Przeskocz do zawartości głównej

Okno dialogowe Zakładki

Okno dialogowe Zakładki można wyświetlić, klikając opcję Więcej... w menu Zakładki. Okno jest podzielone na dwie karty (dokumenty lokalne) lub pięć kart (dokumenty serwera). Zawsze wyświetlane są karty zakładek dokumentu i zakładek użytkownika, a w przypadku dokumentów serwera dodatkowo karty osobistych zakładek na serwerze, udostępnianych zakładek innych użytkowników i zakładek tymczasowych.

U góry okna dialogowego znajduje się lista wszystkich zakładek aktualnie zdefiniowanych dla dokumentu QlikView. Zakładki są opisane i wyświetlane w kilku kolumnach z możliwością sortowania:

Pokaż Włącz tę opcję, jeśli zakładka ma być wyświetlana na listach obiektów zakładek oraz w menu Zakładki. Jeśli to pole nie będzie zaznaczone, zakładka nie będzie wyświetlana w tych miejscach, ale pozostanie dostępna w tym oknie dialogowym.
Nazwa Nazwa zakładki. Aby posortować zakładki alfabetycznie, kliknij nagłówek tej kolumny. Dwukrotne kliknięcie spowoduje posortowanie zakładek w odwrotnej kolejności alfabetycznej.
+ Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, zakładka będzie stosowana bez uprzedniego wyczyszczenia istniejących selekcji w dokumencie. Zastosowanie zakładki przy istniejących selekcjach jest możliwe tylko wtedy, gdy nie koliduje ona z selekcjami w dokumencie.
Układ Jeśli zakładkę utworzono wraz z informacjami o układzie, to pole wyboru umożliwia przełączanie ustawienia układu zakładki. Gdy ustawienie układu jest włączone, program podejmie próbę odtworzenia układu obowiązującego w chwili utworzenia zakładki. Oznacza to przełączenie się na właściwy arkusz i zaktualizowanie układu wszelkich znajdujących się na nim obiektów arkusza.

Ustawienia nie można użyć w celu dodania informacji o układzie do zakładki, która została pierwotnie utworzona bez tego ustawienia.
Utworzone Znacznik czasu wskazujący czas utworzenia zakładki.
ID

Ta wartość jest używana w makrach. Każdy obiekt arkusza otrzymuje unikatowy identyfikator. Zalecamy, aby w ID stosować tylko znaki alfanumeryczne. W przypadku zakładek ID zaczyna się od BM01. Obiekty powiązane mają ten sam ID obiektu. Ten numer ID można później edytować. Oznacza to, że może istnieć zakładka dokumentu i zakładka serwera o tym samym ID.

Używając makra, można zmienić ID zakładki na dowolny inny ciąg, który nie jest aktualnie używany w dokumencie jako ID żadnej innej zakładki, arkusza ani obiektu arkusza. Zmiana nazwy zakładki nie powoduje zmiany jej ID. Eksportowanie i ponowne importowanie zakładki zmieni jej ID. ID zakładki może być poprzedzony prefiksem opisującym jej typ (dokumentu, użytkownika itd.).

Wewnętrzny interpreter makr

Wyskakujące Jeśli do zakładki dodano tekst informacyjny, zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie go jako komunikatu wyskakującego.
Tekst informacyjny Tutaj widoczny jest ewentualny tekst informacyjny dodany do zakładki.
Udostępnij To pole wyboru jest dostępne jedynie na stronie Moje zakładki na serwerze. Zaznaczenie tego pola w przypadku osobistej zakładki na serwerze spowoduje udostępnienie danej zakładki innym uwierzytelnionym użytkownikom tego samego dokumentu serwera — będzie ona widoczna na ich stronie Udostępnione zakładki na serwerze. Taka zakładka pozostanie na stronie Moje zakładki na serwerze i nie będzie wyświetlana na stronie Udostępnione zakładki na serwerze. Udostępnianie można w każdej chwili cofnąć, usuwając zaznaczenie pola wyboru.

U dołu okna dialogowego znajduje się szereg przycisków, których można używać do wykonywania akcji na zakładce wybranej na liście w górnej części okna.

Wybierz Wyświetla wybraną zakładkę na ekranie.
Zastąp Zastępuje wybraną zakładkę bieżącymi selekcjami. Zastępować można tylko samodzielnie utworzone zakładki.
Rename Otwiera okno dialogowe Zmień nazwę zakładki, w którym można podać nową nazwę zakładki. Zmieniać nazwy można tylko samodzielnie utworzonym zakładkom.
Usuń Usuwa wybraną zakładkę. Usuwać można tylko samodzielnie utworzone zakładki.
Wyczyść wszystko Usuwa wszystkie zakładki z bieżącego panelu okna dialogowego. Usuwać można tylko samodzielnie utworzone zakładki.
Ustaw stan „czysty” Kliknij ten przycisk, aby użyć selekcji z wyróżnionej zakładki jako stanu czystego.
Edytuj inf. Umożliwia edytowanie tekstu informacyjnego.
Import Po znalezieniu i wybraniu wcześniej zapisanego pliku zakładki (.qbm) zostanie wyświetlone okno dialogowe Importuj zakładki umożliwiające importowanie zakładek.
Eksportuj Otwiera okno dialogowe Eksportuj zakładki, w którym można eksportować wybrane zakładki do pliku zakładek QlikView (.qbm).
Podwyższ poziom Przesuwa wybraną zakładkę o jedną pozycję wyżej na liście. Zakładkę można też kliknąć, a następnie przeciągnąć na dowolną pozycję na liście.
Obniż poziom Przesuwa wybraną zakładkę o jedną pozycję niżej na liście.
Przenieś lokalne zakładki użytkownika do serwera Ta opcja jest wyświetlana na karcie Zakładki użytkownika jedynie podczas pracy z dokumentem serwera. Kliknięcie tej opcji powoduje konwersję wszystkich lokalnych zakładek użytkownika na zakładki serwerowe przechowywane w repozytorium serwera. Jest to zalecana praktyka, ponieważ zakładki osobiste na serwerze pozostaną dostępne za pośrednictwem serwera również z innego komputera lub po zmianie nazwy dokumentu serwera. Przed dokonaniem konwersji system prosi o potwierdzenie. Konwersja obejmuje wszystkie elementy w aktywnym dokumencie i jest nieodwracalna.