Przeskocz do zawartości głównej

Pole tabeli — AJAX/Webview

Pole tabeli jest obiektem arkusza, który przedstawia kilka pól jednocześnie. Zawartość każdego wiersza jest logicznie połączona. Kolumny mogą być pobierane z różnych tabel wewnętrznych, dzięki czemu użytkownik może tworzyć tabele z dowolnych możliwych kombinacji pól.

Kliknięcie obiektu prawym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie Menu obiektu.

Tabela: Menu Obiekt

Menu obiektu można otworzyć jako menu kontekstowe po kliknięciu obiektu arkusza prawym przyciskiem myszy lub kliknięciu ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest wyświetlany).

Polecenia w tym menu mogą się różnić w przypadku używania widoku WebView z aplikacji QlikView lub otwierania dokumentu w przeglądarce internetowej. Menu zawiera następujące polecenia:

Właściwości...

Otwiera okno dialogowe Właściwości aktywnego obiektu arkusza.

Notatki

Umożliwia tworzenie i udostępnianie notatek dotyczących bieżącego obiektu.

Wyczyść wszystkie selekcje

Czyści wszystkie bieżące selekcje w aktywnym obiekcie arkusza. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Kopiuj

Kopiuje zaznaczone obiekty arkusza do schowka. Funkcja kopiuje jedynie obiekty arkusza, bez danych ani grafik.

Kopiuj wartość komórki do schowka

Kopiuje wartość zaznaczonej komórki do schowka.

Drukuj...

Otwiera wybrane obiekty arkusza w formacie tabelarycznym, w innym oknie przeglądarki. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Grafiki w tabeli nie będą drukowane przy użyciu klienta Ajax.

Wyślij do pliku Excel

Eksportuje możliwe (w tym wybrane) wartości do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Wartości wyeksportowane pojawią się jako jedna kolumna w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 2007 lub jego późniejsza wersja. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Eksportuj...

Otwiera okno dialogowe Zapisz jako, w którym można określić ścieżkę, nazwę pliku oraz typ pliku (tabeli) dla treści eksportowanych danych.

Uwaga: Ze względu na ograniczenia produktu eksportowanie do programu Excel dużych zestawów danych w trybie Ajax może się nie powieść.
Minimalizuj

Powoduje przekształcenie obiektu do postaci ikony. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy minimalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.

Przywróć

Przywraca pierwotną wielkość i położenie obiektu, który został zminimalizowany lub zmaksymalizowany. Ten sam rezultat powoduje dwukrotne kliknięcie ikony obiektu zminimalizowanego albo kliknięcie ikony w nagłówku (jeśli jest widoczny) obiektu zmaksymalizowanego. To polecenie jest dostępne tylko dla obiektów zminimalizowanych lub zmaksymalizowanych.

Maksymalizuj

Powiększa obiekt, który w rezultacie wypełnia cały arkusz. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy maksymalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.

Usuń Usuwa wybrany obiekt z arkusza.

Właściwości tabeli

Aby otworzyć okno dialogowe Właściwości, wybierz polecenie Właściwości z menu Obiekt . Jeśli polecenie Właściwości jest wyszarzone, może to oznaczać, że użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania właściwości.

Pola kolumn Wybierz pole w menu rozwijanym. Aby dodać element, kliknij ikonę . Wybierz pole w menu rozwijanym. Opcja przenosi elementy na liście. Ikona usuwa elementy z listy. Obiekt będzie zawierać wartości z wybranego pola.
W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij przycisk Więcej...

Pole

Pole

Pole, które jest aktualnie edytowane.

Etykieta

Podaj nazwę etykiety. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Wyrównanie etykiety

Ustaw wyrównanie etykiety w tabeli.

Reprezentacja

Tekst
Po wybraniu tej opcji wartości pól będą zawsze interpretowane i wyświetlane jako tekst.

Grafika
Po wybraniu tej opcji QlikView będzie interpretować każdą wartość pola jako referencję do pliku graficznego. Referencja może być ścieżką do pliku graficznego na dysku (np. C:\Mypic.jpg) lub wewnątrz dokumentu qvw (np. qmem://<Name>/<Peter>). Jeśli QlikView nie uda się zinterpretować wartości pola jako poprawnej referencji do pliku graficznego, zostanie wyświetlona sama wartość. Kliknij , aby otworzyć wyskakujące okienko Ustawienia grafiki.

Wyskakujące okienko Ustawienia grafiki

Rozciągnięcie grafiki
Bez rozciągania
Wyświetla grafikę bez rozciągania. Wyświetla grafikę bez rozciągania. Może to spowodować, że części grafiki będą niewidoczne lub zostanie wypełniona tylko część obiektu.
Wypełnij 
Grafika jest rozciągana w celu dopasowania do obszaru obiektu, bez zachowania proporcji oryginalnej grafiki.
Zachowaj proporcje 
Grafika jest maksymalnie rozciągana w celu wypełnienia obszaru obiektu, ale z zachowaniem proporcji.
Wypełnij, zach. propor. 
Grafika jest rozciągana w celu wypełnienia obszaru obiektu w obu kierunkach z zachowaniem proporcji.

W razie braku grafiki ukryj tekst
Nie będzie wyświetlany tekst, gdy w aplikacji QlikView nie będzie możliwe zinterpretowanie wartości pola jako poprawnej referencji do grafiki.


Informacja jako grafika
Po wybraniu tej opcji QlikView będzie wyświetlać informacje o grafice powiązane z wartością pola z wykorzystaniem instrukcji info load/select w skrypcie. Jeśli dla danej wartości pola nie będzie dostępna żadna grafika, zostanie wyświetlona sama wartość, chyba że zaznaczone jest pole wyboru W razie braku grafiki ukryj tekst.

Wyrównanie liczb

Ustaw wyrównanie wartości pól liczbowych w tabeli.

Wyrównaj tekst

Ustaw wyrównanie wartości pól tekstowych w tabeli.

Ignoruj NULL

Wartości NULL nie są brane pod uwagę przy wyświetlaniu możliwych wartości danego pola.

Wybór z listy rozwijanej

Jeśli zaznaczono to pole wyboru dla kolumny pola, po lewej stronie nagłówka kolumny pojawi się ikona rozwijania. Kliknięcie tej ikony spowoduje otwarcie listy wartości przedstawiającej wszystkie wartości pola. Otwarta lista wartości będzie widoczna nad tabelą. Następnie możliwe jest dokonywanie selekcji i wyszukiwań w taki sam sposób, jakby pole było wierszem w polu wyboru wielokrotnego.

Tryb wyszukiwania

Domyślny tryb wyszukiwania

Tutaj można określić domyślny tryb każdego wyszukiwania tekstowego: Symbol wieloznaczny, Rozmyte, Normalne i Asocjacyjne.

Uwaga:

Tryb Asocjacyjne jest dostępny jako tryb wyszukiwania tylko dla list wartości.

Uwzględniaj w wyszukiwaniu wartości wykluczone

Lista rozwijana zawiera do wyboru opcje Tak, Nie i <użyj domyślnego>, które dotyczą ustawienia domyślnego, jakie zostało określone w obszarze Preferencje użytkownika, Ogólne.

Sortuj

Ustawia kolejność sortowania wartości w obiekcie arkusza. Niektóre opcje sortowania mogą być niedostępne dla wszystkich obiektów arkusza.
Jeśli określono więcej niż jedną kolejność sortowania, sortowanie odbywa się w następującej kolejności: stan, wyrażenie, częstotliwość, wartość liczbowa, tekst, kolejność ładowania. Stan dotyczy stanu logicznego (wybrane, opcjonalne lub wykluczone).

Sortowanie główne

Wartość Y
Określa, czy wartości wymiaru mają być sortowane zgodnie z wartością liczbową osi Y. Ta opcja jest niedostępna dla wymiarów wyliczanych.
Częstotliwość
Sortuje wartości pola wg częstotliwości (liczba wystąpień w tabeli).
Wartość liczbowa
Sortuje wartości pola wg wartości liczbowych.
Tekst
Sortuje wartości pola wg kolejności alfabetycznej.
Kolejność ładowania
Sortuje wartości pola wg kolejności ładowania początkowego.

Sortowanie pomocnicze

Częstotliwość
Sortuje wartości pola wg częstotliwości (liczba wystąpień w tabeli).
Wartość liczbowa
Sortuje wartości pola wg wartości liczbowych.
Tekst
Sortuje wartości pola wg kolejności alfabetycznej.
Kolejność ładowania
Sortuje wartości pola wg kolejności ładowania początkowego.

Sortuj wg wyrażenia

Sortuje wartości pola wg wprowadzonego wyrażenia. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Format liczb


Dla każdego pola obowiązuje domyślny format liczb, który można skonfigurować we właściwościach dokumentu: Liczba. Możliwe jest jednak użycie osobnego formatu liczb dla pojedynczego obiektu arkusza. Ta strona właściwości obowiązuje względem obiektu aktywnego i zawiera następujące kontrolki przeznaczone do formatowania wartości: Zastąp ustawienia domyślne: wybierz, aby zastąpić ustawienia domyślne dla obiektu aktywnego. Format liczb: wybierz format liczb spośród poniższych alternatyw.


Mieszane

Liczby oraz tekst. Liczby są przedstawione w formacie oryginalnym.


Liczba

Przedstawia wartości liczbowe z liczbą miejsc dziesiętnych, jaka została ustawiona w polu

Dokładność

.


Liczba całkowita

Przedstawia wartości liczbowe jako liczby całkowite.


Ustalone do

Przedstawia wartości liczbowe jako wartości dziesiętne z liczbą miejsc dziesiętnych, jaka została ustawiona w polu

Liczby dziesiętne

.


Waluta

Pokazuje wartości w formacie ustawionym w polu

Wzorzec formatu

. Formatem domyślnym jest ustawienie Waluta systemu Windows.


Data

Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako daty, w formacie ustawionym w polu

Wzorzec formatu

.


Godzina

Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako godziny, w formacie ustawionym w polu

Wzorzec formatu

.


Znacznik czasu

Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako daty i godziny, w formacie ustawionym w polu

Wzorzec formatu

.


Interwał

Przedstawia czas w postaci sekwencyjnego przyrostu czasu (np. format = mm powoduje, że wartość jest przedstawiana jako liczba minut od początku kalendarza (1899:12:30:24:00)).Wzorzec formatuKod formatu, który dodatkowo określa format wyświetlania pola.

ISO

ustawia format na standard ISO. ustawia format na standard ISO. Obowiązuje tylko dla opcji

Data

,

Godzina

,

Znacznik czasu

oraz

Interwał

.

Sys

ustawia format na zgodny z ustawieniami systemowymi. DokładnośćLiczba wyświetlanych cyfr.. Liczby dziesiętneUstawia liczbę uwzględnionych liczb dziesiętnych. Separator dziesiętnyUstawia symbol dla separatorów dziesiętnych. Separator tysięcyUstawia symbol dla separatorów tysięcy. W procentachPrzedstawia formatowanie w procentach zamiast w liczbach bezwzględnych. To ustawienie jest dostępne tylko dla opcji

Liczba

,

Liczba całkowita

oraz

Ustalone do

. PodglądPrzedstawia podgląd formatu liczb określonego powyżej.

Właściwości tabeli: Prezentacja

Prezentacja

Pomiń wiersz nagłówka Wyświetla tabelę bez wiersza nagłówka (etykiety).
Wskaźniki sortowania Wyświetla w nagłówku kolumny ikonę wskaźnika sortowania (strzałkę). Kierunek ikony wskazuje, czy kolumna jest sortowana rosnąco czy malejąco.
Wskaźniki selekcji Wyświetla wskaźniki selekcji (sygnały) w kolumnach tabeli zawierającej pola z selekcjami.
Zezwalaj na przenoszenie kolumny Usuń selekcję tego pola wyboru, aby wyłączyć przenoszenie kolumn.
Kolor tła Ustawia kolor tła (pełny lub gradientowy). Kliknij , aby wybrać kolor.
Grafika tła

Ustawia grafikę jako tło. Kliknij , aby przeglądać w poszukiwaniu grafiki. Kliknij , aby otworzyć wyskakujące okienko Grafika.

Wyskakujące okienko Grafika

Formatowanie

Bez rozciągania
Wyświetla grafikę bez rozciągania. Wyświetla grafikę bez rozciągania. Może to spowodować, że części grafiki będą niewidoczne lub zostanie wypełniona tylko część obiektu.
Wypełnij 
Grafika jest rozciągana w celu dopasowania do obszaru obiektu, bez zachowania proporcji oryginalnej grafiki.
Zachowaj proporcje 
Grafika jest maksymalnie rozciągana w celu wypełnienia obszaru obiektu, ale z zachowaniem proporcji.
Wypełnij, zach. propor. 
Grafika jest rozciągana w celu wypełnienia obszaru obiektu w obu kierunkach z zachowaniem proporcji.

Poziomo
Wyrównanie Z lewej, Środek lub Z prawej.

Pionowo
Wyrównanie Góra, Środek lub Dół.

Przezroczystość
Ustaw poziom przezroczystości poprzez wprowadzenie wartości lub przeciągnięcie suwaka. Przy 100% tło będzie całkowicie przezroczyste.

Więcej.../Mniej...

Ogólne

Styl

Wybierz odpowiedni styl z listy rozwijanej.

Paski co _ Wiersze

Określ, czy cieniowane paski powinny być wyświetlane i jak długie powinny być interwały w wierszach.

Pionowe etykiety

Wyświetla tytuły kolumn w pionie.

Zawijaj nagłówek

Zawartość nagłówka zostanie zawinięta w dwóch liniach lub większej liczbie linii.

Zawijaj tekst w komórce

Zawartość komórek danych zostanie zawinięta w dwóch liniach lub większej liczbie linii.

Styl

Czcionka

W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę .

Nagłówek aktywny

W celu ustawienia koloru tła aktywnego nagłówka kliknij ikonę . W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę .

Nagłówek nieaktywny

W celu ustawienia koloru tła nieaktywnego nagłówka kliknij ikonę . W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę .

Tło paska przewijania

W celu ustawienia koloru tła paska przewijania kliknij ikonę .

Suwak paska przewijania

W celu ustawienia koloru suwaka paska przewijania kliknij ikonę .

Szerokość paska przewijania

Określ szerokość obramowania w polu wejściowym lub przesuń suwak na odpowiednią wartość. Szerokość jest określona w pikselach. Ta kontrolka wpływa zarówno na szerokość, jak i na względny rozmiar symboli paska przewijania.

Użyj obramowania

Zaznacz to pole wyboru, aby używać obramowania wokół obiektu arkusza. Kliknij , aby ustawić kolor obramowania.

Szerokość obramowania

Określ szerokość obramowania w polu wejściowym lub przesuń suwak na odpowiednią wartość. Szerokość jest określona w pikselach.

Zaokrąglone rogi

Kliknij , aby otworzyć wyskakujące okienko Zaokrąglone rogi.

Uwaga:

Opcja Zaokrąglone rogi jest dostępna jedynie w przypadku wybrania opcji Zaawansowane Tryb określania stylu na karcie Właściwości dokumentu: Ogólne.

Wyskakujące okienko Zaokrąglone rogi

Wybierz

Stałe

or

Względne

a także określ narożniki, których będzie to dotyczyło. Wybierz także

Zaokrąglenie.

W tym celu podaj odpowiednią wartość.

 

Właściwości tabeli: Nagłówek

Nagłówek

Etykieta Do pola tekstowego można wprowadzić tytuł, który będzie wyświetlany jako nagłówek obiektu arkusza. Jeśli wartość w polu Etykieta nie zostanie ustawiona, używana będzie nazwa pola (o ile opcja Pokaż nagłówek jest zaznaczona). Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Pokaż nagłówek Zaznaczenie tej opcji spowoduje rysowanie nagłówka u góry obiektu arkusza. Listy wartości i inne obiekty grupowe będą mieć tę opcję domyślnie włączoną, w przeciwieństwie do przycisków, obiektów tekstu i obiektów linii/strzałki.
Wyrównanie nagłówka Z lewej/Środek/Z prawej
Nagłówek o wielu wierszach (zawijanie wyrazów) Jeśli ta opcja jest zaznaczona, tekst będzie wyświetlany w wielu wierszach.
Liczba wierszy Jeśli włączono wielowierszowy nagłówek, określ liczbę wierszy w polu wejściowym lub przeciągnij suwak na żądaną liczbę.
Wyrównanie nagłówka Góra/Środek/Dół
Więcej.../Mniej...

Ikony w nagłówku

Niektóre opcje mogą być niedostępne dla wszystkich obiektów.

Menu

Otwiera menu obiektu.

Wyczyść

Czyści wszystkie bieżące selekcje w aktywnym obiekcie arkusza.

Drukuj

Otwiera wybrane obiekty arkusza w formacie tabelarycznym, w innym oknie przeglądarki. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.

Kopiuj dane

Kopiuje wartości pola w obiekcie arkusza. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.

Kopiuj grafikę do schowka

Kopiuje obiekt arkusza jako grafikę do Schowka. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.

Wyślij do pliku Excel

Eksportuje możliwe (w tym wybrane) wartości do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Wartości wyeksportowane pojawią się jako jedna kolumna w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 2007 lub jego późniejsza wersja. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.

Zezwalaj na minimalizowanie

Po zaznaczeniu tej opcji w nagłówku okna obiektu arkusza zostanie wyświetlona ikona minimalizacji, która umożliwia zminimalizowanie obiektu. Ponadto pozwoli to na minimalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka.

Autom. minimalizacja

Ta opcja jest dostępna, jeśli zaznaczono opcję Zezwalaj na minimalizowanie. Jeśli zaznaczono opcję Autom. minimalizacja dla kilku obiektów arkusza na tym samym arkuszu, wówczas w dowolnym momencie możliwe będzie automatyczne zminimalizowanie wszystkich arkuszy oprócz jednego. Jest to użyteczne np. w celu naprzemiennego wyświetlania kilku wykresów w tym samym obszarze arkusza.

Zezwalaj na maksymalizowanie

Po zaznaczeniu tej opcji w nagłówku okna obiektu arkusza zostanie wyświetlona ikona maksymalizacji, która umożliwia zmaksymalizowanie obiektu. Ponadto pozwoli to na maksymalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka. Jeśli zaznaczono obydwie opcje, Zezwalaj na minimalizowanie i Zezwalaj na maksymalizowanie, wówczas dwukrotne kliknięcie spowoduje minimalizację obiektu.

Tekst pomocy

Tutaj można wprowadzić tekst pomocy, który będzie wyświetlany w wyskakującym okienku. Ta opcja jest niedostępna na poziomie dokumentu. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Możliwe jest na przykład wprowadzenie opisu obiektu arkusza. Do nagłówka okna obiektu zostanie dodana ikona pomocy. Tekst będzie wyświetlany w wyskakującym okienku, które będzie widoczne, gdy nad ikoną zostanie umieszczony wskaźnik myszy.

Szybka zmiana typu

Można tu włączyć przełączanie między typami wykresów. Niedostępne dla wszystkich obiektów. Kliknij , aby otworzyć wyskakujące okienko.

Wyskakujące okienko Szybkie ustawienia typu

Zaznacz pola dla typów wykresów, które zamierzasz przełączać przy użyciu szybkiej zmiany typu.

Właściwości tabeli: Opcje

Opcje

Niektóre opcje mogą być niedostępne dla wszystkich obiektów.

Tylko do odczytu Ustawia wykres jako dostępny tylko do odczytu, co uniemożliwia dokonywanie selekcji poprzez klikanie lub malowanie myszą na wykresie.
Zezwalaj na przenoszenie/zmianę rozmiaru Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi przenoszenie obiektu arkusza i zmianę jego rozmiaru.
Zezwalaj na kopiowanie/klonowanie Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi tworzenie kopii obiektu arkusza. Niektóre klienty mogą nie obsługiwać tego ustawienia.
Określaj rozmiar obiektu do danych Jeśli w wyniku dokonanych selekcji tabela stanie się mniejsza od przydzielonego rozmiaru obiektu arkusza, zwykłym zachowaniem aplikacji QlikView jest zmniejszenie obramowania wokół takiego obiektu tabeli. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje wyłączenie automatycznego dostosowywania rozmiaru i spowoduje pozostawianie pustego miejsca.
Zezwalaj na wyświetlanie informacji w nagłówku Jeśli użyto funkcji Info i z wartością pola są powiązane informacje, w nagłówku okna będzie wyświetlana ikona informacji. Jeśli nie jest pożądane wyświetlanie ikony informacji w nagłówku, można usunąć zaznaczenie tej opcji. Dostępne jedynie w przypadku listy wartości, pola statystyk, obiektu Multi Box i pola wprowadzania.
Zachowaj pozycję przewijania Po zaznaczeniu tego pola wyboru i jego odpowiednika w oknie dialogowym Preferencje użytkownika, Obiekty aplikacja QlikView będzie zachowywać pozycję przewijania w pionie po dokonaniu selekcji w obiekcie tabeli.
Użyj warunku pokazywania Obiekt arkusza będzie wyświetlany lub ukryty w zależności od wyniku wyrażenia warunkowego, który jest obliczany na nowo na przykład przy każdej zmianie selekcji. Ten obiekt arkusza będzie ukryty tylko wtedy, gdy warunek zwróci wartość false. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Normalne Określ pozycję obiektu, ustawiając marginesy Lewy i Prawy oraz Szerokość i Wysokość obiektu.
Zminimalizowane Określ pozycję zminimalizowanego obiektu arkusza, ustawiając marginesy Lewy i Prawy oraz Szerokość i Wysokość zminimalizowanego obiektu.
Więcej.../Mniej...

Opcje

Właściciel Domena i ID użytkownika właściciela
Udostępnij obiekt Włącz, aby udostępniać obiekty innym użytkownikom. Włączenie tej opcji aktywuje poniższe ustawienia.
Udostępnij Wybierz opcję Udostępnij wszystkim lub Udostępnij według nazwy użytkownika.
Użytkownicy (Domena\ID użytkownika) Wybranie opcji Udostępnij według nazwy użytkownika spowoduje wyświetlenie listy z dodanymi użytkownikami. W celu dodania użytkownika kliknij ikonę , aby dodać wiersz. Wybierz wiersz, aby go odblokować i edytować informacje użytkownika. W celu usunięcia użytkowników kliknij ikonę obok każdego usuwanego użytkownika.