Przeskocz do zawartości głównej

Przykłady stosowania funkcji chi2-test w wykresach

NA TEJ STRONIE

Przykłady stosowania funkcji chi2-test w wykresach

Funkcje chi2-test są stosowane w celu znajdowania wartości powiązanych z analizą statystyczną chi-kwadrat. W tej sekcji opisano sposoby tworzenia wykresów na podstawie danych z próby w celu znalezienia wartości funkcji testu zgodności chi-kwadrat dostępnych w QlikView. Więcej informacji o składni i argumentach dotyczących funkcji wykresów chi2-test można znaleźć w stosownych opisach.

Ładowanie danych na potrzeby prób

Do skryptu powinny zostać załadowane trzy zestawy danych z próby opisujące trzy różne próby statystyczne.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz nowy dokument.
 2. Wybierz na pasku narzędzi opcję Edytuj skrypt i wprowadź następujący kod do skryptu:

  // Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.

  Sample_1:

  LOAD * inline [

  Grp,Grade,Count

  I,A,15

  I,B,7

  I,C,9

  I,D,20

  I,E,26

  I,F,19

  II,A,10

  II,B,11

  II,C,7

  II,D,15

  II,E,21

  II,F,16

  ];

  // Sample_2 data is pre-aggregated: If raw data is used, it must be aggregated using count()...

  Sample_2:

  LOAD * inline [

  Sex,Opinion,OpCount

  1,2,58

  1,1,11

  1,0,10

  2,2,35

  2,1,25

  2,0,23 ] (delimiter is ',');

  // Sample_3a data is transformed using the crosstable statement...

  Sample_3a:

  crosstable(Gender, Actual) LOAD

  Description,

  [Men (Actual)] as Men,

  [Women (Actual)] as Women;

  LOAD * inline [

  Men (Actual),Women (Actual),Description

  58,35,Agree

  11,25,Neutral

  10,23,Disagree ] (delimiter is ',');

  // Sample_3b data is transformed using the crosstable statement...

  Sample_3b:

  crosstable(Gender, Expected) LOAD

  Description,

  [Men (Expected)] as Men,

  [Women (Expected)] as Women;

  LOAD * inline [

  Men (Expected),Women (Expected),Description

  45.35,47.65,Agree

  17.56,18.44,Neutral

  16.09,16.91,Disagree ] (delimiter is ',');

  // Sample_3a and Sample_3b will result in a (fairly harmless) Synthetic Key...

 3. Zapisz skrypt i kliknij przycisk Przeładuj, aby załadować dane.

Tworzenie wykresów dla funkcji chi2-test

Example: Próba 1

Wykonaj następujące czynności:

 1. Dodaj w arkuszu pole tabeli i wymiary Grp, Grade i Count.

  W tej tabeli znajdują się dane z próby.

 2. Dodaj tabelę prostą z następującym wymiarem wyliczanym:

  ValueList('p','df','Chi2')

  Wyrażenie to korzysta z funkcji wymiarów syntetycznych w celu utworzenia etykiet dla wymiarów z nazwami trzech funkcjichi2-test.

 3. Dodaj następujące wyrażenie:

  IF(ValueList('p','df','Chi2')='p',Chi2Test_p(Grp,Grade,Count),

  IF(ValueList('p','df','Chi2')='df',Chi2Test_df(Grp,Grade,Count),

  Chi2Test_Chi2(Grp,Grade,Count)))

  Wyrażenie to sprawi, że wartości wyników każdej funkcji chi2-test zostaną wstawione w tabeli obok powiązanego z nimi wymiaru syntetycznego.

 4. Ustaw wartość 3 w polach Number i Precision w celu określenia formatu liczb dla wyrażenia.
Porada: W wyrażeniu możesz użyć w zamian następującego wyrażenia:
Pick(Match(ValueList('p','df','Chi2'),'p','df','Chi2'),Chi2Test_p(Grp,Grade,Count),Chi2Test_df(Grp,Grade,Count),Chi2Test_Chi2(Grp,Grade,Count))

Wynik:

Tabela docelowa dla funkcji chi2-test dla danych z próby 1 będzie zawierać następujące wartości:

p df Chi2
0.820 5 2.21

Example: Próba 2

Wykonaj następujące czynności:

 1. Dodaj w arkuszu kolejne pole tabeli z wymiarami Sex, Opinion i OpCount.
 2. Utwórz kopię wyników tabeli prostej z próby 1 za pomocą poleceń Kopiuj do schowka:/Obiekt i Wklej obiekt arkusza. Edytuj wyrażenie i zastąp argumenty we wszystkich trzech funkcjach chi2-test nazwami pól użytych w danych z próby 2, na przykład: Chi2Test_p(Sex,Opinion,OpCount).

Wynik:

Tabela docelowa dla funkcji chi2-test dla danych z próby 2 będzie zawierać następujące wartości:

p df Chi2
0.000309 2 16.2

Example: Próba 3

Wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz jeszcze jedno pole tabeli oraz jeszcze jedną tabelę prostą w ten sam sposób, jak w przykładach dotyczących danych z próby 1 i próby 2. W polu tabeli użyj następujących pól w charakterze wymiarów: Gender, Description, Actual i Expected.
 2. W docelowej tabeli prostej zastosuj nazwy pól użytych w danych z próby 3, na przykład: Chi2Test_p(Gender,Description,Actual,Expected).

Wynik:

Tabela docelowa dla funkcji chi2-test dla danych z próby 3 będzie zawierać następujące wartości:

p df Chi2
0.000308 2 16.2