pod względem wyświetlania jest on powiązany z wykresem kołowym. Ten wykres może być pokazywany z wysokością/szerokością segmentu lub z obszarem segmentu proporcjonalnie do danych. Można także narysować wykres z segmentami równej wysokości/szerokości, bez uwzględniania punktów danych.
Wykres zegarowy Wykresy zegarowe służą do wyświetlania wartości pojedynczego wyrażenia bez wymiarów.
Wykres Mekko Wykresy Mekko przedstawiają dane przy użyciu słupków o zmiennej szerokości. Mogą wyświetlać maksymalnie trzy poziomy danych w wykresie dwuwymiarowym. Wykresy Mekko są użyteczne w obszarach, takich jak analiza rynku.
Tabela przestawna Tabela przestawna przedstawia wymiary i wyrażenia w postaci tabeli. Nie istnieje formalne ograniczenie dla liczby możliwych wymiarów ani wyrażeń.
Tabela przestawna może zostać zdefiniowana bez wyrażeń, co pozwala na wygenerowanie widoku drzewa w celu nawigacji wśród poziomów wymiarów.
Tabela prosta Tabela prosta różni się od tabeli przestawnej, ponieważ nie może przedstawiać sum częściowych oraz że grupy wymiarów są prezentowane w formie wierszy, dzięki czemu każdy wiersz tabeli zawiera wartości pola i wyrażenia.