Przeskocz do zawartości głównej

ZTestw_conf — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

ZTestw_conf — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja ZTestw_conf() zwraca zagregowaną wartość przedziału ufności z dla jednego szeregu wartości.

Ta funkcja ma zastosowanie do testów z, w których szeregi danych wejściowych są podane w formacie ważonym dwukolumnowym:

Jeśli funkcja jest używana w skrypcie ładowania, wartości są iterowane po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Jeśli funkcja jest używana w wyrażeniu wykresu, wartości są iterowane po wymiarach wykresu.

Syntax:  

ZTest_conf(weight, value[, sigma[, sig]])

Return data type: liczbowy

Arguments:  

Argument Opis
value Wartości próby, z których będą obliczane wartości. Przyjmowana jest średnia w populacji równa 0. Jeśli test ma być wykonywany wokół innej średniej, należy odjąć jej wartość od wartości próby.
weight Każda wartość próbki w argumencie value może być zliczana raz lub więcej razy, w zależności od wartości wagi w argumencie weight.
sigma Jeśli odchylenie standardowe jest znane, wówczas można je określić w parametrze sigma. Jeśli parametr sigma zostanie pominięty, wówczas stosowane będzie rzeczywiste odchylenie standardowe dla próby.
sig W parametrze sig można określić dwustronny poziom istotności. Jeśli poziom zostanie pominięty, wówczas wartość sig zostanie ustawiona na 0,025, co oznacza 95% przedział ufności.

Limitations:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w wyniku wyrażenia powodują zwrócenie wartości NULL.

Example:  

ZTestw_conf( Weight, Value-TestValue)

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view