Przeskocz do zawartości głównej

Okno dialogowe Dodaj zakładkę

Bieżący stan selekcji można zapisać jako zakładkę, wybierając polecenie Dodaj zakładkę z menu Zakładki lub naciskając klawisze Ctrl+B. Zakładki można też tworzyć za pośrednictwem obiektów zakładek w układzie QlikView. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Dodaj zakładki.

Okno dialogowe wygląda nieco inaczej w zależności od tego, czy użytkownik pracuje z dokumentem lokalnym, czy dokumentem na serwerze QlikView Server. Najpierw zostanie opisane okno dialogowe dotyczące dokumentów lokalnych, a następnie różnice podczas pracy z dokumentami serwera.

Nazwa zakładki Domyślną nazwą tworzonej zakładki jest bieżąca data. Pierwsza zakładka utworzona danego dnia otrzymuje nazwę z dopisaną cyfrą 1, druga nazwę z cyfrą 2 itd. Domyślną nazwę można jednak zmienić na bardziej opisową, wprowadzając nazwę opcjonalną.
Ustaw tę zakładkę jako zakładkę dokumentu Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje zapisanie zakładki wraz z dokumentem. Opcja jest dostępna jedynie w przypadku dokumentów lokalnych. Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, zakładka zostanie utworzona jako zakładka użytkownika przechowywana lokalnie na komputerze.
Uwzględniaj selekcje w zakładce Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje uwzględnienie w zakładce selekcji dokonanych w aplikacji.
Ustaw stosowanie zakładki na bieżącej selekcji Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje zastosowanie zakładki bez wcześniejszego wyczyszczenia istniejących selekcji w dokumencie.
Uwzględniaj stan układu Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, zakładka będzie przechowywać stan układu wszystkich obiektów arkusza znajdujących się na aktywnym arkuszu w chwili utworzenia zakładki. Obejmuje to na przykład pozycję wykresu w przełączaniu cykli. Podczas przywoływania w aplikacji QlikView zakładki z informacjami o układzie zostanie podjęta próba aktywowania arkusza i przywrócenia obiektów arkusza do tego stanu.
Stan układu zapisywany w zakładkach obejmuje jedynie stan pokazywania (zminimalizowane/zmaksymalizowane) i stan rozwinięcia, a nie pełen zestaw właściwości obiektu.
Zostanie zachowany układ wszystkich tabel prostych i przestawnych na aktywnym arkuszu, chyba że znajdują się one wewnątrz obiektów kontenerowych. Pozycje kolumn tabeli prostej i przestawnej nie zostaną jednak zachowane.
Nie jest dostępna żadna opcja resetowania układu tabeli prostej i przestawnej. Aby obejść to ograniczenie, można utworzyć zakładkę dokumentu w stanie czystym dokumentu zawierającą pierwotny układ tabeli przestawnej.
Uwzględniaj pozycje przewijania Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje uwzględnienie w zakładce bieżącej pozycji przewijania pionowego obiektów tabel.
Uwzględniaj wartości pól wejściowych Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje zapisanie w zakładce wartości pól wejściowych.
Tekst informacyjny W polu edycji można wprowadzić tekst opisujący zakładkę lub komunikat wyświetlany podczas przywoływania zakładki.
Komunikat wyskakujący Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wyświetlanie tekstu informacyjnego zakładki (jeśli istnieje) w okienku wyskakującym przy każdym przywołaniu zakładki.
W przypadku dokumentów serwera dostępne są też opcje:
Utwórz jako zakładkę serwera Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje utworzenie osobistej zakładki serwera przechowywanej w repozytorium na serwerze. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy użytkownik jest uwierzytelniony, a ustawienia serwera QlikView Server i ustawienia określone przez właściciela dokumentu umożliwiają tworzenie zakładek serwera.
Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, zakładka zostanie utworzona jako zakładka użytkownika przechowywana lokalnie na komputerze.
Udostępnij zakładkę innym użytkownikom W przypadku tworzenia osobistej zakładki serwera zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje natychmiastowe udostępnienie zakładki innym uwierzytelnionym użytkownikom tego samego dokumentu serwera. Udostępnianie można w każdej chwili wyłączyć, usuwając zaznaczenie pola wyboru Udostępnij na stronie Moje zakładki na serwerze w oknie dialogowym Zakładki.
Uwaga: Kolejność sortowania nie jest zapisywana w zakładce. Zostanie zastąpiona przez kolejność sortowania, jaka została zdefiniowana we Właściwościach po wybraniu zakładki.