Przeskocz do zawartości głównej

Alarmy

NA TEJ STRONIE

Alarmy

Tworzenie alarmów

Najprostszą metodą zdefiniowania alarmu jest skorzystanie z Kreatora alarmów, który można uruchomić z menu Narzędzia. Alarmy można też tworzyć i organizować w oknie dialogowym Alarmy, otwieranym z menu Narzędzia. Alarmy są zapisywane jako część dokumentu QlikView. Alarmy mogą być tworzone i inicjowane z wersji aplikacji QlikView dla systemu Windows (czyli nie z klientów Ajax).

Używanie alarmów

Istnieją trzy różne sposoby zainicjowania sprawdzenia alarmu QlikView:

  1. Automatycznie w układzie QlikView, gdy istnieje możliwość, że dane dokumentu uległy zmianie, czyli po otwarciu dokumentu, wykonaniu skryptu lub wykonaniu operacji Zmniejsz dane.
  2. Ręcznie z makra za pośrednictwem specjalnych interfejsów API automatyzacji. Szczegółowe informacje zawiera przewodnik po interfejsach API QlikView.
  3. Programy zewnętrzne uruchamiające QlikView w trybie wsadowym wykorzystują specjalny interfejs API automatyzacji do pobierania listy alarmów uruchomionych z danego kontekstu.

Ciąg zdarzeń po wyzwoleniu sprawdzenia alarmu można zobrazować następująco:

Uruchomiony alarm może zostać zawieszony do momentu wystąpienia określonej zmiany. Na przykład mogłoby być irytujące wyświetlanie przy każdym otwarciu dokumentu przypomnienia, że cel budżetowy został osiągnięty. W takim przypadku można tak skonfigurować alarm, aby uruchamiał się tylko raz, po czym ulegał zawieszeniu do następnego miesiąca.

Jak widać na schemacie blokowym, każde uruchomienie alarmu inicjuje ciąg operacji logicznych w dokumencie QlikView. Zazwyczaj aplikacja QlikView wykonuje następujące kroki:

  1. Zastosowanie odpowiedniej selekcji do alarmu.
  2. Obliczenie wartości wyrażenia warunku.
  3. Przywrócenie pierwotnych selekcji.

Czas potrzebny na wykonanie akcji 1 i 3 jest równoważny typowemu czasowi klikania, jaki byłby potrzebny przy interaktywnym stosowaniu selekcji. Czas potrzebny na wykonanie kroku 2 jest taki sam, jak w przypadku wyrażenia należącego np. do obiektu arkusza. Oznacza to, że w dużych dokumentach łączny czas potrzebny na sprawdzenie alarmu może być stosunkowo długi. Jest to zazwyczaj mało istotne w przypadku pojedynczych alarmów wyzwalanych przy otwarciu lub przeładowaniu, jednak przy używaniu wielu alarmów wyzwalanych z makr trzeba uważać, by nadmiernie nie spowolnić działania dokumentu.

Otwiera okno dialogowe Alarmy, w którym są tworzone i organizowane wszystkie alarmy QlikView.