Przeskocz do zawartości głównej

Teksty wykresu

Tekst

Wprowadź tekst przeznaczony do wyświetlenia w wykresie. Wprowadzony tekst może również zostać zdefiniowany jako formuła wyliczana na potrzeby aktualizacji dynamicznej. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł lub w celu wpisywania tekstu obejmującego wiele linii.

Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

Czcionka Otwiera standardowe okno dialogowe czcionki, w którym można określić czcionkę dla tekstu.
Na górze W przypadku narysowania wykresu wymusza umieszczenie tekstu na pierwszym planie.
Tło

Definiuje tło tekstu.
Przezroczyste
W przypadku użycia tej opcji widoczny jest tylko sam tekst. Każdy obiekt arkusza zasłonięty tekstem będzie w pełni widoczny.
Stałe
Ta opcja umożliwia wybranie koloru tła poprzez kliknięcie przycisku Kolor po prawej stronie przycisku radiowego.
Obliczone
Kolor tła może być dynamicznie obliczany z wyrażenia. Wyrażenie musi być prawidłową reprezentacją koloru, do której uzyskania służą funkcje koloru. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł. Jeśli wynik wyrażenia nie jest poprawną reprezentacją koloru, wówczas program domyślnie ustawi kolor czarny.

Funkcje koloru

Kąt (stopnie) Określa kąt nachylenia tekstu. Dozwolony jest kąt o wartości od 0 do 360 stopni, a wartością domyślną jest 0.
Wyrównanie Ustawia wyrównanie w poziomie tekstu w jego tle.