inputavg

Funkcja inputavg() zwraca zagregowaną średnią pola inputfield iterowanego po wymiarach wykresu. Argument inputfield musi być nazwą pola zadeklarowanego jako pole wejściowe w skrypcie.

Syntax:  

inputavg(inputfield [, distribution_mode][set_expression])

W przypadku użycia tej funkcji agregacji jako wyrażenia w wykresie tabeli możliwe jest interaktywne edytowanie zagregowanej wartości. Po umieszczeniu wskaźnika myszy nad komórką wyrażenia pojawi się ikona wprowadzania danych. Kliknięcie ikony powoduje ustawienie komórki w trybie edycji danych wejściowych. W celu przechodzenia między komórkami, gdy aktywny jest tryb edycji danych wejściowych, możliwe jest używanie klawiszy strzałek w górę/w dół. Zmiana w wartości zagregowanej zostanie rozdzielona na wartości pola bazowego przy zastosowaniu wybranego trybu distribution_mode. Każdorazowe podanie nowych wartości powoduje automatyczne przeliczenie całego dokumentu QlikView.

Parametr distribution_mode może mieć następujące wartości:

Parametr Opis
'+' Tryb domyślny. Równe części zmiany są rozdzielane do wszystkich wartości bazowych.
'*' Zmiana jest rozdzielana proporcjonalnie (do wartości istniejących) do wartości bazowych.
'=' Wartość wprowadzona jest przekazywana do wszystkich wartości bazowych.
'/'

Wartość jest rozdzielana po równo między wartości bazowe, bez względu na poprzedni podział, ale z zachowaniem średniej.

Wartości distribution_mode w poprzedniej tabeli można korygować przy użyciu następujących modyfikatorów:

Modyfikator Opis
T Np. '+T'. Spowoduje kompensację wprowadzonej zmiany po wszystkich innych wartościach wybranych w polu wejściowym (z zachowaniem niezmienionej sumy końcowej).
A Np. '+A'. Spowoduje kompensację wprowadzonej zmiany po wszystkich innych wartościach (z zachowaniem niezmienionej sumy końcowej).

Examples:  

inputavg (Budget )

inputavg (Budget, '+' )

inputavg (Budget, '*' )

inputavg (Budget, '=' )

inputavg (Budget, '/' )

inputavg (Budget, '+T' )

inputavg (Budget, '+A' )

 

See also: