Przeskocz do zawartości głównej

Lista wartości — AJAX/Webview

Jest to najbardziej podstawowy obiekt na ekranie. Zawiera listę wszystkich możliwych wartości określonego pola. Na liście wartości często dokonuje się wyborów oraz analizuje połączenia i implikacje logiczne.

Lista wartości może także zawierać grupę cykliczną lub hierarchiczną. W przypadku użycia grupy hierarchicznej selekcja wartości pojedynczej na liście spowoduje drążenie listy wartości w dół i przełączenie do następnego pola bazowego w grupie. Aby ponownie wykonać drążenie w górę, należy kliknąć ikonę drążenia w górę w nagłówku listy wartości.

Po przydzieleniu grupy cyklicznej do listy wartości można wyświetlić następne pole w grupie, klikając ikonę cyklu pojawiającą się w nagłówku listy wartości. Można także przejść bezpośrednio do dowolnego pola w grupie przy użyciu opcji Cykl-> w menu obiektu listy wartości.

Lista wartości: Menu Obiekt

Menu obiektu można otworzyć jako menu kontekstowe po kliknięciu obiektu arkusza prawym przyciskiem myszy lub kliknięciu ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest wyświetlany).

Polecenia w tym menu mogą się różnić w przypadku używania widoku WebView z aplikacji QlikView lub otwierania dokumentu w przeglądarce internetowej. Menu zawiera następujące polecenia:

Właściwości...

Otwiera okno dialogowe Właściwości aktywnego obiektu arkusza.

Notatki

Umożliwia tworzenie i udostępnianie notatek dotyczących bieżącego obiektu.

Wyszukiwanie Otwiera okno wyszukiwania tekstu.
Wyszukiwanie rozmyte Otwiera wyszukiwanie tekstu w trybie rozmytym.
Wybierz możliwe

Zostaną wybrane wszystkie niewykluczone wartości w obiekcie arkusza.

Wybierz wykluczone

Zostaną wybrane wszystkie wykluczone wartości w obiekcie arkusza.

Wybierz wszystko

Zostaną wybrane wszystkie wartości w obiekcie arkusza.

Wyczyść

Czyści wszystkie bieżące selekcje w aktywnym obiekcie arkusza. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Wyczyść inne pola

Czyści selekcje we wszystkich innych obiektach arkusza, zachowując je w aktualnie aktywnym obiekcie arkusza.

Zablokuj

Blokuje wybrane wartości w aktywnym obiekcie arkusza. (Niedostępne, jeśli nie dokonano żadnych selekcji).

Odblokuj

Odblokowuje zablokowane wartości w aktywnym obiekcie arkusza. (Wyświetlane zamiast opcji Zablokuj, jeśli selekcje zostały zablokowane).

Kopiuj

Kopiuje zaznaczone obiekty arkusza do schowka. Funkcja kopiuje jedynie obiekty arkusza, bez danych ani grafik.

Kopiuj wartość komórki do schowka

Kopiuje wartość zaznaczonej komórki do schowka.

Kopiuj wybrane do schowka Kopiuje selekcje z list wartości do schowka.
Drukuj...

Otwiera wybrane obiekty arkusza w formacie tabelarycznym, w innym oknie przeglądarki. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Wyślij do pliku Excel

Eksportuje możliwe (w tym wybrane) wartości do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Wartości wyeksportowane pojawią się jako jedna kolumna w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 2007 lub jego późniejsza wersja. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Eksportuj...

Otwiera okno dialogowe Zapisz jako, w którym można określić ścieżkę, nazwę pliku oraz typ pliku (tabeli) dla treści eksportowanych danych.

Usuń

Usuwa wybrany obiekt z arkusza.

Właściwości listy wartości

Aby otworzyć okno dialogowe Właściwości, wybierz polecenie Właściwości z menu Obiekt . Jeśli polecenie Właściwości jest wyszarzone, może to oznaczać, że użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania właściwości.

Pole Wybierz pole w menu rozwijanym.
W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij przycisk Więcej...

Sortuj


Ustawia kolejność sortowania wartości w obiekcie arkusza. Niektóre opcje sortowania mogą być niedostępne dla wszystkich obiektów arkusza.
Jeśli określono więcej niż jedną kolejność sortowania, sortowanie odbywa się w następującej kolejności: stan, wyrażenie, częstotliwość, wartość liczbowa, tekst, kolejność ładowania. Stan dotyczy stanu logicznego (wybrane, opcjonalne lub wykluczone).

Sortowanie główne

Wartość Y
Określa, czy wartości wymiaru mają być sortowane zgodnie z wartością liczbową osi Y. Ta opcja jest niedostępna dla wymiarów wyliczanych.
Częstotliwość
Sortuje wartości pola wg częstotliwości (liczba wystąpień w tabeli).
Wartość liczbowa
Sortuje wartości pola wg wartości liczbowych.
Tekst
Sortuje wartości pola wg kolejności alfabetycznej.
Kolejność ładowania
Sortuje wartości pola wg kolejności ładowania początkowego.

Sortowanie pomocnicze

Częstotliwość
Sortuje wartości pola wg częstotliwości (liczba wystąpień w tabeli).
Wartość liczbowa
Sortuje wartości pola wg wartości liczbowych.
Tekst
Sortuje wartości pola wg kolejności alfabetycznej.
Kolejność ładowania
Sortuje wartości pola wg kolejności ładowania początkowego.

Sortuj wg wyrażenia

Sortuje wartości pola wg wprowadzonego wyrażenia. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Zachowaj wybrane na górze

Włącz, aby zachować wybrane na górze.

Liczba


Dla każdego pola obowiązuje domyślny format liczb, który można skonfigurować we właściwościach dokumentu: Liczba. Możliwe jest jednak użycie osobnego formatu liczb dla pojedynczego obiektu arkusza. Ta strona właściwości obowiązuje względem obiektu aktywnego i zawiera następujące kontrolki przeznaczone do formatowania wartości: 

Zastąp ustawienia domyślne

Wybierz, aby zastąpić ustawienia domyślne dla obiektu aktywnego.Format liczbWybierz format liczb spośród poniższych alternatyw.
Mieszane
Liczby oraz tekst. Liczby są przedstawione w formacie oryginalnym.
Liczba
Przedstawia wartości liczbowe z liczbą cyfr określoną w polu Dokładność.
Liczba całkowita
Przedstawia wartości liczbowe jako liczby całkowite.
Ustalone do
Przedstawia wartości liczbowe jako wartości dziesiętne z liczbą miejsc dziesiętnych określoną w polu Liczby dziesiętne.
Waluta
Przedstawia wartości w formacie określonym w polu Wzorzec formatu. Formatem domyślnym jest ustawienie Waluta systemu Windows.
Data
Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako daty, w formacie określonym w polu Wzorzec formatu.
Godzina
Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako czas, w formacie określonym w polu Wzorzec formatu.
Znacznik czasu
Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako data + godzina, w formacie określonym w polu Wzorzec formatu.
Interwał
Przedstawia czas w postaci sekwencyjnego przyrostu czasu (np. format = mm powoduje, że wartość jest przedstawiana jako liczba minut od początku kalendarza (1899:12:30:24:00)).

Wzorzec formatu

Kod formatu, który dodatkowo określa format wyświetlania pola. ISO ustawia format na standard ISO. Obowiązuje tylko dla opcji Data, Czas, Znacznik czasu i Interwał. Sys ustawia format na zgodny z ustawieniami systemowymi.

Dokładność

Liczba wyświetlanych cyfr.

Liczby dziesiętne

Ustawia liczbę uwzględnionych liczb dziesiętnych.

Separator l. dziesiętnych

Ustawia symbol dla separatorów dziesiętnych.

Separator tysięcy

Ustawia symbol dla separatorów tysięcy.

W procentach

Przedstawia formatowanie w procentach zamiast w liczbach bezwzględnych. To ustawienie jest dostępne tylko dla opcji Liczba, Liczba całk. i Ustalone do.

Podgląd

Przedstawia podgląd formatu liczb określonego powyżej.

Ukryj wykluczone

Określa, czy wykluczone wartości pola mają być wyświetlane. Wykluczone wartości stają się również niedostępne do selekcji.

Zastąp zablokowane pole Zaznaczenie tej opcji umożliwia dokonywanie selekcji w obiekcie arkusza nawet wtedy, gdy jest on zablokowany. Obiekt arkusza pozostanie zablokowany dla selekcji dokonywanych w innych miejscach dokumentu.
Pokaż częstotliwość

Określa, czy częstotliwość wybranej wartości pola będzie pokazywana. Częstotliwość oznacza liczbę kombinacji, jakie mogą zostać wybrane, a w których występuje wartość. Ta opcja jest niedostępna dla pól wyliczanych.


W procentach
Określa, czy częstotliwość ma być wyświetlana jako wartość bezwzględna, czy jako procent łącznej liczby pozycji.

Wyrażenia

Aby dodać wyrażenie, kliknij ikonę . Wybierz wyrażenie z listy. Opcja przenosi elementy na liście. Ikona usuwa elementy z listy. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia wyrażenia.

Włącz

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje włączenie wybranego wyrażenia. Jeśli pole nie będzie zaznaczone, wyrażenie nie będzie w ogóle używane.

Warunkowe

Kolumna będzie wyświetlona lub ukryta w zależności od wyrażenia warunkowego ocenianego podczas każdego rysowania obiektu. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana.

Wyrażenie

Podaj wyrażenie do wyświetlenia. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Dane (liczbowe)

Ustawia wyrównanie danych liczbowych na wartość Z lewej, Środek lub Z prawej.

Dane (tekstowe)

Ustawia wyrównanie danych tekstowych na wartość Z lewej, Środek lub Z prawej.

Reprezentacja

Wybierz reprezentację na liście rozwijanej. W zależności od wybranej reprezentacji będą wyświetlane inne ustawienia.

Tekst
Brak innych ustawień.

Grafika
Po wybraniu opcji Grafika można skonfigurować ustawienia dotyczące opcji Rozciągnięcia grafiki:
Bez rozciągania
Wyświetla grafikę bez rozciągania. Wyświetla grafikę bez rozciągania. Może to spowodować, że części grafiki będą niewidoczne lub zostanie wypełniona tylko część obiektu.
Wypełnij
Grafika jest rozciągana w celu dopasowania do obszaru obiektu, bez zachowania proporcji oryginalnej grafiki.
Zachowaj proporcje
Grafika jest maksymalnie rozciągana w celu wypełnienia obszaru obiektu, ale z zachowaniem proporcji.
Wypełnij, zach. propor.
Grafika jest rozciągana w celu wypełnienia obszaru obiektu w obu kierunkach z zachowaniem proporcji.

Miernik
Dostępne są różne style miernika. Wykres zegarowy zostanie wpisany do dostępnej komórki tabeli. Ustawienia różnych alternatyw miernika:
Min.
Określa minimalną wartość miernika. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Maks.
Określa maksymalną wartość miernika. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Wykres miniaturowy
Po wybraniu tej opcji QlikView wyświetli wartość wyrażenia na miniaturowym wykresie z wyrażeniem zagregowanym w dodatkowym wymiarze. Wykres zostanie wpisany do dostępnej komórki tabeli. Można określić wymiar i ustawienia wizualne wykresu miniaturowego.
Ustawienia dla wykresu miniaturowego:
Pole
Wybierz pole, dla którego wyrażenie będzie wykreślane.
Tryb
Ustaw tryb wykresu miniaturowego: wykres przebiegu w czasie, linie, kropki, słupki lub wąsy.

Uwaga: Wykres miniaturowy nie będzie wyświetlany w przypadku eksportowania do programu Excel!


Właściwości listy wartości: Prezentacja

Prezentacja

Styl selekcji Ustawia styl selekcji dotyczący dokumentu. Wybierz spośród dostępnych możliwości w rozwijanym menu. Po wybraniu opcji <Ustawienia domyślne użytkownika> dokument zawsze będzie otwierany na konkretnym komputerze ze stylem selekcji ustawionym jako preferowany przez użytkownika w obszarze Preferencje użytkownika.

Reprezentacja

Tekst
Po wybraniu tej opcji wartości pól będą zawsze interpretowane i wyświetlane jako tekst.

Grafika
Po wybraniu tej opcji QlikView będzie interpretować każdą wartość pola jako referencję do pliku graficznego. Referencja może być ścieżką do pliku graficznego na dysku (np. C:\Mypic.jpg) lub wewnątrz dokumentu qvw (np. qmem://<Name>/<Peter>). Jeśli QlikView nie uda się zinterpretować wartości pola jako poprawnej referencji do pliku graficznego, zostanie wyświetlona sama wartość. Kliknij , aby otworzyć wyskakujące okienko Ustawienia grafiki.

Wyskakujące okienko Ustawienia grafiki

Rozciągnięcie grafiki
Bez rozciągania
Wyświetla grafikę bez rozciągania. Wyświetla grafikę bez rozciągania. Może to spowodować, że części grafiki będą niewidoczne lub zostanie wypełniona tylko część obiektu.
Wypełnij 
Grafika jest rozciągana w celu dopasowania do obszaru obiektu, bez zachowania proporcji oryginalnej grafiki.
Zachowaj proporcje 
Grafika jest maksymalnie rozciągana w celu wypełnienia obszaru obiektu, ale z zachowaniem proporcji.
Wypełnij, zach. propor. 
Grafika jest rozciągana w celu wypełnienia obszaru obiektu w obu kierunkach z zachowaniem proporcji.

W razie braku grafiki ukryj tekst
Nie będzie wyświetlany tekst, gdy w aplikacji QlikView nie będzie możliwe zinterpretowanie wartości pola jako poprawnej referencji do grafiki.


Informacja jako grafika
Po wybraniu tej opcji QlikView będzie wyświetlać informacje o grafice powiązane z wartością pola z wykorzystaniem instrukcji info load/select w skrypcie. Jeśli dla danej wartości pola nie będzie dostępna żadna grafika, zostanie wyświetlona sama wartość, chyba że zaznaczone jest pole wyboru W razie braku grafiki ukryj tekst.

Wyrównaj tekstTutaj ustawia się wyrównanie wartości pól tekstowych na liście wartości.
Wyrównanie liczbTutaj ustawia się wyrównanie wartości pól liczbowych na liście wartości.
Autom. kolumny

Liczba kolumn jest wybiera automatycznie.

Stała liczba kolumnJeśli dozwolone jest wiele kolumn, określ ich liczbę w polu wejściowym lub przeciągnij suwak na żądaną liczbę.
Kolor tłaUstawia kolor tła (pełny lub gradientowy). Kliknij , aby wybrać kolor.
Grafika tła

Ustawia grafikę jako tło. Kliknij , aby przeglądać w poszukiwaniu grafiki. Kliknij , aby otworzyć wyskakujące okienko Grafika.

Więcej.../Mniej...

Ogólne

Pokaż jako widok drzewa

Pokazuje listę wartości jako widok drzewa. Tę kontrolkę można stosować tylko wówczas, gdy pole zawiera reprezentację ścieżki węzłów w hierarchii. Tego rodzaju pole można wygenerować przy użyciu parametru Ścieżka prefiksu Hierarchia.

Z separatorem

Ustawia znak, który powinien być interpretowany jako separator w ścieżce używanej dla Widoku drzewa.

Tryb wyszukiwania

Domyślny tryb wyszukiwania

Tutaj można określić domyślny tryb każdego wyszukiwania tekstowego: Symbol wieloznaczny, Rozmyte, Normalne i Asocjacyjne.

Uwaga:

Tryb Asocjacyjne jest dostępny jako tryb wyszukiwania tylko dla list wartości.

Uwzględniaj w wyszukiwaniu wartości wykluczone

Lista rozwijana zawiera do wyboru opcje Tak, Nie i <użyj domyślnego>, które dotyczą ustawienia domyślnego, jakie zostało określone w obszarze Preferencje użytkownika, Ogólne.

Pomiń poziomy pasek przewijania

Zaznacz tę opcję, aby pominąć poziomy pasek przewijania, który jest normalnie wyświetlany, gdy wartości pól są zbyt szerokie dla określonej szerokości listy wartości. Zamiast tego wartości pól będą w razie potrzeby obcinane.

Porządkuj według kolumn

W wielokolumnowych obiektach arkusza wartości są wyświetlane wierszami w ustawionej kolejności sortowania. Opcja Porządkuj według kolumn powoduje przełączenie na wyświetlanie według kolumn.

Obramowania komórki

Wartości pola będą rozdzielone liniami poziomymi przypominającymi wiersze tabeli. Opcja Obramowania komórki jest aktywowana automatycznie po zaznaczeniu opcji Zawijaj tekst, ale można ją później wyłączyć.

Zawijaj tekst w komórce

Po zaznaczeniu tej opcji zawartość komórki będzie wyświetlana w więcej niż jednym wierszu.

Wiersze w komórce

Ustaw liczbę wierszy w komórce.

Drukuj wszystkie wartości

Podczas drukowania list wartości domyślnie drukowane są tylko możliwe wartości. Po zaznaczeniu tego pola wyboru drukowane będą wszystkie wartości (także wykluczone).

Wydruk zależny od układu

Po zaznaczeniu tego pola wyboru lista wartości będzie drukowana tak, jak jest wyświetlana na ekranie, tzn. z taką samą liczbą kolumn, z takimi samymi kodami kolorów selekcji komórek itp. Może to być przydatne np. podczas uwzględniania list wartości w raportach.

Symbol NULL

Symbol wprowadzony tutaj będzie używany do wyświetlania w obiekcie wartości NULL.

Symbol brakującego

Symbol wprowadzony tutaj będzie używany do wyświetlania w obiekcie brakujących wartości.

Styl

Tekst

W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę .

Czcionka nagłówka

W celu ustawienia czcionki nagłówka kliknij ikonę .

Nagłówek aktywny

W celu ustawienia koloru tła aktywnego nagłówka kliknij ikonę . W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę .

Nagłówek nieaktywny

W celu ustawienia koloru tła nieaktywnego nagłówka kliknij ikonę . W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę .

Użyj obramowania

Zaznacz to pole wyboru, aby używać obramowania wokół obiektu arkusza. Kliknij , aby ustawić kolor obramowania.

Szerokość obramowania

Określ szerokość obramowania w polu wejściowym lub przesuń suwak na odpowiednią wartość. Szerokość jest określona w pikselach.

Zaokrąglone rogi

Kliknij , aby otworzyć wyskakujące okienko Zaokrąglone rogi.

Uwaga:

Opcja Zaokrąglone rogi jest dostępna jedynie w przypadku wybrania opcji Zaawansowane Tryb określania stylu na karcie Właściwości dokumentu: Ogólne.

Wyskakujące okienko Zaokrąglone rogi

Wybierz

Stałe

or

Względne

a także określ narożniki, których będzie to dotyczyło. Wybierz także

Zaokrąglenie.

W tym celu podaj odpowiednią wartość. 

Szerokość paska przewijania

Określ szerokość obramowania w polu wejściowym lub przesuń suwak na odpowiednią wartość. Szerokość jest określona w pikselach. Ta kontrolka wpływa zarówno na szerokość, jak i na względny rozmiar symboli paska przewijania.

 

Właściwości listy wartości: Nagłówek

Nagłówek

EtykietaDo pola tekstowego można wprowadzić tytuł, który będzie wyświetlany jako nagłówek obiektu arkusza. Jeśli wartość w polu Etykieta nie zostanie ustawiona, używana będzie nazwa pola (o ile opcja Pokaż nagłówek jest zaznaczona). Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Pokaż nagłówekZaznaczenie tej opcji spowoduje rysowanie nagłówka u góry obiektu arkusza. Listy wartości i inne obiekty grupowe będą mieć tę opcję domyślnie włączoną, w przeciwieństwie do przycisków, obiektów tekstu i obiektów linii/strzałki.
Wyrównanie nagłówkaZ lewej/Środek/Z prawej
Nagłówek o wielu wierszach (zawijanie wyrazów)Jeśli ta opcja jest zaznaczona, tekst będzie wyświetlany w wielu wierszach.
Liczba wierszyJeśli włączono wielowierszowy nagłówek, określ liczbę wierszy w polu wejściowym lub przeciągnij suwak na żądaną liczbę.
Wyrównanie nagłówkaGóra/Środek/Dół
Więcej.../Mniej...

Ikony w nagłówku

Niektóre opcje mogą być niedostępne dla wszystkich obiektów.

Menu

Otwiera menu obiektu.

Wyczyść

Czyści wszystkie bieżące selekcje w aktywnym obiekcie arkusza.

Drukuj

Otwiera wybrane obiekty arkusza w formacie tabelarycznym, w innym oknie przeglądarki. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.

Kopiuj dane

Kopiuje wartości pola w obiekcie arkusza. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.

Kopiuj grafikę do schowka

Kopiuje obiekt arkusza jako grafikę do Schowka. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.

Wyślij do pliku Excel

Eksportuje możliwe (w tym wybrane) wartości do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Wartości wyeksportowane pojawią się jako jedna kolumna w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 2007 lub jego późniejsza wersja. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.

Zezwalaj na minimalizowanie

Po zaznaczeniu tej opcji w nagłówku okna obiektu arkusza zostanie wyświetlona ikona minimalizacji, która umożliwia zminimalizowanie obiektu. Ponadto pozwoli to na minimalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka.

Autom. minimalizacja

Ta opcja jest dostępna, jeśli zaznaczono opcję Zezwalaj na minimalizowanie. Jeśli zaznaczono opcję Autom. minimalizacja dla kilku obiektów arkusza na tym samym arkuszu, wówczas w dowolnym momencie możliwe będzie automatyczne zminimalizowanie wszystkich arkuszy oprócz jednego. Jest to użyteczne np. w celu naprzemiennego wyświetlania kilku wykresów w tym samym obszarze arkusza.

Zezwalaj na maksymalizowanie

Po zaznaczeniu tej opcji w nagłówku okna obiektu arkusza zostanie wyświetlona ikona maksymalizacji, która umożliwia zmaksymalizowanie obiektu. Ponadto pozwoli to na maksymalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka. Jeśli zaznaczono obydwie opcje, Zezwalaj na minimalizowanie i Zezwalaj na maksymalizowanie, wówczas dwukrotne kliknięcie spowoduje minimalizację obiektu.

Tekst pomocy

Tutaj można wprowadzić tekst pomocy, który będzie wyświetlany w wyskakującym okienku. Ta opcja jest niedostępna na poziomie dokumentu. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Możliwe jest na przykład wprowadzenie opisu obiektu arkusza. Do nagłówka okna obiektu zostanie dodana ikona pomocy. Tekst będzie wyświetlany w wyskakującym okienku, które będzie widoczne, gdy nad ikoną zostanie umieszczony wskaźnik myszy.

Szybka zmiana typu

Można tu włączyć przełączanie między typami wykresów. Niedostępne dla wszystkich obiektów. Kliknij , aby otworzyć wyskakujące okienko.

Wyskakujące okienko Szybkie ustawienia typu

Zaznacz pola dla typów wykresów, które zamierzasz przełączać przy użyciu szybkiej zmiany typu.

Właściwości listy wartości: Opcje

Opcje

Niektóre opcje mogą być niedostępne dla wszystkich obiektów.

Tylko do odczytuUstawia wykres jako dostępny tylko do odczytu, co uniemożliwia dokonywanie selekcji poprzez klikanie lub malowanie myszą na wykresie.
Zezwalaj na przenoszenie/zmianę rozmiaruUsunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi przenoszenie obiektu arkusza i zmianę jego rozmiaru.
Zezwalaj na kopiowanie/klonowanieUsunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi tworzenie kopii obiektu arkusza. Niektóre klienty mogą nie obsługiwać tego ustawienia.
Określaj rozmiar obiektu do danychJeśli w wyniku dokonanych selekcji tabela stanie się mniejsza od przydzielonego rozmiaru obiektu arkusza, zwykłym zachowaniem aplikacji QlikView jest zmniejszenie obramowania wokół takiego obiektu tabeli. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje wyłączenie automatycznego dostosowywania rozmiaru i spowoduje pozostawianie pustego miejsca.
Zezwalaj na wyświetlanie informacji w nagłówkuJeśli użyto funkcji Info i z wartością pola są powiązane informacje, w nagłówku okna będzie wyświetlana ikona informacji. Jeśli nie jest pożądane wyświetlanie ikony informacji w nagłówku, można usunąć zaznaczenie tej opcji. Dostępne jedynie w przypadku listy wartości, pola statystyk, obiektu Multi Box i pola wprowadzania.
Zachowaj pozycję przewijaniaPo zaznaczeniu tego pola wyboru i jego odpowiednika w oknie dialogowym Preferencje użytkownika, Obiekty aplikacja QlikView będzie zachowywać pozycję przewijania w pionie po dokonaniu selekcji w obiekcie tabeli.
Użyj warunku pokazywaniaObiekt arkusza będzie wyświetlany lub ukryty w zależności od wyniku wyrażenia warunkowego, który jest obliczany na nowo na przykład przy każdej zmianie selekcji. Ten obiekt arkusza będzie ukryty tylko wtedy, gdy warunek zwróci wartość false. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
NormalneOkreśl pozycję obiektu, ustawiając marginesy Lewy i Prawy oraz Szerokość i Wysokość obiektu.
ZminimalizowaneOkreśl pozycję zminimalizowanego obiektu arkusza, ustawiając marginesy Lewy i Prawy oraz Szerokość i Wysokość zminimalizowanego obiektu.
Więcej.../Mniej...

Opcje

WłaścicielDomena i ID użytkownika właściciela
Udostępnij obiektWłącz, aby udostępniać obiekty innym użytkownikom. Włączenie tej opcji aktywuje poniższe ustawienia.
UdostępnijWybierz opcję Udostępnij wszystkim lub Udostępnij według nazwy użytkownika.
Użytkownicy (Domena\ID użytkownika) Wybranie opcji Udostępnij według nazwy użytkownika spowoduje wyświetlenie listy z dodanymi użytkownikami. W celu dodania użytkownika kliknij ikonę , aby dodać wiersz. Wybierz wiersz, aby go odblokować i edytować informacje użytkownika. W celu usunięcia użytkowników kliknij ikonę obok każdego usuwanego użytkownika.