Przeskocz do zawartości głównej

GetCurrentSelections

Funkcja GetCurrentSelections() zwraca bieżące selekcje w dokumencie.

W przypadku stosowania opcji należy określić separator record_sep. Aby określić nowy wiersz, należy nadać separatorowi record_sep wartość chr(13)&chr(10).

Jeśli wybrano wszystkie wartości oprócz jednej albo dwóch, zastosowany zostanie odpowiednio format NOT x,y albo NOT y. Jeśli wybrano wszystkie wartości i liczba tych wszystkich wartości będzie większa niż max_values, zwrócona zostanie wartość ALL.

Syntax:  

GetCurrentSelections ([record_sep [,tag_sep [,value_sep [,max_values]]]])

Return data type: ciąg znaków

Arguments:  

Argumenty Opis
record_sep Separator umieszczany między rekordami w polu. Domyślnym separatorem jest wartość <CR><LF> oznaczająca nowy wiersz.
tag_sep Separator umieszczany między znacznikiem nazwy pola i wartościami pola. Domyślnym separatorem jest „: ”.
value_sep Separator do umieszczenia między wartościami pola. Wartością domyślną jest ', '.
max_values Maksymalna liczba wartości pola, które mogą zostać osobno podane. Jeśli zostanie wybrana większa liczba wartości, zostanie użyty format „x z y wartości”. Wartością domyślną jest 6.

Examples and results:  

W poniższym przykładzie wykorzystano dwa pola wczytane do różnych list wartości: jedno pole to First name, a drugie pole to Initials.

Przykłady Wyniki

Jeśli na liście First name wybrano wartość John.

GetCurrentSelections ()

'First name: John'

Jeśli na liście First name wybrano wartości John i Peter.

GetCurrentSelections ()

'First name: John, Peter'

Jeśli na liście First name wybrano wartość John i na liście Initials wybrano wartość JA.

GetCurrentSelections ()

'First name: John; Peter

Initials: JA'

Jeśli na liście First name wybrano wartość John i na liście Initials wybrano wartość JA.

GetCurrentSelections ( chr(13)&chr(10) , ' = ' )

'First name = John

Initials = JA'

Jeśli na liście First name wybrano wszystkie imiona oprócz Sue i nie wybrano nic na liście Initials.

=GetCurrentSelections(chr(13)&chr(10),'=',',',3)

'First name=NOT Sue'

Dane zastosowane w przykładzie:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');