Przeskocz do zawartości głównej

Okno dialogowe Alarmy

NA TEJ STRONIE

Okno dialogowe Alarmy

Najprostszą metodą zdefiniowania alarmu jest skorzystanie z Kreatora alarmów, który można uruchomić z menu Narzędzia.
Okno dialogowe Alarmy można otworzyć z menu Narzędzia. Okno to służy do zarządzania alarmami, które są składowane jako jeden z elementów dokumentu QlikView. Alarmy mogą być inicjowane z dowolnej wersji aplikacji QlikView dla systemu Windows (czyli nie z klientów Ajax).

Alarm jest obiektem złożonym i zazwyczaj obejmuje trzy podstawowe części:

  1. Warunek, czyli wyrażenie QlikView definiujące warunek logiczny, którego możliwe wartości to true lub false.
  2. Stan logiczny (zakładka, czyszczenie wszystkich lub stan bieżącej selekcji), który ma być zastosowany przed sprawdzeniem stanu wyrażenia warunku.
  3. Co najmniej jedną akcję wykonywaną, gdy sprawdzenie warunku daje wynik true. Typowe akcje to wyświetlenie komunikatu w wyskakującym okienku lub wysłanie wiadomości e-mail do jednego lub wielu odbiorców. Dalsze akcje można zaprogramować z użyciem makr.

Gdy warunek alarmu został sprawdzony, jest prawdziwy i wykonane zostały zdefiniowane akcje, alarm został uruchomiony. Istnieją trzy różne sposoby zainicjowania sprawdzenia alarmu QlikView:

  1. Automatycznie w układzie QlikView, gdy istnieje możliwość, że dane dokumentu uległy zmianie, czyli po otwarciu dokumentu, wykonaniu skryptu lub wykonaniu operacji Zmniejsz dane.
  2. Ręcznie z makra za pośrednictwem specjalnych interfejsów API automatyzacji.

    Porada: Szczegółowe informacje można znaleźć w pliku QlikView APIguide.qvw (jest to bardzo przydatny plik QlikView opisujący używanie funkcji makr w aplikacji QlikView, zazwyczaj instalowany z programem).
  3. Zewnętrznie z programów uruchamiających aplikację QlikView w trybie wsadowym, wykorzystujących specjalny interfejs API automatyzacji do pobierania listy alarmów uruchomionych z danego kontekstu.

Tworząc alarmy, należy zachować ostrożność, ponieważ przy dużej liczbie alarmów inicjowanych przez makra dokument może zacząć działać powoli.

Okno dialogowe Alarmy

W lewej górnej części tego okna dialogowego znajduje się lista alarmów zawierająca wszystkie alarmy aktualnie zdefiniowane w dokumencie. Lista ma trzy kolumny: ID, Włącz i Opis.

ID Unikatowy ID alarmu jest wyświetlany w polu edycji ID oraz na liście alarmów. Każdy element układu QlikView, w tym również alarm, otrzymuje w chwili utworzenia unikatowy ID umożliwiający sterowanie z użyciem makr. Pierwszy alarm w dokumencie otrzyma ID AL01. Numer ID można później zmodyfikować w polu edycji ID.
Włącz Zaznacz pole wyboru, aby włączyć alarm, lub usuń zaznaczenie, aby wyłączyć alarm.
Opis Opis alarmu. Szczegółowa definicja w sekcji Opis poniżej.
Dodaj Przycisk Dodaj powoduje dodanie do listy nowego alarmu domyślnego do dalszej modyfikacji.
Usuń Wybranie alarmu i kliknięcie przycisku Usuń spowoduje usunięcie go z listy.
Warunek Grupa Warunek służy do zdefiniowania wyrażenia warunkowego. (Warunek)
Wyrażenie QlikView, które powinno dawać w wyniku wartość true (różną od zera), gdy alarm ma być uruchomiony.
Czyść wszystkie
Zaznaczenie tej opcji spowoduje używanie stanu wyczyszczonego podczas obliczania wartości warunku alarmu.
Zakładka
Jeśli pole Czyść wszystkie nie jest zaznaczone, tutaj można określić zakładkę, która ma być zastosowana przed sprawdzeniem warunku alarmu. Zakładka powinna być podana jako ID zakładki. Zakładka musi istnieć, aby alarm działał prawidłowo. Jeśli nie zostanie podana żadna zakładka, a pole Czyść wszystkie pozostanie niezaznaczone, podczas sprawdzania warunku alarmu będą używane bieżące selekcje (bieżący stan logiczny dokumentu).
Zdarzenia Grupa Zdarzenia służy do definiowania automatycznych operacji sprawdzania zdarzeń.
Podczas otwierania
Alarm jest automatycznie sprawdzany podczas otwierania dokumentu.
Po przeładowaniu
Alarm jest automatycznie sprawdzany po wykonaniu skryptu (Przeładuj) w dokumencie. Alarm jest też sprawdzany po otwarciu dokumentu, jeśli zapisany w dokumencie znacznik czasu ostatniego przeładowania jest późniejszy od znacznika czasu ostatniego sprawdzenia alarmu.
Po zmniejszeniu
Alarm jest automatycznie sprawdzany po wykonaniu kompresji danych dokumentu (polecenia Zmniejsz dane). Alarm jest też sprawdzany po otwarciu dokumentu, jeśli zapisany w dokumencie znacznik czasu ostatniego zmniejszenia jest późniejszy od znacznika czasu ostatniego sprawdzenia alarmu.
Opóźnienie
Ponowne inicjowanie automatycznie sprawdzanych alarmów może zostać zawieszone na określoną liczbę Dni od uruchomienia alarmu. Można używać liczb dziesiętnych do podawania niepełnych dni. Wartość 0 oznacza, że nie będzie stosowane żadne opóźnienie.
Poziom wyzwalania
Ponowne uruchamianie alarmów sprawdzanych automatycznie można też zawiesić w zależności od wystąpienia zmiany statusu alarmu po jego uruchomieniu. Z listy rozwijanej można wybrać jeden z trzech poziomów ponownego występowania:
Zawsze
oznacza, że alarm jest uruchamiany każdorazowo po wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego oraz spełnieniu warunku alarmu.
Po zmianie komunik.
oznacza, że uruchomienie alarmu jest zawieszane do chwili zmiany komunikatu alarmu. Oczywiście działa to prawidłowo jedynie w przypadku dynamicznego tekstu komunikatu. (Zmiana sprawdzanego komunikatu niekoniecznie wymaga zmiany stanu warunku alarmu. Każda zmiana w wierszu Temat wiadomości e-mail (opis poniżej) jest traktowana jako zmiana komunikatu).
Zmiany stanu
oznacza, że uruchomienie alarmu zostanie zawieszone do czasu zmiany jego stanu (warunek alarmu nie został spełniony przy co najmniej jednym sprawdzeniu, a zostaje spełniony przy późniejszym sprawdzeniu). Jest to najbardziej restrykcyjny typ zawieszenia alarmu.
Pokazuj wyskakujące Zaznacz pole wyboru Pokazuj wyskakujące, jeśli komunikat o alarmie ma być pokazywany jako dymek wyskakujący w momencie uruchomienia alarmu.
Użyj niestandard. okna wyskakującego

Grupa Użyj niestandard. okna wyskakującego umożliwia zdefiniowanie niestandardowego formatu okna wyskakującego dla wybranego alarmu. Po zaznaczeniu tej opcji można zastąpić domyślne Ustawienia okienka wyskakującego alarmu zdefiniowane na karcie Właściwości dokumentu: Ogólne. Kliknięcie przycisku Ustawienia okienka wyskakującego spowoduje otwarcie okna dialogowego Ustawienia okienka wyskakującego.

Ustawienia wyskakującego okienka

Tryb W grupie Tryb można zaznaczyć odpowiednie opcje, aby zdefiniować alarm jako Interaktywny (automatyczne wyzwalacze w układzie) i/lub jako alarm dostępny dla programów zewnętrznych (np. QlikView Publisher) uruchamiających aplikację QlikView w trybie wsadowym (z wiersza poleceń) z użyciem specjalnego interfejsu API automatyzacji wyzwalaczy przetwarzania wsadowego. Jeśli żadne z pól wyboru w tej grupie nie zostanie zaznaczone, alarm może nadal być sprawdzany ręcznie z użyciem makr.
Opis Pole komentarza, w którym twórca alarmu może opisać jego przeznaczenie. Jest używane jedynie na liście alarmów w tym oknie dialogowym.
Komunikat

W polu edycji Komunikat należy wpisać komunikat wyświetlany w ramach alarmu. W przypadku alarmów wyskakujących będzie to tekst wyświetlany w okienku wyskakującym, a w przypadku alarmów e-mail tekst w treści wiadomości. Tekst wiadomości może być zdefiniowany jako formuła wyliczana na potrzeby aktualizacji dynamicznej. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł.

Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

Temat wiadomości e-mail W polu edycji Temat wiadomości e-mail można wprowadzić tekst wiersza tytułu wiadomości e-mail dotyczących alarmu. Tekst może być zdefiniowany jako obliczane wyrażenie etykiety na potrzeby dynamicznej aktualizacji. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł. Jeśli pole pozostanie puste, w wierszu tematu zostanie umieszczony tekst „Alarm QlikView”.
Odbiorcy wiadomości e-mail Panel Odbiorcy wiadomości e-mail zawiera rozdzielaną średnikami listę adresów e-mail. Każde uruchomienie alarmu spowoduje wysłanie wiadomości e-mail do wszystkich odbiorców. Lista może być zdefiniowana jako obliczane wyrażenie ciągu znaków na potrzeby dynamicznej aktualizacji.