Przeskocz do zawartości głównej

Wykres lejkowy

Wykresy są graficznymi reprezentacjami danych liczbowych. Wykres lejkowy jest zwykle używany w celu prezentacji wartości w przepływach i procesach. Pod względem wyświetlania jest on powiązany z wykresem kołowym. Ten wykres może być pokazywany z wysokością/szerokością segmentu lub z obszarem segmentu proporcjonalnie do danych. Można także narysować wykres z segmentami równej wysokości/szerokości, bez uwzględniania punktów danych.

W celu przełączania różnych reprezentacji istniejącego wykresu należy zmienić Typ wykresu na stronie Właściwości wykresu: Ogólne.

Kliknięcie wykresu lejkowego prawym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie menu Wykres lejkowy: Obiekt. Dostęp do tego menu można również uzyskać z menu Obiekt, gdy wykres lejkowy jest obiektem aktywnym.

Menu Obiekt

Kliknięcie wykresu prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie menu niezależnego. To menu można również znaleźć w menu Obiekt, gdy wykres jest aktywny.

Menu zawiera następujące polecenia:

Właściwości... Powoduje otwarcie okna dialogowego Właściwości, w którym można ustawić parametry definiujące wykres.
Notatki

Umożliwia tworzenie i udostępnianie notatek dotyczących bieżącego obiektu.

Notatki i komentarze

Odłącz Tytuł wykresu jest dołączany z tekstem „(Odłączone)”, a selekcje dokonywane w dokumencie nie powodują aktualizacji wykresu (chociaż nadal możliwe są selekcje z wykresu). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy wykres jest dołączony. Utworzenie kopii wykresu i odłączenie jej umożliwia bezpośrednie porównywanie kopii oraz oryginału.
Dołącz Dołącza odłączony wykres. Wykres zostaje dynamicznie powiązany z danymi. To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy wykres jest odłączony.
Ustaw referencję Wybranie tej opcji umożliwia ustawienie referencji wykresu, np. stałego obszaru kreślenia wykresu z bieżącymi selekcjami. W przypadku dokonywania dalszych selekcji w dokumencie referencyjny obszar kreślenia pozostanie i będzie widoczny wyszarzony w tle. Osie wykresu itp. będą dostosowywane w taki sposób, aby zawsze zawierały maksimum referencyjnego zestawu danych i bieżącego zestawu danych. Bieżący zestaw danych jest zawsze nanoszony na tle wykresu referencyjnego, tj. niektóre części wykresu referencyjnego mogą być zasłonięte przez wykres bieżącego zestawu danych. Sposób wyszarzenia tła można kontrolować za pomocą ustawienia Tryb odniesienia na stronie Właściwości wykresu: Ogólne. Wyświetlanie referencyjnych obszarów kreślenia jest możliwe tylko w przypadku niektórych typów wykresów, np. wykresów słupkowych, wykresów liniowych, wykresów kombi, wykresów radarowych, wykresów rozrzutu, wykresów siatkowych i wykresów zegarowych ze wskazówkami. Nie można ustawić referencji dla wykresu zawierającego drążenie lub grupę cykliczną. Referencja zostanie utracona w przypadku zamknięcia dokumentu albo w przypadku przeładowania danych. Maksymalna liczba obiektów do uwzględnienia w przypadku używania opcji Ustaw referencję wynosi 500.
Wyczyść odwołanie To polecenie jest zastępowane przez polecenie Ustaw referencję, gdy ustawiona jest referencja. Po jego wybraniu poprzednio ustawiona referencja zostanie wyczyszczona, a wykres wróci do trybu normalnego wykresu.
Klonuj Tworzy identyczną kopię wykresu. Jeśli odłączony wykres zostanie sklonowany, wówczas klon będzie dołączony.
Kolejność

To menu kaskadowe jest dostępne jedynie po włączeniu opcji Siatka projektu z menu Widok lub zaznaczeniu pola wyboru Zawsze pokazuj elementy menu projektu w oknie Preferencje użytkownika: Projekt. Zawiera cztery polecenia przeznaczone do ustawiania warstwy układu obiektów arkusza. Poprawne numery warstw są z zakresu od –128 do 127.

Przesuń na wierzch
Ustawia warstwę układu obiektu arkusza na największą wartość aktualnie używaną przez dowolny obiekt arkusza na bieżącym arkuszu.

Przesuń na dół
Ustawia warstwę układu obiektu arkusza na najmniejszą wartość aktualnie używaną przez dowolny obiekt arkusza na bieżącym arkuszu.

Przesuń do przodu
Zwiększa warstwę układu obiektu arkusza o jeden. Wartość maksymalna to 127.

Przesuń na spód
Zmniejsza warstwę układu obiektu arkusza o jeden. Wartość minimalna to –128.


Wyczyść wszystkie selekcje Czyści wszystkie selekcje w polach używanych jako wymiary wykresu.
Drukuj... Otwiera okno dialogowe Drukuj, w którym można określić ustawienia drukowania.
Drukuj jako PDF...

Otwiera okno dialogowe Drukuj ze wstępnie wybraną drukarką PDF-XChange 3.0. Po naciśnięciu przycisku Drukuj pojawia się monit z pytaniem o nazwę pliku dla wyjściowego pliku PDF. To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy w systemie dostępna jest drukarka PDF.

Wyślij wartości do pliku Excel Eksportuje dane bazowe (tabela prosta równoważna wykresowi) do pliku programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został wcześniej uruchomiony. Tabela pojawi się w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 2007 lub jego późniejsza wersja.
Eksportuj... Otwiera okno dialogowe przeznaczone do zapisywania grafiki wykresu w pliku. Grafikę można zapisać w formacie png, jpg, bmp lub gif.
Kopiuj do schowka To menu kaskadowe zawiera różne opcje kopiowania dla obiektu arkusza.
Wartości
Kopiuje wartości do schowka, w postaci tabeli.
Grafika
Kopiuje grafikę obiektu wykresu do schowka. Grafika będzie zawierać (lub nie) nagłówek oraz obramowanie obiektu arkusza, odpowiednio do ustawień ze strony Preferencje użytkownika: Eksportuj.
Obiekt
Kopiuje cały obiekt arkusza do schowka w celu wklejenia w innym miejscu układu albo w innym dokumencie otwartym w bieżącej instancji QlikView.
Obiekty powiązane

Otwiera menu zawierające następujące polecenia dotyczące obiektów powiązanych.
Dopasuj położenie obiektów powiązanych
Dla wszystkich obiektów powiązanych na wszystkich arkuszach zostanie ustawiona taka sama pozycja i wielkość, jak dla obiektów wyróżnionych.
Rozłącz ten obiekt/Rozłącz obiekty
Powoduje usunięcie powiązania między obiektami, przez co stają się one różnymi obiektami o różnych identyfikatorach obiektu.

Minimalizuj Powoduje przekształcenie obiektu do postaci ikony. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy minimalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.
Maksymalizuj Powiększa obiekt, który w rezultacie wypełnia cały arkusz. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy maksymalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.
Przywróć Przywraca pierwotną wielkość i położenie obiektu, który został zminimalizowany lub zmaksymalizowany. Ten sam rezultat powoduje dwukrotne kliknięcie ikony obiektu zminimalizowanego albo kliknięcie ikony w nagłówku (jeśli jest widoczny) obiektu zmaksymalizowanego. To polecenie jest dostępne tylko dla obiektów zminimalizowanych lub zmaksymalizowanych.
Pomoc Otwiera pomoc QlikView.
Usuń Usuwa obiekt arkusza z arkusza.

Właściwości wykresu: Ogólne

Na stronie Ogólne można ustawiać takie właściwości, jak tytuły i typ wykresu. Jest to pierwsza strona Kreatora wykresów uproszczonych oraz okna dialogowego Właściwości wykresu.

Tytuł okna

tytuł wyświetlany w nagłówku okna. Tytuł może też być zdefiniowany jako formuła wyliczana na potrzeby dynamicznej aktualizacji tekstu etykiety. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł.

Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

Pokaż tytuł na wykresie

Domyślnie etykieta pierwszego zdefiniowanego wyrażenia jest ustawiona jako tytuł wykresu. Jeśli żaden tytuł wykresu nie powinien być wyświetlany, usuń zaznaczenie tego pola wyboru. W celu wyświetlania pierwotnego tytułu należy zaznaczyć pole wyboru. Tytuł może też być zdefiniowany jako formuła wyliczana na potrzeby dynamicznej aktualizacji tekstu etykiety. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł. Tytuł wykresu nie jest wyświetlany w tabelach przestawnych ani tabelach prostych.

Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

Ustawienia tytułu Zdefiniuj ustawienia zaawansowane tytułu wykresu, klikając przycisk Ustawienia tytułu.
Ustawienia drukowania

Kliknięcie przycisku Ustawienia drukowania spowoduje przejście do okna dialogowego Ustawienia drukowania, w którym można zdefiniować marginesy oraz format nagłówka/stopki. Okno dialogowe Ustawienia drukowania zawiera dwie strony: Układ wydruku oraz Nagłówek/stopka wydruku.

Drukuj: Układ oraz Drukuj: Nagłówek/stopka

Stan alternatywny Wybierz jeden z dostępnych stanów z listy. Następujące stany alternatywne są zawsze dostępne.
Dziedziczone
Arkusze i obiekty arkusza zawsze mają stan dziedziczone, chyba że programista QlikView ustawi inny. Ustawienie jest dziedziczone z obiektu wyższego poziomu, zatem przy wybranej opcji dziedziczenia wykres na arkuszu będzie mieć te same ustawienia, co sam arkusz.
Stan domyślny
Ten stan jest używany podczas większości operacji w aplikacji QlikView i jest oznaczany symbolem $. Dokument QlikView zawsze ma stan domyślny.
ID obiektu

Ta wartość jest używana w makrach. Każdy obiekt arkusza otrzymuje unikatowy identyfikator. Zalecamy, aby w ID stosować tylko znaki alfanumeryczne. W przypadku wykresów ID zaczyna się od CH01. Obiekty powiązane mają ten sam ID obiektu. Ten numer ID można później edytować.

Wewnętrzny interpreter makr

Odłączone Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, wykres będzie odłączony, czyli nie będzie dynamicznie aktualizowany przy dokonywaniu selekcji.
Tylko do odczytu Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, wykres będzie dostępny tylko do odczytu i nie będzie możliwe dokonywanie selekcji poprzez klikanie albo malowanie na obszarze wykresu za pomocą myszy.
Warunki obliczenia Wpisanie wyrażenia do tego pola tekstowego spowoduje ustawienie warunku, który należy spełnić w celu wyświetlania wykresu. Jeśli warunek nie jest spełniony, w wykresie będzie wyświetlany tekst „Warunek obliczenia niespełniony”. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Typ wykresu Grupa Typ wykresu to miejsce, w którym można wybrać podstawowy układ wykresu. Więcej informacji na temat każdego typu wykresu zawiera sekcja Typy wykresów.
Szybka zmiana typu W tej grupie można aktywować na wykresie ikonę, dzięki której użytkownik będzie mógł zmienić typ wykresu bez konieczności ponownego przechodzenia okna dialogowego właściwości wykresu.
Dozwolone typy
Na tej liście należy wybrać typy wykresów, jakie powinny być widoczne na liście rozwijanej. W celu włączenia szybkiej zmiany typu należy wybrać co najmniej dwa typy.
Preferowana pozycja ikony
W wykresach graficznych ikona szybkiej zmiany typu może być ustawiona wewnątrz wykresu albo w nagłówku obiektu arkusza. W przypadku wykresów tabel jedyną opcją jest nagłówek.
Resetuj ustalanie rozmiaru użytkownika Po naciśnięciu tego przycisku wszystkie rozmiary, jakie użytkownik określił dla legendy, tytułu itp. w wykresach graficznych, zostaną zresetowane. Nie wpłynie to jednak na dokowanie poszczególnych elementów.
Resetuj dokowanie użytkownika Po naciśnięciu tego przycisku wszystkie dokowania, jakie użytkownik określił dla legendy, tytułu itp. w wykresach graficznych, zostaną zresetowane.
Komunikaty o błędach

Otwiera okno dialogowe Niestandardowe komunikaty o błędach.

Niestandardowe komunikaty o błędach

Tryb odniesienia Ustawienia określające sposób kreślenia tła odniesienia w przypadku użycia opcji Ustaw referencję z menu kontekstowego wykresu. To ustawienie jest znaczące tylko względem niektórych wykresów.

Właściwości wykresu: Wymiary

Strona Właściwości wykresu: Wymiary jest dostępna poprzez dwukrotne kliknięcie wykresu, a następnie wybranie opcji Właściwości lub wybranie opcji Właściwości z menu Obiekt, gdy aktywny jest wykres.

Użytkownik tworzący wykres powinien zadać sobie dwa pytania:

 • Co będzie on prezentował? Czemu powinny odpowiadać rozmiary słupków na wykresie słupkowym? Odpowiedzią może być „suma sprzedaży” lub coś podobnego. To należy ustawić na karcie Wyrażenia.
 • Według czego będzie przeprowadzane grupowanie? Wartości którego pola będą używane jako etykiety dla słupków na wykresie słupkowym? Odpowiedzią może być „wg krajów” lub coś podobnego. To należy ustawić na karcie Wymiary.

Wykres może prezentować co najmniej jeden wymiar. Limit górny jest zależny od rzeczywistego typu wykresu, złożoności danych oraz ilości dostępnej pamięci. Na wykresach kołowych, liniowych i punktowych mogą być wyświetlane maksymalnie dwa wymiary, a na wykresach słupkowych, blokowych i siatkowych trzy. Na wykresach radarowych i lejkowych można wyświetlać tylko jeden wymiar, a wykresy zegarowe nie przedstawiają żadnych wymiarów. Dalsze wymiary są ignorowane.

Wymiar wykresu uzyskuje wartości z pola, które jest określone na stronie Właściwości wykresu: Wymiary. Wymiar nie musi być tylko pojedynczym polem — zamiast tego może obejmować grupę pól (zob. Edytuj grupy poniżej).

Wymiar może być pojedynczym polem, grupą lub wyrażeniem (wymiar wyliczany). Może to być również wymiar tworzony syntetycznie.

Funkcje wymiarów syntetycznych

Pola można dodawać i cofać poprzez zaznaczanie (kliknięcie, Ctrl-kliknięcie), za pomocą przycisków Dodaj> i <Usuń albo poprzez dwukrotne kliknięcie selekcji bezpośrednio.

Wymiary wykresów mogą też być obliczane z wyrażenia.

Ta strona właściwości służy do definiowania wymiarów.

Dostępne pola/grupy

W tym obszarze wyświetlane są wszystkie pola/grupy pól, które mogą być używane jako wymiary (tj. wzdłuż osi X w przypadku typowego wykresu słupkowego). W przypadku grup hierarchicznych grupy pól są poprzedzane strzałką pionową, a w przypadku grup cyklicznych strzałką zakrzywioną. Grupy definiuje się na stronie Właściwości dokumentu: Grupy. Wybierz używane lub usuwane elementy, klikając je. Użyj przycisku Dodaj > lub < Usuń, aby przenieść je do pożądanej kolumny.
Liczba wymiarów, które mogą być wyświetlone, zależy od typu wykresu.
Wszystkie pola, które pojawiają się w więcej niż jednej tabeli wewnętrznej, będą poprzedzone znakiem klucza. Na wykresach kołowych, liniowych i punktowych liczba wyświetlanych wymiarów nie może przekraczać dwóch. Na wykresach słupkowych mogą być pokazywane maksymalnie trzy wymiary.

Właściwości dokumentu: Grupy

Pokaż pola systemowe Po zaznaczeniu tej opcji pola systemowe będą wyświetlane w kolumnie Dostępne pola/grupy.
Pokaż pola z tabeli Z tego miejsca można kontrolować pola/grupy, jakie będą wyświetlane na liście Dostępne pola/grupy. Na liście rozwijanej domyślnie wyświetlana jest opcja Wszystkie tabele.
Opcja Wszystkie tabele (kwalifikowane) przedstawia pola kwalifikowane wg nazw tabel, w których te pola występują. Oznacza to, że pola klucza (łączące) będą widoczne na liście więcej niż raz. (Ta opcja jest używana tylko w celu wyświetlania i nie dotyczy pól Qualify w skrypcie ładowania).
Możliwe jest także wyświetlenie pól tylko jednej tabeli. Należy zwrócić uwagę na to, że na liście zawsze znajdują się dostępne grupy.
Edytuj grupy... Ten przycisk powoduje przejście bezpośrednio do strony Właściwości dokumentu: Grupy, na której można definiować grupy pól, które będą używane jako wymiary.
Animacja... Otwiera okno dialogowe Animacja, w którym można użyć pierwszego wymiaru wykresu na potrzeby animacji. Animacje są dostępne jedynie w przypadku wykresów bitmapowych, z wyjątkiem wykresów kołowych. Stosowanie animacji wiąże się z pewnymi ograniczeniami funkcjonalnymi.
Kratka... Otwiera okno dialogowe Ustawienia kratki, w którym można utworzyć tablicę wykresów na podstawie pierwszego wymiaru. W postaci kratki można wyświetlać dowolny typ wykresu bitmapowego.
Użyte wymiary

Ta lista zawiera wymiary aktualnie wybrane do użycia jako wymiary w wykresie. Liczba wymiarów, które mogą być używane, jest zmienna i zależna od typu wykresu. W przypadku każdego typu wymiary nadmiarowe będą ignorowane. Komórki danych wymiarów używane w tabelach mogą być dynamicznie formatowane przy użyciu wyrażeń atrybutów. Każdorazowe wprowadzenie wyrażenia atrybutu dla wymiaru spowoduje zmianę koloru jego ikony ze skali szarości na kolorowy, a w przypadku Formatu tekstowego, kolor ulegnie zmianie z szarego na czarny. Te ustawienia będą miały pierwszeństwo przed ustawieniami wykresu. Aby wyświetlić zastępcze wyrażenie atrybutu albo wyrażenie atrybutu wymiaru, należy kliknąć ikonę rozwinięcia „+”, która poprzedza każdy wymiar.
Kolor tła
Kliknij dwukrotnie pozycję Kolor tła, aby podać wyrażenie atrybutu w celu obliczenia koloru tła komórki wymiaru. Użyte wyrażenie powinno zwracać poprawną reprezentację koloru (liczbę reprezentującą składniki czerwony, zielony i niebieski, zdefiniowane w Visual Basic). W tym celu należy użyć jednej ze specjalnych funkcji koloru wykresu. Jeśli wynik wyrażenia nie jest poprawną reprezentacją koloru, wówczas program domyślnie ustawi kolor czarny.
Kolor tekstu
Kliknij dwukrotnie pozycję Kolor tekstu, aby podać wyrażenie atrybutu w celu obliczenia koloru tekstu w komórce wymiaru. Użyte wyrażenie powinno zwracać poprawną reprezentację koloru (liczbę reprezentującą składniki czerwony, zielony i niebieski, zdefiniowane w Visual Basic). W tym celu należy użyć jednej ze specjalnych funkcji koloru wykresu. Jeśli wynik wyrażenia nie jest poprawną reprezentacją koloru, wówczas program domyślnie ustawi kolor czarny.

Funkcje koloru

Format tekstu
Kliknij dwukrotnie pozycję Format tekstu, aby podać wyrażenie atrybutu w celu obliczenia stylu czcionki tekstu w komórce tabeli dla każdej komórki wymiaru. Wyrażenie używane jako wyrażenie formatu tekstu powinno zwracać ciąg zawierający „<B>” dla pogrubienia tekstu, „<I>” dla kursywy i/lub „<U>” dla tekstu podkreślonego.

Za pomocą przycisków Podwyższ poziom i Obniż poziom można sortować wymiary na liście Użyte wymiary.

Dodaj wymiar wyliczany...

Dodaje nowy wymiar wyliczany i otwiera go do edycji w oknie dialogowym Edytuj wyrażenie. Wymiar wykresu jest często pojedynczym pole, ale może być również dynamicznie wyliczany. Wymiar wyliczany składa się z wyrażenia, które obejmuje co najmniej jedno pole. Mogą być używane wszystkie standardowe funkcje. Funkcje agregacji nie mogą być używane, ale można uwzględnić funkcję Aggr w celu uzyskania agregacji zagnieżdżonej.

Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

Edytuj... Otwiera wymiar do edycji w oknie dialogowym Edytuj wyrażenie. Szczegółowe informacje na temat wymiarów wyliczanych zawiera sekcja Dodaj wymiar wyliczany... powyżej.
Ustawienia dla wybranego wymiaru

W tej grupie można znaleźć ustawienia dla pojedynczych wymiarów.
Włączenie warunkowe
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje dynamiczne ukrywanie lub wyświetlanie wymiaru w zależności od wartości wyrażenia warunkowego, które można wprowadzić po kliknięciu przycisku w poniższym oknie edycji.

Pomijaj, gdy wartość jest null
Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, wówczas wymiar wybrany powyżej w obszarze Użyte wymiary nie będzie wyświetlany na wykresie, jeśli jego wartością jest null.
Pokaż wszystkie wartości
Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wyświetlanie wszystkich wartości wymiaru bez względu na selekcję. W przypadku wykluczonych wartości wymiaru wyrażenie ma wartość zero, dlatego zaznaczenie opcji Pomijaj wartości zerowe na stronie Prezentacja musi zostać usunięte, ponieważ w przeciwnym wypadku nie będzie działać opcja Pokaż wszystkie wartości. Opcja Pokaż wszystkie wartości nie ma zastosowania, jeśli jako wymiar używane jest wyrażenie.
Pokaż legendę
Gdy zaznaczona jest opcja Pokaż legendę, „nazwy” wartości pól są pokazywane wzdłuż osi X.
Etykieta
Gdy opcja Etykieta jest zaznaczona, pokazywana jest nazwa pola. Etykietę można również edytować w polu tekstowym poniżej. Etykieta może być także zdefiniowana jako wyliczane wyrażenie etykiety na potrzeby dynamicznej aktualizacji tekstu etykiety. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie, które ułatwia edytowanie długich formuł.

Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

Zaawansowane...
Ten przycisk umożliwia otwarcie okna dialogowego Zaawansowane ustawienia pola, w którym dostępne są ustawienia graficznej reprezentacji wartości pól oraz specjalne opcje wyszukiwania tekstu.

Advanced Field Settings

Komentarz
Pole komentarza, w którym można opisać wybrany wymiar. Komentarz może zostać wprowadzony jako formuła wyliczana. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Podziały stron
To ustawienie obowiązuje tylko w przypadku zastosowania podziałów stron w wydruku z tabeli przestawnej lub tabeli prostej. Dostępne są trzy tryby o następującym działaniu:

Bez podziałów
W razie potrzeby wstawia podziały stron tylko na końcu każdej strony.
Podziały warunkowe
Wstawia podział strony, chyba że wszystkie wiersze zawierające wartość następującego wymiaru mogą zostać wstawione na bieżącej stronie.
Wymuszone podziały
Wstawia podział strony przy każdej zmianie wartości wymiaru.

Właściwości wykresu: Limity wymiaru

Limity wymiaru można ustawić dla typów wykresów z wyjątkiem wykresów zegarowych i tabel przestawnych.

Karta Limity wymiaru umożliwia kontrolowanie liczby wartości wymiaru, jakie są widoczne w konkretnym wykresie.

Zanim jednak to zagadnienie zostanie omówione ważne jest, aby czytelnik zrozumiał skutki stosowania każdej z trzech opcji z listy rozwijanej. Lista rozwijana zawiera trzy wartości: Pierwsze, Największe i Najmniejsze. Te wartości kontrolują sposób, w jaki silniki obliczeń sortują wartości zwracane do silnika generowania wykresów. Jeśli wymiar ma zostać ograniczony, wymagane jest zaznaczenie jednej z tych opcji. Sortowanie odbywa się tylko względem pierwszego wyrażenia, ale oprócz tabel przestawnych, gdy pierwotne podstawowe może zastępować pierwsze sortowanie wymiarów.

Ta strona właściwości służy do definiowania limitów wymiarów. Każdy wymiar w wykresie jest konfigurowany osobno.

Ograniczenia

Ogranicz wartości wyświetlane przy użyciu pierwszego wyrażenia
Właściwości te umożliwiają określenie liczby wartości wymiaru wyświetlanych na wykresie, zgodnie z poniższymi ustawieniami.

Pokaż tylko
Wybierz tę opcję, aby wyświetlać określoną liczbę wartości: Pierwszych, Największych lub Najmniejszych. Ustawienie wartości 5 spowoduje wyświetlanie pięciu wartości. Jeśli dla wymiaru włączono opcję Pokaż inne, jedno z pięciu miejsc będzie zajęte przez segment Inne.

Opcja Pierwsze powoduje zwracanie wierszy zgodnie z ustawieniami na karcie Sortuj okna dialogowego właściwości. Jeśli wykres to tabela prosta, wiersze zostaną zwrócone według podstawowej kolejności sortowania w danej chwili. Innymi słowy, użytkownik może zmieniać sposób wyświetlania wartości poprzez dwukrotne kliknięcie dowolnego nagłówka kolumny i wskazanie tej kolumny jako podstawowego kryterium sortowania.

Opcja Największe zwraca wiersze w kolejności malejącej na podstawie pierwszego wyrażenia wykresu. W przypadku użycia w tabeli prostej wyświetlane wartości wymiaru pozostaną spójne podczas interaktywnego sortowania wyrażeń. Zmiana kolejności wyrażeń może powodować zmianę wartości wymiaru.

Opcja Najmniejsze zwraca wiersze w kolejności rosnącej na podstawie pierwszego wyrażenia wykresu. W przypadku użycia w tabeli prostej wyświetlane wartości wymiaru pozostaną spójne podczas interaktywnego sortowania wyrażeń. Zmiana kolejności wyrażeń może powodować zmianę wartości wymiaru.

Podaj liczbę wyświetlanych wartości. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Pokaż tylko wartości, które są:
Wybierz tę opcję, aby wyświetlić wszystkie wartości wymiaru, które spełniają określony warunek dla tej opcji. Wybierz, aby wyświetlać wartości na podstawie procentu sumy albo na podstawie dokładnej ilości. Opcja względem sumy powoduje włączenie trybu względnego, który jest podobny do opcji Względne na karcie Wyrażenia okna dialogowego właściwości. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Pokaż tylko wartości, których wynik akumulacji wynosi:
Wybranie tej wartości powoduje skumulowanie wszystkich wierszy aż do wiersza bieżącego, a wynik jest porównywany z wartością ustawioną w opcji. Opcja względem sumy powoduje włączenie trybu względnego, który jest podobny do opcji Względne na karcie Wyrażenia okna dialogowego właściwości, i porównuje wartości skumulowane (na podstawie wartości pierwszej, największej lub najmniejszej) z sumą ogólną. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie. Wybierz opcję Uwzględniaj wartości graniczne, aby uwzględnić wartość wymiaru zawierającą wartość porównania.

Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

Uwaga: Wartości ujemne nie będą uwzględniane w przypadku obliczania skumulowanej wartości łącznej ograniczeń. Nie zalecamy używania ograniczeń względnych dla pól, które mogą zawierać wartości ujemne.
Uwaga: Jeśli limit zostanie dodany do wymiaru wyliczanego, a dane zostaną posortowane w tym samym obliczanym wymiarze, wówczas limit wymiaru zostanie zastosowany przed zastosowaniem kolejności sortowania.
Opcje Pokaż inne
Włączenie tej opcji spowoduje wyświetlanie na wykresie segmentu Inne. Wszystkie wartości wymiarów niespełniające kryteriów porównania dla ograniczeń wyświetlania są grupowane w segment Inne. Jeśli po wybranym wymiarze występują inne wymiary, opcja Zwiń wymiary wewnętrzne określa, czy na wykresie będą wyświetlane poszczególne wartości dalszych (wewnętrznych) wymiarów.

Etykieta
Podaj nazwę, jaka ma być wyświetlana w wykresie. Jeśli nie zostanie podany żaden tekst, wówczas etykieta będzie automatycznie ustawiona na tekst wyrażenia. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Pokaż sumę
Włączenie tej opcji powoduje wyświetlanie na wykresie sumy dla wybranego wymiaru. Jest to inna suma niż suma wyrażenia, którą konfiguruje się na karcie Wyrażenia okna dialogowego właściwości.

Etykieta
Podaj nazwę, jaka ma być wyświetlana w wykresie. Jeśli nie zostanie podany żaden tekst, wówczas etykieta będzie automatycznie ustawiona na tekst wyrażenia. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Globalny tryb grupowania
Ta opcja ma zastosowanie jedynie do wymiarów wewnętrznych. Po włączeniu tej opcji ograniczenia będą obliczane jedynie dla wybranego wymiaru. Wszystkie poprzednie wymiary zostaną zignorowane. Jeśli opcja jest wyłączona, ograniczenia są obliczane na podstawie wszystkich poprzednich wymiarów.

Sumy wyrażenia porównywane z sumami wymiaru

Sumy wymiaru są generowane przez silnik obliczeń, a następnie są zwracane do silnika generowania wymiarów jako osobne wiersze (lub wartości wymiaru). Taki sposób działania wpływa na wiersze Inne. Różnica między opcjami sumy wyrażenia i sumy wymiaru została przedstawiona poniżej.

Sumy wyrażenia i sumy wymiaru

Gdy używane są sumy wymiarów, wówczas w tabeli prostej możliwe jest uzyskanie sum podrzędnych.

Właściwości wykresu: Wyrażenia

W celu uzyskania dostępu do karty Właściwości wykresu: Wyrażenia kliknij prawym przyciskiem myszy wykres lub tabelę, a następnie wybierz opcję Właściwości z menu Obiekt.

W przypadku tworzenia wykresu należy zadać dwa pytania:

 • Co powinien ilustrować rozmiar słupków itp.? Są to Wyrażenia (np. sum of NetSales).
 • W jaki sposób dane powinny być zgrupowane? Są to Wymiary ( np. na Kraj).
Uwaga: Karta Wyrażenia wygląda inaczej dla różnych typów wykresów i tabel. Jeśli opcja jest wyszarzona, jest niedostępna dla konkretnego typu wykresu albo tabeli.
Lista wyrażeń

Lista wyrażeń w lewym górnym panelu jest kontrolką o strukturze drzewa, która zawiera wiele opcji sterowania.
Przed każdym wyrażeniem (lub grupą wyrażeń) widoczna jest ikona rozwinięcia (pole ze znakiem „+”). Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie bazowych wyrażeń podrzędnych lub wyrażeń atrybutów. Jednocześnie ikona jest zastępowana ikoną zwijania („-”). Niektóre opcje wykresu wykorzystują wyrażenia podrzędne, tj. zestawy co najmniej dwóch wyrażeń, które razem definiują symbol wykresu (np. opisane poniżej Giełdowy lub Wykres skrzynkowy).
Dane wyrażenia mogą być formatowane dynamicznie za pomocą wyrażeń atrybutów. Aby wyświetlić symbole zastępcze dla wyrażeń atrybutu wymiaru, należy kliknąć ikonę rozwinięcia, która poprzedza dowolne wyrażenie. Są to następujące wyrażenia:

Kolor tła
W celu utworzenia wyrażenia atrybutu na potrzeby obliczenia koloru wykresu punktu danych należy przeprowadzić edycję domyślnego wyrażenia Kolor tła. Kolor obliczony będzie miał pierwszeństwo przed domyślną selekcją koloru QlikView i musi być poprawną reprezentacją koloru, którą zapewniają funkcje koloru. Jeśli wynik wyrażenia nie jest poprawną reprezentacją koloru, wówczas program domyślnie ustawi kolor czarny. Takim samym sposobem metody można utworzyć wyrażenie pomocnicze Koloru tekstu.

Funkcje koloru

Kolor tekstu
Wyrażenie pomocnicze Kolor tekstu można utworzyć tym samym sposobem, jak kolor tła (patrz powyżej).

Format tekstu
Przeprowadź edycję wyrażenia Format tekstu, aby wprowadzić wyrażenie atrybutu na potrzeby obliczenia stylu czcionki tekstu powiązanego z punktem danych (w przypadku tabel: tekstu w komórce tabeli dla każdej komórki wymiaru. Format obliczonego tekstu będzie miał pierwszeństwo przed stylem tabeli zdefiniowanym w oknie Właściwości wykresu: Styl. Wyrażenie używane jako wyrażenie formatu tekstu powinno zwracać ciąg zawierający „<B>” dla pogrubienia tekstu, „<I>” dla kursywy i/lub „<U>” dla tekstu podkreślonego. Należy zwrócić uwagę na to, że przed ciągiem znaków wymagany jest znak =.

Wysunięcie wykresu kołowego
Kliknij opcję Wysunięcie wykresu kołowego, aby wprowadzić wyrażenie atrybutu, które umożliwi obliczenie, czy wycinek wykresu kołowego powiązany z konkretnym punktem danych powinien być rysowany w pozycji wysuniętej. Ten typ wyrażenia atrybutu wpływa tylko na wykresy kołowe.

Przesunięcie słupka
Kliknij opcję Przesunięcie słupka, aby wprowadzić wyrażenie atrybutu na potrzeby obliczenia przesunięcia słupka lub segmentu słupka powiązanego z punktem danych. Przesunięcie może być dodatnie lub ujemne i spowoduje odpowiednie przemieszczenie słupka lub segmentu. Jest to użyteczne np. w przypadku tworzenia tzw. wykresów wodospadowych. Ten typ wyrażenia atrybutu wpływa tylko na wykresy słupkowe.

Styl linii
Kliknij opcję Styl linii, aby podać wyrażenie atrybutu na potrzeby określenia stylu linii dla linii lub segmentu linii powiązanego z punktem danych. Ten typ wyrażenia atrybutu wpływa tylko na wykresy liniowe, kombi i radarowe. Względną szerokość linii można kontrolować poprzez uwzględnienie znacznika <Wn>, gdzie n to mnożnik do zastosowania względem domyślnej szerokości linii wykresu. Liczba n musi być liczbą rzeczywistą z zakresu od 0,5 do 8. Przykład: <W2.5>. Styl linii można kontrolować poprzez uwzględnienie znacznika <Sn>, gdzie n jest liczbą całkowitą między 1 a 4 wskazującą styl, który ma zostać użyty (1=ciągła, 2=kreskowana, 3=kropkowana, 4=kreskowana/kropkowana). Przykład: <S3>. Znaczniki <Wn> i <Sn> można dowolnie łączyć, ale liczy się tylko pierwsze wystąpienie każdego z nich. Znaczniki muszą być otoczone pojedynczymi cudzysłowami.

Pokaż wartość
Kliknij opcję Pokaż wartość, aby wprowadzić wyrażenie atrybutu na potrzeby obliczenia, czy wykres obejmujący punkty danych powinien być uzupełniony o „wartości na punktach danych”, nawet jeśli opcja Wartości na punktach danych nie została zaznaczona dla wyrażenia głównego. Jeśli opcja Wartości na punktach danych jest wybrana dla wyrażenia głównego, wówczas wyrażenie atrybutu zostanie zignorowane. Ten typ wyrażenia atrybutu wpływa tylko na wykresy słupkowe, liniowe, kołowe, lejkowe i kombi.

Dodaj Nowe wyrażenia i wyrażenia podrzędne są tworzone po kliknięciu przycisku Dodaj. Ta opcja jest dostępna także w menu kontekstowym, które pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na liście wyrażeń.
Usuń Przycisk Usuń umożliwia usunięcie wcześniej utworzonych wyrażeń z listy. Ta opcja jest dostępna także w menu kontekstowym, które pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wyrażenia na liście wyrażeń.
Kopiuj Opcja Kopiuj jest dostępna tylko w menu kontekstowym, które pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wyrażenia lub wyrażenia podrzędnego/atrybutu na liście wyrażeń. W przypadku użycia tego polecenia w wyrażeniu głównym wszystkie dane i ustawienia powiązane z wyrażeniem (wraz z etykietą) zostaną skopiowane do schowka jako fragment kodu xml. Wyrażenie może zostać wklejone z powrotem do tego samego wykresu albo do dowolnego innego wykresu QlikView w tym samym albo innym dokumencie. W przypadku użycia tego polecenia w wyrażeniu atrybutu skopiowana zostanie tylko definicja wyrażenia atrybutu. Następnie wyrażenie atrybutu można wkleić do dowolnego wyrażenia głównego w tym samym albo w innym wykresie.
Eksportuj... Opcja Eksport... jest dostępna tylko w menu kontekstowym, które pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wyrażenia na liście wyrażeń. W przypadku użycia tego polecenia w wyrażeniu głównym wszystkie dane i ustawienia powiązane z wyrażeniem (wraz z etykietą) mogą zostać wyeksportowane do pliku xml. Wyrażenie może zostać zaimportowane z powrotem do tego samego wykresu albo do dowolnego innego wykresu QlikView w tym samym albo innym dokumencie. To polecenie otwiera okno dialogowe Eksportuj wyrażenie jako, z którego można wybrać miejsce docelowe eksportowanego pliku. Plik będzie miał rozszerzenie Ex.xml.
Wklej Opcja Wklej jest dostępna tylko w menu kontekstowym, które pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wyrażenia lub wyrażenia podrzędnego/atrybutu na liście wyrażeń. Jeśli wyrażenie główne zostało wcześniej skopiowane do schowka, można je wkleić do pustego obszaru na liście wyrażeń, tworząc w ten sposób nowe wyrażenie identyczne ze skopiowanym. Jeśli skopiowano wyrażenie atrybutu, można je wkleić do wyrażenia głównego.
Import Opcja Import... jest dostępna tylko w menu kontekstowym, które pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w pustym obszarze na liście wyrażeń. To polecenie otwiera okno dialogowe, w którym można przeglądać poprzednio wyeksportowane wyrażenie. Zaimportowane wyrażenie pojawi się jako nowe wyrażenie w wykresie.
Podwyższ poziom
Obniż poziom
Jeśli wyświetlanych jest kilka wyrażeń, można je sortować, korzystając z przycisków Podwyższ poziom i Obniż poziom. Taki sposób sortowania wpływa na kolejność wyświetlania kolumn itp. w wykresie.
Grupa Przycisk Grupa może być używany w celu scalania wyrażeń w co najmniej jedną grupę cykliczną, pod warunkiem że dostępne są co najmniej dwa wyrażenia. W układzie QlikView można cyklicznie przechodzić przez wyrażenia należące do jednej grupy, klikając ikonę cyklu, która jest wyświetlana w wykresie (= Grupa cyklu). Kliknij prawym przyciskiem myszy tę samą ikonę cyklu, aby wyświetlić listę wyskakującą, z której można będzie wybrać bezpośrednio aktualnie nieużywane wyrażenia należące do grupy.
Uwaga:

Nie należy mylić Grupy cyklu z grupami cyklicznymi!

Grupy niehierarchiczne (cykliczne)

Rozgrupuj Wybranie wyrażenia należącego do grupy i kliknięcie przycisku Rozgrupuj powoduje wyodrębnienie wyrażenia z grupy. Jeśli po wyodrębnieniu tylko jedno wyrażenie pozostaje w grupie cyklu, wówczas ostatnie wyrażenie jest także wyodrębniane, a grupa jest usuwana.
Włącz Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje, że wyrażenie będzie pomijane na wykresie.
Względne Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że wyniki na wykresie będą pokazywane jako wartości procentowe, a nie jako liczby bezwzględne. Ta opcja jest niedostępna dla tabel przestawnych.
Niewidoczne Zaznaczenie tego pola wyboru zapobiegnie umieszczeniu tego wyrażenia na wykresie, ale umożliwi zachowanie przydzielonego dla niego miejsca.
Warunkowe Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia zdefiniowanie warunku na podstawie bieżącej selekcji, który określa, czy wyrażenie powinno być wyświetlane, czy nie. Jeśli sprawdzenie warunku daje wynik TRUE lub NULL, wówczas wyrażenie jest wyświetlane, a jeśli sprawdzenie warunku daje wynik FALSE, wówczas wyrażenie nie jest wyświetlane.
Etykieta Etykietę wyrażenia poprzedzają ikony wskazujące używany typ wykresu i/lub Opcje wyświetlania wybrane dla wyrażenia (patrz poniżej).
Definicja Pokazuje kompozycję wybranego wyrażenia. Wyrażenie można edytować bezpośrednio w tym polu. Kliknięcie przycisku ... umożliwia otwarcie pełnego okna dialogowego Edytuj wyrażenie.
Komentarz To jest pole komentarza, w którym twórca wyrażenia może opisać przeznaczenie i funkcję wyrażenia.
Opcje wyświetlania Ta grupa umożliwia modyfikowanie sposobu nanoszenia na wykres punktów danych, a także określanie danych, jakie będą wprowadzane do komórek wyrażenia tabel wykresu. Należy zwrócić uwagę na to, że niektóre opcje są dostępne tylko w przypadku niektórych typów wykresów, niektóre nie mogą być stosowane łącznie, a niektóre wykorzystują co najmniej jedno dodatkowe wyrażenie w celu kreślenia wykresów złożonych.

Słupek
Przedstawia wartości wybranego wyrażenia w postaci słupków. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykresów słupkowych i wykresów kombi.

Symbol
Przedstawia wartości wybranego wyrażenia w postaci symboli. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykresów liniowych i wykresów kombi. W menu rozwijanym dostępnych jest kilka różnych symboli do wyboru.

Linia
Przedstawia wartości wybranego wyrażenia w postaci linii. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykresów liniowych i wykresów kombi. W menu rozwijanym można wybrać opcję Normalne, Gładkie lub jedną z trzech linii Plateau.

Giełdowy
Po zaznaczeniu tego pola wyboru wyrażenie zostanie wykreślone w postaci znacznika na wykresie giełdowym. Na liście Wyrażenia wyrażenie będzie poprzedzone jego ikoną i pojawi się jako pusty symbol zastępczy z czterema wyrażeniami podrzędnymi. Pierwsze wyrażenie podrzędne będzie używane w celu wykreślenia wysokiego punktu znacznika na wykresie giełdowym. Drugie wyrażenie podrzędne zostanie użyte dla niskiego punktu. Narysowanie znacznika na wykresie giełdowym będzie możliwe, pod warunkiem że obydwa te wyrażenia podrzędne zawierają poprawne definicje. Trzecie wyrażenie podrzędne jest opcjonalne, ale jest używane do określenia punktu zamknięcia dla znacznika. Czwarte wyrażenie podrzędne jest opcjonalne, ale jest używane do określenia punktu otwarcia dla znacznika. Jeśli pole wyboru Giełdowy zostanie zaznaczone dla wyrażenia, wówczas nowe puste wyrażenia podrzędne będą tworzone automatycznie. Jeśli pole wyboru Giełdowy zostanie zaznaczone dla wyrażenia, wówczas dla tego samego wyrażenia nie można zaznaczyć pól wyboru Słupek, Linia, Symbol, Wykres skrzynkowy ani Zawiera słupki błędów. Pola wyboru Giełdowy nie można zaznaczyć dla wyrażenia, jeśli jakakolwiek z tych opcji jest już wybrana dla wyrażenia. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykresów kombi.

Wykres skrzynkowy
Po zaznaczeniu tego pola wyboru wyrażenie będzie wykreślane w postaci wykresu skrzynkowego, który jest często stosowany w celu prezentacji danych statystycznych. Na liście Wyrażenia wyrażenie będzie poprzedzone jego ikoną i pojawi się jako pusty symbol zastępczy z pięcioma wyrażeniami podrzędnymi. Pierwsze wyrażenie podrzędne będzie używane w celu wykreślenia górnego punktu pudełka wykresu skrzynkowego. Drugie wyrażenie podrzędne zostanie użyte dla dolnego punktu pudełka. Narysowanie wykresu skrzynkowego będzie możliwe, pod warunkiem że obydwa te wyrażenia zawierają poprawne definicje. Kolejne wyrażenia podrzędne — od trzeciego do piątego — są opcjonalne. Jeśli są używane, wówczas definiują medianę, górny wąs i dolny wąs. Często stosowanym rozszerzeniem Wykresu skrzynkowego są tak zwane wartości odstające dla wartości ekstremalnych. Można je tworzyć poprzez wykreślanie osobnych wyrażeń jako symboli. Jeśli pole wyboru Wykres skrzynkowy zostanie zaznaczone dla wyrażenia głównego, wówczas nowe puste wyrażenia podrzędne będą tworzone automatycznie. Jeśli pole wyboru Wykres skrzynkowy zostanie zaznaczone dla wyrażenia, wówczas dla tego samego wyrażenia nie można zaznaczyć pól wyboru Słupek, Linia, Symbol, Giełdowy ani Zawiera słupki błędów. Pola wyboru Wykres skrzynkowy nie można zaznaczyć dla wyrażenia, jeśli jakakolwiek z tych opcji jest już wybrana dla wyrażenia. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykresów kombi.

Zawiera słupki błędów
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby użyć jednego lub dwóch wyrażeń po wybranym wyrażeniu jako wyrażeń pomocniczych dla słupków błędów naniesionych na punkty danych głównego wyrażenia. Jeśli zostanie wybrana opcja Symetryczne, wówczas zostanie użyte tylko jedno wyrażenie pomocnicze, które zostanie wykreślone symetrycznie wokół punktu danych. Jeśli zostanie wybrana opcja Asymetryczne, wówczas zostaną użyte dwa wyrażenia pomocnicze, które zostaną wykreślone odpowiednio powyżej i poniżej punktu danych. Wyrażenia słupka błędu powinny zwracać liczby dodatnie. Wyrażenia pomocnicze wykorzystywane dla słupków błędów są poprzedzane na liście Wyrażenia odpowiednimi ikonami (symetryczne), (asymetryczne, wysoko) lub (asymetryczne, nisko) i nie mogą być wykorzystywane na wykresie do innych celów. Jeśli po wybranym wyrażeniu nie zdefiniowano jeszcze żadnych wyrażeń, wówczas automatycznie zostanie utworzone nowe fikcyjne wyrażenie pomocnicze. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykresów słupkowych, liniowych i wykresów kombi.

Wartości na punktach danych
Po zaznaczeniu tego pola wyboru wynik wyrażenia będzie wykreślany w postaci tekstu na tle punktów danych. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykresów słupkowych, liniowych, kombi i wykresów kołowych. W przypadku wykresów kołowych wartość będzie pokazywana obok wycinków koła.

Tekst na osi
Po zaznaczeniu tego pola wyboru wynik wyrażenia będzie wykreślany jako tekst przy każdej wartości osi X, przy osi oraz etykietach osi. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykresów słupkowych, liniowych i wykresów kombi.

Tekst wyskakujący
Zaznacz to pole wyboru, aby wyniki wyrażenia były przedstawiane w wyskakujących komunikatach pojawiających się po aktywacji punktu danych na wykresie w układzie. Ta opcja może być używana z lub bez żadnych innych opcji wyświetlania. W ten sposób można uzyskać wyrażenie, które nie będzie się pojawiać na wykresie, ale tylko w aktywowanych wyskakujących okienkach.
Opcje wyświetlania

Reprezentacja
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku tabel prostych i tabel przestawnych.

Tekst
Wartości wyrażenia są zawsze interpretowane i wyświetlane jako tekst.

Grafika
Po wybraniu tej opcji aplikacja QlikView będzie interpretować każdą wartość wyrażenia jako referencję do grafiki. Referencja może być ścieżką do pliku graficznego na dysku (np. C:\Mypic.jpg) lub wewnątrz dokumentu qvw (np. qmem://<Nazwa>/<Piotr>). Jeśli aplikacja QlikView nie może zinterpretować wartości wyrażenia jako odniesienia do poprawnej grafiki, zostanie wyświetlona sama wartość, chyba że zaznaczone jest pole wyboru W razie braku grafiki ukryj tekst.

Miernik kołowy, Miernik liniowy, Miernik sygnalizatora świetlnego, Miernik LED
W przypadku wybrania dowolnej opcji miernika wykres zegarowy będzie wpisany w dostępną komórkę tabeli jako grafika. Układ miernika można modyfikować w oknie dialogowym Właściwości wykresu: Prezentacja otwieranym po naciśnięciu przycisku Ustawienia miernika.

Wykres miniaturowy
Po wybraniu tej opcji aplikacja QlikView wyświetli wartości wyrażenia na wykresie słupkowym lub liniowym. Wykres zostanie wpisany do dostępnej komórki tabeli. Ustawienia wizualne wykresu można modyfikować za pomocą przycisku Ustawienia wykresu miniaturowego. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku tabel prostych.

Mini chart settings

Uwaga: Wykres miniaturowy nie będzie wyświetlany w przypadku eksportowania do programu Excel!

Łącze
Wybierz tę opcję, aby wprowadzić wyrażenie do pola Definicja, co spowoduje utworzenie w komórce tabeli łącza, które można kliknąć. Wyrażenie powinno zwrócić tekst, który można zinterpretować jako Tekst_wyświetlany<url>Tekst_łącza. Tekst_wyświetlany będzie widoczny w komórce tabeli, a Tekst_łącza będzie łączem, które zostanie otwarte w nowym oknie przeglądarki. Jeśli łącze zostanie zdefiniowane, wówczas wartość w komórce tabeli będzie podkreślona. Jeśli łącze nie zostanie zdefiniowane, wartość nie będzie podkreślona. Należy zwrócić uwagę na to, że w komórce, dla której trybem wyświetlania jest Łącze, nie można dokonać selekcji. Kliknięcie przycisku ... umożliwia otwarcie pełnego okna dialogowego Edytuj wyrażenie.
Przykłady:
=Nazwa & '<url>' & Łącze
=Nazwa & '<url>www.qlikview.com'
gdzie Nazwa i Łącze są polami tabeli, które są ładowane w skrypcie.

Formatowanie grafiki
Opcja dostępna jedynie w przypadku wybrania powyżej opcji Grafika. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku tabel prostych i tabel przestawnych. To ustawienie opisuje, w jaki sposób QlikView formatuje grafikę w celu umieszczenia jej komórce. Istnieją cztery alternatywy: 

Bez rozciągania
W przypadku wybrania tej opcji grafika zostanie wyświetlona w takiej postaci, w jakiej się znajduje, bez żadnego rozciągania. To może spowodować, że części grafiki będą niewidoczne lub zostanie wypełniona tylko część komórki.
Wypełnij
W przypadku wybrania tej opcji grafika zostanie rozciągnięta w celu dopasowania bez zachowania współczynnika proporcji oryginalnej grafiki.
Zachowaj aspekt
W przypadku wybrania tej opcji wybrana grafika zostanie rozciągnięta maksymalnie w celu wypełnienia komórki, ale z zachowaniem współczynnika proporcji.
Wypełnij, zach. propor.
W przypadku wybrania tej opcji grafika zostanie rozciągnięta w celu wypełnienia komórki w obydwu kierunkach, ale z zachowaniem współczynnika proporcji. Taki sposób wypełnienia zwykle powoduje obcięcie grafiki w jednym kierunku.
Akumulacja

Wybierając ustawienia w tej grupie użytkownik decyduje o tym, czy wartości w wykresie powinny być akumulowane, czy nie. W wykresie akumulowanym każda wartość Y jest dodawana do wartości Y kolejnej wartości X. W akumulowanym wykresie słupkowym, który przedstawia sumę sprzedaży wg lat, np. wartość z roku 1996 jest dodawana do wartości z roku 1997. Jeśli wykres zawiera kilka wyrażeń, wówczas wyrażenie, którego wartości będą akumulowane należy wybrać na liście Wyrażenia. Akumulacja jest niedostępna dla tabel przestawnych.

Bez akumulacji
Jeśli ta opcja zostanie wybrana, wartości Y wybranego wyrażenia wykresu nie będą akumulowane.

Pełna akumulacja
Jeśli ta opcja zostanie wybrana, w każdej wartości Y będą akumulowane wszystkie poprzednie wartości Y wyrażenia. Patrz sekcja Akumulacja powyżej. Pełna akumulacja nie działa w przypadku wielu wymiarów zawierających wartości NULL lub 0.

Uwaga: Pełna akumulacja nie działa, gdy włączone są kratki wykresu.

Akumuluj n Kroki wstecz
Wprowadzenie liczby do pola powoduje ustawienie liczby wartości Y w wyrażeniu, które będą akumulowane. Patrz sekcja Akumulacja powyżej.

Tryb podsumowania

Ta grupa jest włączona dla wybranego wyrażenia tylko dla obiektów wykresu Tabela prosta. Dostępne są trzy ustawienia:

Brak sum
Sumy nie są obliczane dla wybranego wyrażenia.
Suma wyrażenia
Suma wyrażenia ocenianego na następnym poziomie. Na przykład jeśli wyrażenie generuje średnie miesięczne wynagrodzenie dla pewnej liczby pracowników, wówczas Suma wyrażenia wygeneruje średnią łączną z wszystkich wynagrodzeń.
F(x) z wierszy
W przypadku wybrania tej opcji poszczególne wartości każdego punktu danych (każdy słupek na wykresie słupkowym, każdy wiersz w tabeli prostej itp.) dla wybranego wyrażenia będzie agregowana przy użyciu funkcji agregacji wybranej z listy rozwijanej (zwykle sumowanej).

Uwaga: Wartość w polu Pierwszy ciąg lub Ostatni ciąg to najwyższa lub najniższa wartość w tabeli, w kolejności alfanumerycznej. Kolejność alfanumeryczna zaczyna się od cyfr 0–9, po których występują litery od A do Z.
Szerokość obramowania słupka Określa szerokość linii obramowania wokół słupków kreślonych przez to wyrażenie na wykresach słupkowych i kombi. Wartość może zostać określona w mm, cm, calach (", cal), pikselach (px, pxl, piksel), punktach (pt, pts, punkt) lub jednostkach docunit (du, docunit).
Wyrażenia jako legenda Jeśli używanych jest kilka wyrażeń, wówczas wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie legendy przedstawiającej wyrażenia oraz odpowiadające im kolory obok wykresu.
Linie trendu

W wybranych wykresach wyrażeń QlikView elementy wykreślane mogą być uzupełniane lub zastępowane przez linie trendów statystycznych. Linie trendu mogą być wyświetlane w wykresach punktowych, wykresach liniowych oraz w wykresach słupkowych/kombi z maksymalnie jednym wymiarem i jednym wyrażeniem pokazanym w postaci słupków. W przypadku innych typów słupków ustawienia z grupy Linie trendu są niedostępne i nie mają na nie żadnego wpływu. W wykresach punktowych punkty danych są traktowane w taki sposób, jakby y=f(x). W przypadku wykresów słupkowych, liniowych i kombi możliwe jest usunięcie zaznaczenia wszystkich opcji w obszarze Opcje wyświetlania, a następnie dodanie linii trendu, które zostaną naniesione na wykres bez bazowych punktów danych. Linie trendu na wykresach słupkowych, liniowych i kombi mogą być ekstrapolowane poprzez określenie interwału prognozy i/lub prognozy wstecz (strona Osie). Linie ekstrapolowane będą kropkowane. Linie trendu na wykresach z dyskretną osią X będą pokazywane jako linie z symbolami. Na osi ciągłej pokazana będzie tylko linia.

Średnia
Średnia jest wykreślana jak linia prosta.
Liniowe
Wykreślana jest progresja liniowa.
Wielomianowe 2. stopnia
Zostanie naniesiona linia trendu w postaci krzywej wielomianu drugiego stopnia.
Wielomianowe 3. stopnia
Zostanie naniesiona linia trendu w postaci krzywej wielomianu trzeciego stopnia.
Wielomianowe 4. stopnia
Zostanie naniesiona linia trendu w postaci krzywej wielomianu czwartego stopnia.
Wykładnicze
Zostanie naniesiona wykładnicza linia trendu.
Pokaż równanie
Zaznaczenie tego pola wyboru dla określonego wyrażenia spowoduje uzupełnienie linii trendu wyrażenia równaniem linii trendu podanym w postaci tekstu na wykresie.
Pokaż R2
Zaznaczenie tego pola wyboru dla określonego wyrażenia spowoduje uzupełnienie linii trendu wyrażenia współczynnikiem determinacji podanym w postaci tekstu na wykresie.

Regresja liniowa w wykresach tabeli

Właściwości wykresu: Sortuj

Strona Właściwości wykresu: Sortuj jest otwierana po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wykresu i wybraniu polecenia Właściwości z menu Obiekt.

W tym miejscu należy wybrać kolejność sortowania wymiarów wykresu z pewnej liczby dostępnych kolejności sortowania.

Strona Właściwości wykresu: Sortuj dla tabel prostych zawiera nieco inne opcje.

Właściwości wykresu: Sortuj (tabela prosta)

Lista Wymiary zawiera wymiary wykresu. W celu przypisania kolejności sortowania zaznacz wymiar i wybierz co najmniej jedną kolejność sortowania po prawej stronie.

Wartość Y Wartości wymiaru zostaną posortowane wg wartości liczbowych z osi Y. Ta opcja jest niedostępna dla wymiarów wyliczanych.
Stan Wartości wymiaru zostaną posortowane zgodnie z ich stanem logicznym, tj. wartości wybrane przed wartościami opcjonalnymi, które będą poprzedzać wartości wykluczone.
Wyrażenie Wartości wymiaru zostaną posortowane zgodnie z wyrażeniem wprowadzonym do pola tekstowego poniżej tej opcji sortowania.
Częstotliwość Wartości wymiaru zostaną posortowane zgodnie z liczbą wystąpień w tabeli.
Wartość liczbowa Wartości wymiaru zostaną posortowane zgodnie z ich wartościami liczbowymi.
Text Wartości wymiaru zostaną posortowane zgodnie z ich kolejnością alfabetyczną.
Kolejność ładowania Wartości wymiaru zostaną posortowane zgodnie z ich początkową kolejnością ładowania.

W grupie obowiązuje hierarchia od dołu do góry, dlatego w przypadku wyboru kolejności sortowania, które powodują konflikt, pierwszeństwo otrzymuje pierwsza kolejność napotkana. Wybraną kolejność sortowania można odwrócić, wybierając opcje Rosnąco i Malejąco albo A -> Z i Z -> A.

Po kliknięciu przycisku Domyślne wartości wymiaru zostaną ustawione w sposób domyślny zdefiniowany w oknie dialogowym Właściwości dokumentu: Sortuj.

Pole wyboru Zastąp porządek sortowania grupy jest dostępne tylko wówczas, gdy wymiar grupy jest wybrany na liście Wymiary. W normalnej sytuacji kolejność sortowania wymiaru grupy jest określona dla każdego pola w grupie przez właściwości grupy. Wybranie tej opcji umożliwia pominięcie takich ustawień na poziomie grupy i zastosowanie pojedynczej kolejności sortowania dla wymiaru, bez względu na to, które pole w grupie jest aktywne.

Właściwości wykresu: Styl

Na tej stronie można określić podstawowy styl wykresu. Nie wszystkie widoczne elementy są dostępne dla każdego typu wykresu.

Wygląd Wybierz jeden z dostępnych stylów. W niektórych sytuacjach może to wpłynąć nie tylko na wygląd wykresu, ale również na jego funkcjonalność.
Orientacja Ustaw orientację wykresu: w pionie lub w poziomie.
Typ podrzędny W tej grupie ustawiany jest tryb dla pasków: Zgrupowane lub Skumulowane (Z nakładką lub Skumulowane dla wykresów radarowych). To ustawienie działa tylko wówczas, gdy wykres wyświetla dwa wymiary lub jeden wymiar i więcej niż jedno wyrażenie. Wartości ujemne na wykresach słupkowych są skumulowane osobno w dół poniżej osi X. Gdy w przypadku wykresów słupkowych stosowane jest ciągłe skalowanie osi, wówczas układ skumulowany jest jedynym dozwolonym układem.

W przypadku prezentacji wykresów słupkowych z wieloma wymiarami i wyrażeniami obowiązują następujące reguły:
 • Na osi X można pokazać maksymalnie dwa wymiary.
 • Trzeci wymiar może zostać pokazany za pomocą wielokolorowych skumulowanych słupków.
 • Więcej niż trzy wymiary można wyświetlać tylko w wykresach tabel.
 • Jeśli włączone są co najmniej dwa wyrażenia, wówczas dwa pierwsze wymiary są pokazane na osi X, a wyrażenie jest pokazane za pomocą wielokolorowych skumulowanych słupków.
 • Jeśli włączono co najmniej dwa wyrażenia, a podgrupa jest ustawiona jako skumulowana, wówczas wszystkie wyrażenia w jednym stosie zostaną obliczone względem jednej osi (domyślnie lewej). Tak będzie, nawet jeśli użytkownik ustawi jedno wyrażenie do obliczenia względem lewej osi i jedno do obliczenia względem prawej osi.
 

Następująca tabela przedstawia sposób prezentacji typów podrzędnych w przypadku wielu wymiarów i wyrażeń.

Wymiary Wyrażenia Typ podrzędny
1 1 Jeden słupek
1 2 lub więcej Wyrażenia są zgrupowane lub skumulowane.
2 1 Wymiary są zgrupowane lub skumulowane.
2 2 lub więcej Wymiary są zgrupowane.
3 1 Wymiary 1. i 2. są zgrupowane, 3. skumulowany.
3 2 lub więcej Wymiary 1. i 2. są zgrupowane, wyrażenia są skumulowane.
4 1 Wymiary 1. i 2. są zgrupowane, 3. skumulowany.
4 2 lub więcej Wymiary 1. i 2. są zgrupowane, wyrażenia są skumulowane.
Widok 3D Ustawienia w tej grupie definiują kąt, od którego wykres jest wyświetlany w trybach 3D.
Kąt u góry
Definiuje kąt pionowy widoku 3D. Wartość musi być liczbą całkowitą z zakresu od 5 do 45.
Kąt z boku
Definiuje kąt z boku widoku 3D. Wartość musi być liczbą całkowitą z zakresu od 5 do 45.
Styl koloru kreślenia Ta kontrolka może być używana w celu narzucenia stylu koloru na wszystkie kolory kreślenia w wykresie. Po wybraniu stylu na liście rozwijanej wszystkie kolory w obszarze Mapa kolorów na stronie Kolory zostaną zmienione zgodnie z wybranym stylem. Zmiana jest natychmiastowa, a samo ustawienie nie zostanie zachowane do następnego przejścia do tej strony okna dialogowego. Ta zmiana nie wpływa na rzeczywiste kolory podstawowe na mapie kolorów. Opcja Styl koloru kreślenia nie jest dostępna we wszystkich wyglądach wykresów. Dostępne są następujące opcje:
Pełny kolor
Ustawia wszystkie kolory na mapie kolorów jako pełne.
Ciemny gradient
Ustawia wszystkie kolory na mapie kolorów na gradient kolorów w stronę czerni.
Gradient jasności
Ustawia wszystkie kolory na mapie kolorów na gradient kolorów w stronę tonu jaśniejszego.
Błyszczące
Powoduje, że wszystkie słupki mają wygląd błyszczący.
Styl tła obszaru Ta kontrolka może być używana w celu zmiany wyglądu tła obszaru kreślenia. To ustawienie jest dostępne tylko dla wykresów z obszarem kreślenia. Dostępne są następujące opcje:
Ramka
Wokół obszaru kreślenia rysowana jest ramka.
Cieniowanie
Ta opcja zapewnia efekt cieniowania na tle obszaru kreślenia.
Minimalne
To ustawienie usuwa tło obszaru kreślenia.
Podgląd Umożliwia wyświetlenie podglądu podstawowych właściwości wizualnych wykresu.

Właściwości wykresu: Prezentacja (wykres lejkowy)

Zmiana ustawień na tej stronie powoduje modyfikację sposobu prezentacji wykresu lejkowego na ekranie.

Etykiety wyskakujące Po zaznaczeniu tego pola wyboru dane będą pojawiać się w dymku wyskakującym po umieszczeniu wskaźnika myszy nad segmentem danych w wykresie. To ustawienie nie ma wpływu na wyrażenia oznaczone do wyświetlania jako wyskakujące.
Grubość końcówki (%) Określa szerokość końcówki lejka jako procent szerokości wejścia lejka.
Odwrócona orientacja To pole należy zaznaczyć, jeśli lejek ma być skierowany w lewo lub w górę.
Proporcjonalność danych To ustawienie określa stopień proporcjonalności segmentów do danych bazowych.
Jednakowe wysokości segmentów
Brak proporcjonalności do danych. Każdy segment jest rysowany z taką samą wysokością (szerokością dla lejków poziomych) jak inne. Zwykle taka operacja ma sens, jeśli na wykresie widoczne są liczby.
Wysokość segmentu proporcjonalnie do danych
Każdy segment jest rysowany z wysokością (szerokością dla lejków poziomych) proporcjonalną do danych bazowych.
Obszar segmentów proporcjonalny do danych
Każdy segment jest rysowany z łącznym obszarem proporcjonalnym do danych bazowych.
Pokaż legendę

W grupie Pokaż legendę można kontrolować wyświetlanie etykiet danych wymiarów na wykresie. Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać etykiety danych. Etykiety danych są wyświetlane tylko dla bieżącego najwyższego poziomu wykresu.
Ustawienia...
Otwiera okno dialogowe Ustawienia legendy, w którym można modyfikować ustawienia legendy.
Pokaż liczby w legendzie
Po zaznaczeniu tego pola wyboru wartości będą pokazywane obok etykiet danych wymiarów.
Ogranicz legendę (znaki)
Zaznacz to pole wyboru, aby ograniczyć długość ciągów wartości wymiarów, które są wyświetlane na osiach oraz w legendzie wykresu. Po wartościach obciętych na wykresie będzie widoczny znak „...”.

Ustawienia legendy

Tekst w wykresie

Grupa Tekst w wykresie umożliwia dodawanie tekstu dowolnego do wykresu.
Dodaj
Naciśnięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogowego Tekst wykresu, w którym można tworzyć i edytować teksty dowolne przeznaczone do wyświetlenia na wykresie.
Edytuj
Podświetl istniejący tekst na liście i kliknij ten przycisk, aby edytować właściwości tekstu w oknie dialogowym Tekst wykresu. Ten sam rezultat powoduje dwukrotne kliknięcie tekstu na liście.
Usuń
Podświetl istniejący tekst na liście i kliknij ten przycisk, aby usunąć go z listy.

Teksty wykresu

Właściwości wykresu: Kolory

Strona Właściwości wykresu: Kolory jest otwierana po kliknięciu prawym przyciskiem myszy okna wykresu i wybraniu polecenia Właściwości z menu Obiekt.

W grupie Wygląd danych można przypisać nawet 18 różnych kolorów do wartości pola wymiaru, dla wykresów.

Kolory 1–18 Kolory mogą być definiowane jako pełne lub gradientowe. W celu dostosowania koloru należy kliknąć jego przycisk i otworzyć okno dialogowe Obszar koloru.
Przycisk Pobierz kolory domyślne powoduje przywrócenie domyślnych ustawień QlikView dla mapy kolorów.
Przycisk Cofnij zmiany kolorów przywraca ustawienia koloru, które obowiązywały po przejściu do tego okna dialogowego.
Przycisk Zaawansowane... powoduje otwarcie okna dialogowego Zaawansowana mapa kolorów, w którym można ustawiać i pobierać mapy kolorów na poziomie arkusza, dokumentu, użytkownika oraz na domyślnym poziomie QlikView.
Wielokolorowe Usunięcie zaznaczenia tej opcji spowoduje, że wszystkie słupki będą miały ten sam kolor.
Trwałe kolory Zaznaczenie tej opcji spowoduje zablokowanie mapy kolorów, dzięki czemu do każdej wartości kolor zostanie trwale przypisany.
Powtórz ostatni kolor Zaznaczenie tej opcji spowoduje przypisanie 18. koloru w mapie kolorów do dowolnej wartości po wartości 18. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, wówczas kolory są powtarzane kolejno od 1 do 18.

W grupie Tło ramki ustawienia koloru są określane dla tła obszaru kreślenia oraz tła obszaru otaczającego obszar kreślenia.

Kolor

Wykres będzie kreślony z kolorowym tłem. Dla obszaru kreślenia i obszaru otaczającego można ustawić różne kolory.

Kliknięcie dowolnego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego Obszar koloru.

Porada: Ustawienie Kolor tła można połączyć z opisanymi poniżej opcjami Grafika i/lub Tylko obszar kreślenia.
Tło Kolor używany dla tła wokół obszaru kreślenia lub — w przypadku niektórych wykresów — dla całego tła wykresu. Kolor można zdefiniować jako pełny kolor lub jako gradient za pomocą okna dialogowego Obszar koloru, które jest otwierane po kliknięciu przycisku. Kolorem domyślnym jest biały.
Obszar kreślenia Kolor używany dla obszaru kreślenia wykresu. Kolor można zdefiniować jako pełny kolor lub jako gradient za pomocą okna dialogowego Obszar koloru, które jest otwierane po kliknięciu przycisku. Kolorem domyślnym jest jasnoszary. To ustawienie jest niedostępne dla wykresów kołowych, blokowych, lejkowych i radarowych.
Grafika Po wybraniu tej opcji i kliknięciu przycisku Grafika pojawia się okno dialogowe Wybierz grafikę, w którym można zaimportować obraz tła.
Zaznaczenie opcji Tylko obszar kreślenia spowoduje ograniczenie importowanego obrazu tylko do tego obszaru.
Grafika dynamiczna Podaj wyrażenie wyliczane, aby wyświetlać dynamiczne grafiki tła, które zmieniają się w zależności od selekcji. Ta opcja jest dostępna dla wykresów słupkowych, liniowych, kombi, punktowych i siatkowych.
Przezroczystość Określa stopień przezroczystości tła wykresu. Przy 0% tło będzie całkowicie nieprzezroczyste i wypełnione kolorem zdefiniowanym w powyższym polu Kolor tła. Przy 100% tło będzie całkowicie przezroczyste.

W grupie Obramowanie obszaru kreślenia można przypisać Szerok. i Kolor do prostokąta otaczającego obszar kreślenia.

See also

 

Właściwości wykresu: Liczba

Ta strona właściwości obowiązuje względem wykresu aktywnego i zawiera następujące kontrolki przeznaczone do formatowania wartości:

Wyrażenie domyśl. Przedstawia wartości liczbowe przy użyciu formatu liczb dostarczonego przez wyrażenie.
Liczba Przedstawia wartości liczbowe z liczbą miejsc dziesiętnych, jaka została ustawiona w polu przewijanym Dokładność.
Liczba całkowita Przedstawia wartości liczbowe jako liczby całkowite.
Ustalone do Przedstawia wartości liczbowe jako wartości dziesiętne z liczbą miejsc dziesiętnych, jaka została ustawiona w polu przewijanym Liczby dziesiętne.
Waluta Przedstawia wartości liczbowe w formacie pokazanym w polu tekstowym Podgląd. Formatem domyślnym jest ustawienie Waluta systemu Windows.
Data Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako daty, w formacie ustawionym w polu edycji Wzorzec formatu. Przykład tego formatu jest widoczny w polu tekstowym Podgląd.
Godzina Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako godziny, w formacie ustawionym w polu edycji Wzorzec formatu. Przykład tego formatu jest widoczny w polu tekstowym Podgląd.
Znacznik czasu Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako data + godzina, w formacie ustawionym w polu edycji Wzorzec formatu. Przykład tego formatu jest widoczny w polu tekstowym Podgląd.
Interwał Przedstawia czas w postaci sekwencyjnego przyrostu czasu (np. format = mm powoduje, że wartość jest przedstawiana jako liczba minut od początku kalendarza (1899:12:30:24:00)).

Przycisk Pokaż w procentach (%) działa na następujące formaty: Liczba, Liczba całkowita i Ustalone do.

Separatory Dziesiętne i Separator tysięcy można ustawić w polach edycji grupy Separatory.

W polach edycji Symbol można wprowadzić symbole dla jednostki, 1000, 1000 000 i 1000 000 000.

Przycisk ISO służy do ustawiania formatowania czasu, daty i znacznika czasu zgodnie z normą ISO.

Przycisk System służy do ustawiania formatowania zgodnie z ustawieniami systemowymi.

Czcionka

W tym obszarze można ustawić Czcionkę, Styl czcionki i Rozmiar czcionki.

Można ustawić czcionkę dla każdego pojedynczego obiektu (Właściwości obiektu: Czcionka) lub wszystkich obiektów w dokumencie (Zastosuj do obiektów w oknie Właściwości dokumentu: Czcionka).

Następnie można ustawić domyślne czcionki dokumentów dla nowych obiektów w oknie Właściwości dokumentu: Czcionka. Istnieją dwie czcionki domyślne:

 1. Pierwsza czcionka domyślna (Listy wartości, wykresy itp.) jest używana w odniesieniu do większości obiektów, w tym list wartości i wykresów.
 2. Druga czcionka domyślna (Obiekty i przyciski tekstu) jest używana w odniesieniu do przycisków i pól tekstowych, gdzie zazwyczaj potrzeba większej czcionki.

Na koniec można ustawić domyślne czcionki dla nowych dokumentów w oknie Preferencje użytkownika: Czcionka.

Dla wykresów, przycisków i obiektów tekstowych (poza obiektami wyszukiwania) można także określić Kolor czcionki. Kolor może być Stały albo dynamicznie Obliczany z wyrażenia. Wyrażenie musi być poprawną reprezentacją koloru utworzoną z użyciem funkcji koloru. Jeśli wynik wyrażenia nie jest poprawną reprezentacją koloru, wówczas zostanie ustawiony domyślny kolor czarny.

Funkcje koloru

Dodatkowe ustawienia:

Cień automatyczny Po zaznaczeniu tej opcji do tekstu zostanie dodany cień automatyczny.
Podkreślenie Po zaznaczeniu tej opcji tekst będzie podkreślony.

W panelu podglądu pokazywana jest próbka wybranej czcionki.

Układ

Ustawienie układu określone na stronie Właściwości obiektu będzie mieć zastosowanie tylko do bieżącego obiektu.
Ustawienie układu określone na stronie Właściwości dokumentu będzie mieć zastosowanie do wszystkich obiektów danego typu (lub typów) w całym dokumencie.

Użyj obramowań

Włącz tę opcję, aby używać obramowania wokół obiektu arkusza. Typ obramowania można wybrać z menu rozwijanego.

Intensywność cieniowania Menu rozwijane Intensywność cieniowania umożliwia ustawienie intensywności cienia wyświetlanego wokół obiektów arkusza. Można też wybrać opcję Bez cieniowania.
Styl obramowania Dostępne są następujące wstępnie zdefiniowane typy obramowania:
Pełna
Pełne obramowanie jednego koloru.
Obniżone
Obramowanie dające efekt zapadania się obiektu arkusza w tło.
Podniesione
Obramowanie dające efekt podnoszenia obiektu arkusza z tła.
Ściana
Obramowanie dające efekt ściany wokół obiektu arkusza.
Szerokość obramowania Opcja jest dostępna dla wszystkich typów obramowania. Szerokość można podać w mm, cm, calach (", cal), pikselach (px, pxl, piksel), punktach (pt, pts, punkt) lub jednostkach docunit (du, docunit).
Kolor Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można wybrać z palety kolorów odpowiedni kolor podstawowy (dotyczy wszystkich typów obramowania).
Tęcza Tworzy tęczowe obramowanie (dotyczy wszystkich typów obramowania). Tęcza będzie się zaczynać od wybranego koloru podstawowego na obiekcie arkusza.

W przypadku wybrania opcji Uproszczone jako Tryb określania stylu na karcie Właściwości dokumentu: Ogólne nie będzie możliwy wybór typu obramowania — dostępne będzie tylko menu rozwijane Intensywność cieniowania i ustawienie Szerokość obramowania.

Zaokrąglone rogi

W grupie Zaokrąglone rogi można zdefiniować ogólny kształt obiektu arkusza. Ustawienia te umożliwiają rysowanie obiektów arkusza o kształtach idealnie okrągłych lub owalnych poprzez silnie wydłużone aż do prostokątnych. Opcja Zaokrąglone rogi jest dostępna jedynie w przypadku wybrania opcji Zaawansowane Tryb określania stylu na karcie Właściwości dokumentu: Ogólne.

Zaokrąglone rogi Zaznaczenie tej opcji umożliwia korzystanie z pozostałych ustawień kształtów o zaokrąglonych rogach.
Narożniki Narożniki, dla których to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, będą rysowane jako prostokątne.
Zaokrąglenie Liczba od 2 do 100, gdzie 100 oznacza prostokąt o idealnie prostokątnych narożnikach, a 2 oznacza idealny owal (lub okrąg w przypadku proporcji 1:1). Najlepszy efekt zaokrąglonych rogów pozwalają zwykle uzyskać wartości od 2 do 5.
Promień narożnika To ustawienie określa promień narożników, wyrażony jako stała odległość (Stałe) lub jako procent całego sektora (Względne (%)). Można w ten sposób kontrolować, w jakim stopniu ogólny kształt ustawiony opcją Zaokrąglenie będzie wpływać na kształt narożników. Odległość można podać w mm, cm, calach (", cal), pikselach (px, pxl, piksel), punktach (pt, pts, punkt) lub jednostkach docunit (du, docunit).

Warstwa

Grupa Warstwa umożliwia ustawienie położenia obiektu na jednej z trzech warstw:

Bottom Obiekt arkusza z ustawioną właściwością warstwy Dół nigdy nie będzie zasłaniać obiektów arkusza o ustawieniach warstwy Normalne i Góra. Można go umieszczać tylko na tych obiektach arkusza, które mają ustawioną warstwę Dół.
Normalne Nowo utworzone obiekty arkusza znajdują się na warstwie Normalne (środkowej). Obiekt arkusza o ustawieniu warstwy Normalne nie może zostać zasłonięty przez obiekt arkusza o ustawieniu Dół, a sam nie może zasłaniać obiektów arkusza o ustawieniu Góra.
Top Obiekt arkusza z ustawioną właściwością warstwy Góra nigdy nie będzie zasłonięty przez obiekty arkusza o ustawieniach warstwy Normalne i Dół. Można na nim umieszczać jedynie inne obiekty arkusza o ustawieniu warstwy Góra.
Niestandardowe Ustawienia warstwy Góra, Normalne i Dół to wewnętrznie odpowiednio numery warstw 1, 0 i –1. W rzeczywistości dozwolone są wszystkie wartości od –128 do 127. Wybierz tę opcję, aby wprowadzić własną wartość.

Tworzenie motywu...

Otwiera obszar Kreatora motywów, w którym można utworzyć motyw układu.

Zastosuj motyw...

Motyw układu można zastosować względem obiektu, arkusza lub dokumentu.

Motywy układu

Pokaż

W grupie opcji Pokaż można określić warunek wyświetlania obiektu arkusza:

Zawsze Obiekt arkusza będzie zawsze wyświetlany.
Warunkowe

Obiekt arkusza będzie wyświetlany lub ukryty w zależności od wyniku funkcji warunkowej, która jest obliczana na nowo na przykład przy każdej zmianie selekcji. Ten obiekt arkusza będzie ukryty tylko wtedy, gdy warunek zwróci wartość FALSE.

Funkcje warunkowe

Uwaga:

Użytkownicy z uprawnieniami Admin do dokumentu mogą zignorować wszystkie warunki pokazywania, wybierając opcję Pokaż wszystkie arkusze i obiekty arkusza w oknie dialogowym Właściwości dokumentu: Zabezpieczenia. Tę funkcję można przełączać, naciskając klawisze Ctrl+Shift+S.

Właściwości dokumentu: Zabezpieczenia

Opcje

W grupie Opcje można wyłączyć możliwość przenoszenia obiektu arkusza lub zmiany jego rozmiaru. Ustawienia w tej grupie mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zaznaczono odpowiadające im pola wyboru na kartach Właściwości dokumentu: Układ i Właściwości arkusza: Zabezpieczenia.

Zezwalaj na przenoszenie/zmianę rozmiaru Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi przenoszenie obiektu arkusza i zmianę jego rozmiaru.
Zezwalaj na kopiowanie/klonowanie Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi tworzenie kopii obiektu arkusza.
Zezwalaj na wyświetlanie info

Jeśli użyto funkcji info i z wartością pola są powiązane informacje, w nagłówku okna będzie wyświetlana ikona informacji. Jeśli nie jest pożądane wyświetlanie ikony informacji w nagłówku, można usunąć zaznaczenie tej opcji.

Info

Dopasuj rozmiar do danych Jeśli w wyniku dokonanych selekcji tabela stanie się mniejsza od przydzielonego rozmiaru obiektu arkusza, zwykłym zachowaniem aplikacji QlikView jest zmniejszenie obramowania wokół takiego obiektu tabeli. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje wyłączenie automatycznego dostosowywania rozmiaru i spowoduje pozostawianie pustego miejsca.

Paski przewijania

Grupa Paski przewijania zawiera różnego rodzaju kontrolki modyfikujące układ pasków przewijania:

Zachowaj pozycję przewijania

Kiedy to ustawienie jest włączone, oprogramowanie QlikView podejmie próbę zachowania pozycji przewijania tabel i wykresów na pasku przewijania, kiedy selekcja jest dokonywana względem innego obiektu. To samo ustawienie musi być również włączone w oknie Preferencje użytkownika: Obiekty.

Pozycja przewijania nie jest zachowywana po zamknięciu dokumentu.

Przyciski przewijania Ustawia kolor przycisków przewijania. Kliknij przycisk, aby wybrać kolor. Najlepszą czytelność pasków przewijania dają zazwyczaj średnie odcienie szarości. Każdy z kolorów można zdefiniować jako pełny kolor lub jako gradient za pomocą okna dialogowego Obszar koloru, które jest otwierane po kliknięciu odpowiedniego przycisku.
Tło przewijania

Definiuje kolor tła przewijania. Kliknij przycisk, aby wybrać kolor.

Szerokość paska przewijania Ta kontrolka wpływa zarówno na szerokość, jak i na względny rozmiar symboli paska przewijania.
Styl przewijania

Ustawia styl paska przewijania. Wybierz styl z kontrolki rozwijanej. Styl paska przewijania Klasyczne odpowiada wyglądowi pasków przewijania z aplikacji QlikView 4/5. Styl paska przewijania Standard daje bardziej nowoczesny wygląd. Trzeci styl to Jasne, dający cieńszy i jaśniejszy pasek.

Tryb określania stylu należy ustawić na wartość Zaawansowane, aby zapewnić widoczność stylu paska przewijania. To ustawienie jest dostępne na karcie Ogólne po otwarciu menu rozwijanego Ustawienia i wybraniu opcji Właściwości dokumentu.

Zastosuj do... Otwiera okno dialogowe Właściwości nagłówka i obramowania, w którym można wskazać miejsce zastosowania właściwości ustawionych na stronie Układ.

Nagłówek

Ustawienie nagłówka określone na stronie Właściwości obiektu będzie mieć zastosowanie tylko do bieżącego obiektu.
Ustawienie nagłówka określone na stronie Właściwości dokumentu będzie mieć zastosowanie do wszystkich obiektów danego typu (lub typów) w całym dokumencie.

Na stronie Nagłówek można określić opcje układu zupełnie różne od ogólnego układu obiektu.

Pokaż nagłówek Zaznaczenie tej opcji spowoduje rysowanie nagłówka u góry obiektu arkusza. Listy wartości i inne obiekty grupowe będą mieć tę opcję domyślnie włączoną, w przeciwieństwie do przycisków, obiektów tekstu i obiektów linii/strzałki.
Tekst tytułu Do pola tekstowego można wprowadzić tytuł, który będzie wyświetlany jako nagłówek obiektu arkusza. Kliknij przycisk Czcionka..., aby zmienić czcionkę nagłówka.

Dla nagłówka można ustawiać kolory zależne od jego stanu. Ustawienia Aktywne kolory i Nieaktywne kolory można określać niezależnie.

Kliknij przycisk Kolor tła lub Kolor tekstu, aby otworzyć okno dialogowe Obszar koloru. Jako Kolor tła można wybrać kolor pełny lub gradientowy w oknie dialogowym Obszar koloru. Kolor tekstu można zdefiniować jako kolor Stały lub Obliczany — służą do tego funkcje koloru.

Funkcje koloru

Zawijaj tekst Jeśli ta opcja jest zaznaczona, nagłówek może być wyświetlany w wielu wierszach.
Wysokość nagłówka (wiersze) Pole edycji do ustawiania liczby wierszy nagłówka.

Dokładny rozmiar i położenie obiektu QlikView można określić i korygować ustawieniami rozmiaru i położenia obiektu arkusza QlikView w postaci Normalnej lub Zminimalizowanej. Wartości ustawień są podawane w pikselach:

Położenie X Ustawia położenie poziome lewej strony obiektu arkusza względem lewej krawędzi arkusza.
Położenie Y Ustawia położenie pionowe górnej strony obiektu arkusza względem górnej krawędzi arkusza.
Szerokość Ustawia szerokość obiektu arkusza QlikView.
Wysokość Ustawia wysokość obiektu arkusza QlikView.

Orientację etykiety nagłówka można zmieniać przy użyciu opcji z sekcji Wyrównanie nagłówka:

Poziomo Etykieta może być wyrównana w poziomie. Dostępne opcje to Z lewej, Środek lub Z prawej (w obrębie obszaru nagłówka).
Pionowo Etykieta może być wyrównana w pionie. Dostępne opcje to Góra, Środek lub Dół (w obrębie obszaru nagłówka).

Ikony specjalne
Wiele z poleceń menu obiektów arkusza można skonfigurować jako ikony nagłówka. Aby wybrać polecenia wyświetlane jako ikony nagłówka, zaznacz pole wyboru na lewo od odpowiednich poleceń na liście.

Uwaga: Dodając ikony specjalne do nagłówka, należy zachować rozwagę. Wyświetlanie zbyt wielu ikon będzie dezorientować użytkowników.
Zezwalaj na minimalizowanie Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie ikony minimalizacji w nagłówku okna obiektu arkusza, o ile tylko obiekt można minimalizować. Ponadto pozwoli to na minimalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka.
Autom. minimalizacja Ta opcja jest dostępna, jeśli zaznaczono opcję Zezwalaj na minimalizowanie. Jeśli zaznaczono opcję Autom. minimalizacja dla kilku obiektów arkusza na tym samym arkuszu, wówczas w dowolnym momencie możliwe będzie automatyczne zminimalizowanie wszystkich arkuszy oprócz jednego. Jest to użyteczne np. w celu naprzemiennego wyświetlania kilku wykresów w tym samym obszarze arkusza.
Zezwalaj na maksymalizowanie Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie ikony maksymalizacji w nagłówku okna obiektu arkusza, o ile tylko obiekt można maksymalizować. Ponadto pozwoli to na maksymalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka. Jeśli zaznaczono obydwie opcje, Zezwalaj na minimalizowanie i Zezwalaj na maksymalizowanie, wówczas dwukrotne kliknięcie spowoduje minimalizację obiektu.
Tekst pomocy

Tutaj można wprowadzić tekst pomocy, który będzie wyświetlany w wyskakującym okienku. Tekst pomocy można podać jako formułę wyliczaną. Ta opcja jest niedostępna na poziomie dokumentu. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł.

Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

Wprowadź np. opis obiektu arkusza. Do nagłówka okna obiektu zostanie dodana ikona pomocy. Tekst będzie wyświetlany w wyskakującym okienku, które będzie widoczne, gdy nad ikoną zostanie umieszczony wskaźnik myszy.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view