Przeskocz do zawartości głównej

Wykres zegarowy — AJAX/Webview

Wykresy zegarowe służą do wyświetlania wartości pojedynczego wyrażenia bez wymiarów.

Wykres zegarowy: Menu Obiekt

Menu obiektu można otworzyć jako menu kontekstowe po kliknięciu obiektu arkusza prawym przyciskiem myszy lub kliknięciu ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest wyświetlany).

Polecenia w tym menu mogą się różnić w przypadku używania widoku WebView z aplikacji QlikView lub otwierania dokumentu w przeglądarce internetowej. Menu zawiera następujące polecenia:

Właściwości...

Otwiera okno dialogowe Właściwości aktywnego obiektu arkusza.

Notatki

Umożliwia tworzenie i udostępnianie notatek dotyczących bieżącego obiektu.

Odłącz Tytuł wykresu jest dołączany z tekstem „(Odłączone)”, a selekcje dokonywane w dokumencie nie powodują aktualizacji wykresu (chociaż nadal możliwe są selekcje z wykresu). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy wykres jest dołączony. Utworzenie kopii wykresu i odłączenie jej umożliwia bezpośrednie porównywanie kopii oraz oryginału.
Dołącz Dołącza odłączony wykres. Wykres zostaje dynamicznie powiązany z danymi. To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy wykres jest odłączony.
Ustaw referencję Wybranie tej opcji umożliwia ustawienie referencji wykresu, np. stałego obszaru kreślenia wykresu z bieżącymi selekcjami. W przypadku dokonywania dalszych selekcji w dokumencie referencyjny obszar kreślenia pozostanie i będzie widoczny wyszarzony w tle. Osie wykresu itp. będą dostosowywane w taki sposób, aby zawsze zawierały maksimum referencyjnego zestawu danych i bieżącego zestawu danych. Bieżący zestaw danych jest zawsze nanoszony na tle wykresu referencyjnego, tj. niektóre części wykresu referencyjnego mogą być zasłonięte przez wykres bieżącego zestawu danych. Wyświetlanie referencyjnych obszarów kreślenia jest możliwe tylko w przypadku niektórych typów wykresów, np. wykresów słupkowych, wykresów liniowych, wykresów kombi, wykresów radarowych, wykresów rozrzutu, wykresów siatkowych i wykresów zegarowych ze wskazówkami. Nie można ustawić referencji dla wykresu zawierającego drążenie lub grupę cykliczną. Referencja zostanie utracona w przypadku zamknięcia dokumentu albo w przypadku przeładowania danych. Maksymalna liczba obiektów do uwzględnienia w przypadku używania opcji Ustaw referencję wynosi 500.
Wyczyść odwołanie To polecenie jest zastępowane przez polecenie Ustaw referencję, gdy ustawiona jest referencja. Po jego wybraniu poprzednio ustawiona referencja zostanie wyczyszczona, a wykres wróci do trybu normalnego wykresu.
Wyczyść wszystkie selekcje

Czyści wszystkie bieżące selekcje w aktywnym obiekcie arkusza. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Kopiuj

Kopiuje zaznaczone obiekty arkusza do schowka. Funkcja kopiuje jedynie obiekty arkusza, bez danych ani grafik.

Drukuj...

Otwiera wybrane obiekty arkusza w formacie tabelarycznym, w innym oknie przeglądarki. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Wyślij do pliku Excel

Eksportuje możliwe (w tym wybrane) wartości do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Wartości wyeksportowane pojawią się jako jedna kolumna w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 2007 lub jego późniejsza wersja. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Eksportuj...

Otwiera okno dialogowe Zapisz jako, w którym można określić ścieżkę, nazwę pliku oraz typ pliku (tabeli) dla treści eksportowanych danych.

Szybka zmiana

Umożliwia zmianę typu bieżącego wykresu. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). Dostępne jedynie po włączeniu opcji Szybka zmiana typu na wykresie na karcie Nagłówek okna dialogowego Właściwości.

Minimalizuj

Powoduje przekształcenie obiektu do postaci ikony. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy minimalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.

Przywróć

Przywraca pierwotną wielkość i położenie obiektu, który został zminimalizowany lub zmaksymalizowany. Ten sam rezultat powoduje dwukrotne kliknięcie ikony obiektu zminimalizowanego albo kliknięcie ikony w nagłówku (jeśli jest widoczny) obiektu zmaksymalizowanego. To polecenie jest dostępne tylko dla obiektów zminimalizowanych lub zmaksymalizowanych.

Maksymalizuj

Powiększa obiekt, który w rezultacie wypełnia cały arkusz. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy maksymalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.

Usuń

Usuwa wybrany obiekt z arkusza.

Właściwości wykresu zegarowego

Aby otworzyć okno dialogowe Właściwości, wybierz polecenie Właściwości z menu Obiekt . Jeśli polecenie Właściwości jest wyszarzone, może to oznaczać, że użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania właściwości.

Wyrażenia

Wybierz wyrażenia z listy rozwijanej. Aby dodać wyrażenie, kliknij ikonę . Wybierz wyrażenie z listy rozwijanej. Użyj ikony , aby przenosić elementy na liście. Ikona usuwa elementy z listy. W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij przycisk Więcej....

Wyrażenie

Włącz

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje włączenie wybranego wyrażenia. Jeśli pole nie będzie zaznaczone, wyrażenie nie będzie w ogóle używane.

Warunkowe

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje dynamiczne ukrywanie lub wyświetlanie wyrażenia w zależności od wartości wyrażenia warunkowego, które można wprowadzić po kliknięciu przycisku w poniższym oknie edycji.

Etykieta

Etykieta wyrażenia. Podaj nazwę, jaka ma być wyświetlana w wykresie. Jeśli nie zostanie podany żaden tekst, wówczas etykieta będzie automatycznie ustawiona na tekst wyrażenia. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Wyrażenie

Wyświetla aktualnie wybrane wyrażenie.

Komentarz

Wprowadź komentarz opisujący przeznaczenie i sposób działania wyrażenia. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

 
Akcje Wybierz akcje z rozwijanej listy. Aby dodać akcję, kliknij ikonę . Wybierz akcję z rozwijanego menu. Użyj ikony , aby przenosić elementy na liście. Ikona usuwa elementy z listy. Kliknij , aby otworzyć wyskakujące okienko Ustawienia akcji.

Wyskakujące okienko Ustawienia akcji

Wybierz

Typ

oraz

Podtyp

akcji na rozwijanych listach:

Selekcja

Wybierz w polu

Wybiera wskazane wartości i pola. W obszarze Szukany ciąg można określić maskę wyszukiwania, np. wpisanie (A|B) powoduje wybranie A i B.

Wybierz wykluczone

Wybiera wykluczone wartości we wskazanym polu.

Wybierz możliwe

Wybiera możliwe wartości we wskazanym polu.

Przełącz selekcję

Przełącza między bieżącą selekcją a selekcją określoną przez wartości Pole i Szukany ciąg. W obszarze Szukany ciąg można określić maskę wyszukiwania, np. wpisanie (A|B) powoduje wybranie A i B.

Do przodu

Przechodzi o jeden krok do przodu na liście selekcji.

Wstecz

Przechodzi o jeden krok do tyłu na liście selekcji.

Selekcja Pareto

Dokonuje we wskazanym polu selekcji Pareto na podstawie wyrażenia i udziału procentowego. Selekcja tego typu służy do wybrania elementów najbardziej przyczyniających się do wartości miary, zwykle zgodnie z ogólną zasadą 80/20. Na przykład aby znaleźć największych klientów przynoszących 80% obrotów, należy podać pole Customer, wyrażenie sum(Turnover) i wartość procentową 80.

Zablokuj pole

Blokuje selekcje we wskazanym polu.

Zablokuj wszystko

Blokuje wszystkie wartości we wszystkich polach.

Odblokuj pole

Odblokowuje selekcje we wskazanym polu.

Odblokuj wszystkie

Odblokowuje wszystkie wartości we wszystkich polach.

Odblokuj i wyczyść wszystkie

Odblokowuje wszystkie wartości i czyści wszystkie selekcje we wszystkich polach.

Wyczyść inne pola

Czyści wszystkie pola pokrewne poza polem wskazanym.

Wyczyść wszystko

Czyści wszystkie selekcje poza zablokowanymi.

Wyczyść pole

Czyści określone pole.

Układ

Aktywuj obiekt

Aktywuje obiekt wskazany jako ID obiektu. Ta funkcja nie działa w kliencie Ajax.

Aktywuj arkusz

Aktywuje arkusz wskazany jako ID arkusza.

Aktywuj następny arkusz

Otwiera następny arkusz w dokumencie.

Aktywuj poprzedni arkusz

Otwiera poprzedni arkusz w dokumencie.

Minimalizuj obiekt

Minimalizuje obiekt wskazany jako ID obiektu.

Maksymalizuj obiekt

Maksymalizuje obiekt wskazany jako ID obiektu.

Przywróć obiekt

Przywraca obiekt wskazany jako ID obiektu.

Zakładka

Zastosuj zakładkę

Stosuje zakładkę podaną w polu ID zakładki. Jeśli istnieją dwie zakładki o tym samym identyfikatorze, zostanie zastosowana zakładka dokumentu. Aby zastosować zakładkę serwera, podaj Server\ID_zakładki. 

Utwórz zakładkę

Tworzy zakładkę z bieżącej selekcji. Podaj wartości ID zakładki i Nazwa zakładki. Wybierz Ukryty , aby utworzyć zakładkę ukrytą.

Zastąp zakładkę

Zastępuje zakładkę podaną w polu ID zakładki bieżącą selekcją.

Drukuj

Drukuj obiekt

Drukuje obiekt wskazany jako ID obiektu. Jeśli obiekt ma być wysłany do innej drukarki niż domyślna, wskaż ją w polu Nazwa drukarki. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).

Drukuj arkusz

Drukuje arkusz wskazany jako ID arkusza. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza). Ta funkcja nie działa w kliencie AJAX.

Drukuj raport

Drukuje raport wskazany jako ID raportu. Jeśli raport ma być wysłany do innej drukarki niż domyślna, wskaż ją w polu Nazwa drukarki. Zaznacz pole wyboru Pokaż okno dialogowe drukowania, jeśli ma być wyświetlane okno dialogowe drukowania systemu Windows. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).

Zewnętrzne

Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.

Eksportuj

Eksportuje tabelę zawierającą określony zestaw pól, ale eksportowane są tylko te wiersze, które mają znaczenie z punktu widzenia dokonanej selekcji. Kliknij przycisk Konfiguracja na stronie Akcje, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia akcji eksportu (niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).

Uwaga: Ta funkcja nie działa w kliencie Ajax.

Uruchamianie

Uruchamia program zewnętrzny. W oknie dialogowym Akcje można konfigurować następujące ustawienia:
Aplikacja
Kliknij przycisk Przeglądaj..., aby znaleźć uruchamianą aplikację. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
Nazwa pliku
Wprowadź ścieżkę do pliku, który ma zostać otwarty z użyciem aplikacji określonej powyżej. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
Parametry
Określ parametry wiersza polecenia używane przy uruchamianiu aplikacji. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
Katalog roboczy
Ustawia katalog roboczy uruchamianej aplikacji. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
Zakończ aplikację, gdy program QlikView jest zamknięty
Wymusza zamknięcie aplikacji w chwili zamknięcia programu QlikView. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).

Uwaga: Ta funkcja nie działa w kliencie Ajax.

Otwórz adres URL

Za pomocą opcji Otwórz adres URL można otworzyć adres URL do dokumentu programu QlikView z innego dokumentu programu QlikView (łańcuchy dokumentów). Ta opcja pozwala otworzyć adres URL w domyślnej przeglądarce internetowej. Ta funkcja nie może być używana jako wyzwalacz dokumentu i arkusza. W przypadku użycia opcji Otwórz adres URL należy upewnić się, że nazwa dokumentu jest wprowadzona do ciągu akcji małymi literami.

W miarę możliwości należy używać opcji Otwórz dokument QlikView zamiast opcji Otwórz adres URL.

Otwórz dokument QlikView

Za pomocą opcji Otwórz dokument QlikView, aby otworzyć dokument QlikView z innego dokumentu QlikView (łańcuchy dokumentów). Należy podać również rozszerzenie pliku docelowego. Ta funkcja nie może być używana jako wyzwalacz dokumentu i arkusza. Ścieżki względne do nawigacji od jednego dokumentu QlikView do innego są obsługiwane we wszystkich klientach, pod warunkiem że dokumenty połączone w łańcuch są zapisane w tej samej strukturze folderów (tej samej instalacji).

Przykłady

Poniższe przykłady pokazują sposób zapisu ścieżki do pliku docelowego w celu skonfigurowania łańcucha dokumentów za pomocą opcji Otwórz dokument QlikView.

Example: Plik znajduje się w tej samej strukturze folderów (tej samej instalacji).

 • Jeśli plik docelowy jest w tym samym folderze:
  DestinationDoc.qvw
 • Jeśli plik docelowy jest w podfolderze:
  SubFolder/DestinationDoc.qvw
 • Jeśli plik docelowy jest w górnym folderze:
  ../DestinationDoc.qvw
 • Jeśli plik docelowy jest w górnym i równoległym folderze:
  ../ParallelFolder/DestinationDoc.qvw

Example: Plik znajduje się w innej strukturze folderów (w innej instalacji).

Ścieżka względna między różnymi instalacjami jest obsługiwana tylko w kliencie Ajax.

 • Jeśli plik docelowy znajduje się w innej instalacji:
  ../DifferentMount/DestinationDoc.qvw

Example: Użycie ścieżki do instalacji w celu wskazania dokumentu QlikView

Ustawianie ścieżki do folderów zainstalowanych jest obsługiwane tylko w kliencie Ajax.

 • Jeśli plik docelowy jest w tym samym folderze zainstalowanym:
  \Mount\DestinationDoc.qvw
 • Jeśli plik docelowy jest w tym innym folderze zainstalowanym:
  \DifferentMount\DestinationDoc.qvw
Uwaga: Łączenie dokumentów w łańcuchy w przypadku folderów zainstalowanych nie działa z wtyczką programu Internet Explorer (IE).

Example: Użycie ścieżki bezwzględnej w celu wskazania dokumentu QlikView

Używanie ścieżek bezwzględnych w celu łączenia dokumentów w łańcuchy jest obsługiwane w kliencie Ajax oraz w programie QlikView Desktop.

 • Ścieżka bezwzględna do lokalnego folderu głównego lub instalacji lokalnej:
  C:\...\DestinationDoc.qvw
 • Ścieżka bezwzględna do udziału sieciowego:
  \\SharedStorage\...\DestinationDoc.qvw

Zaznacz opcję Przenieś stan, aby przenieść wybory z dokumentu oryginalnego do dokumentu docelowego. Najpierw nastąpi wyczyszczenie wyborów z dokumentu docelowego.
Zaznacz opcję Zastosuj stan na bieżącym, aby zachować wybory z dokumentu docelowego i dodatkowo nałożyć na nie wybory z oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Użycie opcji Zastosuj stan na bieżącym może spowodować nieoczekiwane wyniki, jeśli wybory dokonane w dwóch dokumentach są sprzeczne.

Zaznacz opcję Otwórz w tym samym oknie, aby otworzyć nowy dokument w tej samej karcie przeglądarki, gdy używany jest klient AJAX ZFC.

Uwaga: Działanie Otwórz dokument QlikView nie jest obsługiwane w przypadku użytkowników niedomenowych, którzy używają wtyczki do przeglądarki Internet Explorer (IE).

Uruchom makro

Wprowadź ścieżkę i nazwę uruchamianego makra. Można wpisać dowolną nazwę, pod którą będzie można później utworzyć makro w oknie dialogowym Edytuj moduł, lub wyrażenie obliczane dla potrzeb aktualizacji dynamicznej.

Ustaw zmienną

Przypisuje wartość określonej zmiennej.

Pokaż informacje

Wyświetla powiązane informacje, na przykład plik tekstowy lub grafikę dla pola wskazanego jako Pole. Ta funkcja nie działa w kliencie Ajax.

Zamknij ten dokument

Zamyka aktywny dokument QlikView.

Przeładuj

Przeładowuje bieżący dokument. Ta funkcja nie działa ani w kliencie Ajax, ani we wtyczce IE.

Aktualizacja dynamiczna

Wykonuje aktualizację dynamiczną danych w aktualnie załadowanym dokumencie. Instrukcję aktualizacji dynamicznej należy wprowadzić w polu Instrukcja.

Przeznaczeniem funkcji aktualizacji dynamicznej jest umożliwienie administratorowi QlikView ładowania do dokumentu QlikView ograniczonej ilości danych z pojedynczego źródła bez konieczności przeładowania dokumentu. Dane mogą być następnie analizowane przez klienty łączące się z serwerem QlikView Server.

Uwaga! Przesłane dane są przechowywane jedynie w pamięci operacyjnej, więc wszelkie informacje dodane lub zaktualizowane z wykorzystaniem aktualizacji dynamicznej zostaną utracone w razie przeładowania dokumentu.

Następująca gramatyka opisuje instrukcje i składowe instrukcji, jakich można używać z funkcją aktualizacji dynamicznej:

 • statements ::= statement { “;” statement }
 • statement ::= insert_statement | update_statement | delete_statement | begin_transaction_statement | commit_transaction_statement
 • insert_statement ::= "INSERT" "INTO" ("*" | table_name) field_list "VALUES" value_list {"," value_list} ["KEY" ["AUTO" | (" (" field_list ")")] ["REPLACE" (["WITH" "ONE"] | "EACH") ]]
 • update_statement ::= "UPDATE" ("*" | table_name) set_clause {"," | set_clause} "WHERE" condition ["AUTO" "INSERT"]
 • delete_statement ::= "DELETE" "FROM" ("*" | table_name] "WHERE" condition
 • begin_transaction_statement ::= "BEGIN" ("TRANSACTION" | "TRAN") [trans_name]
 • commit_transaction_statement ::= "COMMIT" ["TRANSACTION" | "TRAN"] [trans_name]
 • table_name ::= identifier | quoted_name
 • field_list ::= "(" field_name {"," field_name} ")"
 • value_list ::= "("value {"," value} ")"
 • set_clause ::= "SET" field_name "=" any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
 • field_name ::= identifier | quoted string
 • value ::= identifier | any_qlikview_number | quoted string
 • condition ::= any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
 • identifier ::= any_qlikview_identifier
 • quoted_string ::= "[" [^]]+ "]"

Example:  

UPDATE AbcTable SET Discount = 123 WHERE AbcField=1

Uwaga: Aby było możliwe korzystanie z aktualizacji dynamicznej, funkcja ta musi być włączona zarówno w dokumencie, jak i na serwerze.
Pokaż tytuł Domyślnie etykieta pierwszego zdefiniowanego wyrażenia jest ustawiona jako tytuł wykresu. Usuń zaznaczenie pola wyboru, jeśli nie chcesz umieszczać tytułu wykresu. Tytuł może być zdefiniowany jako formuła wyliczana na potrzeby aktualizacji dynamicznej. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Więcej.../Mniej... Kliknij ten przycisk, aby rozwinąć/zwinąć sekcję rozwijaną, która zawiera dodatkowe karty.

Właściwości wykresu zegarowego: Prezentacja

Prezentacja

Wygląd Wybierz jeden z dostępnych widoków z listy.
Min. miernika Określa minimalną wartość miernika. Odpowiada to dolnej pozycji wskaźnika miernika.
Maks. miernika Określa maksymalną wartość miernika. Odpowiada to górnej pozycji wskaźnika miernika.
Ustawienia segmentu miernika W tej grupie określa się segmenty składowe miernika. Wszystkie mierniki poza miernikami LED muszą mieć co najmniej jeden segment. W przypadku mierników kołowych i liniowych segmenty tworzą różnokolorowe obszary w tle miernika. W przypadku mierników w postaci sygnalizatora świetlnego każdy segment odpowiada jednemu rodzajowi światła. Przedstawiana jest lista segmentów i można wybrać jeden segment na liście, aby zmienić jego właściwości.

Wybierz segment w rozwijanym menu, aby dodać segment, kliknij ikonę . Kliknij , aby wybrać kolor na powiązaniu. Kliknij , aby usunąć elementy z listy. Kliknij , aby otworzyć wyskakujące okienko.

Wyskakujące okienko Ustawienia segmentu miernika

Autom. szerok. segmentów

Po zaznaczeniu tego pola wyboru powiązania segmentów będą obliczane automatycznie na podstawie wartości min. i maks. mierników oraz określonej liczby segmentów.

Skala logarytmiczna

Po zaznaczeniu tego pola wyboru w mierniku zastosowana zostanie skala logarytmiczna.

Względne limity segmentu

Po zaznaczeniu tej opcji granice segmentu będzie można wprowadzać jako liczby z zakresu od 0 do 1, wskazujące na część łącznego zakresu między wartościami min. i maks.

Pokaż kontury segmentu

Pokazuje kontury segmentów miernika.

Pokaż obramowania segmentu

Po zaznaczeniu tego pola wyboru w obramowaniach segmentów mierników kołowych i liniowych zostaną utworzone kontury.

Segmenty Kliknij , aby dodać segmenty do miernika.
Tło Ustawia tło wykresu. Dostępne są następujące opcje:

Kolor
Kliknij , aby wybrać kolor.

Grafika
Kliknij , aby zmienić grafikę.

Grafika dynamiczna
Podaj wyrażenie wyliczane, aby wyświetlać dynamiczne grafiki tła, które zmieniają się w zależności od selekcji.
Przezroczystość tła Podaj wartość w tym polu lub przeciągnij suwak, aby ustawić przezroczystość dla wykresu.
Więcej.../Mniej...

Ogólne

Karta Ogólne — wygląd prędkościomierza i elementów kołowych

Pokaż wskaźnik miernika

Pokazuje wartość miernika przy użyciu wskaźnika igłowego.

Styl wskaźnika

Określa styl igły.

Wypełnij miernik tylko do wartości

Pokazuje wartość miernika, wypełniając tło miernika kolorami zdefiniowanych segmentów i tylko do wartości bieżącej. Pozostała część Maks. wartości jest pozostawiana jako pusta.

Pokaż skalę miernika

Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić skalę.

Liczba jednostek głównych

Definiuje liczbę jednostek główny na skali miernika.

Liczba jednostek podrzędnych

Definiuje liczbę jednostek podrzędnych między poszczególnymi jednostkami głównymi na skali miernika.

Pokaż etykiety miernika

Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać etykiety tekstowe na skali miernika.

Częstotliwość etykiety

Gęstość rozmieszczenia etykiet można wprowadzić w polu edycji.

Grubość walca

Ten miernik jest z reguły rysowany jako wypełniony okrąg lub segment okręgu. Im większa liczba w tej pozycji, tym grubszy walec. Wartość wskazująca procent promienia, który ma pozostać niewypełniony, musi mieścić się między 0 a 99.

Zakres kąta

Kąt w stopniach między minimalną a maksymalną wartością miernika. Musi być wartością z zakresu od 45 do 360.

Kąt na środku

Wartość kąta na środku miernika względem zegara. Musi być wartością z zakresu od 0 do 360. 0 oznacza środek u góry miernika (godzina 12).

Etykiety wyskakujące

Po zaznaczeniu tego pola wyboru wartości wymiarów i wyrażeń będą pojawiać się w postaci dymka wyskakującego po aktywacji punktu danych w wykresie.

Karta Ogólne — wygląd miernika prostego

Pokaż wskaźnik miernika

Pokazuje wartość miernika przy użyciu wskaźnika igłowego.

Styl wskaźnika

Określa styl igły

Wypełnij miernik tylko do wartości

Pokazuje wartość miernika, wypełniając tło miernika kolorami zdefiniowanych segmentów i tylko do wartości bieżącej. Pozostała część Maks. wartości jest pozostawiana jako pusta.

Pokaż skalę miernika

Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić skalę.

Liczba jednostek głównych

Definiuje liczbę jednostek główny na skali miernika.

Liczba jednostek podrzędnych

Definiuje liczbę jednostek podrzędnych między poszczególnymi jednostkami głównymi na skali miernika.

Pokaż etykiety miernika

Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać etykiety tekstowe na skali miernika.

Częstotliwość etykiety

Gęstość rozmieszczenia etykiet można wprowadzić w polu edycji.

Etykiety wyskakujące

Po zaznaczeniu tego pola wyboru wartości wymiarów i wyrażeń będą pojawiać się w postaci dymka wyskakującego po aktywacji punktu danych w wykresie.

Karta Ogólne — wygląd sygnalizatora świetlnego

Pojedyncze światło

Po zaznaczeniu tego pola wyświetlane jest tylko jedno światło.

Styl wskaźnika

Określa styl obszaru otaczającego światła.

Wypełnij miernik tylko do wartości

Pokazuje wartość miernika, wypełniając tło miernika kolorami zdefiniowanych segmentów i tylko do wartości bieżącej. Pozostała część Maks. wartości jest pozostawiana jako pusta.

Odwróć kierunek

Po zaznaczeniu tego pola światła są wyświetlane w odwróconej kolejności.

Etykiety wyskakujące

Po zaznaczeniu tego pola wyboru wartości wymiarów i wyrażeń będą pojawiać się w postaci dymka wyskakującego po aktywacji punktu danych w wykresie.

Karta Ogólne — wygląd StylWskazywania

Cyfry

Wybierz, ile powinno być cyfr.

Kolor cyfry

W celu ustawienia koloru kliknij ikonę .

Etykiety wyskakujące

Po zaznaczeniu tego pola wyboru wartości wymiarów i wyrażeń będą pojawiać się w postaci dymka wyskakującego po aktywacji punktu danych w wykresie.

Karta Ogólne — wygląd sygnalizatora testu

Kolor sygnalizatora testu

W celu ustawienia koloru kliknij ikonę .

Pokaż skalę miernika

Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić skalę.

Liczba jednostek głównych

Definiuje liczbę jednostek główny na skali miernika.

Liczba jednostek podrzędnych

Definiuje liczbę jednostek podrzędnych między poszczególnymi jednostkami głównymi na skali miernika.

Pokaż etykiety miernika

Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać etykiety tekstowe na skali miernika.

Częstotliwość etykiety

Gęstość rozmieszczenia etykiet można wprowadzić w polu edycji.

Etykiety wyskakujące

Po zaznaczeniu tego pola wyboru wartości wymiarów i wyrażeń będą pojawiać się w postaci dymka wyskakującego po aktywacji punktu danych w wykresie.

Karta Ogólne — wygląd odbitego rurkowego

Pokaż skalę miernika

Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić skalę.

Liczba jednostek głównych

Definiuje liczbę jednostek główny na skali miernika.

Liczba jednostek podrzędnych

Definiuje liczbę jednostek podrzędnych między poszczególnymi jednostkami głównymi na skali miernika.

Pokaż etykiety miernika

Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać etykiety tekstowe na skali miernika.

Częstotliwość etykiety

Gęstość rozmieszczenia etykiet można wprowadzić w polu edycji.

Etykiety wyskakujące

Po zaznaczeniu tego pola wyboru wartości wymiarów i wyrażeń będą pojawiać się w postaci dymka wyskakującego po aktywacji punktu danych w wykresie.

Style

Styl tytułu wykresu

W celu ustawienia koloru czcionki tytułu wykresu kliknij ikonę . W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę .

Skaluj etykietę

W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę .

Czcionka nagłówka

W celu ustawienia typu czcionki nagłówka kliknij ikonę .

Nagłówek aktywny

W celu ustawienia koloru tła aktywnego nagłówka kliknij ikonę . W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę .

Nagłówek nieaktywny

W celu ustawienia koloru tła nieaktywnego nagłówka kliknij ikonę . W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę .

Użyj obramowania

Zaznacz to pole wyboru, aby używać obramowania wokół obiektu arkusza. Kliknij ikonę , aby ustawić kolor obramowania.

Szerokość obramowania

Podaj wartość lub przeciągnij suwak, aby ustawić szerokość obramowania. Szerokość jest określona w pikselach.

Zaokrąglone rogi

Kliknij , aby otworzyć wyskakujące okienko Zaokrąglone rogi.

Uwaga:

Opcja Zaokrąglone rogi jest dostępna jedynie w przypadku wybrania opcji Zaawansowane Tryb określania stylu na karcie Właściwości dokumentu: Ogólne.

Wyskakujące okienko Zaokrąglone rogi

Wybierz

Stałe

or

Względne

a także określ narożniki, których będzie to dotyczyło. Wybierz także

Zaokrąglenie.

W tym celu podaj odpowiednią wartość. 

Linie odniesienia

Linie odniesienia

Aby dodać linię odniesienia, kliknij ikonę .

Pokaż etykietę na wykresie

Wyświetla etykietę obok linii odniesienia.

Etykieta

Do pola tekstowego można wprowadzić tytuł, który będzie wyświetlany jako nagłówek obiektu arkusza. Jeśli wartość w polu Etykieta nie zostanie ustawiona, używana będzie nazwa pola (o ile opcja Pokaż nagłówek jest zaznaczona). Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Oś X

Wybierz tę opcję, jeśli linia odniesienia ma wychodzić z osi X.

Wyrażenie

Wartość, przy której ma zostać narysowana linia odniesienia. Podaj wyrażenie używane jako punkt wyjścia.

Grubość linii

Określa grubość linii odniesienia.

Styl linii

Określa styl linii odniesienia.

Kolor linii

Określa kolor linii odniesienia.

Użyj warunku pokazywania

Linia odniesienia będzie wyświetlana lub ukryta w zależności od wyniku wyrażenia warunku obliczanego przed każdym narysowaniem wykresu. Linia odniesienia będzie ukryta tylko wtedy, gdy wyrażenie zwróci wartość FALSE.

Warunek

Podaj wyrażenie warunku. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Tekst

Tekst w wykresie

Kliknij , aby dodać tekst do wykresu.

Tekst

W tym miejscu wyświetlane są teksty dodane jako Tekst w wykresie.

Kąt nachylenia

Określ dla tekstu kąt od 0 do 360 stopni. Wartością domyślną jest 0.

Wyrównaj w poziomie

Ustawia wyrównanie w poziomie.

Na górze

Podczas rysowania wykresu tekst aktualnie wybrany na liście zostanie ustawiony na pierwszym planie.

Styl tekstu

W celu ustawienia koloru tła dla tekstu kliknij ikonę .
W celu ustawienia koloru czcionki kliknij ikonę . W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę .

Rozmiar, położenie

Ustawia położenie i rozmiar tekstu na obiekcie.

 Właściwości wykresu zegarowego: Nagłówek

Nagłówek

Etykieta Do pola tekstowego można wprowadzić tytuł, który będzie wyświetlany jako nagłówek obiektu arkusza. Jeśli wartość w polu Etykieta nie zostanie ustawiona, używana będzie nazwa pola (o ile opcja Pokaż nagłówek jest zaznaczona). Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Pokaż nagłówek Zaznaczenie tej opcji spowoduje rysowanie nagłówka u góry obiektu arkusza. Listy wartości i inne obiekty grupowe będą mieć tę opcję domyślnie włączoną, w przeciwieństwie do przycisków, obiektów tekstu i obiektów linii/strzałki.
Wyrównanie nagłówka Z lewej/Środek/Z prawej
Nagłówek o wielu wierszach (zawijanie wyrazów) Jeśli ta opcja jest zaznaczona, tekst będzie wyświetlany w wielu wierszach.
Liczba wierszy Jeśli włączono wielowierszowy nagłówek, określ liczbę wierszy w polu wejściowym lub przeciągnij suwak na żądaną liczbę.
Wyrównanie nagłówka Góra/Środek/Dół
Więcej.../Mniej...

Ikony w nagłówku

Niektóre opcje mogą być niedostępne dla wszystkich obiektów.

Menu

Otwiera menu obiektu.

Wyczyść

Czyści wszystkie bieżące selekcje w aktywnym obiekcie arkusza.

Drukuj

Otwiera wybrane obiekty arkusza w formacie tabelarycznym, w innym oknie przeglądarki. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.

Kopiuj dane

Kopiuje wartości pola w obiekcie arkusza. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.

Kopiuj grafikę do schowka

Kopiuje obiekt arkusza jako grafikę do Schowka. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.

Wyślij do pliku Excel

Eksportuje możliwe (w tym wybrane) wartości do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Wartości wyeksportowane pojawią się jako jedna kolumna w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 2007 lub jego późniejsza wersja. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.

Zezwalaj na minimalizowanie

Po zaznaczeniu tej opcji w nagłówku okna obiektu arkusza zostanie wyświetlona ikona minimalizacji, która umożliwia zminimalizowanie obiektu. Ponadto pozwoli to na minimalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka.

Autom. minimalizacja

Ta opcja jest dostępna, jeśli zaznaczono opcję Zezwalaj na minimalizowanie. Jeśli zaznaczono opcję Autom. minimalizacja dla kilku obiektów arkusza na tym samym arkuszu, wówczas w dowolnym momencie możliwe będzie automatyczne zminimalizowanie wszystkich arkuszy oprócz jednego. Jest to użyteczne np. w celu naprzemiennego wyświetlania kilku wykresów w tym samym obszarze arkusza.

Zezwalaj na maksymalizowanie

Po zaznaczeniu tej opcji w nagłówku okna obiektu arkusza zostanie wyświetlona ikona maksymalizacji, która umożliwia zmaksymalizowanie obiektu. Ponadto pozwoli to na maksymalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka. Jeśli zaznaczono obydwie opcje, Zezwalaj na minimalizowanie i Zezwalaj na maksymalizowanie, wówczas dwukrotne kliknięcie spowoduje minimalizację obiektu.

Tekst pomocy

Tutaj można wprowadzić tekst pomocy, który będzie wyświetlany w wyskakującym okienku. Ta opcja jest niedostępna na poziomie dokumentu. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Możliwe jest na przykład wprowadzenie opisu obiektu arkusza. Do nagłówka okna obiektu zostanie dodana ikona pomocy. Tekst będzie wyświetlany w wyskakującym okienku, które będzie widoczne, gdy nad ikoną zostanie umieszczony wskaźnik myszy.

Szybka zmiana typu

Można tu włączyć przełączanie między typami wykresów. Niedostępne dla wszystkich obiektów. Kliknij , aby otworzyć wyskakujące okienko.

Wyskakujące okienko Szybkie ustawienia typu

Zaznacz pola dla typów wykresów, które zamierzasz przełączać przy użyciu szybkiej zmiany typu.

Właściwości wykresu zegarowego: Opcje

Opcje

Niektóre opcje mogą być niedostępne dla wszystkich obiektów.

Tylko do odczytu Ustawia wykres jako dostępny tylko do odczytu, co uniemożliwia dokonywanie selekcji poprzez klikanie lub malowanie myszą na wykresie.
Zezwalaj na przenoszenie/zmianę rozmiaru Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi przenoszenie obiektu arkusza i zmianę jego rozmiaru.
Zezwalaj na kopiowanie/klonowanie Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi tworzenie kopii obiektu arkusza. Niektóre klienty mogą nie obsługiwać tego ustawienia.
Określaj rozmiar obiektu do danych Jeśli w wyniku dokonanych selekcji tabela stanie się mniejsza od przydzielonego rozmiaru obiektu arkusza, zwykłym zachowaniem aplikacji QlikView jest zmniejszenie obramowania wokół takiego obiektu tabeli. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje wyłączenie automatycznego dostosowywania rozmiaru i spowoduje pozostawianie pustego miejsca.
Zezwalaj na wyświetlanie informacji w nagłówku Jeśli użyto funkcji Info i z wartością pola są powiązane informacje, w nagłówku okna będzie wyświetlana ikona informacji. Jeśli nie jest pożądane wyświetlanie ikony informacji w nagłówku, można usunąć zaznaczenie tej opcji. Dostępne jedynie w przypadku listy wartości, pola statystyk, obiektu Multi Box i pola wprowadzania.
Zachowaj pozycję przewijania Po zaznaczeniu tego pola wyboru i jego odpowiednika w oknie dialogowym Preferencje użytkownika, Obiekty aplikacja QlikView będzie zachowywać pozycję przewijania w pionie po dokonaniu selekcji w obiekcie tabeli.
Użyj warunku pokazywania Obiekt arkusza będzie wyświetlany lub ukryty w zależności od wyniku wyrażenia warunkowego, który jest obliczany na nowo na przykład przy każdej zmianie selekcji. Ten obiekt arkusza będzie ukryty tylko wtedy, gdy warunek zwróci wartość false. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Normalne Określ pozycję obiektu, ustawiając marginesy Lewy i Prawy oraz Szerokość i Wysokość obiektu.
Zminimalizowane Określ pozycję zminimalizowanego obiektu arkusza, ustawiając marginesy Lewy i Prawy oraz Szerokość i Wysokość zminimalizowanego obiektu.
Więcej.../Mniej...

Opcje

Właściciel Domena i ID użytkownika właściciela
Udostępnij obiekt Włącz, aby udostępniać obiekty innym użytkownikom. Włączenie tej opcji aktywuje poniższe ustawienia.
Udostępnij Wybierz opcję Udostępnij wszystkim lub Udostępnij według nazwy użytkownika.
Użytkownicy (Domena\ID użytkownika) Wybranie opcji Udostępnij według nazwy użytkownika spowoduje wyświetlenie listy z dodanymi użytkownikami. W celu dodania użytkownika kliknij ikonę , aby dodać wiersz. Wybierz wiersz, aby go odblokować i edytować informacje użytkownika. W celu usunięcia użytkowników kliknij ikonę obok każdego usuwanego użytkownika.