Przeskocz do zawartości głównej

Właściwości arkusza: Ogólne

Okno dialogowe Właściwości arkusza jest dostępne po wybraniu polecenia Właściwości z menu Obiekt arkusza lub polecenia Właściwości arkusza z menu Ustawienia.

Porada: Jeśli polecenie Właściwości jest wyszarzone, oznacza to, że prawdopodobnie użytkownik nie ma uprawnień do zmiany właściwości. Ustawienia te konfiguruje się w oknie Właściwości arkusza: Zabezpieczenia.

Aby określić nazwę arkusza, wprowadź ją w polu edycji Tytuł. Nazwa będzie wyświetlana na karcie arkusza.

Stan alternatywny Wybierz jeden z dostępnych stanów z listy. Następujące stany alternatywne są zawsze dostępne.
Dziedziczone
Arkusze i obiekty arkusza zawsze mają stan dziedziczone, chyba że programista QlikView ustawi inny. Ustawienie jest dziedziczone z obiektu wyższego poziomu, zatem przy wybranej opcji dziedziczenia wykres na arkuszu będzie mieć te same ustawienia, co sam arkusz.
Stan domyślny
Ten stan jest używany podczas większości operacji w aplikacji QlikView i jest oznaczany symbolem $. Dokument QlikView zawsze ma stan domyślny.
ID arkusza

Ta wartość jest używana w makrach. Każdy arkusz otrzymuje unikatowe ID, począwszy od SH01. Możliwa jest także późniejsza edycja tego numeru ID.

Zalecamy, aby w ID stosować tylko znaki alfanumeryczne.

Wewnętrzny interpreter makr

W grupie opcji Pokaż arkusz można określić warunek wyświetlania arkusza:

Zawsze Arkusz będzie zawsze wyświetlany.
Warunkowe

Arkusz będzie wyświetlany lub ukryty w zależności od wyniku wyrażenia warunkowego, który jest obliczany na nowo na przykład przy każdej zmianie selekcji. Ten arkusz będzie ukryty tylko wtedy, gdy warunek zwróci wartość FALSE.
Jeśli wszystkie arkusze dokumentu są wyłączone z powodu ograniczeń opcji Pokaż arkusz, zostanie wyświetlony komunikat „Brak dostępnych arkuszy”. Użytkownicy z uprawnieniami administratora dokumentu mogą zignorować ten warunek, włączając opcję Pokaż wszystkie arkusze i obiekty arkusza na stronie Właściwości dokumentu: Zabezpieczenia. Tę funkcję można przełączać, naciskając klawisze Ctrl+Shift+S.

Właściwości dokumentu: Zabezpieczenia

Opcja Powiększenie (procent) pozwala w wygodny sposób modyfikować rozmiar wyświetlanego arkusza aktywnego wraz z całą zawartością.

Grupa opcji Tło umożliwia zdefiniowanie koloru tła arkusza. Opcja Wartości domyślne dokumentu powoduje zastosowanie koloru tła zdefiniowanego w oknie dialogowym Właściwości dokumentu. Zaznaczenie opcji Ustawienia arkusza i kliknięcie przycisku Kolorowe umożliwia zdefiniowanie niestandardowego koloru tła w oknie dialogowym Obszar koloru, przy czym może to być kolor pełny lub gradient.

Inną możliwością dostosowania tła arkusza jest zaznaczenie pola wyboru Grafika i kliknięcie przycisku Zmień. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Wybierz grafikę, w którym można wybrać używaną grafikę.

Formatowanie grafiki:

Bez rozciągania Grafika zostanie wyświetlona bez żadnych zmian, co może powodować problemy z pokryciem.
Wypełnij Grafika zostanie rozciągnięta do wymiarów arkusza bez zachowania proporcji.
Zachowaj proporcje Grafika jest maksymalnie rozciągana, ale z zachowaniem właściwych proporcji.
Wypełnij, zach. propor. Grafika jest maksymalnie rozciągana, ale z zachowaniem właściwych proporcji. Obszary nieobjęte są następnie zapełniane poprzez obcięcie grafiki.
Sąsiadująco Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie grafiki wielokrotnie w postaci kafelków wypełniających całe dostępne miejsce.

Orientacja Poziomo i Pionowo:

Poziomo Grafika może być wyrównana w poziomie. Dostępne opcje to: Z lewej, Środek lub Z prawej.
Pionowo Grafika może być wyrównana w pionie. Dostępne opcje to: Góra, Środek lub Dół.
Tworzenie motywu... Otwiera kreatora Tworzenie motywu, który umożliwia utworzenie nowego motywu lub modyfikację istniejącego.
Zastosuj motyw... Otwiera okno dialogowe przeglądania plików, w którym można wybrać plik motywu układu, który zostanie zastosowany do obiektów arkusza.

Motywy układu

Grupa opcji Ustawienia karty umożliwia zdefiniowanie koloru tła karty arkusza.

Klasyczne szare Wybierz tę opcję, aby używać szarych kart z czarnym tekstem.
Tło arkusza Ustawia kolor karty na kolor arkusza.
Kolory niestandardowe Ta opcja umożliwia określenie niestandardowego Koloru karty i Koloru tekstu karty poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.
Zastosuj do wszystkich Stosuje ustawienia kolorów karty do wszystkich arkuszy dokumentu.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view