Przeskocz do zawartości głównej

Arkusz

NA TEJ STRONIE

Arkusz

Dokument QlikView może zawierać dowolną liczbę arkuszy, na których umieszczane są obiekty arkusza. Każdy arkusz może zawierać wiele obiektów arkusza. Podział na arkusze nie ma związku z powiązaniami logicznymi — jeśli dwa pola są powiązane logicznie, nie ma znaczenia, czy znajdują się na tym samym arkuszu, czy na różnych arkuszach. Wynik logiczny podczas dokonywania selekcji będzie taki sam.

Tworzenie

Aby utworzyć nowy arkusz, należy wybrać polecenie Dodaj arkusz z menu Układ lub kliknąć przycisk Dodaj arkusz na pasku narzędzi.

Nawigacja

Każdy arkusz ma własną kartę, na której wyświetlana jest jego nazwa. Kliknięcie karty powoduje aktywację odpowiadającego jej arkusza. Jeśli pasek narzędzi Arkusze jest aktywny, arkusz można również aktywować poprzez wybranie go z menu rozwijanego na pasku.

Kliknięcie karty prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie menu kontekstowego zawierającego następujące polecenia:

Właściwości rzędu kart... Otwiera okno dialogowe umożliwiające wybór czcionki karty. Można używać jedynie czcionek TrueType.
Właściwości arkusza... Powoduje wybranie arkusza i wyświetlenie okna dialogowego Właściwości arkusza. Można w nim określić parametry arkusza, w tym tło arkusza, wyświetlane pola, domyślną czcionkę, domyślny styl obiektów itd. Opcja jest dostępna jedynie w przypadku kliknięcia karty aktywnego arkusza.
Kopiuj arkusz Wykonuje pełną kopię całego arkusza wraz ze wszystkimi obiektami arkusza. Kopia będzie mieć nazwę „Kopia nazwa arkusza” i zostanie umieszczona jako ostatni arkusz dokumentu.
Podwyższ poziom arkusza Przesuwa arkusz o jedną pozycję w lewo.
Obniż poziom arkusza Przesuwa arkusz o jedną pozycję w prawo.
Pomoc Otwiera pomoc kontekstową.
Usuń Powoduje aktywowanie arkusza, a następnie jego usunięcie.

Menu kontekstowe wyświetlane po kliknięciu karty aktywnego arkusza zawiera też polecenia Wybierz pola... i Nowy obiekt arkusza. Polecenia te opisano poniżej.

Na kartach arkusza są niekiedy wyświetlane wskaźniki selekcji informujące o dokonanych selekcjach. Są one wyświetlane na kartach arkuszy ukrytych, na których można zobaczyć selekcje niewidoczne na arkuszu aktywnym.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view