Przeskocz do zawartości głównej

First

Funkcja First() zwraca wartość wyrażenia obliczoną na podstawie wartości wymiaru tabeli przestawnej występujących w pierwszej kolumnie bieżącego segmentu wierszy tabeli przestawnej. Ta funkcja zwraca wartość NULL we wszystkich typach wykresów z wyjątkiem tabel przestawnych.

Syntax:  

first([ total ] expression [ , offset [,n ]])

Arguments:  

Argument Opis
expression Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
offset

Określenie wartości offsetn większej niż 1 umożliwia przeniesienie oceny wyrażenia o n wierszy w prawo z bieżącego wiersza.

Podanie argumentu offset równego 0 spowoduje obliczenie wartości wyrażenia dla bieżącego wiersza.

Określenie ujemnej wartości argumentu offset sprawia, że funkcja First działa tak samo jak funkcja Last z odpowiednią dodatnią wartością argumentu offset.

n

Jeśli trzeci parametr n będzie większy od 1, funkcja zwróci zakres wartości n, po jednej dla każdego z n wierszy tabeli liczonych w prawo od pierwotnej komórki.

TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL, bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

Określenie zakresu agregacji

Jeśli tabela przestawna zawiera wiele wymiarów poziomych, wówczas bieżący segment wiersza będzie zawierać tylko kolumny z takimi samymi wartościami, co bieżąca kolumna we wszystkich wierszach wymiaru, z wyjątkiem wiersza przedstawiającego ostatni wymiar poziomy w kolejności sortowania między polami.Kolejność sortowania między polami dla wymiarów poziomych w tabelach przestawnych jest zdefiniowana po prostu przez kolejność wymiarów od góry do dołu..

Examples:  

first( sum( Sales ))

first( sum( Sales ), 2 )

first( total sum( Sales )

rangeavg (first(sum(x),1,5)) zwraca średnią z wyników funkcji sum(x) ocenianej w pięciu kolumnach skrajnie po lewej stronie bieżącego segmentu wiersza.